خود پنداره در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان

عنوان مقاله: تاثير آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر خودپنداره و پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي اراک

چکیده: 

اين
پژوهش به منظور تعيين تاثير آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر خودپنداره و
پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي شهرستان اراک انجام
شد. به همين منظور نمونه اي به حجم 69 نفر (مشتمل بر دو کلاس سوم راهنمايي
که به صورت طبيعي تشکيل شده بودند) از بين دانش آموزان دختر سال سوم
راهنمايي شهرستان اراک به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب، و به
تصادف در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند. نخست از هر دو گروه پيش
آزمون خودپنداره آهلوواليا به عمل آمد و نمرات مستمر رياضي 45 روز ابتداي
شروع سال تحصيلي، به عنوان پيش آزمون رياضي محسوب شد. پس از آن آزمودني هاي
گروه آزمايش به مدت 12 جلسه آموزش راهبردهاي خودتنظيمي دريافت نمود، اما
گروه کنترل هيچگونه مداخله اي دريافت نکرد. در پايان دوره آموزش راهبردهاي
خودتنظيمي، از هر دو گروه پس آزمون خودپنداره آهلوواليا به عمل آمد و نمرات
مستمر رياضي 3 ماه طول آموزش راهبردها، به عنوان پس آزمون رياضي در نظر
گرفته شد. تحليل داده ها با تحليل واريانس چند متغيره براي نمرات افتراقي
نشان داد که آموزش راهبردهاي خودتنظيمي، خودپنداره، و پيشرفت تحصيلي رياضي
دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي را افزايش داده است و اين افزايش به
لحاظ آماري در سطح معني داري کمتر از
0.01
معني دار بود. همچنين آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر همه خرده مقياس هاي
خودپنداره بجز خرده مقياس رفتار دانش آموزان موثر بود و اين تاثير نيز به
لحاظ آماري در سطح کمتر از
0.01معني دار بود.عنوان مقاله: بررسي تاثير برنامه آموزش خلاقيت معلمان بر خلاقيت پيشرفت تحصيلي و خودپنداره دانش آموزان

چکیده: 

نظام
آموزشي ما براي پرورش خلاقيت کودکان و نوجوانان نيازمند تحول اساسي است و
معلمان از عناصر کليدي اين نظام هستند. به همين دليل برنامه اي براي آموزش
خلاقيت معلمان تدوين گرديد تا شناخت، نگرش و مهارتهاي لازم را براي پرورش
خلاقيت دانش آموزان کسب کنند. برنامه آموزش خلاقيت را که مجري تحقيق بر
اساس تئوري هاي علمي طراحي کرده، در پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است و
تاثير مثبت آن بر دانش، نگرش و مهارت معلمان تاييد شده است. پژوهش حاضر فاز
دوم همان پژوهشي است که به منظور بررسي تاثير برنامه آموزش خلاقيت معلمان
بر روي دانش آموزان آنها طراحي شده است. در اين پژوهش تاثير برنامه آموزش
خلاقيت معلمان بر خلاقيت، خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آنها با
روش نيمه تجربي و از طريق طرح سالمون انجام گرفته است. لذا معلمان و دانش
آموزان آنها به دو گروه آزمايشي و گواه و هر گروه نيز به دو گروه تقسيم
شدند. دانش آموزان يک گروه آزمايشي و يک گروه گواه پيش آزمون دريافت داشتند
و سپس هر دو گروه آزمايشي معلمان در دو دوره شرکت کرده و برنامه آموزش
خلاقيت به آنها ارايه شد. آنها نيز پس از آشنايي با برنامه و کسب مهارتهاي
لازم به اجراي برنامه در کلاس خويش پرداختند.
پس از پايان دوره، هر چهار
گروه آزمايشي و گواه آزمون نهايي را دريافت کردند. تحليل آماري اطلاعات به
دست آمده فرضيه اول مبني بر تاثير برنامه آموزشي خلاقيت معلمان بر افزايش
خلاقيت دانش آموزان آنها را تاييد کرد. فرضيه دوم مبني بر تاثير برنامه
آموزش خلاقيت بر خودپنداره دانش آموزان آنها رد شد و فرضيه سوم مبني بر
تاثير برنامه آموزش خلاقيت در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آنها تاييد شد.
بنابراين برنامه آموزش خلاقيت معلمان را مي توان به عنوان الگويي مناسب
براي پرورش خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مدارس سطح کشور مورد
استفاده قرار گيرد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top