خلافی خودرو ها شرکت

شرايط صدور مجوز بغل نويسي خودروهاي شركتي

سردار مهماندار:شركت هاي  متقاضي بغل نويسي خودروها درخواست كتبي خود را به پليس راهور ناجا تحويل نمايند.

معاون
عمليات پليس راهور ناجا روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار سايت راهور گفت:
شركت هاي  متقاضي دريافت مجوز بغل نويسي خودروجهت تسريع در امورات اداري
نسبت به تهيه مدارك زير اقدام و به همراه درخواست كتبي تحويل دبيرخانه
مركزي پليس راهور ناجا نمايند.

سردار
مهماندار افزود :درخواست هايي كه با مدارك ناقص واصل گردند بررسي نشده و
همچنين براي دريافت نتيجه نيازي به حضور نماينده نمي باشد و نتيجه ظرف مدت
14 روز كاري از طريق مكاتبه به شركت اعلام مي گردد.

مدارك مورد نياز:

1-      ارايه
درخواست صدور مجوز بغل نويسي در سربرگ شركت با امضاء شخص مدير عامل و
ممهور به مهر شركت،با عنوان “رياست پليس راهور ناجا”با ذكر محدوده تردد
خودروها ،درج آدرس،شماره تلفن و نمابر شركت.

2-      كپي اساسنامه شركت

3-      كپي آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي

4-      كپي سند مالكيت خودروها

5-      عدم خلافي خودروها

6-      پرينت لوگوي شركت جهت اسكن در مجوز صادره

7-      كپي گواهي ثبت علامت تجاري

 استعلام ميزان تخلفات رانندگي

الف – حضوري

مراجعه به يكي ازدفاترپليس10+وارائه كارت شناسايي وسيله نقليه جهت دريافت صورت وضعيت جرايم رانندگي

مدارك لازم : كارت شناسايي وسيله نقليه

ب – غيرحضوري

 1. ارسال VIN

ارسال (وي آي ان)وسيله نقليه ازطريق پيامك به شماره 1101202020 ودرصورت
افزودن ستاره به انتهاي آن شناسه قبض وپرداخت نيز اعلام مي شودكه مي توان
نسبت به پرداخت تخلفات رانندگي مربوطه اقدام نمود

ارسال پيامك بافرمت: *8رقم كنارباركدمندرج درپشت كارت وسيله نقليه# به شماره 1101202020تماس باشماره تلفن 88288888لینک مربوط به استعلام میزان تخلفات رانندگی موجوددرهمین سایت

تذکر:

VINشماره17رقمی است که برروی کارت خودروبه صورت عمودی وبرروی سندمالکیت خودروبه صورت افقی درج شده است.

فرایندپرداخت واعتراض به تخلفات رانندگی مربوط به خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

تبصره ماده8قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389

درصورتیکه مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون
ریال10.000.000برسد،پلیس راهنمایی ورانندگی موظف است مراتب رابه مالک
خودرواعلام وچنانچه ظرف مدت یکماه ازتاریخ ابلاغ ،مالک خودرونسبت به پرداخت
جریمه یااعتراض به واحدمندرج درماده5این قانون اقدام ننماید ،راهنمایی
ورانندگی مکلف به توقیف خودروتاپرداخت جریمه می باشد.درصورت اعتراض
،واحدمزبورموظف است درخصوص این مواردظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.

نحوه پرداخت تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

الف-حضوری

مالک یامتصرف قانونی وسیله نقلیه بادردست داشتن کارت
یاسندمالکیت خودروبه واحدهای اجرائیات یادفاترپلیس +10مراجعه وپس ازاخذصورت
وضعیت تخلفات رانندگی مربوطه بااستفاده ازشناسه قبض وشناسه پرداخت درج شده
برروی آن ،ازطریق درگاههای الکترونیکی بانک ملی ایران نسبت به پرداخت آن
اقدام می نماید.

ب-غیرحضوری

پس ازدریافت شناسه قیض وشناسه پرداخت به یکی ازروشهای
عنوان شده بالانسبت به پرداخت آن ازطریق درگاههای الکترونیکی بانک ملی
ایران اقدام گردد.

نحوه اعتراض به تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

مراجعه به واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی

آدرس واحدهای مربوطه درتهران بزرگ

يگان آدرس پستي
منطقه 12 خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری 112
منطقه 21 تهرانسر،انتهاي بلوارياس،بعدازمسجدجامع نرسيده به كمربندي آزادگان

درسایراستانهانیزمی توان به واحدهای رسیدگی مرکزاستان مراجعه نمود.

مدارک لازم

 1. اصل کارت شناسایی واصل سندمالکیت خودرو
 2. تکمیل فرم درخواست
 3. کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن

تذکر:

 • واحدرسیدگی حداکثربه مدت یک هفته نسبت به بررسی اعتراض وصدوررای
  اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتیجه راتوسط نماینده پلیس راهوردرسامانه
  اجرائیات ثبت نماید.
 • درخواست هایی که قبلا رسیدگی شده است پذیرش نخواهدشد
 • ازپذیرش درخواست شرکتها وسازمانهابصورت فهرستی خودداری می شود.
 • به استنادماده5قانون مذکوررای صادره توسط واحدرسیدگی قطعی است.

استعلام وضعيت نمره هاي منفي گواهينامه

ارسال شماره گواهينامه ازطريق پيامك به شماره 1101202020

رسيدگي به اعتراض نمره هاي منفي تخلفات رانندگي

 1. مراجعه معترضين موصوف به واحدهاي اجرائيات درسراسركشور
 2. تسليم اعتراض خودباذكردلايل
 3. كارشناس واحداجرائيات پس ازانطباق مدارك مثبته معترض نسبت به رسيدگي
  اعتراض اقدام ونتيجه رادرحداقل زمان ممكن به معترض ابلاغ مي نمايد.


مدارك لازم:


اصل گواهينامه رانندگي
تكميل فرم درخواست
قولنامه،وكالتنامه ياهرسندقانوني كه بيانگرفروش وسيله نقليه باشد
هرگونه سنديامدرك جهت اثبات دليل

رسيدگي به اعتراضات تخلفات رانندگي

الف – رسيدگي به قبض جريمه

 1. مراجعه معترضين موصوف به واحدهاي اجرائيات درسراسركشور
 2. تسليم اعتراض خودباذكردلايل

توضيح : مهلت مقررعبارت است ازشصت روزازتاريخ مندرج درقبض جريمه ياتاريخ ابلاغ شده درقبض جريمه اي كه به اطلاع متخلف مي رسد.

درصورتي كه شخص ديگري غيرازمالك خودرومرتكب تخلف شده ومعترض مي باشد؛حضوروي الزامي است.چنانچه معترض پس ازدريافت نتيجه رسيدگي اصرار بررسيدگي مجددداشته
باشدمراتب را به واحداجرائيات اعلام نمايدتابه نزديكترين واحدرسيدگي معرفي
شودمعترض باهمراه داشتن معرفي نامه درمهلت مقررمذكوردربند1به واحدرسيدگي مراجعه نمايددرصورت راه اندازي سامانه الكترونيكي بجاي معرفي نامه ،شماره پيگيري مكفي استواحدرسيدگي نسبت به بررسي اعتراض وصدورراي درقالب فرم مربوطه اقدام
وضمن ابلاغ به معترض نتيجه راتوسط نماينده پليس راهوردرسامانه اجرائيات ثبت
نمايد


مدارك لازم:


اصل كارت شناسائي واصل سندمالكيت خودرو
تكميل فرم درخواست
كارت شناسائي معتبرمالك وسيله نقليه ياوكيل قانوني آن
كارت شناسائي راننده متخلف(درصورتي كه شخص ديگري غيرازمالك خودروراننده باشد)

ب – رسيدگي به صورت وضعيت جرايم وتخلفات رانندگي

 1. مراجعه مالك وسيله نقليه به دفاترپليس+10،اخذصورت وضعيت،تكميل فرم
  درخواستدرصورت اعتراض تحويل آن به كاربراجرائيات دفاتر،پرداخت هزينه مربوطه
  مطابق فرم الف


تذكر :
درخواستهايي كه قبلارسيدگي شده است پذيرش نخواهدشد.

صورت وضعيتهاي شكايت دارپذيرش نشده ومي بايست به نزديكترين واحداجرائيات مراجعه نمايند.

ازپذيرش درخواست شركتهاوسازمانهابصورت فهرستي خودداري مي شود.

زمان رسيدگي غيرحضوري درهياتهادرساعت اداري وازساعت 7الي 14 مي باشدوبعدازساعت مقررسامانه غيرفعال مي گردد.نتيجه رسيدگي الترونيكي وغيرحضوري حداكثربعداز24ساعت وازطريق پيامك
باشماره تلفن همراه مندرج درفرم درخواست وتوسط شركت پژوهش وتوسعه ناجي به
متقاضي ابلاغ مي گردد.درصورتيكه متقاضي فاقدتلفن همراه براي دريافت پاسخ باشدمي تواندبه
دفاترخدمات الكترونيك مراجعه وباارائه شماره پيگيري مندرج دررسيدپذيرش،پاسخ
خواسته خودرادريافت نمايد.چنانچه معترض پس ازدريافت نتيجه رسيدگي اصراربررسيدگي مجددداشته باشدمراتب را به كاربردفتراعلام نمايدكاربردفترپليس+10مراتب اعتراض مجددرادرسامانه رسيدگي ثبت وباارائه معرفي نامه،معترض رابه نزديكترين واحدرسيدگي معرفي نمايددرصورت راه اندازي سامانه الكترونيكي رسيدگي مراتب به صورت سيستمي به كارتابل واحدرسيدگي ارجاع مي شود.معترض باهمراه داشتن معرفي نامه درمهلت مقررمذكوردربند1به واحدرسيدگي مراجعه نمايد.درصورت راه اندازي سامانه الكترونيكي بجاي معرفي نامه ارائه شماره پيگيري مكفي است.واحدرسيدگي نسبت به بررسي اعتراض وصدورراي اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتيجه راتوسط نماينده پليس راهوردرسامانه اجرائيات ثبت نمايد.


مدارك لازم:


اصل كارت شناسائي واصل سندمالكيت خودرو
تكميل فرم درخواست
كارت شناسائي معتبرمالك وسيله نقليه ياوكيل قانوني آن

آدرس واحدهاي رسيدگي به تخلفات رانندگي مستقردرمناطق مختلف تهران بزرگ

يگان آدرس پستي
منطقه 1 چهارراه لشكرك،بلواراوشان جنب بيمارستان 505ارتش
منطقه 10 نواب،نبش محبوب مجاز
منطقه 12 خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری112
منطقه 14 شهيدمحلاتي،نبردشمالي،بعدازپاسدارگمنام،ابتداي خيابان قيام،انتهاي كوي شهيدابراهيم بيدي
منطقه 16 ميدان بهمن،اول تندگويان
منطقه 20 شهرری،خيابان24متري رازي،انتهاي كريمي شيرازي يااستخرسابق،بعدازفروشگاه رفاه شهرداري منطقه 5
منطقه 21 تهرانسر،انتهاي بلوارياس،بعدازمسجدجامع نرسيده به كمربندي آزادگاندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top