حدیث درباره توبه

احادیثی درباره توبه (2)

  -حضرت صادق عليه السلام فرمود:
كه رسول خدا (ص ) فرمود: خداى عزوجل فرمايد بعزت و جلالم سوگند من بنده اى
كه بخواهم رحمتش كنم از دنيا بيرون نبرم تا اينكه هر گناهى كرده است (عوضش
را) يا بوسيله بيمارى در تنش ، يا بتنگى در روزيش ، يا با ترس و هراس در
دنيايش ، و اگر باز هم چيزى بماند مرگ را بر او سخت كنم ، و بعزت و جلالم
سوگند بندهاى را كه بخواهم عذاب كنم از دنيا بيرون نبرم تا هر كارى نيكى
انجام داده (عوض كاملش ) را باو بدهم : يا بفراخى در روزيش ، و يا بسلامت
در تنش ، و يا بآسودگى خاطر در دنيايش ، و اگر باز هم چيزى باقى ماند مرگ
را بر او آسان كنم .  اصول كافى جلد 4 صفحه  180

*************احادیث درباره توبه**************

 – حضرت صادق (ع ) فرمود:
همانا مؤ من خواب هولناك ببيند و (بواسطه همان ترسى كه كرده ) گناهش
آمرزيده شود، و تنش رنج كار ببيند پس گناهش آمرزيده شود.  اصول كافى جلد 4
صفحه 180

*************احادیث درباره توبه**************

 – و نيز فرمود اميرالمؤ منين عليه السلام
در تفسير گفتار خداى عزوجل : ((و هر چه به شما رسد از پيش آمدها پس به سبب
چيزى است كه فراهم كرده اند دستهاى شما و خداوند در گذرد از بسيارى گناهان
)) (سوره شورى آيه 30) فرمود: هيچ پيچ خوردن رگى نيست ، و نه برخورد به
سنگى ، و نه لغزش گامى ، و نه خراش دادن چوبى ، جز بخاطر گناهى ، و هر آينه
آنچه را كه خداوند در گذرد بيشتر است ، پس هر كه را خداوند در دنيا به
كيفر گناهش شتاب كرد پس ‍ آن خداى عزوجل و والاتر و كريمتر و بزرگوارتر از
آنست كه دوباره در آخرت او را كيفر كند.  اصول كافى جلد 4 صفحه 181

*************احادیث درباره توبه**************

– حضرت باقر عليه السلام فرمود:
رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود: پيوسته غم و اندوه گريبانگير مؤمن
باشند تا براى او گناهى بجا نگذارند.  اصول كافى جلد 4 صفحه  181

*************احادیث درباره توبه**************

  – حضرت صادق عليه السلام فرمود:
رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرموده است : خداى عزوجل فرمايد: هيچ بنده
اى نباشد كه من بخواهم او را به بهشت ببرم جز آنكه او را ببلائى در تنش
دچار كنم ، پس اگر آن كفاره گناهانش شد (كه پاك ) و گرنه هنگام مرگش بر او
سخت گيرم تا نزد من آيد و گناهى بر او نباشد سپس او را به بهشت برم ، و هيچ
بنده اى نباشد كه بخواهم او را به دوزخ برم جز آنكه تنش را سالم كنم ، پس
اگر بدان سبب آنچه از من خواهد به پايان رسد (حسابش پاك شود) و گرنه از ترس
آنكه بر او تسلط دارد آسوده خاطرش كنم ، پس اگر طلبى كه نزد من دارد بدان
پايان يابد (كه رها شود) و گرنه روزيش را بر او فراخ كنم ، پس اگر طلبش از
اين تمام شود (كه او را بس باشد) و گرنه (در آخر كار) مرگ را بر او آسان
كنم تا نزد من آيد و هيچ كردار نيكى نزد من نداشته باشد سپس او را بدوزخ
برم . اصول كافى جلد 4 صفحه  182

*************احادیث درباره توبه**************

  – حضرت صادق (ع ) فرمود:
گناهانيكه نعمت ها را دگرگون سازند تجاوز (بديگران ) است ، و گناهانيكه
پشيمانى ببار آورند كشتن (و آدمكشى ) است ، و آن گناهانى كه بلاها نازل كند
ستم است ، و آنها كه پرده را بدرند شرابخواريست ، و آنها كه روزى را
نگهدارند (و در نتيجه كم شود) زنا است ، و آنها كه در نابودى شتاب كنند قطع
رحم است ؛ و آنها كه دعا را برگردانند و فضا را تيره و تار كنند نافرمانى و
آزردن پدر و مادر است .  اصول كافى جلد 4 صفحه  184

*************احادیث درباره توبه**************

 – ابن بكير گويد: از
حضرت صادق (ع ) از گفتار خداى عزوجل پرسيدم (كه فرمايد) ((و هر چه مصيبت
بشما رسد بواسطه آن چيزى است كه خودتان كرده ايد)) حضرت (دنباله آيه را
خواند و) فرمود: ((و از بسيارى از گناهان بگذرد)) (سوره شورى آيه 30) گويد:
من عرض كردم : مقصودم دنباله آيه نبود (بلكه ) بفرمائيد آنچه به على عليه
السلام و آنانكه مانند او بودند از خاندانش رسيد از همين باب بود؟ (يعنى
آنها چه كرده بودند كه آنهمه مصيبت و بلا بدانها رسيد؟) فرمود: همانا
رسولخدا (ص ) در هر روز بدون اينكه گناهى داشته باشد هفتاد بار استغفار مى
كرد.  اصول كافى جلد 4 صفحه  186

 *************احادیث درباره توبه**************

مجلسى (ره ) گويد: پاسخ حضرت به اينكه :
((رسول خدا روزى هفتاد بار….)) دو احتمال دارد: اول اينكه چنانچه استعفار
پيغمبر (ص ) براى ريختن گناهى نبود بلكه براى بالا بردن درجه اش بوده است ،
همچنين گرفتارى و مصيبتهائى كه به على (عليه السلام ) و خاندانش رسيده
كفاره گناهان نبوده بلكه براى بالا رفتن درجات آنها و بسيارى ثوابشان بوده .
دوم : اينكه مقصود اين است كه استغفار پيغمبر (ص ) براى ترك اولى يا عدول
از عبادت افضل بادنى و امثال اينها بوده است و ابتلاء آنها هم بهمين خاطر
بوده ، ولى معناى اول روشن تر است چنانچه خبر بعدى بآن دلالت كند.

*************احادیث درباره توبه**************

  –  حضرت صادق (ع ) فرمود:
اميرالمؤ منين عليه السلام فرموده : دست برداشتن از گناه آسانتر از طلب
توبه است ، و بسا شهوترانى يكساعت كه اندوه درازى بجا گذارد. و مرگ دنيا را
رسوا كرده و براى هيچ صاحب خردى شادى نگذاشته .  اصول كافى جلد 4 صفحه 
188

*************احادیث درباره توبه**************

 – حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام فرمود:
از ما نيست كسى كه هر روز حساب خود را نكند، پس اگر كار نيكى كرده است از
خدا زيادى آن را خواهد، و اگر گناه و كار بدى كرده در آن گناه از خدا آمرزش
خواهد و بسوى او بازگشت كند (و توبه نمايد).  اصول كافى جلد 4 صفحه 190

محمد بن مسلم گويد: از امام باقر عليه السلام شنيدم كه ميفرمود: چه بسيار
خوب است حسنات (كارهاى نيك و شايسته ) بدنبال سيئات (كارهاى بد و گناهان ) و
چه بسيار بد است سيئات در دنبال حسنات .  اصول كافى جلد 4 صفحه  196

*************احادیث درباره توبه**************

  –  حضرت رسول (ص) فرمود : هیچکس نزد خدا محبوب تر نیست از مرد و زنیکه توبه کرده باشند.  عین الحیوة صفحه 187

*************احادیث درباره توبه**************

  – مولا علی (ع) : عجب
دارم از کسی که نا امید میشود از رحمت خدا و محو کنندگان گناهان با او است ،
پرسیدند چه چیزی است محوکنندگان گناه ؟ فرمود : استغفار .   عین الحیوة
صفحه 187

*************احادیث درباره توبه**************

  – حضرت محمد (ص) : یک نفر نیست که تا مرگ فرا نرسیده از گناه توبه کند ؟  نصایح صفحه 2 حدیث 6  ( پس هرچه زودتر از گناه توبه کنیم )

*************احادیث درباره توبه**************

  – حضرت محمد (ص) : توبه کننده با بی گناه یکسان است.  نصایح صفحه 6 حدیث 96

*************احادیث درباره توبه**************

  – حضرت محمد (ص) : هرکه به گناهی همت گمارد ( فکر و قصد گناه کند ) سپس صرف نظر کند ثوابی برای او نوشته شود.  نصایح صفحه 13 حدیث 267

*************احادیث درباره توبه**************

  – حضرت محمد (ص) : هرکه از گناهی که کرده باشد ناراحت باشد خدا او را بیامرزد گرچه استغفار نکند. نصایح صفحه 14 حدیث 299

*************احادیث درباره توبه**************

  – حضرت محمد (ص) :
هرکه در دنیا کیفر و مجازات گناه را ببیند ( در آخرت نبیند ) خدا عادلتر از
آن است که بنده ای را دو بار کیفر دهد. نصایح صفحه 17 حدیث 337

*************احادیث درباره توبه**************

– حضرت محمد (ص) : هرکه
در دنیا خدا گناهش را عفو کرد و وی را رسوا نکرد ( در آخرت هم مورد عفو است
) خدا کریم تر آن است که از عفو خود باز گردد. نصایح صفحه 17 حدیث 338

*************احادیث درباره توبه**************

  – حضرت محمد (ص) : بهترین استغفارها ، نزد خدا ، دست کشیدن از گناه ، و پشیمانی از آن است. نصایح صفحه 23 حدیث 419

*************احادیث درباره توبه**************

  – حضرت محمد (ص) : هیچ پرهیزگاری چون ، خود داری از گناه نیست. نصایح صفحه 26 حدیث 482

*************احادیث درباره توبه**************

  – امام صادق (ع ) فرمود:
مؤ من ميان دو ترس قرار دارد: 1 گناهيكه انجام داده و نمى داند خدا درباره
او چه مى كند 2 عمرى كه باقى مانده و نمى داند چه مهالكى (گناهانى كه مايه
هلاك او است ) مرتكب مى شود، پس هر صبح (و هر دم ) ترسانست و جز ترس
اصلاحش نكند. (زيرا ترس موجب مى شود كه از گناهان گذشته توبه كند و در
آينده بيشتر بطاعت و عبادت پردازد). اصول كافى جلد 3 صفحه  114

*************احادیث درباره توبه**************

 –   امام جواد (ع) فرمودند :
تأخير در توبه، خود را فريب دادن است و امروز و فردا كردن زياد، باعث
سرگردانى است و پيامد عذرتراشى براى خدا، هلاكت است و پافشارى بر گناه در
اثر آسوده خاطر بودن از مكر خداست «و از مكر خدا آسوده خاطر نباشد مگر
كسانى كه زيانكارند». [سوره اعراف (7)، آيه 99]   تحف العقول-ترجمه حسن
زاده، صفحه 828

*************احادیث درباره توبه**************

  – حضرت باقر (ع) :
خداوند از مردم خواستار دو فضيلت است: 1- به نعمت‌ها اقرار كنند تا بر آن
بيفزايد، 2- به گناهان اعتراف نمايند تا آنها را ببخشد. الحديث جلد 2  صفحه
182

*************احادیث درباره توبه**************

 – حضرت محمد (ص) : درِ توبه برای کسی که آنرا بخواهد باز است پس توبه کنید به سوی خداوند توبه نصوح ( خالصا و قلبا ) .  بحارالانوار جلد 77 صفحه 169

*************احادیث درباره توبه**************

 –  حضرت محمد (ص) : ( قلبا از گناه ) پشیمان شدن ؛ توبه است.  تحف العقول مواعظ النبی (ص)

*************احادیث درباره توبه**************

 –  حضرت محمد (ص) :
توبه کننده از گناه مانند کسی است که برایش گناهی نیست و استغفار کننده از
گناه در حالی که به گناه کردن اصرار دارد ، مانند کسی است که پروردگارش را
استهزاء کند.  مجموعه ورام جلد 1 صفحه 6

*************احادیث درباره توبه**************

  –  حضرت محمد (ص) : بهترین استغفار در نزد خداوند دست کشیدن از گناه و پشیمانی است.   اثنی عشریه صفحه 14

*************احادیث درباره توبه**************

  –  حضرت محمد (ص) : چیزی در نزد خداوند محبوب تر از جوان توبه کننده نیست.  روضة الواعظین صفحه 481

*************احادیث درباره توبه**************

 –  حضرت محمد (ص) : چیزی در نزد خدای تعالی محبوب تر از مومن و مومنه توبه کننده نیست.  سفینة البحار جلد 1 صفحه 126

*************احادیث درباره توبه**************

 –  حضرت محمد (ص) : خوشا به حال کسی که در روز قیامت در نامه اعمالش زیر هر گناهی استغفرالله را پیدا کند.  جامع الاخبار صفحه 66

*************احادیث درباره توبه**************

 –  حضرت محمد (ص) : بهترین دعا آمرزشخواهی است.  اصول کافی جلد 4 باب الاستغفار حدیث 1

*************احادیث درباره توبه**************

 –  حضرت محمد (ص) :
هرکه زیاد استغفار کند خداوند برای او از هر غم و اندوهی گشایش دهد و از هر
تنگنائی راه خروجی پدید آورد و او را از جائی که گمان ندارد روزی دهد. 
بحارالانوار جلد 77 صفحه 172

*************احادیث درباره توبه**************

 –  حضرت محمد (ص) : بد
بنده ایست بنده ای که آمرزش میخواهد و در حالیکه مرتکب گناه میشود ،
امیدوار است که ( از آتش ) نجات یابد ولی موجبات آنرا انجام نمی دهد و از
عذاب الهی میترسد و از ( عوامل ) آن بر حذر نمی باشد و به گناه شتاب کرده و
توبه را به تاخیر می اندازد و از خداوند تمناهای بیجا میکند پس وای بر او و
باز وای بر او از روزی که در معرض بازخواست خداوند قرار می گیرد.  ارشاد
القلوب دیلمی صفحه 105

*************احادیث درباره توبه**************

 –  حضرت محمد (ص) : استغفار و آمرزش خواهی موجب خرابی ( بنیان ) گناهان است.  مجازات النبویه صفحه 232

*************احادیث درباره توبه**************

 –  حضرت محمد (ص) :  زیاد طلب آمرزش کنید زیرا که خداوند عزوجل شما را استغفار یاد نداد جز اینکه او میخواهد شما را بیامرزد.  مجموعه ورام جلد 1 صفحه 5

*************احادیث درباره توبه**************

 –  حضرت محمد (ص) :
خداوند از بنده اش خوشش می آید زمانی که گوید ( پروردگارا مرا ببخش زیرا که
گناهان را کسی جز تو نمی بخشد ) میفرماید ای ملائکه من این بنده من دانسته
است که گناهان را کسی جز من نمی بخشد شاهد باشید که من او را آمرزیدم. 
بحارالانوار جلد 77 صفحه 67

*************احادیث درباره توبه**************

  – رسول خدا (ص) : خدای
تعالی صد رحمت دارد که نازل ترین همه آنها رحمتی است که آنرا میان جن و
انس و پرندگان و چهارپایان و حشرات بخش کرده و آنرا وسیله مهربانی و رحمت
خود قرار داده و نود و نه رحمت دیگر را برای عالم آخرت ذخیره فرموده.  
حقایق { ملا محسن فیض کاشانی }  جلد 2 صفحه 911

*************احادیث درباره توبه**************

 – امام جواد (ع) فرمود :
توبه را به تاخیر انداختن ، فریب شیطان خوردن است و کارها را با تاخیر
انجام دادن مایه ی حیرت و سرگردانی و عذر تراشی در برابر خداوند مایه ی
هلاکت و اصرار بر گناه { در واقع } احساس آسودگی از مکر و انتقام الهی است و
حال آنکه فقط زیانکاران خود را از مکر و عقوبت خدا ایمن می دانند.  تحف
العقول صفحه 340

*************احادیث درباره توبه**************

 – امام صادق (ع) فرمود :
هرگاه انسان مرتکب گناهی شود ، به او از صبح تا شب مهلت داده می شود که
شاید توبه کند ، پس اگر پشیمان شد و استغفار کرد آن گناه در نامه ی عملش
نوشته نخواهد شد.   اصول کافی جلد 4 صفحه 182


احادیث درباره توبه

احادیث درباره توبه
 امام صادق(ع): همانا
مومن گناهی می کند و پس از بیست سال به یادش می آید. پس، از خدا راجع به
آن گناه آمرزش می خواهد و خداوند بیامرزدش و هر آینه این امر توفیقی از
جانب خدا برای اوست که او را مورد لطف و بخشش خویش قرار دهد. و همانا کافر
گناهی می کند و همان ساعت آنرا فراموش می کند. اصول کافی جلد 4 صفحه 172

*************احادیث درباره توبه**************

امام باقر(ع): به محمدبن
مسلم فرمودند: ای محمّد گناهان مومن که از آن توبه کرده، آمرزیده شده است و
باید برای آینده اش پس از توبه کار نیک کند. من گفتم اگر پس از توبه و
استغفار از گناهان باز گناه کرد و باز توبه نمود؟ در پاسخ فرمودند: ای
محمدبن مسلم تو پنداری که بنده مومن از گناه خویش پشیمان گردد و از آن
آمرزش خواهد و توبه کند. سپس خدا توبه اش را نپذیرد گفتم: چند بار این کار
را کرده و از خدا آمرزش خواسته. فرمود: هر قدر مومن از آمرزش خواهی به خدا
رو کند ، و توبه کند خدا هم همان مقدار به آمرزش او باز می گردد هر چند
دفعاتش فراوان باشد به راستی که خداوند زیاد آمرزنده و مهربان است و توبه
را می پذیرد و از بد کرداریها می گذرد. مبادا تو مومنین را از رحمت خدا نا
امید سازی.       اصول کافی جلد 2 صفحه 432

*************احادیث درباره توبه**************

 امام باقر (ع) : به خدا
سوگند ! خداوند از مردم جز دو خصلت نخواسته است : 1. اعتراف به نعمتهای
خدا ( شکر گذاری ) تا نعمت را برایشان بیشتر کند.2. اعتراف کردن به گناهان (
به پیشگاه خدا ) تا خدا گناهان را بیامرزد.   اصول کافی جلد 4 صفحه 158

*************احادیث درباره توبه**************

امام صادق (ع) : همانا
مرد ( گاهی ) گناه کند و خدا به وسیله آن او را به بهشت ببرد ، عرض کردم :
خداوند به سبب گناه او را به بهشت ببرد ؟ فرمود : آری ، هر آینه او گناه
کند و پیوسته از گناهی که کرده ترسان است و بر خود خشمناک است ( یا توبه می
کند ) پس خدا به او ترحم می کند و او را به بهشت می برد.
توضيح :مجلسى (ره ) گويد: اين حديث دلالت كند بر اينكه گناهى كه باعث خضوع گردد بهتر از طاعتى است كه موجب باشد.

*************احادیث درباره توبه**************

امام صادق (ع) : همانا
خداوند دوست دارد بنده ای را که در گناه بزرگ به او توجه کند ( و از او
آمرزش بخواهد ) و دشمن دارد بنده ای را که گناه اندک را کم و خوار شمارد و
به آن بی اعتنا باشد ( و به فکر توبه و تدارک آن نباشد )    اصول کافی جلد 4
صفحه 159

*************احادیث درباره توبه**************

امام صادق (ع) : امیر المومنین علی (ع) فرموده است : همانا پشیمانی از گناه ، انسان را به دست کشیدن از آن وا میدارد.   اصول کافی جلد 4 صفحه 159

*************احادیث درباره توبه**************

امام رضا (ع) : پنهان
کننده کار خوب و نیک ( کردارش ) برابر هفتاد حسنه است ( هرچه کار نیک 
مخفیانه تر انجام شود حسنات و ثوابش بیشتر است ) ، و آشکار کننده کار بد
مخذول است ( زیرا بر گناهی که می کند پافشاری و بی باکی می کند و در مقابل
خدا غیوری می کند و برای دیگران تعریف می کند )، و پنهان کننده کار بد
آمرزیده است ( این سخن دلالت بر این دارد که اگر کسی هم گناهی انجام داد
برای کسی تعریف نکند و توبه واقعی کند ). اصول کافی جلد 4 صفحه 160

شرح
:مجلسى (ره ) گويد: فاش كننده گناه از نظر بى باكى نسبت بشرع مقدس و بى
شرمى مخذول است و توفيق از او گرفته شود، و پنهان كننده آن از نظر شرمى كه 
دارد آمرزيده شود نه از جهت نفاق و دو روئى ، و اين خبر دلالت دارد كه
پنهان داشتن طاعات بهتر از آشكار نمودن آن است چون از رياء و سمعه دور است.

*************احادیث درباره توبه**************

 امام صادق (ع) : همانا
مومن قصد و نیت انجام کار نیک کند ولی انجام ندهد و برایش یک حسنه نوشته
شود ، و اگر کار نیک را انجام دهد ده حسنه برای او نوشته شود ، و همانا
مومن قصد و نیت کار ناپسند و بد کند و آنرا انجام ندهد ، پس گناهی برای او
نوشته نمیشود.   اصول کافی جلد 4 صفحه 162

*************احادیث درباره توبه**************

از حضرت صادق (ع) درباره
آیه 8 سوره تحریم ( ( ای آنانکه ایمان آوردید توبه کنید به سوی خدا توبه
نصوح ) ) حضرت در جواب فرمود : یعنی بنده از گناه توبه کند و دیگر به آن
باز نگردد.  اصول کافی جلد 4 صفحه 164

*************احادیث درباره توبه**************

 ابو بصیر راجع آیه 8 سوره تحریم ( ( ای آنانکه ایمان آوردید توبه کنید به سوی خدا توبه نصوح ) ) از حضرت امام صادق (ع) پرسیدم ؟
( که معنای آن چیست؟ )فرمود : آن گناهی است که هرگز به آن بازنگردد ، عرض
کردم : کدام یک از ما هست که به سوی گناهی که توبه کرده باز نگردد ؟ ! 
فرمود : ای ابا محمد همانا خداوند دوست دارد آنکس را که در فتنه ( گناه )
واقع شود و بسیار توبه کند. ( خدا دوست دارد بنده ای که در گناه ، افتاده
بسیار توبه کند )      اصول کافی جلد 4 صفحه 165

*************احادیث درباره توبه**************

 امام صادق عليه السلام فرمود: هرگاه بنده استغفار كند (و از خداوند آمرزش خواهد) نامه عملش بالا رود در حاليكه مى درخشد.  اصول كافى جلد 4 صفحه 266

 *************احادیث درباره توبه**************

ائمه اطهار (ع) : خدای
عزوجل به توبه کنندگان سه خصلت داده است که اگر یکی از آنها را به تمامی
اهل آسمانها و زمین بدهد به سبب آن همگی نجات یابند : 1. خداوند توبه
کنندگان را دوست دارد 2. فرشتگان برای توبه کنندگان آمرزش خواهند 3. خداوند
به توبه کنندگان نوید امن و رحمت داده است. اصول کافی جلد 4 صفحه 166

*************احادیث درباره توبه**************

 امام باقر (ع) : به یکی
از اصحاب به نام محمد بن مسلم فرمود : گناهان مومن که از آن توبه می کند
برای او آمرزیده است ، و باید برای آینده  پس از توبه و آمرزش کار نیک کند ،
هر آینه به خدا سوگند این فضیلت نیست مگر برای اهل ایمان ، عرض کردم : پس
اگر بعد از توبه و استغفار از گناهان باز گناه کند و دوباره توبه کند (
چگونه است ؟ ) فرمود : ای محمد بن مسلم آیا باور داری که بنده مومن از گناه
خود پشیمان شود و از آن آمرزش خواهد و توبه کند و خداوند توبه اش را
نپذیرد ؟ عرض کردم : ( اگر ) چندین بار این کار را کرده ( یعنی توبه میکند
ولی باز گناه می کند ) و باز گناه میکند و بعد توبه می کند و از خدا آمرزش
میخواهد ( این چگونه است ؟ ( آیا توبه شان قبول میشود ؟ ) امام (ع) فرمود :
هر وقتی که مومن با استغفار و توبه بازگردد ( توبه کند ) خداوند نیز با
آمرزش او بر میگردد ( گناهش را بیامرزد ) و بدرستیکه خداوند آمرزنده مهربان
است ، توبه را میپذیرد ، و از کردارهای بد می گذرد ، پس مبادا تو مومنان
را از رحمت خدا ناامید کنی.  اصول کافی جلد 4 صفحه 167

*************احادیث درباره توبه**************

 ابو بصیر گوید : از
امام صادق (ع) از تفسیر خدای عزوجل پرسیدم ( که فرماید : همانا آنانکه
پرهیزگاری کردند ) (( هرگاه شیطان رهگذری خود را بدانها ساید یادآور شوند و
بناگاه بینا شوند )) ( سوره اعراف آیه 201 ) امام (ع) فرمود : او بنده ای
است که نیت گناه کند سپس یاد آور خدا شود ( به یاد خدا بیفتد ) و از انجام
دادن گناه خودداری کند ، پس این است گفتار خدا ( میفرماید ) : (( یاد آور
شوند و بناگاه بینا شوند ))  اصول کافی جلد 4 صفحه 167

*************احادیث درباره توبه**************

 حضرت باقر (ع) : کسی که
از گناه کردن توبه می کند همانند کسی است که گناه ندارد. و کسی که در گناه
کردن اسرار ورزد و در گناه بماند ولی آمرزش و بخشش از خدا خواهد مانند
مسخره چی است. اصول کافی جلد 4 صفحه 168 ( یعنی کسی که در گناه بماند و بر
ادامه گناه اسرار ورزد ولی از خدا بخشش و آمرزش خواهد مانند مسخره چی است
که خود را یا احکام دین را یا پروردگار را مسخره کند).

*************احادیث درباره توبه**************

 امام صادق (ع) : همانا
خدای عزوجل وقتی بنده مومنش توبه کند شاد می شود مانند کسی که چیزی گم کرده
و بعد گمشده اش را پیدا کند و خوشحال شود.   اصول کافی جلد 4 صفحه 169

*************احادیث درباره توبه**************

 ائمه اطهار (ع) : برای هر چیز داروئی است و داروی گناهان آمرزشخواهی و استغفار است.  اصول کافی جلد 4 صفحه 172

*************احادیث درباره توبه**************

 معاوية بن وهب گويد:
(سالى ما) بطرف مكه حركت كرديم و با ما پيرى بود خداپرست و اهل عبادت (ولى )
معترف بمذهب شيعه نبود (و اطلاعى از آن نداشت ) و (بمذهب سنيها كه تمام
خواندن نماز را براى مسافر جايز دانند) نمازش را در راه تمام ميخواند و
برادر زاده اى داشت مسلمان (و شيعه مذهب ) كه همراهش بود، پس آن پير بيمار
شد من ببرادر زاده اش گفتم : كاش مذهب شيعه را بعمويت پيشنهاد ميكردى شايد
خدا او را نجات دهد؟ همه همراهان ما گفتند: بگذاريد پير مرد بحال خو بميرد
زيرا همين حال كه دارد خوب است ، ولى برادرزاده اش تاب نياورد تا بالاخره
بدو گفت : اى عموجان همانا مردم پس از رسولخدا (ص ) مرتد شدند جز عده كمى ،
و على بن ابيطالب مانند رسولخدا (ص ) بود كه پيروى و اطاعتش لازم بود، و
پس از رسول خدا حق و طاعت از آن او بود: گويد: آن پير مرد نفسى كشيد و
فرياد زد و گفت : من هم بر همين عقيده هستم ، و جانش از تن بيرون آمد (و
مرد) و پس ما شرفياب خدمت حضرت صادق (ع ) شديم ، على بن سرى (يكى از
همراهان ما) سخن پير مرد را (يا جريان را) بآنحضرت عرض كرد: حضرت فرمود: او
مرديست از اهل بهشت ، على بن سرى عرض كرد: آنمرد جز در آن ساعت از مذهب
شيعه هيچ اطلاعى نداشت ؟ فرمود چه چيز ديگر از او مى خواهيد؟ بخدا سوگند
وارد بهشت شد.  اصول كافى جلد 4 صفحه 175

*************احادیث درباره توبه**************

حمران گويد: از حضرت
باقر عليه السلام پرسيدم از مرديكه (زناى با زن شوهر دار كرده است ) و حد
بر او جارى شده و سنگسار شده آيا در آخرت هم عقاب شود؟ فرمود: خدا كريم تر
از آن است (كه با اينكه در دنيا كيفر شده در آخرت نيز او را كيفر كند).
اصول كافى جلد 4 صفحه  179

*************احادیث درباره توبه**************

 حضرت باقر عليه السلام فرمود:
چون خداى عزوجل خواهد كه بنده اى را كه داراى گناهيست اكرام كند او را به
بيمارى گرفتارى كند، و اگر اينكار را نكند به نيازمندى مبتلايش سازد، و اگر
اينكار را با او نكرد مرگ را بر او سخت كند تا بدان واسطه گناهش را جبران
كند (و بگناهش مكافات كند) فرمود و چون بخواهد بنده اى را كه حسنه اى در
نزدش ‍ دارد خوار كند تنش را سالم كند و اگر اينكار را درباره اش نكند
روزيش را فراخ گرداند، و اگر آنرا هم درباره اش انجام ندهد مرگ را بر او
آسان كند تا بدان سبب در عوض آن حسنه او را پاداش دهد.  اصول كافى جلد 4
صفحه 179دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top