جملات زیبا درباره ی شهید

جدیدترین جملات زیبا درباره شهدا

شهادت
معرج عروج عاشقانی است که از قید جان گذشتند تابراق عشق آنان را به وادی
عدم کشاند واین عدم یعنی دست یافتن به تمام اسرار عالم

(وبلاگ شهود عشق)دل شهید جنتی است که ملائک بدان غبته می خوردند
آری جنتی که جز حضور دائم چیزدگری نیست (وعند ربهم یرزقون )

(وبلاگ شهود عشق)کلام شهدا دُر گوهرباری است که از عمق اقیانوس
های دل آنان بیرون آمده است آری گوهرهایی از سنخ ملکوت

(وبلاگ شهود عشق)دل شهید وسیع وبی انتهااست زیزا هرگاه رود به
اقیانوس متصل شود دیگر رود نیست اقیانوس است دل شهید است که به معدن عظمت الهی
متصل است ومعدن عظمت هم که می دانی بی انتهاست

(وبلاگ شهود عشق)نغمه ملکوتی عشاق را جز عاشق نمی تواند بفهمد
اگر عاشق باشی خواهی دید که نغمه های پرندگان وادی عشق چیزی جز شهادت نیست

(وبلاگ شهود عشق)عاشق ره درفنا دارد ومعشوق طالب فناعاشق وشهید
است که این طلب معشوق خویش را برگرده خویش حمل می کند تا وصال دوست را باز خرد که
وصال جز باترک سر میسر نیست

(وبلاگ شهود عشق)ای سفیران عالم ملکوت دستی برارید واین مرغان
عاشق گرفتار را از این تعلقات وارهید

(وبلاگ شهود عشق)مشرب خانه عشق میدان نبرد است وشهدا مستان این
میکده عشق

(وبلاگ شهود عشق)دل شهید براقی است که تاعرش برین انسان را بالا
می برد آری دل شهید است که محل عروج فرشتگان مقرب است

(وبلاگ شهود عشق)شراب شوق وصول راجز به داغ جگران نمی دهند وعطش
عشق شهادت را جز به آنانی که پای دربیابان خشک بلاگذاشته اند نمی دهند ولاجرم
دراین بین صفا ومروه فقط شهید است که چشمه سار زمزم شهادت را به وی وی می نوشانند

(وبلاگ شهود عشق)تلاءلونور شهید است که راهنمای آسمانیان است
وملکوتیان از نور وجود وجود شهید است که وجود می گیرد وشوق وصول

(وبلاگ شهود عشق)پروار از ملک به ملکوت جز برپرندگان سبک بار
میسر نمی شود ومرغ سبک بار پرندهای است که از همه تعلقات می گذارد تاجواز پرواز
بیابند وشهید است مصداق اکمل مسافر ملکوتی

(وبلاگ شهود عشق)شهدا مرغان خوش الحان جنت الحسین هستند که هفت
آسمان بدان الحان مجذوب اند

(وبلاگ شهود عشق)شراب عشق را جز در نبرد نمی دهند ولاجرم مستان
می الست راباید درجبهه ها یافت وشهید مصداق اکمل مستان به حق پیوسته است

(وبلاگ شهود عشق)یاد شهدا مصداق یاخدا است واگر این چنین است
باید دل شهید قرآن بالغی باشد که اسرار عالم درآن نهفته است

(وبلاگ شهود عشق)مرغ عاشق باقفس ایمن چه کار هرچه قفس ویران تر
مرغ عاشق آزادتر بازگو ای شهید که آزادی تودربدن پاره پاره نهفته است بال باز کن
وبه گلستان کبریایی خداوند عروج کن که جای توبر زمین ماندن نیست

(وبلاگ شهود عشق)بلبل لانه در گلستان دارد وشهید لانه در میدان
نبرد که کار شهید نغمه سرایی جنت رضوان است که هر کسی بدان جنت راهی نیست

(وبلاگ شهود عشق)سرخی فلق از خون شهید است که نوید طلوع خورشید
را می دهد

(وبلاگ شهود عشق)شهید است مسافر هفت اقلیم عشق

(وبلاگ شهود عشق)مستان میکده عشق در جنت جهاد سرود عشق می سرایند
وآنگاه که خود از میان برخیزد وفقط خدا حاکم شود آن لحظه راجز شهادت چه می توان
نامید

(وبلاگ شهود عشق)دل مصفی شهید است که مجلای انوار قدسیه است
ولاجرم نفس قدسیه پذیرای انوار قدسیه است آری شهید پرتو انوار خورشید قدس است که
یار آنان جز قدوس نیست

(وبلاگ شهود عشق)مرغ دل عاشق دراین دنیا جزبه سوی وادی عشاق پر نمی
زند واگر عاشق دیوانه جز درحریم عاشقان پرواز نکند چه کند شفای بیمار دلان جز
باعطر شهادت مشفاءنمی یابد

(وبلاگ شهود عشق)شهد شیرین شهادت درکام شهید است

(وبلاگ شهود عشق)مستان شراب عشق با دوزخ وبهشت کار نیست آنان
هرچه غیر یار باشد حجاب می دانند آری جنت عاشق غیر از شهادت نیست که شهادت یعنی
وصول دائمی (وعندربهم یرزقون )

(وبلاگ شهود عشق)سرچشمه اشک عرش برین است واگر نیک بنگری خواهی
دید که ساقیان عرش نشین شهدا هستند

(وبلاگ شهود عشق)مستان اسماءحق کجا ومستان ذات کجا آنان درحجاب
کثرات بمانند واینان بدون حجاب معلق به عز قدس قدوس اند ومگر آنکه از همه حجاب ها
گذشته می توان مصداقی غیر از شهید یافت نه هرگز

(وبلاگ شهود عشق)آن عسلی که درقرآن مشفای امراض است شهد شهادت
است آری شهدی که تمام امراض روحی رابرطرف می کند

(وبلاگ شهود عشق)کلام شهید مائدهای است آسمانی که از آسمان قدس
به ارمغان آورده همان کلامی که عارفان حقیقی را سرمست می کند کلام عشق

(وبلاگ شهود عشق)هویت شهید پلاک وی نیست هویت شهید خون جاری بر
پیشانی اوست که تقدیر آن در عهد الست بر پیشانی او می درخشد

(وبلاگ شهود عشق)خزانه داران عالم غیب شهدا هستند که اسرار عالم
در نزد آن هاست هر آنکه ترک سر کند شراب اسرار را به وی می نوشانند

(وبلاگ شهود عشق)در عالم کسی ثروتمند تر از شهید نیست آری شهید
است که به منبع عظیم وجود متصل است وچه ثروتی بالاتر از خداوند (وماالذی فقد من
وجدک )

(وبلاگ شهود عشق)وصول را به مقتول عشق دهند واگر این چنین است چه
کسی عاشق تر از شهید 

(وبلاگ شهود عشق)دل شهید است که مجلای حضور یار است وعشق شهید
است که سبب متصل ارض والسماء است شاه راه وصول دل است هر آنکه خود رامتصل به دل
شهید کرد لاجرم حضور اله را می یابد که قلب شهید محل تجلی یاراست وآینه مصفی خدا

(وبلاگ شهود عشق)پای دل درره عاشقان گامی استوار دارد که فقط دل
بادلداران است وشرارت پیشگان محروم از دل . که دل دریچه وصول به عالم غیب است
ونامحرمان از این دریچه غافل اند وشهید است که از شاهراه دل به آسمان شهادت می رسد

(وبلاگ شهود عشق)آری جبهه های ما وادی مقدسی است که شهدای ما موسی
گونه نعلین تعلقات خود رااز پای دل آزاد کردنند تا خطاب انی ربک فاخلع نعلیک رابه
جان بخرند وپای درجبهه ها گذارند که انک بالواد المقدس طوی این سرزمینی است که
کعبه آن حسین (ع)وحاجیان این حریم عشق شهدا

(وبلاگ شهود عشق)عالم بر محور عشق می چرخد واگر عشق محور این
عالم است باید سلطان این عرش رابنگری که سلطان عشق است یعنی سید الشهدا(ع)امام
عشاق وشهدا سربازان امام عشق

(وبلاگ شهود عشق)خون شهید
است که قلب هفت آسمان را حیات بخشیده است

(وبلاگ شهود عشق)کعبه عشاق آنجایی است که دیگر دنیا نباشد که
عشاق در افق اعلی بال گشوده اند وبه دنی نگاه نمی کنند واگر نیک بنگری عشاق
شهدایند وکعبه آنان حسین (ع)

(وبلاگ شهود عشق)دل شهید جنتی است که جبرئیل بدان بال می سوزاند
ودراین بهشت کسی غیر از شهید وارد نمی شود که اذن دخول این جنت از جان گذشتن است
وبس

(وبلاگ شهود عشق)خم شراب عشق بدست شهید است واین نه خمی است که
بتوان هرکسی سر کشد این خم سربه باد می دهد وغیر از شهید کسی طالب این شراب نیست
شراب شهادت

(وبلاگ شهود عشق)آن وجه خداوند که عارفان درپی آن اند وجه ای است
که شهید بدان دست یافته بهای دیدن وجه خدا جان سپردن است ومگر وجه خداجز انسان کامل
است وامام زمان (ع)

(وبلاگ شهود عشق)سفیر عشق شهید است وارباب عشق حسین (ع)ووادی
عشاق کربلا جایی که ارباب عشق سربه باد می دهد تا اسرار عشاق رابازگو کند که برای
عشاق راهی جز از کربلا گذشتن نیست

(وبلاگ شهود عشق)دل شهید محل تلاءلوپرتوهای نورقدسی است که ظلمات
دنیارادرهم می شکند تاعاشق راره به فناءببرد که بالنجم هم یهتدون وشهید نجم ثاقبی
است که نور افشانی می کند

(وبلاگ شهود عشق)دربوستان باغ ولایت گلی خوشبوتر از شهید نیست

(وبلاگ شهود عشق)شهادت متاعی است که جان می طلبد واحرار رااز
اغیار جدا می سازد

(وبلاگ شهود عشق)راه وصول راهی است که جز براحرار بازگشوده نمی
شود ولاجرم اغیار را از این وادی میرانند واحرار این عالم مگر کسی جز شهدا هستند

(وبلاگ شهود عشق)شوق جنت صفت تاجران طمع خوی است واحرار راجنتی
غیر از دیدار دوست نیست واحراری دراین عالم غیر از شهید یافت نمی شود

(وبلاگ شهود عشق)الا ای ابابیل های مشیت الهی بالی بگشایید این
شیاطین دل مارا برانید که شما مرغان الهی این عالم هستید

(وبلاگ شهود عشق)ای ستارگان درخشان تاریخ نور وجود شما زینت بخش
آسمان دنیا است واگر شما در این عالم نباشیید جز ظلمت چیزی دیگر نیست

(وبلاگ شهود عشق)شهدا پیام رسان عالم قدس به ملکوت اند پس این
شهدایند که تعلیم ملائک را بدست گرفته اند که درس عشق راجز شهید نمی تواند تعلیم
دهد لاجرم معلم سلوک عاشقی شهید است

(وبلاگ شهود عشق)تمثیل شهید تمثیل رود بی قراری است که جزباوصول
به اقیانوس آرام نمی گیرد نفوس مطمئنه ای که جز درفناءالله آرام نمی گیرنند

(وبلاگ شهود عشق)سجدگاه شهید است که محل تبرک فرشتگان است که
سجود شهید معبر آسمان قدس است لاجرم دل شهید انسی عجیب با این راه دارد

(وبلاگ شهود عشق)شفای دل عاشقان معجون است شهادت شراب سکری است
که تورا از خود بی خود می کند تا حضور میسر شود وتا خود باقی است حضور میسر نمی
شود (وعند ربهم یرزقون )

(وبلاگ شهود عشق)شهود یار جز با شهادت میسر نمی شود وشهید است که
محوتماشای شهود دوست است واین همان جنتی است که شهید بدان دست می یابد

(وبلاگ شهود عشق)هرگاه شیپور جنگ نواخته شود بانگ احرار این است
که القرارلافرار ولی روبه صفتان اغیار نغمه الفرار لاقرار را سر می دهند واین باب
ای است که جز بر احرار باز نمی شود

(وبلاگ شهود عشق)خاک باید به خود ببالد که انوار قدسیه خداوند
برآن تابیده است ومگر انوار قدسیه خداوند کسی غیر از شهید است

(وبلاگ شهود عشق)شهادت کهفی است که شهید بی قرار در آن آرام می
گیرد زیزا شهادت وسیله وصول است وبی قراری شهید درفصول از یار است

(وبلاگ شهود عشق)شهادت بالاترین نعمت خداوند به عاشقان است

(وبلاگ شهود عشق) :شهدا مرغان خونین حریم کبریایی خداوند هستند که قطرات خونین آنها است که از عنبر ومشک خوشبوتر است وعطر جنت عصاره  عطر خونین آنها است

(وبلاگ شهود عشق )شهدا شور ونوای جنت الحسین بودنند ، مرغان ملکوتی امام بودنند که جنت فردوس فرش قدوم آنهااست

(وبلاگ شهود عشق )شهدا تک ستارگان شب ظلامانی جاهلیت این دوران هستند که با نور خود فطرت انسان ها را روشن می کنندو

(بلاگ شهود عشق) شهدا مرغان خوش الحان ملکوتند

(وبلاگ شهود عشق )شهادت شهد شیرینی است که عاشق از دست معشوق خویش می گیرد تا در حریم وصل خود نثار جان کند

(وبلاگ شهود عشق ) شقایق های
در خون تپیده امام دستی برارید ومارا از منجلاب گناه برگشید که شما ید
الله هستید آری شما کبوتران حریم آسمان وحدت اید که جز شما کسی توان پرواز
در آن آسمان را ندارد ای مرغان خوش الحان ملکوت نغمه ای بسرایید که
دلهایمان سخت مدهوش الحان شماست

(وبلاگ شهود عشق) :آری اینان را می بینی مست ومدهوش
هستند گوئی شراب عشق او را نوشید ه اند آری شرابی که فقط آن شراب را در صحرای
کربلا می توان یافت ..شراب عشق

ا(وبلاگ شهود عشق) :انسان تا
جوینده خدا نباشد او را نمی شناسد وتا او را نشناسد دوست دار او نمی شود وتا محبوب
او نشود عاشق نمی شود وتا عاشق نباشد شهید نمی شود ومصداق کامل عالم سلوک مگر کسی
غیر از شهید است وشهادت اوج سلوک وعرفان است

(وبلاگ شهود عشق) :ما جهاد
را شر وزحمت نمی بینیم بلکه باران رحمتی می بینیم که (بذر انسان) را می پروراند تا
از عالم خاک سر بیرون آورد وبه ما فوق خاک سعود کند که جای بزر زیر خاک ماندن نیست
باید حجاب دانه خویش را پاره کند تا سبز شود .آری شهدا همان بزرهای شقایق اند

(وبلاگ شهود عشق) :شرط حضور
بی خودی است وسر این مطلب در آن است که حضور را جز به آنانی که خود را پی نکرده
اند نمی دهند وشهید مصادق اکمل بی خودی ومستی است

(وبلاگ شهود عشق) :بسیج شجره طیبه ای است که ریشه
آن در ملکوت وشاخه های آن در میدان نبرد وثمره آن شهید است پس شهید از ملکوت وملکوتیان
است که دل اوسنخیتی با خاکیان ندارد گرچه جسم او خاکی است (عند ربهم یرزقون )

(وبلاگ شهود عشق) :شهدا شراب حضور یارراسرکشیدند
ولاجرم در پی نوشیدن این شراب باید ترک سر کرد آری این پیکرها بی جان گواه این ادعا
است روحشان در ملکوت وجسمشان در خاک ماند هر چیز وکسی به سوی هم سنخ خود باز می گردد
و (انالله وانا الیه راجعون)باز گواه این ادعا است آنها از سنخ نور بودنند وبه منشاء
نور باز گشتند مرغان خوش الحان ملکوت بودنند که به منزل جاودانی خود عروج کردنند آیا
پرنده ای دید ه ای که قفس را باخود بردارد وببرد

(وبلاگ شهود عشق) :شهادت شوق وصول یار است تا انسان هرچه راحصول کرده فدا نکند شراب حضور را به وی نمی دهند ومگر شهادت چیزی جز حضور دائم
است (عند ربهم یرزقون )

(وبلاگ شهود عشق) :شهدا کبوتران خونین حرم عشق
اند که جز کبوتران خونین صحرای بلا کسی در آن وادی توان پرواز را  ندارند پس خداوندا مارا کبوتران خونین بال کن زیرا
هوای حریم عشقت کرد ه ایم

(وبلاگ شهود عشق) :شهید است
که مصداق شیدایی است .(شین )اوشوق وصال را می نماید و(حاء)او حریم وصل را نمایان
است و(یاء) او یار را تجلی می کند (دال ) او هم دلالت بر حق بودنش است

(وبلاگ شهود عشق) : شهید
است که جایی عروج می کند که هیچ فکر بشری بدان راه نیست آن راهی است که جز بر
کبوتران خونین حریم وصل گشوده نمی شود آری آن جنت رضوان است وچه جنتی بالاتر از
رضایت خداوند

(وبلاگ شهود عشق) : خدایا
مارا از ترک دنیا برای دنیا حفظ بفرما وتنها مصداق ترک دنیا برای آخرت مگر چیزی جز
شهادت است وشهید مصداق  اکمل زاهدان
وعارفان حقیقی است

(وبلاگ شهود عشق) :ای مرغان تسبیح گوی عالم وجود نظری براین دل بی آب وعلف کنید که شاید به
باران چشمان شما این دل ها بهاری دراو بدمد وکویر دل ما به باغستان لاله
زار تبدیل شود

(وبلاگ شهود عشق) :شهر سراب است وجبهه شراب واین بسیجیان مستان این میکده عشق آری آنان مست
جمال یارنند وعاشقان درخون تپیده ای که سرخی صورتشان گواه مستی  آنان است
وچه کسی مست تر از شهید

(وبلاگ شهود عشق) :شهادت شوق وصول یار است نه شوق حصول جنت ما درپی شراب حضوریم نه درپی بهشت حصولیم

(وبلاگ شهود عشق) :مرغان قدسی قدوس شهدا هستند 

(وبلاگ شهود عشق) :شهد شهید شهود است وشهادت شهود یار پس شهادت شهد شیرین وصال است که جز مقربان درگاه دوست بدان دست نمی یابند

(وبلاگ شهود عشق) :شهادت شوق عروج است وعروج شوق حضور وانتهای حضور مقام عند وتنها شهید است که به مقام عند رب می رسد(وعند ربهم یرزقون )(وبلاگ شهود عشق) :شهادت برترین معراج عشق است              شهادت بهترین دیوان عشق است

(وبلاگ شهود عشق) شهادت آخرین معراج عشق است

(وبلاگ شهود عشق) :شهادت شهد شیرین وصال است که جز واصلان حقیقی بدان دست نمی یابند وواصلان حقیقی مگر کسی غیر از شهدا هستند

(وبلاگ شهود عشق) : شهدا مرغان قدسی عالم بقاءهستند

(وبلاگ شهود عشق) : شهدا مرغان جنت الماوای هستند که ترنم دلربای آنهاست که دل های ملائک را مجذوب خویش کرده

(وبلاگ شهود عشق) :الاای شقایق های دشت عاشقان وصال عنایتی براین محجوب کنید که شاید برق
چشمان شما دل های مارا به نور ذوالجلال روشن کند ودل های ما را مجذوب جلوات
الهی شود الا ای اسماء الحسنی الهی جلوه ای کنید که ما مجذوب جلوات
شمائیم 

(وبلاگ شهود عشق) : شهدا همچون شهاب شب ظلمانی این دوران هستند که پرده سیاهی ظلمت جهل  را
می درندوبانور خود امید را به ما القاء می کنند که در این ظلمت ها نوری هم
پیدا می شود

(وبلاگ شهود عشق) : ای شهاب های شب شکن بر آسمان دل ما هم گذری کنید وشیاطین آسمان دل مارا برانید

(وبلاگ شهود عشق) :شهدا مسافران جنت رضوان هستنند که بال ملائک فرش قدوم آن هاست که ملائک
عالم قدس بدان تبرک می جویند ولی زمینیان از مقام آنان بی خبر اند

(وبلاگ شهود عشق) :جنت شهید همان ودیعه ای است که از روز ازل در فطرت او نهادیده شده است
وشهید ا
ست که به ندای فطرت خویش لبیک می گوید وپرنده دل او هنگام رسیدن به
جنت شهادت از شوق وصول نغمه های وصال سر می دهد که همین الحان خوش اوست که
هفت آسمان را مجذوب خویش کرده     


 

(وبلاگ شهود عشق)ای پرتوهای نور قدس عنایتی بر این آسمان ظلمانی دل ما کنید که پرده
غفلت آسمان دل دل ما را بدرد وبا نور قدس شما این دل های بی نور به نور جمال
ذوالجلال روشن شود

(وبلاگ شهود عشق)در بهشت برین شور وغوغایی برپا شده وفرشتگان برای عرض ادب به صوفوف
ایستاده اند تا یاران خمینی را بدرقه کنند واز آنان نسیم جنت را است

علی (ع) که بود ؟!


على (علیه السلام)
بشر بود ، ولى خصوصیات وجود او در هیچ بشرى دیده نشده است . كارهاى آن
حضرت شبیه سایر مردم نبود تا مردم بتوانند او را از مقایسه با نفس خود
بشناسند؛ بلكه او مظهرالعجایب و الغرایب بود كه تمام افراد بشر را در گذشته
و آینده مبهوت نموده و خواهد نمود !


اعمال و افعال او
كلاً خارق العاده و عجیب بود ؛ كسى كه زورمند و توانا باشد، تسلیم دیگرى
نمی‌شود و در برابر اجحاف دیگران صبر و تحمل نمی‌كند؛ زیرا صبر در برابر
عجز است نه در برابر توانائى. اما على (علیه‌السلام) در كمال قدرت و نیرو ، نهایت صبر و حلم را داشته است و این عمل را جز اعجاز به چه می توان تعبیر نمود ؟!


همچنین كسى كه ادیب و خوش قریحه باشد، فاقد صفت رزمجویى بوده و به درد صحنه كارزار نمی‌خورد ؛ اما على (علیه السلام) ادیب و خطیب منحصر به فرد بود و در عین حال، دل و زهره شجعان عرب در میدان‌هاى جنگ از ترس و هیبت او ذوب می‌گردید .


سید رضى (رحمة الله علیه) در مقدمه نهج البلاغه می‌گوید :


اگر كسى در خطبه ‏ها و كلمات على (علیه‌السلام)
بدون این كه آن حضرت را بشناسد ، تأمل و اندیشه نماید ، یقیناً چنین تصور
خواهد كرد كه گوینده این سخنان باید كسى باشد كه از مردم كناره گرفته و جز
عبادت و توجه به امور معنوى و اخلاقى به چیز دیگرى اهتمام نورزد، و هرگز
تصور نخواهد كرد گوینده این سخنان كسى است كه از شمشیرش خون چكیده و چه بسا
كه یك تنه در میان امواج خروشان دریاى سپاه غوطه‏ ور بوده است و این از
فضائل عجیبه آن حضرت است كه جمع بین اضداد نموده است.
همچنین ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه می‌نویسد كه:


ما
هرگز شجاع بخشنده ‏اى ندیده ‏ایم، آنگاه طلحه و زبیر و عبدالله بن زبیر و
عبدالملك بن مروان را نام مى ‏برد كه اینها شجاع بودند ولى بخل و حرص
داشتند ؛ اما شجاعت و سخاوت امیرالمؤمنین على (علیه السلام) معلوم است كه به چه مقدار بوده است و این از احوال عجیبه و اوصاف مخصوصه آن حضرت است.


ولى فقط على (علیه السلام)
بود كه با وجود دارا بودن كلیه صفات كمالیه و فضائل نفسانى در هر یك از
آنها نیز سرآمد همگان بوده و احدى را یاراى برابرى و مقابله در هیچ یك از
صفات مزبور با او نبوده است.


نیرو و انرژى بدن در
اثر جذب مواد غذائى صورت می‌گیرد و اگر نیرو و كالرى حاصله از غذا كمتر از
انرژى مصرف شده بدن باشد ، تن آدمى ضعیف و رنجور گردد و به شهادت عموم
مورخین، خوراك على (علیه السلام)
منحصر به نان جوینى بود كه سه لقمه بیشتر نمی‌خورد؛ ولى نیروى بازوى او
توانست درب خیبر را از بیخ و بن بركند و مرحب خیبرى را با ضربتى به خاك
افكنده و همگان را به تحیر و تعجب وادارد . چنان كه خود آن حضرت فرماید:


« آن كس كه نان جوین
مرا در سفره دید، تعجب كرد كه چگونه با این نان جوین بر لشگرى انبوه حمله
می‌كنم و سپاهى را به تنهائى در هم می‌شكنم! »


و
باز كسانى كه شجاع و خونریز و مرد جنگ و شمشیر باشند ، فاقد غریزه ترحم و
عاطفه بوده و قلب آنان را تیرگى و قساوت فرا می‌گیرد جز على (علیه السلام)
كه ابطال و شجعان عرب را طعمه شمشیر خود می‌كرد و در عین حال چنان رقت قلب
و عاطفه داشت كه از مشاهده حال بینوایان اندوهگین می‌شد و از دیدن طفل
یتیمى اشک چشمش جارى می‌گشت .


و از
اینجا است كه آن حضرت را اعجوبة العجایب گفته ‏اند كه وجود مباركش مجمع
اضداد و صفات متباین بوده و این خود معجزه بزرگى است زیرا كه به ظاهر از
نظر منطق اجتماع ضدین و نقیضین محال است.


شرح و توصیف شخصیت على (علیه السلام)
از عهده تقریر همگان خارج بوده و اعمال و رفتار او با قیاسات ما قابل
تفهیم نمی‌باشد. لذا به قول مولوى باید كار پاكان را قیاس از خود نگیریم و
بلكه به عجز و ناتوانى خود از درك هویت و شخصیت على (علیه السلام) اقرار كنیم كه افكار كوچك ما قابلیت درك واقعیت آن را نخواهد داشت.


پیغمبر خاتم (صلى الله علیه و آله) به على (علیه السلام) خطاب فرمود كه :


 « خدا را سزاوار معرفتش كسى جز من و تو نشناخت و تو را نیز چنان كه باید و شاید كسى جز خدا و من نشناخت ؛


یا على ما عرف الله حق معرفته غیرى و غیرك و ما عرفك حق معرفتك غیر الله و غیرى » . (1) 


یكى از متكلمین مشهور به نام نظام است كه در حق آن حضرت چنین می‌گوید:


« كار امیرالمؤمنین (علیه السلام)
سخت مشكل است؛ چه اگر بخواهیم در مدح ‏و ثناى او به اقتضاى حق و مقام سخن
گوئیم غالى می‌شویم، و اگر قصور ورزیم كافر گردیم، و یك حالت میانه میان
این دو حال است كه بسیار لطیف و دقیق، و ادراك آن منوط به توفیق است» .
(2)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top