جملات زیبا درباره اعتماد

سخن بزرگان درباره اعتماد

 مردي كه ادعا مي كند، ديگر اعتقادي به عشق ندارد؛ كسي است كه ديگر عشق به او اعتمادي ندارد.((مارس كرانشه))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
رايزني كه كار اجرايي مي كند، قابل اعتماد نيست.((اُرد بزرگ))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
نداشتن
انعطاف يكي از بدترين نقطه ضعف ها است. مي توانيد بياموزيد كه شتابزدگي را
كنار بگذاريد، ترس را با اعتماد به نفس و تنبلي را با نظم و انظباط
جايگزين كنيد. اما براي سرسختي و انعطاف ناپذيري ذهن پادزهري وجود ندارد.
اين خصلتي است كه باعث مي شود شخص با دست خويش گور خود را بكند.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

معمولاً به گدايان و بينوايان كه ريزه
خواران ديگرانند، چند شاهي مي دهيم و گمان مي كنيم به آنها كمك كرده ايم،
نمي دانيم كه با اين كار، آنها را بدبخت تر و رشته گدايي را به گردنشان
محكم تر مي سازيم. چه خوب [ بود ] اگر حس اعتماد و استقلال را كه در آنها
به خواب رفته بيدار مي كرديم و راه زندگي را پيش رويشان مي
گذاشتيم.((لردآويبوري))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

از ارسطو پرسيدند بهترين سخن كدام است؟ در
پاسخ گفت : آنچه موافق عقل باشد، گفتند پس از آن چيست؟ گفت : سخني كه
شنونده بپذيرد، گفتند بعد از آن چه؟ گفت : سخني كه از سرانجام آن اطمينان
داشته باشيم كه ضرري متوجه ما نخواهد ساخت، گفتند بعد از آن چيست؟ گفت :
اگر سخن يكي از اين سه شرط را نداشته باشد از صداي چهارپايان پست تر
است.((از قابوسنامه))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

جايي كه اعتماد نيست، سخن بيهوده است.((فرانتس كافكا))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن و به هيچ كس بدي نكن.((ويليام شكسپير))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

عشق هميشگي است، اين ما هستيم كه
ناپايداريم. عشق متعهد است و مردم عهد شكن، عشق هميشه قابل اعتماد است، اما
مردم نيستند.((لئوبوسكاليا))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

اعتماد به تدريج مي آيد و يكجا مي رود.((موار دفاست))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

به هيچ دسته كليدي اعتماد نكنيد بلكه كليد سازي را فرا بگيريد.((آنتوني رابينز))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بزرگترين توانايي، قابل اعتماد بودن است.((كورت برگ وال))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

كاركنان لغزش هاي اتفاقي را به شرطي كه بر
اساس توانايي رهبر باشد و او را در حال رشد و بالندگي ببينند، مي بخشند.
اما به كساني كه در منش خود مرتكب لغزش مي شود اعتماد نمي كنند.((جان
ماكسول))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

كاركنان لغزش هاي صادقانه را تحمل مي كنند،
اما اگر به اعتمادشان آسيب برسانيد، ديگر به سختي مي توانيد اعتماد آنها
را به دست آوريد. مي توان سر رئيس را شيره ماليد، اما نمي توان سر همكاران و
زيردستان را شيره ماليد.((مدير عامل پپسي كولا))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

اگر خود به خويشتن اعتماد نداريد، ديگران هم به شما اعتماد نخواهند كرد.((جان ماكسول))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هر بار كه در برابر ترس مي ايستيد، قدرت،
شهامت و اعتماد به نفس پيدا مي كنيد. بايد كاري را انجام دهيد كه فكر مي
كنيد نمي توان انجام داد.((النور روزولت))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

زندگي براي هيچ كس آسان نيست. اما كه چه؟
بايد پشتكار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشيم. بايد باور كنيم كه
هر يك براي انجام كاري استعداد داريم و آن كار بايد انجام شود.((ماري
كوري))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

زيانبارترين احساس پس از شكست، از دست دادن اعتماد به نفس و مشكوك شدن به توانايي و صلاحيت خويش است.((جان ماكسول))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

قابل اعتماد بودن فراتر از توانمندي تنها است.((جان ماكسول))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

اگر كسي پيوسته دستور كارش اين باشد كه
منافع خودش را مقدم بر منافع تيم بداند، غير قابل اعتماد بودن خود را ثابت
مي كند.((جان ماكسول))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

قابل اعتماد بودن چيزي فراتر از پذيرش مسئوليت است. پذيرش مسئوليت بايد با قضاوت درست همراه باشد.((جان ماكسول))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هرگز فوايد بلندمدت قابل اعتماد بودن را دست كم نگيريد.((جان ماكسول))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

به آدم اعتماد كنند، بهتر از آن است كه به آدم محبت كنند.((جرج مك دونالد))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

به خويشتن اعتماد كن، آنگاه راه زندگي را خواهي يافت.((گوته))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تمام چيزي كه در اين زندگي لازم داريد بي خبري و اعتماد به نفس است و موفقيت حتمي است.((مارك تواين))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بزرگترين موفقيت عبارت است از اعتماد يا سازش كامل بين اشخاص صميمي.((رالف والدو امرسون))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هيچ كس به تصوير نقاش اعتماد نمي كند، اما مردم عكس را باور مي كنند.((انس آدام))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

پنج چيز است كه پنج چيز از آن نزايد: دلي
كه خانه ي غرور است كانون محبت نشود. ياران دوران فرومايگي، نكوخويي ندانند
و تنگ نظران ره به بزرگي نبرند. حسودان بر جمال و كمال جز به چشم كين
ننگرند و دروغگويان از كسي وفا و اعتماد نبينند.((گوته))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

با رشد يقين و اطمينان، شادماني رشد مي
يابد و با رشد شك و ترديد، تنش، بي قراري و بدبختي. شك و ترديد در نهايت به
رنج و عذاب و نگراني مي انجامد.((اشو))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بالاترين پيماني كه مي توانيم با دوست خود ببنديم اين است: “بيا تا ابد اعتماد بين ما حاكم باشد.”((رالف والدو امرسون))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

دي رفت و باز نيامد، فردا را اعتماد نشايد، حال را غنيمت دان كه دير نپايد.((خواجه عبداله انصاري))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آيا شما موفق خواهيد بود؟ بله حتما، بله حتما! با اطمينان نود و هشت درصد و هشت و سه چهارم درصد.((دكتر سوئز))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آنچه فرد تحصيلكرده را از فرد خودآموخته
مشخص مي سازد، وسعت دانش نيست، بلكه مراتب گوناگون نيروي حيات و اعتماد به
نفس است.((ميلان كوندرا))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هميشه به خود اعتماد داشته باشيد. اگر يك بار كاري را با موفقيت انجام داده باشيد، باز هم مي توانيد.((آنتوني رابينز))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

عشق، عشق مي آفريند. عشق، زندگي مي بخشد.
زندگي، رنج به همراه دارد. رنج، دلشوره مي آفريند. دلشوره، جرات مي بخشد.
جرات، اعتماد مي آورد. اعتماد، اميد مي آفريند. اميد، زندگي مي بخشد.
زندگي، عشق به همراه دارد و عشق، عشق مي آفريند.((ماركوس بيكل))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

نشاط و خوشدلي، اعتماد به نفس شما را تقويت
و زندگي را دلپذيرتر مي سازد و باعث مي شود كه اطرافيان شما شادي بيشتري
را احساس كنند. خوشدلي به معني خوش خيالي و فرار از مشكلات نيست، بلكه
نشانه ي هوش و ذكاوت شما است.((آنتوني رابينز))

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

به آدمها اعتماد كن تا با تو صادق باشند.((رالف والدو امرسون))سخنان بزرگان در باره اعتماد در عشق و زندگی

اطمینان و باور، چیزی نیست که آن را در بیرون از خود بجوییم و به سوی آن، دست دراز کنیم.((آنتونی رابینز)) 
ترس، شک و تردید و نبود اطمینان و باور، هرگز نتایج چندان گهرباری ندارند و نخواهند داشت.((آنتونی رابینز)) 

به
یاد داشته باشید، باور، اطمینان و قطعیت، یک مهارت و توانایی است که هرچه
بیشتر آن را تمرین کنید، هر بار می‌توانید با سادگی بیشتری به آن دست
یابید.((آنتونی رابینز)) 

اطمینان، باور و قطعیت، مانند تیغ دولبه‌ای است که می‌تواند نتایج وارونه و ناسازگاری ایجاد کند.((آنتونی رابینز)) 

اگر
بر این باورید که فرد باهوشی هستید، سبب آن، این است که چارچوبهای مرجع
روشنی را در ذهن خود، پویا می کنید که این احساس اطمینان را نیرو می
بخشد.((آنتونی رابینز)) 

به هیچ شوهری و هیچ زنی و هیچ یاری اعتماد نیست که اعترافات آدمی را بشنود.((والت ویتمن)) 

کسی
که خود را بزرگ می پندارد، اعتماد چندانی ندارد که همنوعانش او را بزرگ
شمارند. او می ترسد نظری که درباره ی خود دارد با نظرهایی ترکیب شود که
همنوعان اش نسبت به او دارند.((فرناندو پسوا)) 

هر کس اطمینان به دست آورد که همنوعان اش او را ارزشمند می شمارند، هراسی از آنها به دل راه نمی دهد.((فرناندو پسوا)) 

هیچ پیروزی ای آینده ی ما را در نظر ما مشخص نمی سازد و نمی تواند باعث اعتماد ما به آینده ی دور و درازی باشد.((آندره موروا)) 

فن
و هنر پیری آن است که انسان سالخورده خود را به منزله ی تکیه گاه زندگانی و
به منزله ی مرد مورد اعتماد نسل های آینده قرار دهد، نه اینکه خود را در
برابر جوانان به منزله ی یک دشمن و رقیب نمایان سازد.((آندره موروا)) 

مدیر واقعی و حقیقی به بشریت اعتماد نمی کند، اما به چند تن از مردان به تمامی اعتماد می کند.((آندره موروا)) 

در دنیا عده ی اندک شماری یافت می شوند که می توان به آنها اعتماد کرد؛ باید گشت و اینها را یافت.((آندره موروا)) 

در
ادبیات نیز مانند عشق نمی توان به گزینش دیگری اعتماد کرد. باید که مؤمن و
معتقد و وفادار باشیم نسبت به آنچه که طبع و اندیشه ی ما می پسندد.((آندره
موروا)) 

یک عشق بزرگ، به موجودات بسیار ساده قدرت و قابلیت تیزهوشی، از خودگذشتگی و اعتماد و اطمینان خاص می بخشد.((آندره موروا)) 

امید
و رویای یک مرد عمل این است که در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد
پیچیده و سخت، نسبت به ادراک حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر کامل به
دست آورد.((آندره موروا)) 

برای اینکه بتوانم در مسیر زندگانی با
اطمینان خاطر گام بردارم و عمل کنم، میل فوق العاده ای دارم که بدانم چگونه
می توان بین حقیقت و غیر حقیقت، راست و دروغ و درستی و نادرستی تفاوت قایل
شد.((دکارت)) 

برنامه ریزی برای آینده، نگرانی و عدم اعتماد را کاهش می دهد.((اسپنسر جانسون)) 

چه نیکو است که آدمی مورد اعتماد باشد.((جان اشتاین بک)) 

باید
صحرا را دوست داشت، اما هرگز کاملاً به آن اعتماد نکن؛ چون صحرا محک مردان
است. هر گام آنها را احساس می کند و کسی را که سربهوا و گیج باشد خواهد
کشت.((پائولو کوئیلو)) 

گرفتاری این دنیا از این است که نادان از کار خود اطمینان دارد و دانا از کار خود مطمئن نیست.((برتراند راسل)) 

بی نظمی در کار بدتر از بی خبری از آن است. در کار های زندگی باید به خود اعتماد داشت و بس.((بنجامین فرانکلین)) 

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قایل نیست.((مثل ژاپنی)) 

مردمان را عیب نهانی آشکار مکن که ایشان را رسوا کنی و خود را بی اعتماد.((سعدی)) 

به همه اعتماد داشتن خطرناک است، به هیچ کس اعتماد نداشتن خطرناکترین است.((آبراهام لینکلن)) 

تمام
وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است که
اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی.((میکل
آنژ)) 

هر چقدر کارتان را بهتر انجام دهید، خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت و اعتماد به نفس تان نیز بیشتر خواهد شد.((برایان تریسی)) 

راحت طلبی، دشمن شماره یک شهامت و اعتماد به نفس است.((برایان تریسی)) 

در هر زمینه ای هر چه بیشتر یاد بگیرید و دانش خود را بالا ببرید، اعتماد به نفس تان نیز بیشتر می شود.((برایان تریسی)) 

ایستادگی در برابر سختی ها در شما اعتماد به نفس ایجاد می کند و توانایی شما را نیز افزایش می دهد.((برایان تریسی)) 

عقل بی عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون عقل، قابل اعتماد نیست. آدم کامل آن است که هم عقل دارد و هم عاطفه.((ویلیام تن)) 

هر
چه بیشتر بر بار حافظه بیفزایید، حافظه تان قویتر می شود و هر چه بیشتر به
آن اعتماد کنید، قابل اعتمادتر می گردد.((توماس دوکوئین)) 

در برخی از موارد، فریب خوردن بهتر از بی اعتمادی است.((سرنگ)) 

هرگز به احساساتی که در برخورد اول با کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید.((آناتول فرانس)) 

کسی که به خود اطمینان دارد به تعریف کسی احتیاج ندارد.((گوستاولوبون)) 

اگر به کسی اعتماد نداری از او دوری کن.((ناپلئون بناپارت)) 

کودکان
اعتماد می کنند، زیرا هرگز شاهد خیانت نبوده اند. معجزه آنگاه رخ می دهد
که این اعتماد را در نگاه پیری فرزانه ببینیم.((بوبن)) 

افراد و
مدیرانشان برای اطمینان از انجام درست کارها به میزانی سخت کار می کنند که
هرگز وقت ندارند ببینند آیا کارهای درست را انجام می دهند یا نه.((استفان
کاوی)) 

بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشید.((میکل آنژ)) 

هرگز
این چهار چیز را در زندگیت نشکن: اعتماد، قول، رابطه و قلب؛ زیرا اینها
وقتی می شکنند صدا ندارند، اما درد بسیاری دارند.((چارلز دیکنز)) 

به
پزشک خود ایمان داشته باشید و به گفته هایش، که جز دارویی شفا بخش نیست،
اعتماد کنید و جرعه ی تلخ او را با خاطری آسوده سرکشید.((جبران خلیل
جبران)) 

آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است.((اوستن)) 

پیروزی های کوچک به اعضای کم استعدادتر تیم کمک خواهد کرد تا اطمینان کسب کرده و موفق شوند.((جان ماکسول)) 

اگر
کسی با اطمینان به سمت رویاهایش به پیش برود و بکوشد تا آنچنان زندگی کند
که همیشه تصورش را کرده است، با چنان موفقیتی به آنها خواهد رسید که در
زمانهای عادی، دست نایافتنی به نظر می رسد.((هنری تورئو)) 

هیچ میزان توانایی شخصی نمی تواند عدم اطمینان را جبران کند.((واین اشمیت)) 

تنها، کسی که هنر دارد و کاری از او ساخته است می تواند به فردای خویش اطمینان کند.((سعید نفیسی)) 

به شخصی که به هیچ کس اعتماد ندارد اطمینان نداشته باشید!((ویلیام شکسپیر)) 

در وجود مردم به دنبال عیب نگرد که رسوایشان کنی و خودت را بی اعتماد.((سعدی)) 

اگه خدا تو رو لبه ی پرتگاه برد بهش اعتماد کن؛ یا تو رو از پشت می گیره، یا بهت قدرت پرواز می ده.((؟))

اعتماد به نفس ضرورتاً تضمین کننده ی موفقیت نیست، اما عدم اعتماد به نفس به یقین باعث شکست می شود.((آلبرت بندورا)) 

به آدمها اعتماد کن تا با تو صادق باشند.((رالف والدو امرسون)) 

نشاط
و خوشدلی، اعتماد به نفس شما را تقویت و زندگی را دلپذیرتر می سازد و باعث
می شود که اطرافیان شما شادی بیشتری را احساس کنند. خوشدلی به معنی خوش
خیالی و فرار از مشکلات نیست، بلکه نشانه ی هوش و ذکاوت شما است.((آنتونی
رابینز)) 

عشق، عشق می آفریند. عشق، زندگی می بخشد. زندگی، رنج به
همراه دارد. رنج، دلشوره می آفریند. دلشوره، جرات می بخشد. جرات، اعتماد می
آورد. اعتماد، امید می آفریند. امید، زندگی می بخشد. زندگی، عشق به همراه
دارد و عشق، عشق می آفریند.((مارکوس بیکل)) 

همیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، باز هم می توانید.((آنتونی رابینز)) 

آنچه
فرد تحصیلکرده را از فرد خودآموخته مشخص می سازد، وسعت دانش نیست، بلکه
مراتب گوناگون نیروی حیات و اعتماد به نفس است.((میلان کوندرا)) 

آیا شما موفق خواهید بود؟ بله حتما، بله حتما! با اطمینان نود و هشت درصد و هشت و سه چهارم درصد.((دکتر سوئز)) 

دی رفت و باز نیامد، فردا را اعتماد نشاید، حال را غنیمت دان که دیر نپاید.((خواجه عبداله انصاری)) 

بالاترین پیمانی که می توانیم با دوست خود ببندیم این است: “بیا تا ابد اعتماد بین ما حاکم باشد.”((رالف والدو امرسون)) 

با
رشد یقین و اطمینان، شادمانی رشد می یابد و با رشد شک و تردید، تنش، بی
قراری و بدبختی. شک و تردید در نهایت به رنج و عذاب و نگرانی می
انجامد.((اشو)) 

پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانه ی
غرور است کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ
نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و
دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند.((گوته)) 

هیچ کس به تصویر نقاش اعتماد نمی کند، اما مردم عکس را باور می کنند.((انس آدام)) 

بزرگترین موفقیت عبارت است از اعتماد یا سازش کامل بین اشخاص صمیمی.((رالف والدو امرسون)) 

تمام چیزی که در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است.((مارک تواین)) 

به خویشتن اعتماد کن، آنگاه راه زندگی را خواهی یافت.((گوته)) 

به آدم اعتماد کنند، بهتر از آن است که به آدم محبت کنند.((جرج مک دونالد)) 

هرگز فواید بلندمدت قابل اعتماد بودن را دست کم نگیرید.((جان ماکسول)) 

قابل اعتماد بودن چیزی فراتر از پذیرش مسئولیت است. پذیرش مسئولیت باید با قضاوت درست همراه باشد.((جان ماکسول)) 

اگر
کسی پیوسته دستور کارش این باشد که منافع خودش را مقدم بر منافع تیم
بداند، غیر قابل اعتماد بودن خود را ثابت می کند.((جان ماکسول)) 

قابل اعتماد بودن فراتر از توانمندی تنها است.((جان ماکسول)) 

زیانبارترین احساس پس از شکست، از دست دادن اعتماد به نفس و مشکوک شدن به توانایی و صلاحیت خویش است.((جان ماکسول)) 

زندگی
برای هیچ کس آسان نیست. اما که چه؟ باید پشتکار و از همه مهمتر اعتماد به
نفس داشته باشیم. باید باور کنیم که هر یک برای انجام کاری استعداد داریم و
آن کار باید انجام شود.((ماری کوری)) 

هر بار که در برابر ترس می
ایستید، قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پیدا می کنید. باید کاری را انجام
دهید که فکر می کنید نمی توان انجام داد.((النور روزولت)) 

اگر خود به خویشتن اعتماد ندارید، دیگران هم به شما اعتماد نخواهند کرد.((جان ماکسول)) 

کارکنان
لغزش های صادقانه را تحمل می کنند، اما اگر به اعتمادشان آسیب برسانید،
دیگر به سختی می توانید اعتماد آنها را به دست آورید. می توان سر رئیس را
شیره مالید، اما نمی توان سر همکاران و زیردستان را شیره مالید.((مدیر عامل
پپسی کولا)) 

کارکنان لغزش های اتفاقی را به شرطی که بر اساس
توانایی رهبر باشد و او را در حال رشد و بالندگی ببینند، می بخشند. اما به
کسانی که در منش خود مرتکب لغزش می شود اعتماد نمی کنند.((جان ماکسول)) 

بزرگترین توانایی، قابل اعتماد بودن است.((کورت برگ وال)) 

به هیچ دسته کلیدی اعتماد نکنید بلکه کلید سازی را فرا بگیرید.((آنتونی رابینز)) 

اعتماد به تدریج می آید و یکجا می رود.((موار دفاست)) 

عشق
همیشگی است، این ما هستیم که ناپایداریم. عشق متعهد است و مردم عهد شکن،
عشق همیشه قابل اعتماد است، اما مردم نیستند.((لئوبوسکالیا)) 

به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچ کس بدی نکن.((ویلیام شکسپیر)) 

جایی که اعتماد نیست، سخن بیهوده است.((فرانتس کافکا)) 

از
ارسطو پرسیدند بهترین سخن کدام است؟ در پاسخ گفت : آنچه موافق عقل باشد،
گفتند پس از آن چیست؟ گفت : سخنی که شنونده بپذیرد، گفتند بعد از آن چه؟
گفت : سخنی که از سرانجام آن اطمینان داشته باشیم که ضرری متوجه ما نخواهد
ساخت، گفتند بعد از آن چیست؟ گفت : اگر سخن یکی از این سه شرط را نداشته
باشد از صدای چهارپایان پست تر است.((از قابوسنامه)) 

معمولاً به
گدایان و بینوایان که ریزه خواران دیگرانند، چند شاهی می دهیم و گمان می
کنیم به آنها کمک کرده ایم، نمی دانیم که با این کار، آنها را بدبخت تر و
رشته گدایی را به گردنشان محکم تر می سازیم. چه خوب [ بود ] اگر حس اعتماد و
استقلال را که در آنها به خواب رفته بیدار می کردیم و راه زندگی را پیش
رویشان می گذاشتیم.((لردآویبوری)) 

نداشتن انعطاف یکی از بدترین
نقطه ضعف ها است. می توانید بیاموزید که شتابزدگی را کنار بگذارید، ترس را
با اعتماد به نفس و تنبلی را با نظم و انظباط جایگزین کنید. اما برای
سرسختی و انعطاف ناپذیری ذهن پادزهری وجود ندارد. این خصلتی است که باعث می
شود شخص با دست خویش گور خود را بکند.((؟)) 

رایزنی که کار اجرایی می کند، قابل اعتماد نیست.((اُرد بزرگ)) 

مردی که ادعا می کند، دیگر اعتقادی به عشق ندارد؛ کسی است که دیگر عشق به او اعتمادی ندارد.((مارس کرانشه))


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top