تعبیر خواب گربه سفید

تعبیر خواب گربه ی سفید

گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدون استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.

پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست در تعبیر خواب گربه چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه در تعبیر خواب زنی است که دزدی دل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، در تعبیرش زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر خواب ببینید چندین گربه جائی جمع هستند تعبیر که چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است . اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر در خواب ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید تعبیر که زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر خواب ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.
محمد ابن سیرین گوید: دیدن گربه درخواب ، تعبیر بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر خواب بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود .

تعبیر خواب گربه از حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن گربه بر پنج وجه است.

اول: دزد.
دوم: عمار (سخن چین).
سوم: بیماری.
چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).
پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

تعبیر خواب گربه از ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود.

تعبیر خواب گربه از لوک اویتنهاو می گوید :
گربه
چنگ خوردن از گربه : مانع
گربه سیاه : بدبختی
نوازش کردن آن : ناسپاسی
گربه ای که میو میو میکند: یک دعوی طولانی
پوست گربه : پیدا کردن یک شیء گم شده
دیدن گربه: دوست نا دوست (دوستی که در ظاهر دوست است و در باطن دشمن شماست)
تبیر خواب گربه وحشی ( تعبیر خواب گربه عصبانی ) : دوست خطرناک
زدن یک گربه : خیانت
تعبیر خواب گربه از حضرت یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن کشتن گربه درویش گردد
آنلی بیتون مى ‏گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور کنید ، نشانة بدبختی است .
۲ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود ( تعبیر خواب حمله گربه )، دلالت بر آن دارد که دشمنان می کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند .
۳ـ اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید .
۴ـ اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید ، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید ، و دوستی در آستانة مرگ قرار می گیرد ، اما اگر خواب ببینید گربة لاغر و کثیف را از خود می رانید ، نشانة آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود .
۵ـ شنیدن صدای گربه در خواب ، نشانة لطمة خوردن از دوستی ریاکار است .
۶ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند ، دلالت بر آن دارد که دشمن ، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید ، از چنگ شما بیرون می آورد .
۷ـ اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است ، نشانة آن است که دیگران به او خیانت می کنند .
۸ـ خواب گربه مفید و تمیز ، نشانةزیان مالی است .
۹ـ اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانة آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند .
۱۰ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، در خواب ، نشانة آغاز دعوا و کشمش است .

دیدن گربه زیبا در خواب نشان از دوست یا آشنایی است که شما دوستش دارید ولی او حیله ای در کار دارد که شما بی خبرید .

تعبیر دیدین گربه حامله و باردار در خواب نشان از زیاد شدن دشمنان و رقیبان شما می دهد که باید در اقتصاد و اجتماع بیشتر مواظب باشید .

تعبیر خواب  گربه بی دم یا دم بریده ، گربه فلج یا گربه یک چشم یا  گربه زخمی در خواب نشان از دوست یا آشنایی ظاهری است که می خواهد به شما لطمه بزند ولی شما از آن زیاد خوشتان نمی آید برای همین کار برایش سخت می شود . در صورتی که گربه سفید و زرد و خاکستری و صورتی ببینید که دلربا باشد این دوست ممکن است به شما خیلی نزدیک باشد و شما او را خیلی دوست دارید اما او در پی دزدی و لطمه زدن به شماست .

نعبیر خواب گربه پشمالو : دشمن یا دزدی است در نزدیکی شما که در کار خود بسیار حرفه ای است . از تعبیر های دیگر بر می آید که می تواند یک زن باشد که از شما دل می برد در حالی که این دلبری کار اوست ولی مال و اموال شما را با خود می برد .

تعبیر خواب شستن گربه در خواب نشان می دهد که شما در رسیدن دشمنانتان یا دوستان پست فطرت به مقصودشان سنگ اندازی می کنید و آنها بسیار ناراحت می شوند .

تعبیر خواب غذا دادن به گربه یعنی شما دقیقا همان کاری دارید انجام می دهید که به ضرر شماست و دقیقا نقشه های دزد یا دشمنان در حال انجام است .

تعبیر خواب فرار از گربه نشان می دهد که شما در حال رهایی از دوست نادوست یا دشمن یا زنی که دلبری کرده از شما  هستید و تعبیر خواب کشتن گربه یا گربه مرده نشان می دهد که  شما از شر دزد یا دشمن رهایی می یابید .

*********************************************************

تعبیر خواب گربه سفید

محمد بن سیرین می گوید :

دیدن گربه درخواب، دلیل بر وجود مردی مفسد و دزد میباشد. اگر در خواب دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا برود. اگر در خواب دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر دید گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند.

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر در خواب دید که گربه را بکشت و پوست او جدا کرد، دلیل که مال دزدی بدست آورد. اگر بعد از صبح گربه را درخواب بیند، دلیل که شش روز بیمار گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گربه بر پنج وجه است.

اول: دزد.

دوم: عمار (سخن چین).

سوم: بیماری.

چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).

پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

منوچهر مطیعی تهرانی می فرماید :

ابن سیرین نوشته است که: گربه در خواب های ما مردی می باشد دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمی تواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصلت مردانگی ندارد و  بیشتر دارای صفاتی می باشد  که مشابه آن را در زنان می توان دید.

گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری زیادی دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می نماید. حس وفاداری او کم میباشد ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها از جان خود نیز گذشته است. گربه به نظافت و زیبائی خود علاقه مند می باشد و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدون استنثا در زنها بیشتر دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی تعبیر خواب گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت قایل شد. پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار خواهد گرفت. دیدن گربه در خواب زنی است که دزدی را دوست دارد و این کار برای او بصورت عادت گردیده .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top