تعبیر خواب دندان با خونریزی

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی
اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک
زیرین زنان.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که
هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های
فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در
دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می
تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و
پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به
حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر
بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده
دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی
از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده
و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که
دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و
خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را
کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار
قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب
ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و
حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش
کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب
ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها
زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و
ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود
با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک
بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

حضرت دانیال گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب
است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر
مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر
و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان
کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل
بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال
کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد و بعضی از
معبران گویند: دندانهای پیشین
و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او
می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود. محمدبن سیرین
گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین
افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید،
اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که
از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر
بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی
رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت
افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت
را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده
شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و
منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او
دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای
پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد. اگر بیند دندانهای او از
آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده
باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی
از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود
هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است. ابراهیم کرمانی گوید:
دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل
پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد،
پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از
او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر
وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر
بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه
شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه
بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند.
جابر مغربی گوید: اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل
که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به
دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد.
اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان
دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان
برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل
که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که
همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که
خویشان وی شکایت کنند از او. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن دندان ها در
خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.تعبیر خواب دندان افتادن با خونریزی

حضرت دانیال گوید:
دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا
دلالت كند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت كند بر مادینه و دندان پیشین
دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران كند یا بر مادر و پدر است و
دندانهائی كه بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان كند و
دندانهائی كه بر جنبِ دندانهای دیگر است كه آن را ثنایا خوانند، دلیل بر
مهتر و بزرگ خاندان كند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال كند و
دندانهای پسین، دلیل بر كسی كند كه از خویشانِ دور باشد و بعضی از معبران
گویند: دندانهای پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر كند.
اگر بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل كه از این جماعت كه وصف كردیم یكی
بیمار شود. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر كف دستش افتاد
یا بر كنار یا بر زمین افتاد و به خاك آلوده نگردید، دلیل كه او فرزندی یا
خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان
خاك ضایع گردید، دلیل كه از این جماعت یكی هلاك شود، یا جدا شود، چنانكه
هیچكس از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بشكست یا ضایع شد، دلیل كه
به یكی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او كوفته شد، دلیل
كه او را با چنان كسان خصومت افتد. اگر بیند یكی از دندان پیشین او كنده
شد، دلیل كه یكی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر
بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاكیزه شد، دلیل كه یكی از كسان
را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او
دندان زیرین است، دلیل كه او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر
دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید كرد و هر دندانی كه تعلق
بدان كس دارد. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و
مانندآن، دلیل كه اجل او نزدیك آمده باشد. اگر بیند كه از دل او دندان رسته
است، دلیل كه زود هلاك شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن
وام است و بعضی گویند، دلیل كه زود هلاك شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و
خصومت است. ابراهیم كرمانی گوید: دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر
نرینه كند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه كند. اگر
بیند دندانهایش جمله در كنارش افتاد، پس جمله را در كف خود گرفت، دلیل كه
خویشان خود را جمع كند و نگذارد كه از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای
او بوی خوش می آمد، دلیل كه خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند،
دلیل كه خویشان بر وی غیبت كنند. اگر بیند دندانش درد می كرد و بركند،
دلیل كه مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر
بیند كه دندانهایش افتاده بود و در كهنه بست، دلیل كه او راعمری دراز است،
چنانكه همه تبارِ خویش را در گور كند. جابر مغربی گوید: اگر بیند كه دندانش
درد می كرد و در دست فرا گرفت، دلیل كه منفعت یابد و منفعت از سی درم كمتر
نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت كم از سیصد درم
نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل كه مال
فراوان یابد. اگر بیند كه از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل كه منفعت
را از آن كس است كه آن دندان برگیرد، لكن او مصیبتی رسد. اگر بیند كه بعضی
از دندانهایش ناپدید شد، دلیل كه به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و
به سلامت باز آیند. اگر بیند كه همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و
دیگر باز جای خود نشست، دلیل كه خویشان وی شكایت كنند از او. حضرت امام
جعفر صادق فرماید: دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت.
دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از
خویشان.


این مطالب توسط کاربران
ارسال شده است. با استفاده از لینک زیر میتوانید مطلب را در سایت اصلی
مشاهده کنید. در صورت تخلف از طریق گزارش تخلف به ما اطلاع دهید.
مشاهده مطلب در سایت اصلیتعبیر خواب خون

رنگ هایی هستند که در خواب دیده نمی شوند از جمله سرخی دست به خصوص سرخی
خون. بسیار اتفاق افتاده که در خواب های خود خون دیده ایم ولی سرخی خون را
ندیده ایم. فقط احساس کرده ایم خون است و اکنون نیز اگر به خاطر خویش
مراجعه کنید به یاد می آورید که هرگز سرخی خون را در خواب ندیده اید ولی
خواب خون را فراوان دیده اید. پس ما در خواب خون را می فهمیم ولی نمی بینیم
و همین است که تفاوت هایی را تعبیر به وجود می آورد. به هر حال دیدن خون
در خواب با توجه به تعریف بالا ابتلا و گناه است و آلودگی به خصوص اگر
ببینیم که دست و پایمان یا لباسهایمان به خون آلوده شده است.

اگر در
خواب ببینیم که از دهان و دندانمان خون می آید از طرف همسر و فرزندان و
دیگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا می شویم. اگر در خواب
ببینیم از بینی ما خون می آید از نظر اجتماعی گرفتاری هایی پیدا می کنیم و
احتمالا شان و شخصیت و آبرویمان در مخاطره قرار می گیرد و اگر ببینیم از
بدنمان خون می رود گرفتار غم و اندوه می شویم و چنانچه ببینیم از چشممان
خون روان است یا حتی نم خون زده است از جهت فرزندان مبتلا و غصه دار می
گردیم. اگر ببینیم در دعوا و زد و خورد جایی از بدنمان خون آلود شده مردم
درباره ما بد خواهند گفت و اگر دیگری به سبب ما خون آلود شود غمی بین ما و
دیگران به وجود می آید. اگر ببینیم لباسهایمان خون آلود شده بدنام می شویم و
به ما تهمت می زنند و اگر ببینیم خون به زمین ریخته شده گرفتاری و غم و
غصه پیش می آید که ما هم در آن سهیم هستیم. چنانچه ببینیم پایمان در
منجلابی از خون فرو رفت ناخود آگاه در امری مداخله می کنیم که گرفتاری و
ابتلاء دارد. به هر حال دیدن خون ابتلا و گرفتاری است ولی مواضع آن فرق می
کند که باید در تعبیر مورد نظر قرار بگیرد.

تعبیر خواب خون به روایت محمدبن سیرین:
اگر
بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه
ستاند. اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت ها بود و از آن
جراحت ها خون همی رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد. اگر بیند کسی
او را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او
در آن ثواب است. اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد و جامه و
تن او آلوده شد، مالی است که به حرام حاصل کند.

تعبیر خواب خون به روایت ابراهیم کرمانی:
اگر
بیند که خون همی خورد، دلیل است مال حرام خورد یا خون ناحق کند. اگر
اندامی از اندامهای او ببرد، چنان که آن اندام از وی جدا شد، دلیل است
زننده زخم سفر کند. اگر بیند که در تن او سوراخی بود که از آن سوراخ خون
روان شد و جامه او را آلوده کرد، دلیل که او را به قدر آن مالی حرام رسد.
اگر بیند که خون از زخم و جراحت نیامد و آن جراحت تازه بود، دلیل که درمال
او نقصان آید، یا از کسی سخنی سخت شنود و او را در آن ثواب است، زیرا که
خون بر گناه باشد که از تن او بیرون آمد. اگر بیند که از قضیش خون بیرون
آمد، دلیل است او را فرزندی از شکم مادر بیفتد. اگر که از مقعدش خون بیرون
آمد، چنانکه تنش آلوده شد، دلیل است که به قدر آن مالی حرام حاصل کند. اگر
بیند که از بن دندان او خون بیرون آمد، دلیل است از خویشانش به او غم و
اندوه رسد.

تعبیر خواب خون به روایت جابر مغربی:
اگر بیند
که در جایی درخون افتاد، دلیل است به خون ناحق مبتلا شود. اگر بیند که در
شهری یا کوچه ای خون همی رفت، دلیل کند بر خون آن موضع خون بسیار ریخته
گردد.

تعبیر خواب خون به روایت حضرت دانیال (ع) و ابراهیم کرمانی:
اگر
بیند که خون بسیار از بینی او بیرون آمد و ضعیف نشد، دلیل کند بر یافتن
مال حرام، خاصه که جامه او به خون آلوده گردد. اگر بیند که خون اندک فرود
آمد و قوت ضعیف شد و جامه آلوده نشد، دلیل است که درویش گردد و مالش را
نقصان افتد. اگر بیند که قوت بر تن او آمد، دلیل بر یافتن مال حرام کند.


این مطالب توسط کاربران
ارسال شده است. با استفاده از لینک زیر میتوانید مطلب را در سایت اصلی
مشاهده کنید. در صورت تخلف از طریق گزارش تخلف به ما اطلاع دهید.
مشاهده مطلب در سایت اصلی10 دلیل افتادن دندان‌ها

10 دلیل افتادن دندان‌ها

افتادن دندان شیری طبیعی است، ولی از
دست دادن دندان دائمی، عادی نیست. حتی می توان جلوی از دست دادن دندان ها
در دوران پیری را گرفت.


نداشتن
دندان، مشکلات متعددی در پی دارد، کیفیت زندگی افت پیدا می کند و به دلیل
کاهش توانایی جویدن غذاها، انتخاب غذاها محدود می گردد، یعنی نداشتن دندان
باعث می شود غذاها را درست نجویم، لذا هر غذایی را دیگر نمی توانیم بخوریم.

نداشتن دندان روی وضعیت تغذیه ای و در نتیجه سلامت کل بدن اثر می گذارد. همچنین باعث فرورفتگی صورت، بدجور صحبت کردن و … می شود.

از دست دادن دندان ها، دلایل متعددی دارد که افزایش سن از آنها نیست. در اینجا تعدادی از این دلایل را بیان می کنیم.

1- بهداشت بد دهان و دندان: تمیز نگه نداشتن دهان دندان ها باعث می شود باکتری های تولیدکننده اسید روی سطح دندان جمع شوند (پلاک دندان) و با از بین بردن مینای دندان، سوراخ هایی در دندان ایجاد کنند.

 

همچنین باعث بیماری های لثه می شوند که بافت نگهدارنده دندان مثل رباط ها و استخوان ها را تخریب می کند. اینها باعث افتادن دندان می شود.

 

2- حتی با رعایت بهداشت دهان و دندان، بایستی هر شش ماه یک بار نزد دندانپزشک بروید تا دندان های شما را معاینه کند.

مراجعات نامنظم و دل بخواهی به دندانپزشک باعث می شود علائم هشداردهنده از دست دادن دندان را متوجه نشویم.

ممکن
است شما پلاک های سختی را که زیر خط لثه وجود دارند، نبینید و یا حرکت
جزیی دندان خود را متوجه نشوید که این موارد نیاز به درمان تخصصی
دندانپزشکی دارند. اگر درمان به موقع شروع شود، می توان دندانی را که کمی
حرکت کرده است، نگه داشت و حفظ کرد.

اگر
دندان افتاده جایگزین نشود (با بریج یا ایمپلنت یا دندان مصنوعی)، دندان
های کناری و مقابل آن (در فک دیگر) وارد فضای خالی آن می شوند و مشکلات لثه
را ایجاد می کنند که منجر به افتادن بقیه دندان ها می شود
3- درمان به موقع از آسیب های بزرگ بعدی جلوگیری خواهد کرد.به عنوان مثال پر کردن دندان پوسیده، از آسیب بیشتر آن مثل رسیدن پوسیدگی به عصب دندان جلوگیری خواهد کرد. آسیب پالپ داخلی دندان باعث مرگ بافت پالپ و تجمع چرک در اطراف ریشه دندان می شود.

اگر دندان خیلی آسیب دیده باشد، دندانپزشک دیگر نمی تواند آن را نگه دارد و باید آن را کشید.

 

4- تغذیه ناکافی و نادرست به دلیل کمبود مواد مغذی در برنامه غذایی، مقاومت دهان و دندان ها را به عفونت کم می کند. کلسیم،
مسئول فشردگی املاح در استخوان نگهدارنده دندان است. دریافت کم کلسیم روی
حفظ دندان ها موثر است و با افزایش خطر از دست دادن دندان ها ارتباط دارد.

به
علاوه، مصرف زیاد مواد غذایی شیرین (مثل آب نبات، شکلات و…) و غذاهای
اسید (مثل نوشابه گازدار)، دندان ها و لثه های شما را خراب می کند.

5-
آیا برای شما اتفاق افتاده است که در کودکی بر اثر زمین خوردن و یا افتادن
از جایی، دندان خود را از دست داده باشید. حتی اگر بعد از یک حادثه و وارد
آمدن ضربه به دهان، دندان نیفتد، ممکن است باعث ترک خوردگی ریشه شود که
چند ماه یا چند سال بعد باعث عفونت دندان می شود. عفونت باعث از بین رفتن
ریشه دندان و در نتیجه افتادن دندان می شود.

ورزش های برخوردی مثل بوکس، فوتبال و… نیز باعث وارد آمدن ضربه دندان و در نتیجه شکستگی یا آسیب دندان و افتادن آن می شوند.

6- دندان قروچه:
به هم ساییدن دندان ها در دندان قروچه باعث ترک برداشتن و ساییدن و شکستن
دندان ها می شود و فشار زیادی روی بافت نگهدارنده دندان وارد می کند و باعث
از بین رفتن استخوان اطراف دندان می شود. اگر استخوان نگهدارنده دندان از
بین برود، دندان شل می شود و می افتد.

از دست دادن دندان

7-
جایگزین نکردن دندان افتاده باعث ایجاد یک سری مشکلات می شود که دندان های
دیگر را تخریب می کند. وقتی یک دندان می افتد و یا کشیده می شود، استخوان
در برگیرنده آن تحلیل می رود.

 

اگر دندان افتاده جایگزین نشود (با بریج یا ایمپلنت یا دندان مصنوعی
دندان های کناری و مقابل آن (در فک دیگر) وارد فضای خالی آن می شوند و
مشکلات لثه را ایجاد می کنند که منجر به افتادن بقیه دندان ها می شود
(تصویر کناری).

 

8- درست نکردن جای نامناسب دندان ها
می تواند باعث افتادن دندان شود.اگر دندان های شما به خوبی ردیف نشده
باشند، تمیز کردن آن ها خیلی سخت است. چنین دندان هایی بیشتر دچار پلاک
دندان و در نتیجه مشکلات لثه و بافت اطراف دندان می شوند که از علل اصلی
افتادن دندان است.

 

9-
اثرات مضر کشیدن سیگار و نوشیدن الکل بر روی سلامت دندان به خوبی شناخته
شده است. بر اساس تحقیقات می توان گفت افراد سیگاری دو برابر افراد
غیرسیگاری دندان های خود را از دست می دهند.

 

کشیدن سیگار و
استفاده از محصولات دخانی و نوشیدن الکل خطر ابتلا به بیماری های لثه و در
نتیجه افتادن دندان ها را افزایش می دهد. سیگار روی جریان خون لثه ها نیز
تأثیر می گذارد و شدت بیماری های دندانی را بدتر می کند.

 

10-
حتما می دانید بیماری دیابت به چشم ها، اعصاب، کلیه ها و قلب آسیب می زند و
مقاومت بدن به بیماری های عفونی را کم می کند و فرایند بهبودی و التیام
(مثلا التیام زخم ها) را آهسته می نماید. اما آیا می دانستید که دیابت می تواند روی دندان ها و لثه نیز تأثیر بگذارد؟

 

دیابت،
قدرت دفاعی و ایمنی بدن را کم می کند و تشکیل پلاک دندان را افزایش می
دهد. در افراد دیابتی، بیماری لثه بیشتر اتفاق می افتد، شدیدتر است و زمان
بیشتری طول می کشد تا بهبود یابد.

در مراحل پشرفته بیماری لثه، استخوان و بافت همبند دهان از بین می رود و در نتیجه باعث افتادن دندان می شود.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top