تعبیر خواب خرید خانه جدید

تعبیر خواب خانه

خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب
ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی
مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن
خانه متعلق به شما است خواب
شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت.
چنان چه ببینید یکی از اتاقهای خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده
خواب
دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی به او می رسد. اگر ببینید که در
خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از
نقره است خوب نیست . اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد.محمدبن سیرین گوید: خانه مفرد درخواب
زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی
خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در
خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد
به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر
بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه
دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است
عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بشکست، … 
دلیل که از کسی او را
مالی رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که
مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود
بزرگتر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود. اگر بیند درِ خانه او
آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که ا را
توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند
پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.


تعبیر خواب ازدواج

لوک اویتنهاو میگوید :

ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف
ازدواج کردن : سود ، خوشبختی، در برخیموارد میتواند به معنایاختلافات نیز باشد
اگر خواب ببینید با فردیخارجیازدواج میکنید ، نشانة آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت .

دیدن شوهر : امیدهایواهی
دیدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

1ـ اگر دختریخواب ببیند با پیرمردیازدواج میکند ، علامت آن است که با مشکلات فراوانیروبرو خواهد شد . اما اگر خواب
ببیند در هنگام جشن ازدواح مردیبا لباس سیاه از مقابلش میگذرد و نگاه
ملامت آمیزیبه او میکند نشانة آن است که سردی بیتقاوتییکیاز دوستان او را
ناامید میسازد .

2ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب
با میهمانانیشادمان که لباسهاییزیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از
زندگیلذتهاییعالیخواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهاییسیاه بر تن کرده
باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسیخواهید نشست .

3ـ اگر خواب ببینید با کسیپیمان ازدواج میبندید ، نشانة آن است که خبرهاییناگوار خواهید شنید .

4ـ اگر خواب
ببینید در جشن ازدواج کسیشرکت کرده اید ، نشانة آن است که امور شغلیبه طرز
باور نکردنیامید بخش خواهد شد . و از فکر کردن به افراد مورد علاقةخود لذت
زیادیخواهید برد .

5ـ اگر خواب
ببینید در جشن ازدواح واقعه ایناگوار رخ میدهد ، علت آن است که به
بیماریمبتلا خواهید شد . یا از مرگ یکیاز اعضایخانوادة خود رنج خواهید کشید
.

6ـ اگر دختریخواب
ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالینمیکند ، علامت آن است که در
زندگیبه نومیدیدچار خواهد شد ، و در امور عاطفیشکست خواهد خورد .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top