تعبير خواب گريه كردن دختر

تعبیر خواب گریه کردن دختر

گریه کردن دختر در خواب ممکن است فیزیکی باشد یا روانی باشد . ممکن است از خوشحالی باشد یا ناراحتی . یا مثلا صدای گریه بچه یا نوزاد باشد . یا …… در زیر برای شما تعبیر خواب گریه و زاری کردن و هق هق کردنرا از اشخاص مختلف آماده کرده ایم . با ادامه خواندن بروید .

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
ديدن گريستن درخواب، دليل شادي است از حق تعالي. اگر ديد بر گناه مي گريست يا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدين ماند، دليل كه حق تعالي از فضل خود بر وي رحمت كند و گناهان او را بيامرزد. اگر ديد كه مي گريست و اشك از چشم او نمي آمد، دليل زيان است. اگر ديد بگريست و خون به جاي اشك مي آيد، دليل از كاري كه گذشته حيرت و حسرت وندامت خورد.

تعبیر خواب گریه کردن گریستن اشک ریختن

گریستن در خواب یا گریه کردن در خواب : با انجام کارهای خیر و کمک به دیگران پروردگار حجم گناهانتان را کم می کند . همانا خداوند بخشنده و مهربان است . حق الناس فقط و فقط با بخشیدن شخص یا اشخاص بخشیده می شود .
اگر صدای گریه ی خود را شنیدید و اشک را ندیدید یا حس نکردید زیان است . اگر در خواب صدای گریه کسی دیگر را شنیدید کسی به وجود شما نیاز دارد .
اگر بجای اشک خون از چشم تان می آمد یعنی از اشتباهات گذشته بسیار پشیمان خواهید بود و دچار مشکلات فراوان می شوید .
اگر دیدید که مرده در حال گریه کردن است یعنی مرده از چیزی ناراحت است . اگر مرده برای شما گریه کند خوب است . اگر شما برای مرده گریه کنید خوب نیست .
گریه کردن در خواب برای امامان و معصومین خوب نیست یا گریه کردن در حرم امام رضا (ع) یا حرم امام حسین (ع) یا حضرت فاطمه (ص) خوب نیست زیرا امامان معصومند . مگر اینکه شما به حال خود گریه کنید .
اگر دیدید که در روضه به حال خود گریه می کنید به آنچه می خواهید خواهید رسید .
گریه کردن در قبرستان و بر روی قبر خوب نیست . اگر بر سر قبر دیدید که به حال خود گریه می کنید کسبو کارتان خوب خواهد شد .
گریه سر نماز : شما خواسته های زیادی دارید که با توکل به خدا و تلاش و کمک به هم نوع به آرزوهایتان خواهید رسید .
اگر در خواب کسی مرد ( بمیرد) و شما گریه کنید خوب است . هم برای کسی که مرده است اگر بشناسید هم برای شما .
اگر دیدید در خواب همسرتان برای شما گریه می کند : همسرتان به شما وفادار خواهد بود به شرطی که شما خواسته های همسرتان را چه زن چه مرد تا جایی که می شود براورده کنید .
اگر دیدید در حال ترس گریه می کنید و یا در این حالت فرار می کنید مشکلات شما تمام خواهد شد .
اگر عروسی هنگام عروسی گریه کند باید بیشتر مراقب خود و همسرش باشد و بیشتر شوهرش را بشناسد تا بتواند زندگی خویش را حفظ کند . اگر عروسی در شب عروسی اشک شوق بریزد اتفاق زیبای باورنکردنی برای او خواهد افتاد .
شنیدن صدای گریه نوزاد یا پسر بچه یا دختر بچه یا فرزند به شما می گوید برای داشتن زندگی بهتر در تربیت بچه ها بکوشید .
اگر دیدید که مادر در حال گریه هست : نشان از غم و اندوه است نه برای مادر برای شما .

تعبیر خواب گریه کردن و گریستن

تعبير خواب گریه کردن به روايت منوچهر مطيعي تهراني
گريه در خواب دو نوع است و خارج از اين دو نوع به ندرت اتفاق مي افتد خواب گريه ببينيم. يک وقت هست که در خواب گريه مي کنيم و اين گريه فيزيکي است. چنان هق هق مي گرئيم يا خودمان به سبب شدت گريستن بيدار مي شويم يا اطرافيان ما را بيدار مي کنند و مي گويند در خواب گريه مي کردي. دانشمندان و روانکاوان دريافته اند که اين گريه يک تحريک شديد عصبي است و از نظر علم تعبيرخواب به هيچ وجه تعبير ندارد. تحريکات عصبي گاه موجب خنده مي شود و گاه سبب گريه و اين هر دو حالت چنان واکنشي ايجاد مي کند که اگر کسي در کنار ما بيدار باشد مي فهمد يا مي بيند که در خواب ما مي خنديم يا گريه مي کنيم. اما گريه ديگري هست که رواني و روحي و صرفا روياست. يعني در خواب خودمان را مي بينيم که گريه مي کنيم يا ديگري اشک مي ريزد. اين نوع گريستن در خواب تعبير دارد. گريستن در خواب شادي و خرمي و فرح و انبساط است . چنانچه در خواب ببينيم گريه مي کنيم در روزهاي آينده خوشحال مي شويم و حادثه اي خوب براي ما اتفاق مي افتد. اگر در خواب ببينيم که ديگري گريه ميکندخبري خوش به ما مي رسد ولي اگر در روياي خويش ببينيم که کسي مي خندد و بعد از خنده بلافاصله گريه ميکند و بعد به قهقهه مي خندد خوب نسيت.نه براي آن کسي که مي خندد و گريه مي کند و نه براي ما که بيننده خواب هستيم. اگر در خواب ببينيم کسي که مرده است گريه مي کند خوب است و جاي نگراني نيست.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید اشک سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد. اگر بینداشک بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بی گریه اشک به روی او بود، دلیل که وی را به سخن طعنه زنند. اگر بیند که در چشم وی به جای اشک گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالی حلال بی رنج بدو رسد.اگر دید اشک به روی او فرودآمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در خواب دیدن اشک که از چشم برآید بر سه وجه بود، اول: شادی و خرمی، دوم: غم و اندوه، سوم: نعمت بود.
لوک اویتنهاو می گوید :
اشک : شادی ، نیکبختی
آنلی بیتون می‏گوید:
۱ـ گریه کردن در خواب ، نشانه آن است که به زودی گرفتاری شما را محاصره خواهد کرد .
۲ـ دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است که اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد .
لیلا برایت میگوید: گریه کردن در خواب، نشانه‏ى خوشىی ‏ها است.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب اشک : خصومت به شادی ختم می شود خواب ببینید که گریه میکنید : یک هدیه دریافت خواهید کرد . بچه ها اشک می ریزند : ازدواج شما باعث خوشبختی شما خواهد شد .
نامزد یا دوست شما اشک می ریزد : آرامش
خاطر بستگان شما اشک می ریزند : کارهای شما در آینده دقایق سختی را خواهند گذارند .

********************************************************************************

ابن سیرین می گوید :

دیدن گریه درخواب، دلیل شادی می باشد از حق تعالی. اگر در خواب دید بر گناه گریه می نمود یا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل که خداوند از فضل خود بر وی رحمت نماید و گناهان او را ببخشاید. اگر دید که در خواب گریه می کرد و اشک از چشم او نمی آمد، دلیل زیان می باشد. اگر دید در خواب گریه می کرد و خون به جای اشک می آید، دلیل از کاری که گذشته حیرت و حسرت و ندامت خورد.

حضرت امام جعفر صادق می فرماید :
اگر در خواب ببیند نخست می گریه کرد و پس از آن می خندید، اجلش فرارسیده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گریه در خواب دو نوع می باشد و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. زمانی می باشد که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی می باشد. چنان هق هق می گرییم یا خودمان به سبب شدت گریه کردن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را از خواب بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی. دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این نوع گریه در خواب یک تحریک شدید عصبی می باشد و از نظر علم تعبیر خواب به هیچ وجه تعبیر ندارد.

تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه در خواب و این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می نماید که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم. اما نوع دیگر گریه در خواب هست که روانی و روحی و صرفا رویا می باشد. یعنی در خواب خودمان را مشاهده می کنیم که گریه می کنیم یا دیگری اشک می ریزد. این نوع گریه در خواب تعبیر دارد.

گریه در خواب شادی و خرمی و فرح و انبساط می باشد. چنانچه در خواب ببینیم گریه می نماییم در روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق خواهد افتاد. اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه می کند خبری خوش به ما خواهد رسید ولی اگر در رویای خویش در خواب ببینیم که کسی می خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه می کند و بعد به قهقهه می خندد خوب نمی باشد.نه برای آن کسی که می خندد و گریه می کند و نه برای ما که بیننده خواب هستیم. اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می کند خوب است و جای نگرانی نیست.

آنلی بیتون می گوید :

۱ـ گریه در خواب ، علامت آن است که بین افراد خانوادة شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد گردید.
۲ـ اگر در خواب دیگران را در حال گریه ببینید ، علامت آن است که پس از جدایی غم انگیز ، با کسی آشتی خواهید کرد.
۳ـ اگر دختری دیگران را در حال گریه کردن ببیند ، تعبیر خواب گریه آن است که تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید.
۴ـ اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریه ببیند ، علامت آن است که در امور تجارت ورشکست خواهد گردید.

لوک اویتنهاو  :
گریه در خواب : دلداری ، تسکین

یوسف نبی علیه السلام می گوید :
دیدن گریه کردن در خواب زن باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top