تعبير خواب دادگاه

تعبیر خواب قاضی

ـ اگر خواب ببینید نزد قاضی می روید ، علامت آن است که اختلافات طی مراحل قانونی حل و فصل خواهد شد

 2ـ اگر خواب
ببینید نزد قاضی در دادگاه هستید و بحث و دادرسی پیرامون اختلافات به نفع
شما حل و فصل می گردد ، علامت آن است که خواستگاری شما توفیق آمیز خاتمه می
یابد . 3ـ اگر خواب
ببینید بحث و دادرسی پیرامون اختلافات در دادگاه به زیان شما تمام می شود ،
نشانة آن است که برای ادعای نادرست دیگران باید با تمام توان از خود دفاع
بکنید .

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قاضی شد و بیننده اهل آن نبود،
دلیل که به بلائی گرفتار شود و مالش از دست برود. اگر بیننده عالم بود،
دلیل که قاضی شود. حضرت دانیال گوید: اگر درخواب قاضی را دید، دلیل که به منزله علما برسد. اگر قاضی مجهول بیند، دلیل که با حق تعالی بود. جابرمغربی گوید: اگر درخواب
بیند قاضی بر وی حکم کرد، دلیل که در بیدای چنان بود. اگر بیند قاضی به
نظر شفقت در وی نگاه کرد، دلیل که منفعت یابد. اگر به خشم نگاه کرد، دلیل
غم و اندوه بود.تعبیر خواب سالن‌ دادگاه‌

اگر خواب‌ ببینید که‌ در سالن‌ دادگاهی‌ هستید و در برابر
اتهاماتی‌، از خود به‌ دفاع‌ می‌پردازید، این‌خواب‌ نشان‌
می‌دهد که‌ با مسایل‌ و موضوعات‌ رعب‌انگیز و خطرناک‌ و احساس‌
گناه‌ و عذاب‌ وجدان‌دست‌ و پنجه‌ نرم‌ می‌کنید. یعنی‌،
موقعیتی‌ در زندگی‌ بیداری‌تان‌، نگرانی‌ و دغدغه‌ خیلی‌
زیادی‌ برایتان‌به‌ بار آورده‌ است‌. احتمالا احساس‌ می‌کنید
که‌ به‌ نحوی‌ مورد قضاوت‌ قرار گرفته‌اید. دیگر خوابهای‌مرتبط
با سالن‌ دادگاه‌ (مثل‌ حضور در یک‌ محاکمه‌ و دادرسی‌ یا این‌
که‌ خودتان‌ قاضی‌ یا وکیل‌ هستید)نمایانگر مشکلات‌ و
دردسرهای‌ مالی‌ کوتاه‌ مدت‌ هستند. اگر از اتلاف‌ و هدر دادن‌
وقت‌ در حین‌اندیشیدن‌ به‌ گذشته‌ اجتناب‌ ورزید، چشم‌انداز
برایتان‌ مثبت‌ و خوش‌ بینانه‌ خواهد بود. پس‌ گذشته‌ها رادر
گذشته‌ رها کنید و به‌ دنبال‌ آینده‌ پیش‌ بروید!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top