تعبيرخواب فرزند پسرداشتن

تعبیر خواب بچه دار شدن چیست؟

لوک اویتنهاو می گوید:
فرزند خود : خوشبختی
کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
بچه های کوچک : غم و غصه
دیدن کودکان بیشمار : فلاکت
کودکان زیباروی : شادی و سلامتی
کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
بچه ای که میدود : نیکبختی

محمدبن سیرین گوید:
اگر
بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او
را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر
آورد.

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جائی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

لیلا برایت مى‏گوید:
اگر
در خواب بچه‏اى را مشاهده کردید، به این معنا است که در انجام کارها فرصت
مناسبى را به دست آورده‏اید. دیدن بچه‏ى لاغر در خواب نشانه‏ى آن است که
شما دچار مشکل مى‏شوید، اگر در خواب بچه‏ى چاقى را ببینید، به این معنا است
که در انجام کارها موفق مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که بچه‏اى خوابیده،
به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر خواب ببینید که بچه‏اى را
به قتل رسانده‏اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى مى‏برید. و اگر در خواب
خود را مشغول بازى با بچه‏ها دیدید، نشانه‏ى آن است که در تمامى کارهایتان
به موفقیت مى‏رسید.

آنلی بیتون مى‏گوید:
اگر در خواب بچه‏ى بازیگوش و شیطانى را دیدید نشانه‏ى آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى‏شوید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب یک بچه: خوشبختی در خانه
بچه خودتان: کمک بزرگی دریافت خواهید کرد.
بچه های بستگانتان: شادی نا خواسته
بچه های اشخاص دیگر: آغاز مشاجره های فامیلی
یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند.
طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود.

در کل:

خواب زایمان در خواب نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است.

اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید.

اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.تعبیر خواب بچه دار شدن

ـ خواب زایمان در خواب ، نشانة بدنیا
آوردن کودکی سلامت است . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانة آن
است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید . ۳ـ
اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانة آن است که ارثی
کلان به او خواهد رسید.

khn4 تعبیر خواب بچه دار شدن

بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌
نوزاد یابچه‌های‌ کوچک‌ را دیده‌اند… اگر در خوابتان‌ نوزاد یابچه‌ غریبه‌ و
ناآشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته‌باشید که‌ چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ بر
معانی‌ و اتفاقات‌مهمی‌ دارد… باید خودتان‌
را به‌ جای‌ آن‌ کودک‌ قراردهید و منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در
یک‌زمینه‌ به‌ خصوص‌ از زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید. درزمانی‌ که‌ تغییر و
تحولات‌ جدید و بزرگی‌ در زندگی‌تان‌ در شرف‌ تکوین‌ باشند، احتمالا خواب‌
نوزادخواهید دید تا خبر از یک‌ شروع‌ مثبت‌ با بکارگیری‌استعدادتان‌ به‌
شما بدهد. گاهی‌ اوقات‌ باید با در نظرگرفتن‌ شکل‌ و قیافه‌ ظاهری‌ بچه‌ و
کاری‌ که‌ او انجام‌می‌دهد، چنین‌ خوابی‌ را تعبیر کنید. در مجموع‌،بچه‌ در
خواب‌ نماد معصومیت‌ و بی‌گناهی‌ است‌ ونشان‌ دهنده‌ خالص‌ترین‌ و
پاک‌ترین‌ توانایی‌های‌بی‌حد و حصر انسانها محسوب‌ می‌شود. اگر درخوابتان‌
بچه‌ یا نوزاد غیرعادی‌ و عجیب‌ و غریبی‌ رادیدید و اگر کنش‌های‌ متقابل‌
شما غیرمعمول‌ وحیرت‌ آور باشد، لازم‌ است‌ که‌ به‌ سلامت‌ فکری‌ وروانی‌
خود بیشتر توجه‌ نمایید و بار دیگر تجربیات‌شخصی‌ نگران‌ کننده‌ و
گرفتاری‌های‌ فکری‌ تان‌ را که‌مانع‌ از پیشرفت‌ شما در زندگی‌ روزمره‌
می‌شود،مرور نمایید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top