تشريح وظايف رئيس دفتر رياست

شرح وظایف دفتر ریاست

انجام اموراداري و دفتري رئيس دانشگاه در رابطه با ارتباطات داخلي، بين المللي ودانشگاهي

– نظارت وپيگيري اموري كه از سوي رئيس دانشگاه ابلاغ گرديده است

– دريافتمكاتبات واحدهاي دانشگاهي و صدور ابلاغ كليه مكاتبات، دستورات و نظرات آن دانشگاهبه واحدهاي دانشگاهي و يا

  مؤسسات و سازمانهاي خارج از دانشگاه

– تهيه وتنظيم صورتجلسات شوراها و كميته هايي كه در محدوده تشكيلات حوزه رياست دانشگاهتشكيل مي گردد

– تنظيم قرارملاقاتهاي ارباب رجوع با رئيس دانشگاه

– انجامارتباطات تلفني رئيس دانشگاه

– ارسال ودريافت نمابرهاي رئيس دانشگاه

– پيگيري ثبتنامه هاي دفتر رئيس دانشگاه

– نظارت برامور داخلي دفتر و نيز تشريفات ميهمانان رئيس دانشگاه از جمله وظايف مسئول دفتر ميباشد

– برنامه ريزيو نظارت جهت اجراي مصوبات شوراي سازمان اسناد ملي ايران در زمينه امحاء اوراق زايدو انتقال پرونده هاي

  راكد به مركز بايگاني راكد دانشگاه و تحويل اسناد ملي واجدارزش

– ارزشيابياوراق و سوابق راكد به منظور تشخيص و تعيين اوراق زايد قابل امحا بر اساس راهنماييواحد اسناد دفتر رياست

– جمع آوري وطبقه بندي و تركيب، حذف و متحدالشكل ساختن فرمهاي مورد عمل و نظارت بر تهيه و تكثيرفرمها به منظور جلوگيري از تهيه فرمهاي غير استاندارد تكراري و غير لازمشرح وظايف رئيس دفتر هيات مديره و مدير عامل

 • پاسخگوئي مناسب به تلفن هاي دفتر و مراجعين حضوري
 • هماهنگي و تعيين وقت ملاقات حضوري اشخاص با مدير عامل
 • تنظيم برنامه ملاقات وجلسات داخلي و خارجي مدير عامل
 • ارائه نامه هاي وارده جهت ملاحظه رئيس هيات مديره و مدير عامل بصورت روزانه
 • ابلاغ دستورات ، نامه ها و مراسلات به واحدهاي ذيربط حسب مورد
 • پيگيري به منظور آماده نمودن و ارسال دستور جلسات
 • پيگيري تلفني امور محوله با سازمانها ، ادارات ، نهادها و موسسات دولتي و مركزي
 • گزارش موارد مهم روزانه به مدير عامل
 • انجام اقدامات لازم به منظور تعيين وقت جلسات
 • تنظيم صورتجلسات مربوطه
 • تهيه پيش نويس مكاتبات و نامه هاي ضروري
 • جمع آوري و آماده نمودن اطلاعات مورد نياز مدير عامل و تهيه گزارشات و جداول آماري
 • هماهنگي جهت تعيين وقت مدير عامل جهت مصاحبه با مطبوعات
 • انجام پيگيريهاي لازم جهت تايپ نامه هاي فوري و ضروري مربوطه از طريق مسئول دفتر
 • انجام ساير امور ارجاعي مرتبط با شغلدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top