تبصره بهداشت

دستورالعمل انعقاد قرارداد موضوع تبصره 3 ماده 2 آيين نامه اداري، استخدامي و تشكيلاتي اعضاء غير هيات علمي دانشگاه

متن قانون:

مقدمه (از دستورالعمل ها)

اين
دستورالعمل به استناد بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره 3
ماده 2 آيين نامه اداري، استخدامي و تشكيلاتي اعضاء غير هيات علمي
دانشگاه، جهت استفاده از خدمات اشخاص حقيقي براي انجام وظايف و مسئوليتهاي
مشخص و بصورت تمام وقت براي مدت معين در يكي از واحدهاي دانشگاه، در 13
ماده و 10 تبصره در مورخه ……… به تصويب هيات امنا دانشگاه رسيد و از
تاريخ 1/1/86 لازم الاجرا مي باشد.

ماده 1 (از دستورالعمل ها)

ضوابط انعقاد قرارداد
بكارگيري
نيروي قراردادي حداكثر بمدت يكسال پس از احراز صلاحيت هاي عمومي براساس
قانون تسري قانون گزينش معلمان و كارمندان آموزش و پرورش به كارمندان ساير
وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي مصوب 9/2/1375 مجلس شوراي
اسلامي انجام مي گيرد.

تبصره 1: انعقاد قرارداد با مستخدمين بازنشسته و بازخريد شده سازمانهاي دولتي مجاز نمي باشد.
تبصره 2: تمديد قرارداد منوط به نياز دانشگاه و با توجه به نتايج ارزيابي عملكرد به مدت يكسال در هر دوره امكانپذير است.
تبصره 3: انعقاد قرارداد با مشمولين قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 1337 مجاز نمي باشد.

ماده 2 (از دستورالعمل ها)

حقوق و مزايا
حقوق و مزايا برابر كارمندان پيماني هم سطح از نظر مدرك تحصيلي به كاركنان طرف قرارداد قابل پرداخت است.
تبصره
1: ميزان حقوق پايه، عائله مندي و اولاد ، حق مسكن ، بن خوارو بار ، عيدي و
پاداش هر ساله توسط وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعيين و ابلاغ خواهد
شد. بديهي است ما به التفاوت حاصله تحت عنوان ساير مزايا محاسبه و پرداخت
مي شود.

تبصره 2: اضافه كار در صورت انجام كاراضافي موردنياز و تاييد واحد سازماني، به ميزان مصوب هيئت رئيسه دانشگاه قابل پرداخت است.
تبصره 3: فوق العاده ماموريت در قبال اعزام به ماموريت خارج از محل خدمت پرداخت مي شود.
تبصره
4: افراد قرارداد كه در برنامه پزشك خانواده فعاليت مي نمايند فوق العاده
اي تحت عنوان فوق العاده ويژه دريافت مي دارند وملاك پرداخت دستورالعمل
برنامه مذكور مي باشد.پرداخت فوق العاده هاي ماموريت و اضافه كار به افراد
مذكور مجاز نمي باشد.

ماده 3 (از دستورالعمل ها)

امور رفاهي
نحوه
استفاده از مرخصي استحقاقي و استعلاجي افراد مشمول همانند كاركنان پيماني
خواهد بود.مرخصي استحقاقي استفاده نشده براساس نياز واحد مربوطه به خدمت
فرد حداكثر به ميزان 15 روز در پايان سال بازخريد مي شود.

تبصره
: استفاده از مرخصي بدون حقوق كاركنان حداكثر بميزان يك دوازدهم مدت
قرارداد در موارد اضطراري با تشخيص واحد مربوطه بلامانع خواهد بود.

ماده 4 (از دستورالعمل ها)

فسخ يا خاتمه قرارداد
رابطه كاركنان مشمول با واحد محل خدمت به يكي از طرق ذيل خاتمه مي يابد.
الف – پايان مدت قرارداد
ب- فوت طرف دوم قرارداد
ج- فسخ قرارداد با يكماه اعلام قبلي هريك از طرفين

ماده 5 (از دستورالعمل ها)

پس
از پايان هر دوره قرارداد معادل يك ماه مبلغ مندرج در قرارداد به كاركنان
مشمول پرداخت مي شود. تبصره : بازخريد سنوات خدمت در قراردادهايي كه مدت
انجام آنها كمتر از يكسال باشد به تناسب مدت قرارداد قابل محاسبه و پرداخت
مي باشد.

ماده 6 (از دستورالعمل ها)

در صورت فوت طرف دوم قرارداد مطالبات متعلقه به وراث قانوني وي تعلق مي گيرد.

ماده 7 (از دستورالعمل ها)

حقوق و تكاليف عمومي
ساعت كار موظف مطابق با ماده 54 آيين نامه اداري استخدامي تشكيلاتي اعضاي غير هيئت علمي دانشگاه تعيين مي گردد.
تبصره : مشمولين برنامه پزشك خانواده از شمول اين ماده مستثني بوده و ساعت كار موظف آنان برابر دستورالعمل برنامه مذكور خواهد بود.

ماده 8 (از دستورالعمل ها)

انعقاد
قرارداد با اشخاص حقيقي براساس اين دستورالعمل باستناد ماده 188 قانون كار
از شمول قانون مذكور خارج بوده و هيچگونه تعهد استخدامي براي دانشگاه
ايجاد نمي نمايد.

ماده 9 (از دستورالعمل ها)

مرجع رسيدگي به تخلفات اداري فرد طرف قرارداد هيات رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دانشگاه مي باشد.

ماده 10 (از دستورالعمل ها)

كاركنان
موضوع اين دستورالعمل مشمول قانون تامين اجتماعي خواهند بود و حق بيمه
مقرر طبق ضوابط قانون مذكور همه ماهه به صندوق ذيربط واريز خواهد شد.

ماده 11 (از دستورالعمل ها)

قراردادهاي
منعقده براساس اين دستورالعمل مي بايست شخصا توسط طرف قرارداد انجام شود و
قابل انتقال و واگذاري به غير كلا” يا جزئا” نمي باشد.

ماده 12 (از دستورالعمل ها)

انتقال كاركنان مشمول اين دستورالعمل در طول مدت قرارداد به ساير دانشگاهها مجاز نمي باشد.

ماده 13 (از دستورالعمل ها)

كليه
مواردي كه در اين دستورالعمل پيش بيني نگرديده تابع ضوابط و دستورالعمل
هايي خواهد بود كه با پيشنهاد دانشگاه به تصويب هيات امناء خواهد رسيد.

 آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده (13) قانون اصلاح مواد خوردني،‌آشاميدني،‌آرايشي و بهداشتي مصوب8/6/1380 وزير

متن قانون:

فصل اول (از آيين نامه ها)

بهداشت فردى

ماده 1 (از آيين نامه ها)

كليه
متصديان و كارگران و اشخاص كه در مراكز تهيه و توليد و توزيع و نگهدارى و
فروش و وسايط نقليه حامل مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى بهداشتى و اماكن
عمومى اشتغال دارند. موظفند دوره ويژه بهداشت عمومى را بترتيبى كه معاونت
سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تعيين و اعلام مى‏نمايد گذرانده و
گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارند. تبصره 1- مديريت و يا تصدى و اشتغال
بكار در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و مراكز و اماكن و وسايط نقليه
موضوع آيين‏نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده يك ممنوع است.
تبصره 2- استخدام يا بكارگيرى اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده يك
اين آيين‏نامه در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و وسايط
نقليه مذكور ممنوع است. تبصره 3- اشخاصى مانند صندوقدار، باغبان، راننده و
نظاير آنها كه در اماكن موضوع اين آيين‏نامه شاغل بوده ليكن با مواد غذائى،
آرايشى و بهداشتى ارتباط مستقلى ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره‏هاى 1 و
2 آن مستثنى مى‏باشند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

كليه
متصديان، مددياران و كارگران و اشخاصى كه مشمول ماده يك اين آيين‏نامه
مى‏باشند موظفند كارت معاينه پزشكى معتبر در محل كار خود داشته و هنگام
مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند. تبصره 1- كارفرمايان موظفند هنگام
استخدام اشخاص گواهينامه معتبر ماده 1 و كارت معاينه پزشكى آنان را ملاحظه و
ضمن اطمينان از اعتبار آن در محل كسب نگهدارى نمايند. تبصره 2- كارت
معاينه پزشكى منحصراً از طرف مراكز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتى درمانى
شهرى و روستائى وابسته به بهداشت، درمان و آموزش پزشكى صادر خواهد شد مدت
اعتبار كارت فوق براى پزندگان اغذيه، ساندويچ، بستنى و آبميوه‏فروشان و
قنادان و مشاغل و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايى و
بهداشتى و فاسدشدنى 6 ماه و براى ساير مشاغل موضوع اين آيين‏نامه حداكثر
يكسال مى‏باشد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

متصديان
و كارگران اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين
آيين‏نامه موظفند رعايت كامل بهداشت فردى و نظافت عمومى محل كار خود را
نموده و به دستوراتيكه از طرف بازرسين بهداشت داده مى‏شود عمل نمايند.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

كليه
اشخاصى كه در اماكن و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آيين‏نامه كار
مى‏كنند بايد ملبس به لباس كار و روپوش تميز و برنگ روشن باشند. تبصره 1-
كليه تهيه‏كنندگان مواد غذائى نظير آشپزان – نانوايان و مشاغل مشابه و نيز
كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايى و بهداشتى كه با اين مواد
ارتباط مستقيم دارند ملزم به پوشيدن روپوش سفيد و كلاه و اشخاصى مانند
شاغلين و فروشندگان اغذيه ساندويچ – آبميوه – بستنى – شيرينيجات – كله و
پاچه – جگركى و مشابه آنها علاوه بر روپوش و كلاه ملزم به استفاده از دستكش
در حين كار مى‏باشند. تبصره 2- در رستورانها و چايخانه‏هاى سنتى افراديكه
در امر پذيرايى شركت داشته و با غذا سر و كار دارند ملزم به پوشيدن روپوش و
كلاه سفيد بوده و ساير افراد مى‏توانند از لباسهاى محلى استفاده كنند.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

متصديان
اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آيين‏نامه موظفند براى هر
يك از شاغلين خود جايگاه محفوظ و مناسبى بمنظور حفظ لباس و ساير وسايل در
محل تهيه نمايند.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

متصديان
مراكز و اماكن و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آيين‏نامه
موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد و تهيه و طبخ و حمل و
نقل و توزيع و فروش مواد غذائى جلوگيرى نمايند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

متصديان
مراكز و اماكن و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آيين‏نامه
موظفند به تناسب تعداد كارگران خود بازاء هر كارگر حداقل 5/2 مترمربع اطاق
استراحت مطابق با موازين بهداشتى تهيه نمايند. تبصره- در هر حال مساحت اطاق
استراحت نبايد كمتر از 5/7 مترمربع و ارتفاع سقف آن نبايد كمتر از 8/2 متر
باشد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

متصديان
كارگاهها و كارخانجات مواد غذايى و بهداشتى موضوع اين آيين‏نامه موظفند در
صورت لزوم، آشپزخانه، انبار مواد غذايى اوليه و سالن غذاخورى با فضاى كافى
به تناسب تعداد كارگران و شاغلين با شرايط كاملاً بهداشتى مطابق ضوابط
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در محل كارگاه يا كارخانه ايجاد نمايند.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

هر كارگر موظف به داشتن كليه وسايل نظافت شستشو استحمام اختصاصى مى‏باشد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

اشخاصى
كه به نحوى از انحاء با طبخ و تهيه و توزيع مواد غذائى سروكار دارند، در
حين كار شخصاً حق دريافت بهاى كالاى فروخته شده را از مشترى نخواهند داشت.
تبصره- شاغلين محلهائى مانند ميوه و سبزى‏فروشى، عطارى، سقط فروشى، بقالى و
فروشندگان مواد غذائى بسته‏بندى شده، همچنين فروشندگان آن گروه از مواد
غذائى كه بدون شستشو يا پخت و پز بمصرف نمى‏رسند از شمول اين ماده مستثنى
مى‏باشند.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

جعبه كمكهاى اوليه با مواد و وسايل مورد نياز در محل مناسب نصب گردد.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

كارگران
كارگاهها و كارخانجات و اماكنى كه با پخت و فرآورى مواد غذايى سروكار
دارند هم چنين كارگران كشتارگاهها و محلهايى مانند آنها موظفند هر روز قبل
از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آيين‏نامه در حين كار ممنوع است.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

فروش
و عرضه سيگار در كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و محلهاى موضوع اين
آيين‏نامه ممنوع است. تبصره 1- اماكن و مراكز و محلهائى كه داراى مجوز و
عامليت عرضه دخانيات هستند از شمول ماده 14 مستثنى مى‏باشند. تبصره 2- فروش
سيگار به افراد كمتر از 18 سال در اماكن و مراكز موضوع اين آيين‏نامه
ممنوع است.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

مصرف
هرگونه محصولات دخانياتى در محوطه‏هاى عمومى كارگاهها و كارخانجات و اماكن
و مراكز و محلهاى موضوع اين آيين‏نامه ممنوع است. تبصره 1- متصديان،
مسئولين و يا كارفرمايان محلهاى موضوع اين آيين‏نامه مسئول اجراى مفاد ماده
15 بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهاى هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض
ديد از مصرف دخانيات جلوگيرى كنند. تبصره 2- متصديان، مسئولين و يا
كارفرمايان موضوع تبصره 1 مى‏توانند محل مشخصى را كه كاملاً از محلهاى
معمولى و عمومى جدا باشد، جهت افراديكه مى‏خواهند دخانيات مصرف كنند در نظر
بگيرند.

فصل دوم (از آيين نامه ها)

شرايط ساختمانى و بهداشتى مراكز تهيه، توليد، توزيع، نگهدارى و فروش مواد غذائى و اماكن عمومى

ماده 16 (از آيين نامه ها)

كف
ساختمان بايد داراى شرايط زير باشد: الف- از جنس مقاوم، بدون درز و شكاف و
قابل شستشو باشد. ب- داراى كف شور به تعداد مورد نياز، مجهز به شترگلو
بوده و نصب تورى ريز روى آن الزاميست. ت- داراى شيب مناسب بطرف كف شور
فاضلاب رو باشد.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

ساختمان
ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طورى باشد كه از ورود حشرات و
جوندگان جلوگيرى بعمل آورد. تبصره 1- سطح ديوارها بايد صاف، بدون درز و
شكاف و برنگ روشن باشد.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

پوشش
ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار و برحسب مشاغل
مختلف، بشرح تبصره‏هاى ذيل باشد. تبصره 1- پوشش بدنه ديوار كارگاههاى تهيه
مواد غذائى، آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد غذائى، ميوه و سبزى‏فروشى،
حمام، مستراح، دستشوئى، رختشويخانه بايد از كف تا زير سقف كارگاهها و
كارخانجات توليدى مواد غذائى تا ارتفاع چهار متر كاشى، سنگ يا سراميك و
ديوار كارخانجات از ارتفاع چهار متر به بالا مى‏تواند از سيمان صاف و صيقلى
برنگ روشن باشد. تبصره 2- پوشش بدنه ديوار انبارهاى بزرگ مانند انبارهاى
عمومى و امثال آنها و بنكداريها مى‏تواند از مصالح ديگر مانند سنگ و سيمان
صاف و صيقل و برنگ روشن باشد. تبصره 3- سطح ديوار سالنهاى پذيرائى تا
ارتفاع حداثل 120 سانتيمتر از كف با سنگهاى صيقلى با سراميك و يا كاشى و از
ارتفاع 120 سانتيمترى تا زير سقف با رنگ روشن قابل شستشو پوشيده شود.
تبصره 4- پوشش بدنه ديوارهاى مراكز تهيه و فروش مواد غذائى از قبيل كبابى،
جگركى كله و پاچه، سيراب و شيردان، ساندويچ و اغذيه، پيتزا، مرغ كنتاكى،
قهوه‏خانه و نظاير آنها بايد برحسب نوع بشرح زير باشد. بند 1- چنانچه محل
طبخ در مراكز فوق‏الذكر از سالن پذيرائى جداسازى شده باشد قسمت طبخ مشمول
تبصره 1 و قسمت پذيرائى مشمول تبصره 3 ماده 18 فوق‏الذكر مى‏باشد. بند 2-
چنانچه محل طبخ از سالن پذيرائى جدا نشده باشد كليه ديوارهاى مراكز مذكور
مشمول تبصره 1 ماده 18 مى‏باشد. تبصره 5- سطح بدنه ديوارهاى مراكز فروش
انواع شيرينى، خشكبار و آجيل، خواربار فروشى، لبنيات فروشى، انواع نان
فروشى و عطارى تا ارتفاع 120 سانتيمتر با سنگ يا كاشى و يا سراميك و از
ارتفاع 120 سانتيمتر تا زير سقف با رنگ قابل شستشو پوشيده شود. تبصره 6-
پوشش ديوارهاى مراكز فروش انواع گوشت و فرآورده‏هاى گوشتى (و ماهى – سوسيس –
و كالباس و مواد پروتئينى) بايد از كف تا زير سقف كاشى يا سراميك با سطح
صاف يا سنگ صيقلى باشد. تبصره 7- پوشش بدنه ديوارهاى نانوائيهاى سنتى و
كارگاههاى پخت انواع نانهاى ماشينى و ساندويچى و فانتزى و انبار آرد و شكر
بايد از كف تا زير سقف از جنس كاشى يا سراميك با سطح صاف يا سنگ صيقلى
باشد. تبصره 8- سطح بدنه ديوارهاى سالن آرايشگاهها از كف تا زير سقف با رنگ
روغنى قابل شستشو پوشيده شود. بديهى است پوشش بدنه ديوارهاى دستشوئى،
سرشوئى، و مستراح در آرايشگاهها بايد از كف تا زير سقف با كاشى يا سراميك
صاف و يا سنگ صيقلى باشد. تبصره 9- پوشش سطح ديوار سالنهاى پذيرايى در
رستورانها و چايخانه‏هاى سنتى بايد ضمن دارا بودن طرح و حالت سنتى از كف تا
زير سقف از مصالح مقاوم، صاف، بدون فرورفتگى و شكاف و قابل شستشو باشد.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

سقف
بايد صاف، حتى الامكان مسطح، بدون ترك خوردگى، و درز و شكاف و هميشه تميز
باشد. تبصره- پوشش سقف آشپزخانه و هر نوع محل طبخ و همچنين گرمخانه و دوش
حمام بايد از جنس قابل شستشو و برنگ روشن باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top