بیمه و مالیات در قرارداد فرش

ليست كالاها و خدمات معاف از ماليات

ليست تمامي كالاها و خدمات معاف از ماليات بر اساس مواد 132 تا 146 قانون ماليات مستقيم اعلام شد.

به گزارش فارس، بر اساس ماده 132 قانون ماليات مستقيم، درآمد مشمول
ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا
معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف
وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج
و فروش منعقد مي شود؛ از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان
هشتاد درصد (80 درصد ) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به
ميزان صددرصد(100 درصد ) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين
قانون معاف هستند.تبصره 1 : فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين
در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه
هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران
مي رسد .

تبصره 2: معافيت هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحد هاي
توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه
كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از
سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري به استثناي شهرك هاي صنعتي
استقرار يافته در شعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد
بود .

تبصره 3: كليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه
بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت 50 درصد
ماليات متعاقب معاف هستند.

تبصره 4: ضوابط مربوط به تعيين تاريخ
شروع بهره برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع
تبصره (2) اين ماده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و
معادن تعيين و اعلام مي گردد .

در ماده 133 اين قانون چنين آمده
است: صددرصد درآمد شركت هاي تعاوني روستائي، عشايري، كشاورزي، صيادان،
كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات
معاف است .

تبصره : دولت مكلف است معادل ماليات بر درآمد متعلق به
آن قسمت از سود ابزاري سازمان مركزي تعاون روستائي ايران را كه با تصويب
مجمع عمومي براي سرمايه گذاري در شركت هاي تعاوني روستائي اختصاص داده شود،
پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتبار رديف خاصي
كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود در وجه سازمان
مذكور مسترد نمايد.

در ماده 134نيز آمده است: درآمد حاصل از تعليم و
تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمايي، متوسطه ، فني و حرفه
اي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي و درآمد موسسات نگهداري
معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه
فعاليت از مراجع ذيربط هستند همچنين درآمد باشگاهها و موسسات ورزشي داراي
مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصرا ورزشي از پرداخت
ماليات معاف است. آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي
و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

براساس ماده 136 نيز
وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف موسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي
منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود از پرداخت ماليات معاف است .

ماده
137: هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود و يا همسر و اولاد و
پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه اگر
دريافت كننده موسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي
نمايد و چنانچه به تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به علت فقدان
امكانات لازم معالجه درخارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به
گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص
حقيقي به موسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني از درآمد
مشمول ماليات مودي كسر خواهدشد . در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب
العلاج علاوه بر هزينه هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل
كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار شخصي كه تكفل او را عهده دار است
مي باشد .

ماده 138: آن قسمت از سود ابرازي شركت هاي تعاوني و
خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي صنعتي و معدني
خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني درآن سال مصرف گردد از 50 درصد
ماليات متعلق موضوع ماده 105 اين قانون معاف خواهد بود مشروط براين كه
قبلا“ اجاره توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي و يا معدني جديد در قالب
طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد . در صورتي كه
هزينه اجراي طرح يا طرح هاي ياد شده در هرسال مازاد سود ابرازي همان سال
باشد و يا از طرح سرمايه گذاري كمتر باشد شركت مي تواند از معافيت مذكور در
محاسبه ماليات سود ابرازي سال هاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان
مازاد مذكور و يا باقي مانده هزينه اجراي كامل طرح بهره مند شود .

تبصره
1- در صورتي كه شركت، قبل از تكميل، اجراي طرح را متوقف نمايد يا ظرف مدت
يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه گذاري آنرا به بهره برداري
نرساند يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداري آنرا تعطيل، منحل يا منتقل
نمايد معادل معافيت هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي اجراي طرح و
جرائم متعلقه موضوع ماده 190 اين قانون از شركت وصول خواهد شد .
تبصره
2- واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت هاي مندرج در اين ماده
تاسيس مي شوند نمي توانند از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 132 اين قانون
استفاده نمايند .

تبصره 3- كارخانه هاي واقع در محدوده آبريز تهران
كه تعداد كاركنان آنها كمتر از 50 نفر نباشد در صورتي كه تاسيسات خود را
كلا“ به خارج از شعاع 120 كيلومتر مركز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطي
كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي
شود تا ده سال از تاريخ بهره برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بر درآمد
ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود .

تبصره4- از نظر
قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رود گرمسار و
منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق رودخانه هاي دماوند،
جاجرود، دارآباد، دربند، اوين، فرحزاد، كن، كرج و كردان بوده و حدود آن
عبارت است از : شمال : خطالراس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي
جاري مي شود . شرق : ساحل غربي رودخانه حبله رود گرمساز، غرب : ساحل شرقي
رودخانه زياران، جنوب : خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه
زياران با رودخانه شور تا خط القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با
مسير حبله رود گرمسار

ماده 139: الف : موقوفات، نذورات، پذيره،
كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت
عبدالعظيم الحسني (ع) ، آستانه حضرت معصومه، آستان حضرت احمد ابن موسي (
شاه چراغ )، آستان مقدس امام خميني (ره )، مساجد، حسينيه ها، تكايا و ساير
بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص ساير بقاع به عهده سازمان
اوقاف و امور خيريه مي باشد .

ب : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است .

ج
: كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي صندوق پس انداز بازنشستگي و
سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق
بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط آنها از
پرداخت ماليات معاف است .

د: كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير
نقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص مدارس علوم
اسلامي با شوراي مديريت حوزه علميه قم مي باشد .

هـ : كمكها و
هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات
معاف است . تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيئت وزيران مي باشد .

و: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است .

ز: درآمد اشخاص از محل وجوه بريه ولي فقيه، خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است .

ح
: آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل
تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اكتشافات،
تعليم و تربيت و بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و
حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاههاي دولتي، مراسم
تعزيه و اطعام، تعمير اثار باستاني امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام
تحصيل دانش آموزان و دانشجويان، كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي
از سيل و زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر برسد، مشروط بر
اينكه درآمد و هزينه هاي مزبور به تائيد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده
باشد، از پرداخت ماليات معاف است .

ط : كمكها و هداياي دريافتي نقدي
و غير نقدي موسسات خيريه و عام المنفعه كه به ثبت رسيده اند، مشروط بر
اينكه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور در بند (ح) اين ماده شود و
سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه هاي آنها نظارت كند، از پرداخت
ماليات معاف است .

ي : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و
همچنين حق عضويت اعضا مجامع حرفه ايي، احزاب و انجمنها و تشكل هاي غير
دولتي كه داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و
مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضا آنها كسر و به حساب مجامع مزبور
واريز مي شود، از پرداخت ماليات معاف است .

ك : موقوفات و كمكها و
هداياي دربافتي نقدي و غير نقدي انجمنها و هيات هاي مذهبي مربوط به اقليت
هاي ديني مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشروط بر اينكه رسميت
آنها به تصويب وزارت كشور برسد، از پرداخت ماليات معاف است .

ل :
فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنر كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامي انجام مي شوند، از پرداخت ماليات معاف است .

تبصره
1- وجوهي كه از فعاليت هاي غير انتفاعي به منظور پيشبرد اهداف و وظابف
اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينارها، نشر كتاب و
نشريه هاي دوره اي و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود و سازمان
امور مالياتي كشور بر درآمد هزينه آنها نظارت مي كند، از پرداخت ماليات
معاف است .

تبصره 2- حكم تبصره ( 2) ماده (2) اين قانون در مورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي باشد .

تبصره
3- آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور
تهيه و پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد
رسيد .

تبصره 4- مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خميني
(ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري
انجام مي گيرد .
ماده 140: حذف شد .

ماده 141: الف : صددرصد
درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي (
شامل محصولات زراعي، باغي، دام و طيور، شيلات، جنگل و مرتع ) و صنايع
تبديلي و تكميلي آن پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهائي كه به
منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غير نفتي به خارج از كشور صادر مي
شوند از شمول ماليات معاف هستند .

فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در
طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني،
كشاورزي و جهاد سازندگي و وزارتخانه صنعتي به تصويب هيئت وزيران مي رسد .

ب
: صددرصد درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران
وارد شده يا مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن
صادر مي شوند از شمول ماليات معاف است .

تبصره : زيان حاصل از صدور
كالاهاي معاف از ماليات در مورد كساني كه غير از امور صادراتي فعاليت ديگري
هم دارند، در محاسبه ماليات فعاليت هاي آنان منظور نخواهد شد .
ماده 142: درآمد كارگاه هاي فرش دستباف و صنليع دستي و شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است .

ماده
143: شركت هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيات پذيرش براي
معامله در بورس قبول مي شود از سال پذيرش تا سال كه از فهرست نرخها در بورس
حذف نشده درصورتي كه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس
انجام و در دفاتر مربوط ثبت مي گردد معادل 10 درصد ماليات آنها بخشوده مي
شود . ماده 143 مكرر : حذف شد.

تبصره 1- از هر نقل و انتقال سهام و
حق تقدم سهام شركتها در بورس و همچنين اوراق بهاداري كه در بورس معامله مي
شوند، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول
و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق
تقدم سهام مطالبه نخواهدشد . كارگزاران بورس مكلف اند ماليات مزبور را به
هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان
امور مالياتي كشور واريز نمايند و طرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن
را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد
انتقال به اداره امور مالياتي ارسال دارند .

تبصره 2- از هر نقل و
انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا در ساير شركتها
ماليات مقطوعي به ميزان چهار درصد ارزش اسمي آنها وصول مي شود . از اين
بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد
. انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلف اند قبل از
انتقال ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند .
اداره ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلف اند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند
انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به
ثبت يا انتقال كنند .

تبصره 3- در شركتهايي سهام پذيرفته شده در
بورس انداخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد خواهد بود و به
اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي گيرد .شركتها مكلف اند ظرف سي روز از
تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز
كنند .

ماده 144: جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول و جوايز علمي و
بورس هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف عايد
مخترعين و مكتشفين مي گردد بطور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليت هاي پژوهشي
و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه هاي ذيصلاح مي
باشند به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق مقررات در آيين نامه
اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت و درمان و
آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، از
پرداخت ماليات معاف مي باشند .

ماده 145: سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير از پرداخت ماليات معاف است :

1-
سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و
كارگران نزد بانك هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه

2- سود
يا جوايز متعلق به حسابهاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانكهاي ايراني
يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز . اين معافيت شامل سپرده هايي كه بانكها
يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز نزد هم مي گذارند نخواهد بود .

3- جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه

4- سود پرداختي بانك هاي ايراني به بانك هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل

5- سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت

تبصره
: در مواردي كه در قانون مالياتهاي مستقيم به بانكها اشاره مي شود
امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل موسسات اعتباري غير
بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاسيس
شده اند يا مي شوند نيز خواهد شد .

ماده 146: كليه معافيت هاي مدت
دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات
مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقي است .

تبصره : ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد شد .
گفتني است با تصويب لايحه اصل 44 در مجلس، معافيتهاي مالياتي و گمركي نهادهاي دولتي لغو مي شود.

براساس
لايحه اصل 44 دولت مجاز است حقوق انحصاري و امتيازات ويژه از جمله معافيت
هاي مالياتي و حقوق و عوارض گمركي كه به موجب قانون، آيين نامه و يا دستور
العمل و يا هر وسيله ديگر در اختيار مؤسسات ، سازمان ها ، شركت هاي دولتي ،
نهادهاي عمومي غير دولتي ، شهرداري ها مؤسسات خيريه و يا هر گروه خاص قرار
گرفته است را لغو نمايد. دولت موظف است فهرست مقررات ملغي شده را اعلام
نمايد.باب چهارم در مقررات مختلفه-فصل اول :معافیت ها(مواد۱۳۲تا۱۴۶)

ماده ۱۳۲: درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های

تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد
از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد
استخراج و فروش منعقد می شود , از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به
میزان هشتاد درصد (۸۰% ) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به
میزان صددرصد(۱۰۰% ) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این
قانون معاف هستند .

تبصره ۱ : فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به
تصویب هیأت وزیران می رسد .

(بخشنامه مرتبط به شماره : ۶۱۴۸۸ مورخ ۸۸/۷/۲۹ )

تبصره ۲: معافیت های موضوع این ماده شامل
درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز
تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای
دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای «‌واحدهای تولیدی فن‌آوری اطلاعات با تأیید‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط و» شهرک های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود .

تبصره ۳: کلیه تاسیسات ایرانگردی و
جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال
از پرداخت ۵۰ درصد مالیات متعبق معاف هستند.

تبصره ۴: ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع
بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع
تبصره (۲) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع
ومعادن تعیین و اعلام می گردد .

بخشنامه ۲۰۰/۲۳۷۲۰ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰(دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم)

ماده ۱۳۳: صددرصد درآمد شرکت های تعاونی
روستائی , عشایری , کشاورزی , صیادان , کارگری , کارمندی , دانشجویان و
دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است .

تبصره : دولت مکلف است معادل مالیات
بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاری سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران
را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی روستائی
اختصاص داده شود , پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور , از
محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می
شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید .

ماده ۱۳۴: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت
مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی , راهنمایی , متوسطه , فنی و حرفه ای ,
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ودرآمد
موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب
مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و
موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا
ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۵ : حذف شد .

ماده ۱۳۶: وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از
طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود
ازپرداخت مالیات معاف است .

ماده ۱۳۷: هزینه های درمانی پرداختی هر
مودی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت
تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا
پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تائید وزارت
بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه درخارج از
ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری
اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی
رسیده باشد , همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی
بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر خواهدشد .
در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه برهزینه های مذکور
هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا
بیمار شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد .(دستورالعمل اجرایی)

بخشنامه ۱۹۴۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۰/۸/۲۱(نحوه اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم )

ماده ۱۳۸: آن قسمت از سود ابرازی شرکت های
تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای صنعتی و
معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال مصرف گردد از
۵۰درصد مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط براین
که قبلا“ اجاره توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در
قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد . درصورتی
که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هرسال مازاد سود ابرازی همان سال
باشد و یااز طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در
محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان
مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود .

تبصره ۱- درصورتی که شرکت , قبل از تکمیل ,
اجرا طرح را متوقف نماید یاظرف مدت یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح
سرمایه گذاری , آنرا بهره برداری نرساند , یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره
برداری آنرا تعطیل , منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور
شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده ۱۹۰ این قانون
از شرکت وصول خواهدشد .

تبصره ۲- واحدهای صنعتی جدید که با
استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از
معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ این قانون استفاده نمایند .

تبصره ۳- کارخانه های واقع در محدوده
آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از ۵۰ نفر نباشد درصورتی که
تاسیسات خود را کلا“ به خارج از شعاع ۱۲۰ کلیومتر مرکز تهران انتقال دهند
براساس ضوابطی
که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می
شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد
ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود .

ب – عبارت زیر به انتهای تبصره (۳) ماده (۱۳۸) اضافه می‌شود:

«‌کارخانه‌های واقع در شعاع یکصد و بیست
کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی‌شهرهای بزرگ (‌ مشهد، تبریز، اهواز، اراک،
شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به‌شهرکهای صنعتی مصوب انتقال
دهند، از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از نصف مدت‌معافیت مالیاتی موضوع
این تبصره برخوردار خواهند شد».

تبصره۴- از نظر قانون محدوده آبریز تهران
شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه
زیاران و کلیه مناطق رودخانه های دماوند , جاجرود , دارآباد , دربند ,اوین ,
فرحزاد , کن , کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از : شمالا : خطالراس
کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود . شرقا : ساحل غربی
رودخانه حبله رود گرمساز غربا : ساحل شرقی رودخانه زیاران جنوبا : خطوط
ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط
القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار(دستورالعمل اجرایی)

– بخشنامه ۱۲۹۹۲/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۴/۱۲(نحوه محاسبه معافیت موضوع ماده۱۳۸قانون مالیاتهای مستقیم)

ماده ۱۳۹:
الف : موقوفات , نذورات , پذیره , کمکها و هدایای دریافتی
نقدی وغیر نقدی آستان قدس رضوی , آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) ,
آستانه حضرت معصومه , آستان حضرت احمد ابن موسی ( شاه چراغ ) آستان مقدس
امام خمینی (ره ) , مساجد , حسینیه ها , تکایا و سایر بقاع متبرکه از
پرداخت مالیات معاف است . تشخیص سایر بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور
خیریه می باشد .
ب : کمکها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است .
ج : کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق پس
انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و
همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان وکارفرما و جریمه های دریافتی
مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است .
د: کمکهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم
اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص مدارس علوم اسلامی باشورای
مدیریت حوزه علمیه قم می باشد .
هـ : کمکهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای
انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با
هیئت وزیران می باشد .
و: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است .
ز: درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه , خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است .
ح : آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به
مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی , تحقیقات فرهنگی , علمی , دینی , فنی ,
اختراعات , اکتشافات , تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان , بنا و تعمیر و
نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و
دانشگاههای دولتی , مراسم تعزیه و اطعام , تعمیر اثار باستانی , امور
عمرانی و آبادانی , هزینه یا وام تحصیل دانش آموزان و دانشجویان , کمک به
مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل و زلزله , آتش سوزی , جنگ و حوادث
غیر مترقبه دیگر برسد , مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تائید
سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد , از پرداخت مالیات معاف است .
ط : کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه
و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند , مشروط براینکه به موجب اساسنامه آنها
صرف امور مذکور د ر بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر
درآمد و هزینه های آنها نظارت کند , از پرداخت مالیات معاف است .(  آئین نامه اجرایی )

ی : کمکها و هدایای
دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ایی , احزاب
وانجمنها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی
که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضا آنها کسر و
به حساب مجامع مزبور واریز می شود , از پرداخت مالیات معاف است .
ک : موقوفات و کمکهاو هدایای دربافتی نقدی و غیر نقدی
انجمنهاو هیات های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران , مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد
, از پرداخت مالیات معاف است .
ل : فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی , فرهنگی و هنر که به
موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند , از پرداخت مالیات
معاف است .(آئین نامه اجرایی)

تعلیق پرونده های مالیاتی دفاتر و اشخاص حقیقی و حقوقی سینمایی

 

تبصره ۱- وجوهی که از فعالیت های غیر
انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه
برگزاری دوره های آموزشی , سمینارها , نشر کتاب و نشریه های دوره ای و . . .
در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد
هزینه آنها نظارت می کند , از پرداخت مالیات معاف است .

تبصره ۲- حکم تبصره ( ۲) ماده (۲) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد .

تبصره ۳- آئین نامه اجرائی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

تبصره ۴- مفاد این ماده در مواردی که از
طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس
نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد .

ماده ۱۴۰: حذف شد .

ماده ۱۴۱
: الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و
محصولات بخش کشاورزی ( شامل محصولات زراعی , باغی , دام و طیور , شیلات ,
جنگل و مرتع ) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات
سایر کالاهائی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به
خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند .
فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های
امور اقتصادی و دارائی , بازرگانی , کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه
صنعتی به تصویب هیئت وزیران می رسد .
ب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به
ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری برروی
آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است .

تبصره : زیان حاصل از صدور کالاهای معاف
از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند ,
در محاسبه مالیات فعالیت های آنان منظور نخواهد شد .

:ماده ۱۴۲
درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنلیع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است .

ماده ۱۴۳: شرکت هایی که سهام آنها طبق
قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال
پذیرش تا سال که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی که کلیه نقل و
انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت می گردد
معادل ۱۰ درصد مالیات آنها بخشوده می شود .( اصلاح شد)

ماده ۱۴۳ مکرر : حذف شد. ( اضافه شد )

تبصره ۱- از هر نقل و انتقال سهام و حق
تقدم سهام شرکتها دربورس و همچنین اوراق بهاداری که دربورس معامله می شوند ,
مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از
این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم
سهام مطالبه نخواهدشد . کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام
هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور
مالیاتی کشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به
همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به
اداره امور مالیاتی ارسال دارند .( حذف شد )

تبصره ۲- از هر نقل و انتقال سهام و سهم
الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا درسایر شرکتها مالیات مقطوعی به
میزان چهاردرصد ارزش اسمی آنها وصول می شود . از این بابت وجه دیگری به
عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان
سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را
به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند . اداره ثبت یا دفاتر اسناد
رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند .

بخشنامه ۲۰۰/۳۰۱۷۱ مورخ ۸۹/۱۰/۲۱(اعلام فهرست اوراق بهادار)

بخشنامه ۹۶۵۸/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۲۲(الزام ناشران اوراق بهادار به ثبت اوراق در نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)

تبصره ۳- در شرکتهایی سهام پذیرفته شده در
بورس انداخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به
این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد .شرکتها مکلف اند ظرف سی روز از
تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز
کنند .

ماده ۱۴۴: جهیزیه منقول و مهریه اعم از
منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع
یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد بطور کلی و نیز درآمد ناشی از
فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه
های ذیصلاح می باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق مقررات
در آیین نامه ای
که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید , از
پرداخت مالیات معاف می باشند .

ماده ۱۴۵: سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است :
۱- سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و
کارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه
۲- سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای
ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز . این معافیت شامل سپرده هایی که
بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود .
۳- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه
۴- سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل
۵- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت

تبصره : در مواردی که در قانون مالیاتهای
مستقیم به بانکها اشاره می شود امتیازات , تسهیلات , ترجیحات و تکالیف ذکر
شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد .

ماده ۱۴۶: کلیه معافیت های مدت دار که به
موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا
انقضا مدت به قوت خود باقی است .

تبصره : مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهدشد .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top