برداشت غلات

زمان برداشت گندم

ا توجه به سطح
مکانيزاسيون مزرعه، گندم را در مراحل مختلف رسيدن دانه مى‌توان برداشت کرد.
بايد به‌خاطر داشت که برداشت زودتر از موعد مقرر عملکرد و ميزان پروتئين
موجود در دانه را کاهش مى‌دهد. (جدول ميانگين ميزان رطوبت، عملکرد و
پروتئين گندم پائيزه طى ۱۴ سال بررسى در ايالت نبراسکا با توجه به مراحل
مختلف). بهترين موقع براى برداشت گندم، ۷ تا ۱۰ روز بعد از رسيدن
فيزيولوژيکى دانه است يعنى موقعى که ذخيرهٔ مادهٔ خشک و در نتيجه عملکرد و
وزن هکتوليتر به حداکثر مقدار خود رسيده باشد. در اين مدت، کاهش ميزان
رطوبت دانه و سنبله‌ها برداشت گندم را به‌‌وسيلهٔ کمباين آسان مى‌کند. بعد
از رسيدن فيزيولوژيکى دانه، به‌ويژه موقعى که ميزان رطوبت آن به کمتر از ۴۰
درصد برسد، انتقال مواد ساخته شده از برگ به دانه اصولاً متوقف مى‌شود. با
توجه به‌ اينکه فرآيند رسيدن دانه و خشک شدن اندام‌هاى گياهى واريته‌هاى
مختلف گندم يکسان نيست، ميزان مادهٔ خشک دانه ممکن است حتى زمانى که
ميانگين رطوبت به ۳۰ تا ۳۵ دصد برسد مختصرى افزايش يابد.
114.jpg
برداشت گندم در ايران از اوائل بهار (در مناطق گرمسير) آغاز مى‌شود و تا اواخر تابستان (در مناطق سردسير) ادامه مى‌يابد.
  جدول ميانگين ميزان رطوبت، عملکرد و پروتئين گندم پائيزه طى ۱۴ سال بررسى در ايالت نبراسکا با توجه به مراحل مختلف
مرحلهٔ رسيدن دانه رطوبت(درصد) عملکرد(کيلوگرم در هکتار) پروتئين(درصد)
اوايل مرحلهٔ خميرى بودن دانه ۵۰/۱ ۱۳۰۲ ۱۲/۴
اواخر مرحلهٔ خميرى بودن دانه ۴۳/۱ ۱۶۵۶ ۱۲/۸
مرحلهٔ بلوغ يا رسيدن دانه ۲۵/۲ ۱۸۴۲ ۱۳/۱
زمان صحيح برداشت
محصول به‌طريق مکانيزه وقتى است که دانه در مرحلهٔ خميرى سخت باشد؛ در اين
مرحله، رطوبت دانهٔ گندم تقريباً ۱۴ تا ۱۶ درصد است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top