اس زبان

اس ام اس لری خنده دار با معنی

ﻏﻢ ﺩﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﺘﻤﻪ ﻫﺎﻡ ﺩ ﺧﯿﺎﻟﺖ

عزیزم که میای مردمه سی چش کالت

معنی :

غم دوریت کشت مرا من به تو فکر می کنم

عزیزم کی میای که من چشمانت را ببینم

اس ام اس لری خنده دار با معنی

ﻧﻪ ﺩ ﭘﯿﺮﯼ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻧﻪ ﺩ ﺟﻮﻭﻧﯽ

ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﺶ ﺑﯿﺮﻩ ﻫﻪ ﺧﻮﺕ ﺑﻤﻮﻧﯽ

معنی :

نه از پیری بمیری و نه از جوانی

همه دنیا آتش بگیرد فقط خودت بمانی

اس ام اس لری خنده دار با معنی

همه لرسو خوش او هواه

مردمونش ساده دل میمون نوازن

معنی :

همه لرستان خوش آب و هواست

مردمانش ساده دل و مهمان نوازند

اس ام اس لری خنده دار با معنی

ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﯽ

ﯾﻪ ﻋﻤﺮﻩ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺗﻮﻧﻪ

معنی :

تعجب نکن این شماره من است

ولی عمریست که آواره توست

اس ام اس لری خنده دار با معنی

چی ﺍﻧﺎﺭ ﮔﻞ ﺩﺍﺭ ﻣﻪ ﺳﯿﺖ ﻫﻼﮐﻢ

ﻧﻪ ﺩﺳﻢ ﻭﺕ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﻧﻪ ﭼﻮ ﮔﻼﮐﻢ

معنی :

مانند انار زیبای و من برای تو می میرم

برای چیدنت نه دستم به تو می رسد و نه چوب دستیم

اس ام اس لری خنده دار با معنی

ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﻣﯿﮑﻢ ﻣﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﻭﯾﺮﻡ

ﻧﺎﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﻏﺶ ﺑﮑﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﺖ ﺑﻤﯿﺮﻡ

معنی :

هر طرف که نگاه می کنم تو را می بینم

نمی دانم غش کنم یا برایت بمیرم

اس ام اس لری خنده دار با معنی

ﺗﻤﻮﻡ ﻟﺮﺳﻮﻥ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻡ

ﻫﻤﻪ ﺭﻓﯿﻘﻮﻥ ﮔﻦ ﻭ ﺧﻮ ﮐﺮﺩﻡ

ﻫﻤﻪ یک و یک ﺟﺎ ﺧﻮﺷﻮﻥ ﺩﺍﺭﻥ

ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺸﻮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻮﻥ ﻧﺎﺭﻥ

معنی :

تمام لرستان را گشتم

و تمام رفیق های بدم را خوب کردم

ولی هیچ کدامشان مرام و خوبیشان مثل تو نبود

اس ام اس لری خنده دار با معنی

ﺗﺶ ﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻨﺞ ﺩﻟﻢ ﺳﯽ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ

ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﻣﯿﮑﻢ ﺗﻮ ﻭﺍﻡ ﺩﯾﺎﺭﯼ

ﺍﮔﺮ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻫﻨﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻡ ﺑﻤﻮﻧﯽ

ﺍﮔﺮ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻮﯾﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﻣﻮﻧم

معنی :

آتیش زدی به قلبم واسه یادگاری

هرکجا نگاه می کنم توجلومی

اگرصدسال دیگه ازم دور بمونی

اگر یادم نباشی باز به یادتم

اس ام اس لری خنده دار با معنی

ﭼﻨﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺩ ﺳﺮﺕ ﺑﺎ

ﺭﻩ ﺩﯾﺮ ﻭ ﺩﺭﺍﺯﯼ ﺩ ﻭﺭﺕ ﺑﺎ

معنی :

چقدر سخته که فکر تو در یادم باشد

و راه دوری بین من و تو باشد

اس ام اس لری خنده دار با معنی

ﺍﮔﺮ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻫﻨﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻡ ﺑﻤﻮﻧﯽ

ﺍﮔﺮ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻮﯾﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻢ

معنی :

اگر صد سال دیگر ازم دور باشی

اگر یادم نکنی ولی تو در یادم می مانی

اس ام اس لری خنده دار با معنی

ﺩﻟﻢ ﺳﯽ ﺩﻭﺱ ﺩﯾﺮﯼ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﻩ

ﺷﻮ ﻭ ﺭﻭﺯﻡ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ

ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺯﯾﺘﺮ ﺑﯿﻨﻤﺶ

ﮐﻪ ﺩﻭﻧﻢ ﺩﺭﺩ ﺩﯾﺮﯼ ﭼﺎﺭﻩ ﻧﺎﺭﻩ

معنی :

دلم برای تو ای دوست بی قراره

شب و روز دارم انتظارتو می کشم

دعا میکنم که زود تر از تو بمیرم

که میدونم درد دوری سخت تر از مردنه

اس ام اس لری خنده دار با معنی

ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﺳﯽ ﺧﻮﻡ ﻭ ﺧﻮﺕ

ﺧﻮﺷﯽ ﻭ ﮔﺸﺖ ﻭ ﺻﻔﺎ ﺳﯽ ﺧﻮﻡ ﻭ ﺧﻮﺕ

ﺑﺪﯼ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻋﺰﺍ ﺳﯽ ﺩﺷﻤﻨﺖ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺧﺪﺍ ﺳﯽ ﺧﻮﻡ ﻭ ﺧﻮﺕ

معنی :

نفس باد صبا برای من تو خوش باشی

تمام رنج بدی برای دشمنانت

و تمام روزهای خوب برای من و توضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﻣﯿﻬﺎﯼ ﯾﮑﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎﺯﻣﻮﻧﯽ ﺭﻭ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﯾﯿﺶ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺍﮔﺮ می ﺨﻮﺍﻫﯽ یکی ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﯽ ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯿﺶ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﺍﻣﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮﻭﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻤﯿﺮ ﯾﺎﺩﯾﺮ ﺑﻮﻭ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﺑﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺩﻭﺭ ﺷﻮ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﺍﺭ ﺑﯿﮕﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺧﻮﯾﺸﯽ ﺑﮑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﻪ

ﺍﺭ ﮔﺮﮒ ﺷﯿﺮ ﻭﻡ ﺑﯿﻪ ﻣﯿﺶ ﻣﻨﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺍﮔﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﺍﮔﺮ ﮔﺮﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﯿﺶ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﺑﯽ ﺟﻮﺭﺕ ﺭﻭﺯﯼ ﺻﺪ ﮔﻞ می ﻤﯿﺮﻩ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺑﯽ ﺟﺮﺍﺕ ﺭﻭﺯﯼ ﺻﺪ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﭘﺎﭘﺘﯽ ﺑﺘﺮ ﺩ ﭘﻬﻼ ﺗﻨﮓ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﭘﺎﯼ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﮐﻔﺶ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﺑﺎﯼ ﺑﺎﺭﻭ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﺗﯿﺘﺎﻟﯽ ﺟﻨﮓ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺑﺎﺩ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﺷﻮﺧﯽ ﺟﻨﮓ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﺧﺪﺍ ﮐﻮﻫﻨﻪ ﺩﯾﻪ ﺋﻮ ﺑﺮﻑ ﻭﻧﻪ ﻭﺵ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺧﺪﺍ ﮐﻮﻩ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﻑ ﺭﺍ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﮔﯿﯿﻪ ﮔﺴﻨﻪ ﺧﯽ ﻣﯿﮑﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺷﮑﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺧﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﮔﻮﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﺎ ﮐﻔﻦ ﺩﺍﺷﺘﻮﻩ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﮔﻮﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﺎ ﮐﻔﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﮔﺮﯾﻮﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯿﺤﺎ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﮔﻠﻪ ﺭﻡ ﮐﺮﺩﯼ ﺳﮓ ﭘﺮ ﭼﻨﻪ ﻭﻝ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﮔﻠﻪ ﺭﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺳﮓ ﺁﻏﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﮔﻮﺭﻩ ﯾﺎﺩ ﺣﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﻦ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎ ﺑﻞ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻦ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺵ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﻨﺪ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﮔﺪﺍ یه چی وش به ای چه چی دش ﺑﺴﻮﻧﯽ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺑﻪ ﮔﺪﺍ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺪﻫﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﯿﺮﯼ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﮔﺪﺍ ﺑﻮﯾﯽ ﮔﺪﺍ ﺻﻔﺖ ﻧﻮﯾﯽ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﮔﺪﺍ ﺑﺎﺷﯽ ولی ﮔﺪﺍ ﺻﻔﺖ ﻧﺒﺎﺷﯽ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﮔﺎﻭﯼ ﮔﺎﻭﺳﻮﻧﯽ ﺧﺮ ﺁﻭ ﻣﯿﮑﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﮔﺎﻭﯼ ﮔﺎﻭﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﮔﺮﮒ ﺑﻮﺣﻮﺭﺩ ﮔﺮﮔﻪ ﻭﻻﺗﻪ ﺧﻮﺕ ﺑﻮﺣﻮﺭﺩ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﮔﺮﮒ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﮔﺮﮒ ﻭﻻﯾﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺨﻮﺭﺩ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﮔﺮﮒ ﭼﻮﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﻃﺮ ﭼﻨﯿﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﮔﺮﮒ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﻃﺮ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ

ضرب المثل با لهجه لری و ترجمه Proverb Lori

ﻣﻮ ﺍﯼ ﮔﻢ ﻧﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﯼ ﮔﻮﯼ ﺑﺪﻭﺷﺶ

ﺗﺮﺟﻤﻪدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top