استاندارد ایران

فعالیت های اندازه شناسی قانونی سازمان مکانیزه می شود

مکانیزه
شدن فعالیت های قانونی مرکز اندازه شناسی در نشستی با حضور روسا و کارکنان
مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات , اندازه شناسی و مدیرکل استاندارد استان
آذربایجان شرقی ، یکشنبه 29 شهریور در اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی
مورد بررسی قرار گرفت.

مصطفی
رامندی ، رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در این نشست درخصوص آماده
بودن سامانه در حوزه اندازه شناسی قانونی و همکاری این مرکز برای پوشش
نیازهای پشتیبانی و راهبری سامانه گزارشی را ارایه کرد.

به گزارش مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات : در نشست مذکور، مقرر شد ، همه فعالیت های  حوزه
نظارت بر عملکرد باسکولهای همکف جاده ای، جایگاه های عرضه سوخت مایع و
پلمپ گذاری اوزان سبک در سامانه انجام شود و کارگروهی با حضور نمایندگان
مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و اندازه شناسی سازمان و اداره کل
استاندارد استان تشکیل تا اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.مصوبات‌ نودوپنجمين‌ اجلاس‌ شوراي عالي استاندارد مورخ15/11/1376

نودوپنجمين‌ اجلاس‌ شوراي‌ عالي‌ استاندارد در تاريخ‌ 76/11/15 برگزار گرديد. در ابتدا مديران‌ موسسه‌ گزارش‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ درزمينه‌ تصميمات‌ متخذه‌ در اجلاس‌ مورخ‌ 76/7/15 را
به‌ استحضار شورا رساندند ، سپس‌ گزارش‌ اقدامات‌ موسسه‌ براي‌ بودجه‌
سال‌ 1377 و مشکلات‌ حاصله‌ در اين‌ ارتباط‌ به‌ شرح‌ پيوست‌ که‌ جزء
لاينفک‌ اين‌ صورتجلسه‌ است‌ به‌ استماع‌ اعضاء رسيد. آنگاه‌ جلسه‌ وارد
دستور و تصميماتي‌ بشرح‌ زير اتخاذ گرديد.

1.       دراجراي‌
ماده‌ 6 قانون‌ اصلاح‌ قوانين‌ ومقررات‌ موسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌
صنعتي‌ ايران‌ پيشنهادات‌ اجراي‌ اجباري‌ فرآورده‌ هاي‌ مشروحه‌ ذيل‌
مط‌رح‌ و با اجراي‌ اجباري‌ آنها موافقت‌ و مقرر گرديد موسسه‌ حسب‌ مورد و
با رعايت‌ اولويتها وامکانات‌ آزمايشگاهي‌ با همکاري‌ وزارتخانه‌ هاي‌
ذيربط‌ تدريجاء مقررات‌ استاندارد را اعمال‌ و با مساعدت‌ سازمان‌ برنامه‌
بودجه‌ و سازمان‌ اموراداري‌ واستخدامي‌ کشور نسبت‌ به‌ تجهيز کامل‌
آزمايشگاهها و تامين‌ نيروي‌ انساني‌ اقدام‌ نموده‌ و آگهي‌ هاي‌ قانوني‌
لازم‌ را بر ط‌بق‌ تبصره‌ 1 ذيل‌ ماده‌ مذکور و بصورت‌ تدريجي‌ منتشر نمايد
.

1.1.   انواع‌ آرد به‌ پيشنهاد سازمان‌ بازرسي‌ ونظ‌ارت‌ .

1.2.   انواع‌ خوراک‌ دام‌ وط‌يور متراکم‌ (کنسانتره‌) به‌ پيشنهاد وزارت‌ جهاد سازندگي‌

1.3.   آبليمو به‌ پيشنهاد وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکي‌ .

1.4.   اسفالت‌وبتون‌ آماده‌به‌ پيشنهاد سازمان‌ برنامه‌ بودجه‌ .

1.5.   تيوپ‌ آلومينيومي‌ خمير دندان‌به‌ پيشنهاد موسسه‌

1.6.   انواع‌ همبرگر به‌ پيشنهاد وزارت‌ خانه‌ هاي‌ بازرگاني‌ – بهداشت‌، درمان‌ وآموزش‌ پزشکي‌،صنايع‌ وسازمان‌ بازرسي‌ ونظ‌ارت‌ .

2.       در
اجراي‌ بند 6 ماده‌ 20 قانون‌ و بنابه‌ پيشنهاد موسسه‌ تعرفه‌ ساعت‌ کار
موءثر در آزمايش‌ فرآورده‌ها و خدمات‌ مصوب‌ نودوسومين‌ اجلاس‌  شوراي‌ عالي‌  از
مبلغ‌ سي‌ هزار ريال‌ به‌ پنجاه‌ هزار ريال‌ افزايش‌ يافت‌ و موسسه‌ مکلف‌
گرديد که‌ تعرفه‌ هاي‌ مورد عمل‌ را بر اين‌ مبنا اصلاح‌ و بمورد اجراء
بگذارد . ضمناء چون‌ گزارش‌ موسسه‌ درارتباط‌ با تغيير مبناي‌ محاسبه‌
دريافت‌ کارمزد خدمات‌ از مبناي‌ سرمايه‌ به‌ تابعي‌ از خدمات‌ ، توليد يا
فروش‌ موضوع‌ بند 11 صورت‌ جلسه‌ 94 شوراي‌ عالي‌ آماده‌ و ارائه‌ نگرديده‌
بود اخذ تصميم‌ به‌ جلسه‌ بعد موکول‌ گرديد و مقرر گرديد موسسه‌ تا جلسه‌
بعد گزارش‌ لازم‌ را تهيه‌ و به‌ شورا ارائه‌ نمايد
.

 

سيد محمد خاتمي‌، رئيس‌ جمهور

مرتضي‌ مقتدائي‌، دادستان‌ کل‌ کشور

محمد شريعتمداري‌، وزيربازرگاني‌

دکتر محمد فرهادي‌، وزيربهداشت‌ ،درمان‌ و آموزش‌پزشکي‌

دکتر محمدرضا عارف‌، وزيرپست‌ وتلگراف‌ و تلفن‌

مهندس‌ محمد سعيدي‌کيا، وزيرجهادسازندگي‌

تيمسار دريادار علي‌ شمخاني‌، وزيردفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌مسلح‌

مهندس‌ غلامرضا شافعي‌، وزيرصنايع‌

دکتر مصط‌في‌ معين‌، وزيرفرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌

حسين‌ کمالي‌، وزيرکارو امور اجتماعي

دکتر عيسي‌ کلانتري‌، وزيرکشاورزي‌

مهندس‌ علي‌ عبدالعلي‌ زاده‌، وزيرمسکن‌ و شهرسازي‌

مهندس‌ اسحاق‌ جهانگيري‌، وزيرمعادن‌ و فلزات‌

مهندس‌ بيژن‌ نامدار زنگنه‌، وزيرنفت‌

مهندس‌ حبيب‌الله‌ بيط‌رف‌، وزيرنيرو

دکتر محمدعلي‌ نجفي، معاون‌رئيس‌جمهورورئيس‌سازمان‌ برنامه‌وبودجه

دکترمعصومه‌ابتکار، معاون‌رئيس‌جمهورورئيس‌سازمان‌حفاظ‌ت‌ ‌محيط‌زيست‌

مهندس‌ بهزاد نبوي، کارشناس‌ عضو شورا

مهندس‌ سيدحسين‌ هاشمي‌، رئيس‌ کميسيون‌صنايع‌ومعادن‌مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

مهندس‌سيدعلينقي‌سيدخاموشي‌، رئيس‌اتاق‌بازرگاني‌ و صنايع‌ ومعادن‌ ايران‌

ميراحمد سادات‌، رئيس‌ موءسسه‌ و دبير شوراي‌ عالي‌ استاندارددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top