اساسنامه شرکت های ساختمانی

اساسنامه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام)

محل ثبت : استان تهران شهر تهران


شماره ثبت : 269170


شماره شناسه ملی : 10103074333   


   آدرس قانونی شرکت : تهران خیابان گاندی خیابان 21 پلاک 3


بخش اول: تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت

مادۀ 1 – نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارتست از پارس مسکن تهران (سهامی عام) که دراین اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می‌شود.

مادۀ 2 – موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از:

الف- موضوع اصلی

فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن

ب- موضوع فرعی

ب- 1 ) تهیه زمین اعم از خرید یا اجاره جهت اجرای پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی ، تجاری یا اداری.

ب- 2 ) مطالعه و طراحی و اجرای کلیه پروژه های شهرسازی و ساختمانی

ب- 3 ) انجام کارهای مقاطعه کاری

ب- 4) قبول مشاوره و نظارت واجرا وانجام پروژه های ساختمانی بصورت مشارکت،مباشرت، پیمانکاری یا امانی.

ب-
5 ) تهیه و تولید مصالح و لوازم و وسائل و ماشین آلات ساختمانی بصورت خرید
و یا تهیه از داخل یا خارج کشور یا ایجاد کارخانه بمنظور استفاده و یا
فروش.

ب- 6 ) واگذاری واحدهای ساختمانی

ب- 7 ) دریافت و اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری.

ب- 8 ) هرنوع سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سرمایه گذاری بطورمستقیم یا خرید سهام در داخل و خارج ازکشور

ب- 9 ) هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با امور شرکت باشد.

ب- 10 ) تاسیس شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج از کشور.

ب- 11 ) بطورکلی انجام کلیه اموری که در ارتباط با موضوع و اهداف شرکت لازم و ضروری باشد.

مادۀ 3 – مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

مادۀ 4 تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت دراستان تهران ، شهرتهران ، خیابان گاندی ، خیابان 21 ، پلاک 3 کد پستی 1517937711
است و در صورت لزوم ، انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور
منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در
همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیرۀ شرکت
می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا
منحل نماید.


بخش دوم: سرمایه و سهام

مادۀ 5 میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایۀ شرکت مبلغ 000،000،000،300ریال ، (معادل سیصد میلیارد ریال) است که به 000،000،300 سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده‌است .

مادۀ 6 ورقۀ سهم

کلیۀ
سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شمارۀ
ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت برسد. این اوراق باید
ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقۀ سهم نکات زیر باید ذکر شود:

·     نام شرکت و شمارۀ ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار،

·     شمارۀ ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،

·     مبلغ سرمایۀ ثبت شده و مقدار پرداخت شدة آن،

·     نوع سهام،

·     مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شدة آن به عدد و حروف،

·     تعداد سهامی که هر ورقه نمایندۀ آن است،

·     نام و شمارۀ ملی دارندۀ سهم.

مادۀ 7 انتقال سهام

نقل
و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که از فرابورس ایران حذف نشده باشد منحصراً
از طریق فرابورس امکان‌پذیر می‌باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام
شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نمایندۀ قانونی او، باید ثبت
انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز
از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید
شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نمایندۀ او برسد. تشریفات مربوط
به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از
معاملات در فرابورس ایران ناشی می‌شود تابع مقررات فرابورس ایران خواهد
بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و
تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

مادۀ 8 غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.


بخش سوم: تغییرات سرمایۀ شرکت

 

مادۀ 9 مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

تغییرات
سرمایۀ شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت،
قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار،
مصوب شورای عالی بورس انجام می‌شود.

مادۀ 10 تصویب تغییرات سرمایه

هرگونه
تغییر در سرمایۀ شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی
فوق‌العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موکول
به اعلام تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت قوانین و مقررات
می‌باشد.

 

تبصره
)            مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس
از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرف مدت معینی که نباید از دو
سال تجاوز کند، سرمایۀ شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص
نموده‌است، افزایش دهد.

مادۀ 11 شیوۀ افزایش سرمایه

سرمایۀ
شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق
صدور سهام جدید قابل افزایش می‌باشد. تأدیۀ مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از
طرق زیر امکان‌پذیر است:

·     پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،

·     تبدیل مطالبات نقدی حال شدۀ اشخاص از شرکت به سهام جدید،

·     انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایۀ شرکت،

·     تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام

تبصره )            انتقال اندوختۀ قانونی به سرمایه ممنوع است.

مادۀ 12 تأدیۀ مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در
صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران، در مجمع عمومی
فوق‌العاده، تأدیۀ مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام
موافقت هر یک از آنان می‌باشد.

تبصره
)            مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش
سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبۀ سهامداران پرداخت
می‌شود.

مادۀ 13 حق تقدم در خرید سهام جدید

در
صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت
سهامی که مالک می‌باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است.
مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین می‌شود. این مهلت از
روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد، شروع شده و کمتر از 60 روز نخواهد
بود.

مادۀ 14 اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم

گواهی‌نامۀ
حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین آدرس
اعلام شدۀ سهامداران نیز در شرکت و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارسال شود.
اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام جدید باید ضمن درج در روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت،
از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران برسد.

مادۀ 15 صرف سهام

مجمع
عمومی فوق‌العاده می‌تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره مقرر نماید که
برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش
برسد، مشروط بر اینکه نحوۀ صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع
تعیین گردد.

مادۀ 16 کاهش سرمایه

علاوه
بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایة شرکت، مجمع
عمومی فوق‌العادۀ شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت ‌مدیره، درمورد کاهش
سرمایة شرکت به‌طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط برآنکه بر اثر کاهش
سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه
از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم
به صاحبان آن انجام می‌شود.

مادۀ 17 انتشار اوراق مشارکت

شرکت
می‌تواند با تصویب مجمع عمومی‌ عادی صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق
مشارکت اقدام نماید. دعوت از مجمع عمومی‌ عادی جهت بررسی موضوع انتشار
اوراق مشارکت، موکول به اعلام تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر
رعایت مقررات ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار می‌باشد. مجمع عمومی عادی
می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز
کند، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق
مشارکت تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده‌است، مبادرت نماید.

تبصره) انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل و یا تعویض باسهام با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صورت می‌پذیرد.


بخش چهارم: مجامع عمومی

 

مادۀ 18 وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف
و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العادۀ شرکت، همان وظایف و اختیارات
مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق‌العادۀ شرکت‌های سهامی
عام است.

مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند:

1.       مجمع
عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک‌بار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه
از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل ‌شود:

·  استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،

·  استماع گزارش بازرس یا بازرسان،

·  بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل،

·  تصویب میزان سود تقسیمی،

·  تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،

·  تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت و حق‌الزحمۀ آنها،

·  تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت،

·  انتخاب مدیران،

· انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،

· سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

2.       مجمع عمومی فوق‌العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود:

·  تغییر در مفاد اساسنامه،

·  تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،

·  انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،

·  انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت،

تبصره: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی‌باشد.

مادۀ 19 – شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری

درکلیة
مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی
اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف‌نظر از تعداد سهام خود
به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به‌هم رسانند. هر سهامدار، برای
هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

تبصره   درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت:

·   اعلامیۀ خرید سهام،

·   گواهی‌نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام،

·   اصل ورقۀ سهام،

·  تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی

مادۀ 20 – آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای
تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامة کثیرالانتشاری که
آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد و همچنین درج آگهی در سایت
اینترنتی رسمی شرکت، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهدآمد. دستورجلسه،
تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، درآگهی ذکر خواهد شد.

مادۀ 21 – دستور جلسه

دستور
جلسۀ هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کنندۀ آن معین می‌نماید. تمامی موارد
دستور جلسه باید به صراحت درآگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب
اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع
فعالیت، قابل طرح در بخش “سایر موارد” نمی‌باشد. موضوعاتی که به استثنای
موارد فوق در دستور جلسه پیش‌بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد
بود، مگر اینکه کلیة صاحبان سهام درمجمع عمومی حاضر بوده و به قرارگرفتن
آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

مادۀ 22 – هیئت رییسۀ مجمع

مجامع
عمومی توسط هیئت رییسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره
می‌شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب‌رییس هیئت‌مدیره و در غیاب آنها با
ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیئت‌مدیره انتخاب شده
باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیة آنها در دستور
جلسة مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی
انتخاب خواهدشد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر
منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

مادۀ 23 – طریقۀ اخذ رأی

اخذ
رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت
صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب
سهامداران حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر نباشد، اخذ رأی
به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

مادة 24- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا” بیش از نصف (50% )سهامی
که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود،
مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق
رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت
جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

 

مادة 25- اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی

در
مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به‌علاوۀ یک آراء حاضر در
جلسۀ رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که
اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی‌دهنده در
عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی‌دهنده برابر
با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی‌دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر
بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

مادة 26- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق‌العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف (50% )
سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل
نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از
یک سوم (33،3%
) سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به
اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی
فوق‌العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسة رسمی، معتبر خواهد
بود.


بخش پنجم: هیئت مدیره

مادة 27- تعداد اعضای هیئت مدیره

شرکت
بوسیلة هیئت مدیره‌ای مرکب از حداقل 5 نفر عضو اصلی اداره می‌شود که
بوسیلة مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همۀ آنها قابل
عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصرۀ 1 مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره براساس اولویت اقدام نماید.

تبصرۀ 2 حداقل
یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندة وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی
(حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا
اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.

مادة 28- تکمیل اعضای هیئت مدیره

در
صورتی‌که بنا به هر دلیل عدة اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و
عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته‌‌باشد، هیئت مدیره موظف است
حداکثر ظرف مدت یک ماه مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت
‌مدیره دعوت نمایند.

تبصره در
صورتی‌که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده
روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک
ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره
می‌باشد.

مادة 29- استعفای اعضای هیئت مدیره

در صورتی‌که هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل 30 روز قبل موضوع را به هیئت مدیره و بازرس اطلاع دهد.

مادۀ 30- غیبت در جلسات هیئت مدیره

عدم
حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره یا نمایندۀ وی بیش از چهار جلسه متوالی یا
شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه‌خود موجب سلب
عضویت وی در هیئت مدیره می‌شود. تشخیص موجه‌ بودن غیبت برعهدۀ هیئت مدیره
است.

 

مادة 31- مدت مأموریت مدیران

مدت
مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و
آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند. تجدید
انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی‌البدل برای دوره‌های بعد بلامانع است.

 

مادة 32- سهام وثیقه

هریک
از مدیران باید حداقل 1000سهم از سهام شرکت را درتمام مدت مأموریت خود
دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای
تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر
شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که
مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور
در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع
استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد
بود.

مادة 33- رییس، نایب رییس و منشی هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره
در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که
هیئت‌مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رییس
و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید.
مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت‌مدیره
نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. درصورت
غیبت رییس و نایب رییس، اعضای هیئت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را
تعیین می‌نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد. هیئت‌مدیره از بین خود یا
خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید.

مادة 34- تشکیل جلسات هیئت‌مدیره

ترتیب
برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. هیئت‌مدیره در
مواقع مقتضی که فاصلة آنها از یک‌ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رییس یا
نایب‌رییس و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به
دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت‌نامه و تشکیل
جلسة هیئت‌مدیره فاصلة متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات
هیئت‌مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال
دعوت‌نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت.
جلسات هیئت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت‌نامه
تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

مادۀ 35- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسة هیئت مدیره

جلسات
هیئت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت‌مدیره در آن
جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت‌مدیره با موافقت اکثریت اعضاء معتبر
خواهد بود.

مادة 36- صورت‌جلسات هیئت‌مدیره

برای
هریک از جلسات هیئت‌مدیره، باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم شود که به امضای کلیة
مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و
همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت‌جلسه ذکر می‌گردد. نظر
هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف
باشد باید در زیر صورت‌جلسه قید شود.

مادة 37- اختیارات هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره
برای هرگونه اقدامی به‌نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع
شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم دربارة آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد،
دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:

      نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،

       تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل،

       اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران،

       تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،

       پیش‌بینی و تصویب بودجة سالانة شرکت،

       افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به‌نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر،

       دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،

       صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی،

      انعقاد
هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و
غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور
در مادة 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات،

      اتخاذ
تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از
جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی‌رایت، سرقفلی و
کلیة امتیازات متصوره،

       به امانت‌‌گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.

       تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر،

       رهن‌گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً،

       اقامة
هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده،
در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی
و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه
شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی
اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات
انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از
جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواس

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) در تاریخ هشتم بهمن سال 1364
تحت نام شرکت سرمایه گذاری ساختمان(سهامی خاص) و به شماره 3552 در اداره
ثبت شرکتهای شهرستان تبریز به ثبت رسید.در پی مصوبات مجمع عمومی فوق العاده
مورخ 26/3/1377 محل قانونی شرکت از تبریز به تهران منتقل و تحت شماره
142583 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.
مجامع عمومی فوق العاده مورخ 26/3/83  و  10/9/83  به ترتیب شخصیت حقوقی
شرکت را از سهامی خاص به سهامی عام و نام شرکت را از شرکت سرمایه گذاری
ساختمان به شرکت بین المللی توسعه ساختمان تغییر دادند. شرکت بین المللی
توسعه ساختمان (سهامی عام) از تاریخ 20/7/83 در بورس اوراق بهادار تهران
پذیرفته و از تاریخ 9/10/83 به عنوان چهارصدوچهاردهمین شرکت در فهرست
شرکتهای بورسی درج شده است.

 
موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه ، موضوع فعالیت شرکت خریدو فروش ملک و زمین به منظور احداث
ساختمان، شهرک، مجتمع های مسکونی، احداث کارخانجات و مشارکت و سرمایه
گذاری، احداث و اجاره کارخانه های تولید مصالح ساختمان، تاسیس شرکتهای جدید
با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی، و همچنین پذیره نویسی و خرید وفروش سهام و
انجام معاملات مربوط به سهام و سایر اوراق بهادار داخلی و خارجی و سایر
امور مرتبط با فعالیت شرکت می باشد.

 سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 300 میلیون ریال شامل تعداد 30 هزار سهم هر
سهم یک هزار ریال بوده که طی چند مرحله ، به مبلغ 1500 میلیارد ریال شامل
یک میلیارد و پانصد میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال افزایش
یافته است.

  
 
این شرکت به عنوان یک شرکت مادر تخصصی ( هلدینگ ساختمانی ) دارای کسب و
کار سرمایه گذاری در صنعت ساختمان بوده که در این فرایند شرکت نقش سرمایه
گذار و مدیریت کلان برای پروژه های عمرانی را بر عهده داشته و امور اجرایی
آن از طریق سایر شرکتها گروه یا خارج از آن انجام میگیرد . به طوری که شرکت
پس از شناسایی فرصت های سرمایه گذاری اقدام به ارزیابی فنی و اقتصادی آنها
نموده و در صورت توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری ، پروژه هایی را تعریف و
اقدام به ساخت و فروش آنها می نماید .
از طرف دیگر وظیفه مدیریت شرکت های تحت پوشش و تابعه خود را نیز دارد که
هر یک از این شرکتها ماهیت حقوقی مستقلی دارند و لیکن مدیریت کلان این شرکت
ها توسط شرکت بین المللی توسعه ساختمان انجام می شود .


• شرکتهای تابعه شرکت بین المللی توسعه ساختمان
• شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه ( سهامی عام ) ( ساختمانی و تأسیساتی و شهرک ساز )
• شرکت آ.س.پ ( پیمانکاری و سرمایه گذاری در پروژه های پربازده ساختمانی)
• شرکت افق سازه پایا (سرمایه گذاری در پروژه های پربازده ساختمانی)
• شرکت پیمان غدیر ( طراحی، مشاوره ، نظارت و مدیریت طرح )
• شرکت پارس سازه ( مهندسی و ساخت ساختمانهای صنعتی )
• شرکت سرپناه فارس ( ساختمانی و تأسیساتی )
• شرکت کیش رویای زندگی ( ساخت واحدهای لوکس تجاری مسکونی )
• شرکت گسترش تجهیزات ساختمان بهسان پارس ( خدمات پس از فروش و نگهداری از ساختمان )
• شرکت توسعه ساختمان غدیر خوزستان ( تولید لوله های بتنی و قطعات پیش ساخته و ساختمان سازی )
• شرکت ساختمان آذربایجان ( ساختمانی و تأسیساتی )
• شرکت نارنجستان گستر ( توسعه ساختمان و هتل )
• شرکت تیسا کیش ( فعالیت های ساختمانی )دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top