ادويه و چای های سنتی و مزاج آن ها

انواع ادويه ها و چاي هاي سنتي و مزاج آن ها

ادويه ها

نوع مزاج

درجه

مصلح

آويشن

گرم و خشك

2

سركه ،انگور

افتيمون

گرم و خشك

3-2

زعفران، كتيرا، روغن بادام، صمغ عربي

انيسون

گرم و خشك

2-3

رازيانه، سكنجبين

ادويه ها

نوع مزاج

درجه

مصلح

اسپند

گرم و خشك

3-2

ميوه هاي ترش، سكنجبين

اسطو خدوس

گرم و خشك

2

سكنجبين

بادرنجبويه

گرم و خشك

2

مصغ عربي، ندر

برگ بو

گرم و خشك

2

كتيرا

پونه

گرم و خشك

3

كتيرا

تخم كافشه

گرم و خشك

2-1

انيسون، شيريني هاي طبيعي

چاي سبز و سياه

گرم و خشك

2

شير بز، باديان خطايي، مشك، دارچين، زنجبيل

خردل

گرم و خشك

4

روغن بادام، كاسني، سركه

دارچين

گرم و خشك

2

كتيرا، مصطكي

رازيانه

گرم و خشك

3-1

صندل، سكنجبين

رزماري

گرم و خشك

3

سكنجبين

زرد چوبه

گرم و خشك

3

آب ليمو، اب بالنگ

زعفران

گرم و خشك

2-1

آنيسون، سكنجبين

زنجبيل

گرم و خشك

3-1

عسل، روغن بادام

زنيان

گرم و خشك

3

گشنيز، باقلا

زيره

گرم و خشك

2-3

عسل، آويشن، كتيرا

سماق

سرد و خشك

2

انيسون، مصطكي، طبخ با بادمجان

سياه دانه

گرم و خشك

3

در سركه خيساندن، كتيرا

فلفل

گرم و خشك

3

روغن هاي گياهي سرد(براي گرم مزاجان)عسل (براي سرد مزاان)

قهوه

سرد و خشك

 

زعفران، گلاب، روغن پسته، زنجبيل

كاكائو

گرم و خشك

 

زعفران، روغن پسته ، گلاب

گلاب

سردو  تر

1

جلاب

لپر

گرم و خشك

3

خيساندن  در سركه، بوئيدن كافور و يا گلاب، رازيانه، تخم خيارين

گل

اوزبان

گرم و تر

1

صندل سفيد

ميخك

گرم و خشك

3

صمغ غربي

نشاسته

سرد و خشك

1

كرفس، ميخك، شيريني هاي طبيعي

نمك

گرم و خشك

2-3

روغن بادام، آويشن، گوشت حيوان جوان فربه

وانيل

گرم و خشك

 

زعفران، روغن پسته، گلاب

هل

گرم و خشك

1-2

كتيرا

 

 

آويشن:

باز كننده انسداد خشك كننده، تحليل برنده بادها و بلغم ، لطيف
كننده غذاهاي غليظ، اشتها آور، مدر و جاري كننده حيض بوده، موجب تنقيه ريه
و معده و كبد و روده ها از رطوبت و بلغم شده و مانع صعود بخار به مغز مي
گردد.

در درد دندان ، درد كمر و مفاصل سرد و بيماي هاي رحمي مفيد
است. خوردن آن با آب انجير جهت سرفه و تنگي نفس و با پنيز تازه جه چاق كردن
بدن و با اب كرفس جهت خرد كردن سنگ مفيد است.

افتيمون:

تحليل برنده ورم ها، لطيف كننده باز كننده انسداد و مفرح قلب
بوده، جهت بيماري هاي مغزو اعصاب مانند سردرد، تشنج، افسردگي، كابوس،
وسواس  و بيماري مفاصل مفيد است. به تنهايي مسهل بلغم و سودا و با بنفشه
مسهل صفرا مي باشد.

از آن جايي كه بسيار لطيف و ضعيف است جوشاندن وكوبيدن باعث از
بين رفتن خاصيت آن مي شود هنگام مصرف نبايد آن را نرم كوبيد و يا زياد
جوشاند. مصرف زياد ان براي گرم مزاجان مضر است.

اسطو خودوس:

مفرح ، تقويت كننده بدن ، قلب، مغز، احشا و قواي ظاهري و
باطني بدن، باز كننده گرفتگي هاي عروقي و مسهل بلغم و سودا به مخصوص سوداي
مغز مي باشد. در بيماريهاي سينه و سرفه، سردرد و سرگيجه به دنبال ضربه،
بيماري هاي كبد و طحال و مجاري ادراري مفيد است. مصرف زياد آن براي گرم
مزاجان مضر است.

بادرنجبويه:

مفرح، تقويت كننده قلب و مغز و حواس و باز كننده انسداد عروق
مغزي بوده و در رفع كابوس سوداوي ، غش، سكسكه، تحليل سودا و امراض بلغمي و
بيماري هاي كليه موثر مي باشد.

زعفران:

مفرح، تقويت كننده ريه و كبد و كليه و مثانه، باز كننده
انسداد مغز و كبد و طحال، ادرار آور، محرك نيروي جنسي، منضج و مصلح عفونت
بلغمي بده و باعث رسيدن داروها به قالب و ساير اعضا مي شود. آشاميدن يك
مثقال آن جهت تسريع در زايمان مفيد است.

زنجبيل:

تحليل برنده، باد تسكين دهنده درد كبد سرد، باز كننده انسداد
كبد و طحال، تقويت كننده قلب و فم معده و مثانه و نيروي جنسي مي باشد. در
رفع بيماري هاي عصبي (ترس و وحشت)، بيماري هاي مفصلي و كمر درد و قطع حيض
مفيد است. ضماد برگ يا ريشه آن جهت بيماري هاي مفصلي وبريدگي ها و تحليل
ورم مفيد است. براي گرم مزاجان مضر بود و زياده روي در مصرف آن باعث فساد
خون و ضعف نيروي جنسي

مي شود.

 

 زيره:

تحليل برنده و باز كنند ه انسداد، خشك كننده، لطيف كننده،
قابض و بر طرف كننده بادهاي غليظ مي باشد. زيره را با نمك جويده و اب آن را
قورت دهيد باعث قطع آبريزش دهان مي شود. اگر با سركه بساييد و بو كنيد يا
در بيني فتيله كنند خونريزي بيني را قطع مي كند. اگر زيره را در سركه
خيسانده بعد در آفتاب خشك كنيد وبكوبيد براي رفع ويار خاك خوردن در زنان
باردار مفيد است.

سياه دانه:

منضج جميع اخلاط، خشك كننده رطوبات بدن، چاق كننده، مدر،
شيرافزا بوده، در درد سينه تنگي نفس، سرفه، استفراغ، بيماري هاي كبد و طحال
مفيد مي باشد. خوردن ان با سركه موجب دفع اقسام كرم معده مي شود. ضماد
كوبيده آن با گلاب براي زخم سوداوي ساق پا مفيد است.

قهوه:

در مورد طبع آن اختلاف نظر وجود دارد ولي آنچه كه قبال قبول
همگان است اين است كه هر چه كهنه تر شود سرد و خشك تر مي شود. ملين طبع،
مدر و خشك كننده رطوبت مي باشد. خوردن ان در گرم مزاجان باز كننده انسداد،
تسكين دهنده دردهاي گرم، مانع سوختن خون و صفرا و سودا و رقيق كننده خون
بوده، در تب هاي دموي و صفراوي و سوداوي ، سرفه بلغمي و تقويت معده مفيد مي
باشد. مصرف زياد آن باعث

بي خوابي و لاغر شدن بدن، زردي پوست، كاهش ميل جنسي، نفخ ،
كوليت روده و بواسير مي شود. مصرف آن براي سردمزاجان و كساني كه غلبه اخلاط
فاسد دارند به ساير مضر است. خوردن آن ناشتا و يا همراه شير مضر بوده،
بهترين مصلح قهوه كه طعم و رايحه آن را لذيذ مي كند زعفران است.

 

گل گاوزبان:

مفرح، قوي  روح و حرارت غريزي و قلب و مغز و كبد، ملين و مسهل
صفرا و اخلاط سوخته و سودا بوده و در رفع بيماري هاي سوداوي، خشونت ناي و
سينه سرفه، تنگي نفس گلودرد، وسواس، سنگ كليه و مثانه مفيد مي باشد.

نمك:

قابض مسهل بلغم و سودا و صفرا، حل كننده ، خشك كننده، دفع
كننده رطوبت لزج، باز كننده انسداد، شفاف كننده پوست صورت بوده و اشتها اور
مي باشد. مصلح غذاهاي سرد و نيكو كننده طعم غذا و سبزي ها و حبوبات گس بي
مزه و ترشيها و گوشت و امثال آن است ولي مصرف زياد آن باعث ايجاد انسداد ،
مشكلات پوستي، توليد سودا و لاغري بدن مي گردد.تاثیر منفی »کوکاکولا « بر روی باروری مردان

تاثیر منفی »کوکاکولا « بر روی باروری مردان


 

دانشمندان دانمارکی با تاکید بر تاثیر منفی نوشابه »کوکاکولا « بر روی باروری مردان، از مردم خواستند تا از نوشیدن این نوشابه مضر پرهیز کنند.

 


                


 


به گزارش فارس، دانشمندان دانمارکی با تحقیق بر روی اسپرم 2 هزار و 500 جوان دانمارکی به این نتیجه رسیدند که مصرف نوشابه »کوکاکولا « تاثیر منفی شدیدی بر روی توان جنسی این افراد گذاشته است و لذا از مردم خواستند تا از نوشیدن این نوشابه مضر خودداری کنند.


اولین کشوری که به سرعت تحت تاثیر این خبر قرار گرفت، آمریکا بود. نشریه تحقیقات پزشکی آمریکا نیز با درج نتایج این بررسی خواهان توقف مصرف این نوشابه شد. این در حالی است که گفته می شود تندترین واکنش به نتایج این تحقیق از سوی محافل صهیونیستی نزدیک به اسرائیل نشان داده شده است.


شرکت »کوکاکولا « یکی از شرکت های چند ملیتی طرفدار رژیم صهیونیستی است و سالانه 17 درصد از درآمد خود را به پروژه ارض موعود صهیونیست ها اختصاص می دهد.

به عکس زیر با دقت توجه کنید. وقتی آرم اصلی آن در جلوی آینه قرار بگیرد ببینید که به چه شکلی در می آید.

                                   دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top