آیین نامه آموزشی دوره متوسطه نظری

آیین نامه آموزشی دورۀ سه سالۀ متوسّطۀ روزانه

باسمه تعالی
از : معاونت آموزشی
به : اداره کل آموزش و پرورش استان
موضوع : ارسال آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه (روزانه)
 
با
احترام ، به پیوست یک نسخه آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه (سالی –
واحدی) مصوب جلسات 232، 233، 234، 236 و 237 مورخ 4/5/79 ، 5/5/79 ،
11/5/79 ، 25/5/79  و 8/6/79 هیأت اجرایی نظام جدید آموزش متوسطه مربوطه به
دانش آموزان شاخه های نظری ، فنی و حرفه ای ، کاردانش و موارد خاص دانش
آموزان مراکز آموزشی استعدادهای درخشان و استثنایی به همراه یک عدد دیسکت
ایفا می شود  خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای آن به موارد ذیل توجه
شود :
1- با عنایت به اینکه این معاونت اقدام به چاپ آیین نامه مذکور
نموده است و بزودی به استانها ارسال خواهد شد لذا از تکثیر آن برای مدارس
خودداری شود . آن اداره کل می تواند قسمتهای مورد نیاز بویژه جداول دروس
هفتگی را برای واحدهای آموزشی ذیربط تکثیر و ارسال نماید .
2- این آیین
نامه از سال تحصیلی  80 – 79 برای دانش آموزان روزانه (سالی – واحدی) قابل
اجرا می باشد و با ابلاغ آن ، بخشنامه ها و شیوه نامه های مغایر بلااثر
اعلام می گردد .
3- مفاد تبصره یک ماده 75 آیین نامه مذکور در خصوص شرایط قبولی دانش آموزان پایه اول در شهریور ماه 79 نیز قابل اجرا است .
4- مفاد تبصره یک ماده 57 آیین نامه فوق در خصوص دروس انتخابی در سال تحصیلی 79- 78 نیز قابل اجرا می باشد .
5-
با توجه به اینکه در جداول دروس هفتگی مندرج در آیین نامه مذکور ، دروس
آمادگی دفاعی به میزان 2 واحد در پایه دوم برای دانش آموزان پسر و دختر
منظور شده است و از طرفی در سال تحصیلی 79 – 78 برای دانش آموزان پایه اول
این درس به میزان یک واحد بصورت تراکمی (برای پسران درس آمادگی دفاعی (1) و
برای دختران درس ایمنی و کمکهای نخستین یا هنر (1) ارایه شده است لذا برای
این گونه دانش آموزان صرفاً در سال تحصیلی 80 – 79 درس آمادگی دفاعی (2)
در پایه دوم به میزان یک واحد و دو ساعت آموزش در هفته و برای دانش آموزان
دختر بجای درس آمادگی دفاعی (2) یکی از دروس ایمنی و کمکهای نخستین ، هنر
(1) ارائه خواهد شد (این درس نباید همان درس انتخاب شده دانش آموزان در
پایه اول باشد) .
تأکید می نماید از سال تحصیلی 80 – 79 درس آمادگی
دفاعی در پایه اول ارایه نمی شود و از سال تحصیلی 81-80 برای کلیه دانش
آموزان پسر و دختر پایه دوم درس آمادگی دفاعی به میزان 2 واحد و 2 ساعت
آموزش در برنامه هفتگی ارایه خواهد شد .
                                                                                                                       
علی اصغر فانی
                                                                                                                       
معاون آموزشی
 
جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
 
آئین نامه آموزشی
دورۀ سه سالۀ متوسّطۀ روزانه
 
(شیوه سالی – واحدی)
 
مصوّب جلسات 232 و 233 و 234 و 236 و 237
مورّخ 4/5/79 , 5/5/79 , 11/5/79 و 25/5/79 و 8/6/79
هیأت اجرائی نظام جدید آموزش متوسّطه
(گروه دوم شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش)
 
معاونت آموزشی
شماره :20138 /400                   تاریخ : 15/6/79                         پیوست :
 
فصل اوّل
اهداف و ساختار
 
ماده 1: هدف کلی
فراهم
آوردن شرایط و امکانات لازم برای تعمیق باورهای دینی و رشد فضائل اخلاقی
دانش آموزان ، ارتقاء کیفیّت آموزشهای متوسّطه (نظری ، فنّی و حرفه ای ،
کاردانش) و توسعه کمّی این آموزشها به تناسب نیازهای اقتصادی ، اجتماعی و
فرهنگی کشور با توجّه به مقتضیات جغرافیائی مناطق و رعایت تناسب بین محتوای
آموزشی و نیازها و مقتضیات جنسی و سنّی دانش آموزان بر اساس این اصول :
الف) تأکید بر امر تزکیه و تربیت دینی و تقویت مهارتهای زندگی
ب)
توسعه فرهنگ مهارت آموزی و ایجاد انعطاف لازم بمنظور سمت گیری آموزشهای
متوسّطه در جهت تعیین رشته های تحصیلی بر حسب نیازهای کشور و علاقه و
استعداد افراد و اشتغال مفید و ادامۀ تحصیل در آموزش عالی ، بر طبق شرایط و
امکانات محیط با توجّه به پیشرفتهای علمی و فنّی .
ج) افزایش کمیّت و بالا بردن سطح کیفیّت و میزان منزلت آموزشهای فنّی و حرفه ای .
د)
فراهم آوردن زمینه و شرایط مناسب برای استفادۀ بهینه از امکانات جامعه
بمنظور اجرای آموزشهای متوسّطه و سازماندهی آموزشهای خارج از واحد آموزشی و
تقویت و گسترش این آموزشها با استفاده از امکانات دستگاههای  مختلف کشور .
 
ماده 2:  اهداف شاخه های تحصیلی
نظام
آموزش و پرورش متوسّطه که در این آئین نامه به اختصار نظام متوسّطه نامیده
می شود به سه شاخه تحصیلی  نظری – فنّی و حرفه ای – کاردانش تقسیم می شود و
اهمّ اهداف هر شاخه به شرح زیر است :
 
الف) شاحۀ نظری :
– اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش ملکات و فضائل اخلاقی ، بینش سیاسی و اجتماعی ؛
– شناخت بهتر استعداد و علاقۀ دانش آموزان و ایجاد زمینه مساعد جهت هدایت آنان به مسیرهای تحصیلی مناسب؛
– احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در آموزش عالی ؛
 
ب) شاخۀ فنی و حرفه ای :
– اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش ملکات و فضائل اخلاقی ، بینش سیاسی و اجتماعی ؛
– شناخت بهتر استعداد و علاقۀ دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب جهت هدایت آنان به سمت اشتغال مفید ؛
– احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های علمی – کاربردی (تکنولوژی) .
 
ج) شاخه کاردانش :
– اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش ملکات و فضائل اخلاقی ، بینش سیاسی و اجتماعی ؛
– تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر ، ماهر و استادکاری و سرپرستی برای بخشهای صنعت ، کشاورزی و خدمات ؛
– احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های خاص علمی – کاربردی
 
ماده 3 : ساختار
1-3- شاخۀ متوسّطه نظری :
این شاخه مشتمل بر 4 رشتۀ ریاضی – فیزیک ، ادبیّات و علوم انسانی ، علوم تجربی ، علوم و معارف اسلامی است .
حدود
52 واحد از درسهای این شاخه ، در همۀ رشته ها به صورت مشترک و بیشتر در
پایه های اوّل و دوم ارائه می شود . درسهای اختصاصی این شاخه در کلّیّه
رشته ها حدود 44 واحد است که بیشتر در پایه سوم ارائه می شود . واحدهای
آموزشی مربوط به این شاخه «دبیرستان» نامیده می شود .
 
2-3- شاخۀ متوسّطه فنّی و حرفه ای :
این
شاخه مشتمل بر سه زمینۀ صنعت ، کشاورزی و خدمات است و هر زمینه دارای چند
رشته است . 58 واحد از درسهای این شاخه در همه رشته ها به صورت مشترک ارائه
می شود . درسهای اختصاصی برای هر رشته حدود 39 واحد است . واحدهای آموزشی
مربوط به این شاخه «هنرستان» نامیده می شوند .* عناوین رشته های هر یک از
زمینه ها بشرح زیر است : 
  *دانش آموزان شاخه متوسّطه فنّی و حرفه ای هنرجو نیز نامیده می شوند .
 
2-2-3- زمینه خدمات :
رشته
های گرافیک ، طرّاحی و دوخت ، نقشه کشی معماری ، صنایع دستی ، نقّاشی ،
نمایش ، سینما ، موسیقی ، چاپ دستی ، حسابداری بازرگانی ، کودکیاری ،
کامپیوتر ، تربیت بدنی ، مدیریّت خانواده ، مرمّت آثار فرهنگی .
 
3-2-3- زمینه کشاورزی :
رشته های امور دامی ، امور زراعی و باغی ، ماشینهای کشاورزی ، صنایع غذائی .
 
3-3- شاخه متوسّطه کاردانش :
این
شاخه دارای سه زمینۀ صنعت ، کشاورزی و خدمات است و هر زمینه دارای یک یا
چند گروه و هر گروه دارای یک یا چند رشته اصلی است و هر رشته دارای یک یا
چند رشتۀ مهارتی می باشد .
در کلّیّه رشته های مهارتی این شاخه 53 واحد
به درسهای عمومی و انتخابی و حدود 43 واحد به درسهای مهارتی اختصاص دارد .
واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه “هنرستان کاردانش” نامیده می شوند .
تبصره
– در صورتی که واحدهای درسهای مهارتی در هر رشته کمتر از 43 واحد باشد
حدّاقلّ 20 واحد به درسهای مهارتی اختصاص داده می شود و مابقی با تلفیق
مناسبی از درسهای اختصاصی ، تکمیل مهارت و اختیاری حسب نیاز رشته مهارتی
تکمیل خواهد شد .
 
فصل دوم
واحدهای درسی ، طول مدّت تحصیل ، عناوین و جداول درسها
 
  ماده 4 –  آموزش در دوره متوسّطه مبتنی بر نظام سالی واحدی است که دارای ویژگیهای زیر می باشد :
الف – فرآیند آموزش هر درس بطور پیوسته ، در طول سال تحصیلی انجام می شود .
آموزش
بعضی از درسهای اختصاصی شاخۀ فنّی و حرفه ای در طول یک نوبت (اوّل یا دوم)
بصورت مستقل ارائه و ارزشیابی می شود مشروط بر آن که برنامه این قبیل
درسها به صورت زوج و در دو نوبت متوالی و در طول سال تحصیلی تنظیم شود .
در
شاخه کاردانش ، آموزش برخی از استانداردهای مهارتی (درسهای مهارتی) در طول
سال تحصیلی به پایان می رسد و ارزشیابی آن نیز تا یکماه پس از اتمام آموزش
و یا حداکثر تا پایان آن نوبت انجام می شود .
ب_ محتوی ، ساعات آموزش و میزان تأثیر هر درس در معدّل گیری بر اساس تعداد واحدهای آن درس مشخص مشخص می شود .
ج- ارزشیابی در سال اوّل پایه ای است و چنانچه دانش آموز ضوابط ارتقاء را کسب نکند باید کلّیّه درسهای این پایه را تکرار کند .
 د – ارزشیابی هر یک از درسهای پایه های دوم و سوم مستقل است و قبولی یا مردودی در هر درس تأثیری بر سایر درسها ندارد .
 
ماده 5- مدّت دورۀ آموزش 3 سال است و تعداد واحدهای درسی مورد نیاز جهت اخذ دیپلم متوسّطه حدّاقلّ 96 واحد می باشد .
 تبصره
1- دانش آموزی که در پایه اوّل مردود شود با رعایت سایر شرایط می تواند
دوره متوسّطه را در حداکثر 4 سال تحصیلی در مدارس روزانه تحصیل کند .
تبصره 2 – ترک تحصیل و وقفه تحصیلی جزء سنوات تحصیلی , موضوع این مادّه محاسبه نمی شود .
تبصره
3- دانش آموز استثنایی که در پایه اول دو سال مردود می شود با رعایت سایر
شرایط حداکثر 5 سال می تواند در واحدهای آموزشی روزانه ادامه تحصیل دهد .
 
ماده
6- هر واحد درس نظری معادل یک ساعت آموزش در هفته برای طول سال تحصیلی  می
باشد . ساعات هر واحد درس عملی (کارگاهی ، آزمایشگاهی ، عملیات میدانی و .
. .) معادل یک و نیم تا چهار برابر ساعات آموزشی یک واحد درس نظری است .
 تبصره
– ساعات آموزش هر واحد درس نظری و عملی در واحدهای آموزشی تحت پوشش سازمان
آموزش و پرورش استثنائی تا 5/1 برابر مفاد این ماده برابر شیوه نامه ای که
سازمان مذکور ابلاغ می کند قابل افزایش است .
 
ماده 7- از اوّل مهر
ماه تا آخر شهریور ماه سال بعد یک سال تحصیلی محسوب می شود . دورۀ آموزش
از اوّل مهر ماه هر سال آغاز و حدّاقلّ تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد
ادامه می یابد و امتحانات پایانی نوبت دوم در خرداد ماه برگزار می شود .
 تبصره 1- طول سال تحصیلی برای دانش آموز سال سوم (موضوع ماده 1-10 ) تا پایان دی ماه سال بعد افزایش خواهد یافت .
تبصره
2- در شاخۀ کاردانش ، آن دسته از استانداردهای مهارت (درسهای مهارتی) که
آموزش آنها تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام نمی رسد ادامه و تکمیل آموزش
مهارت و ارزشیابی پایانی آنها تا پایان شهریور ماه همان سال تحصیلی بطور
رایگان بلامانع است .
تبصره 3- در شاخۀ فنی و حرفه ای درس کارآموزی در طول تابستان پایه سوم بطور رایگان ارائه و اجرا می شود .
 
ماده
8 – در هر سال تحصیلی  کلّیّه واحدهای درسی هر پایه برابر جداول مربوط ،
به دانش آموز ارائه می شود و واحدهای درسهای انتخابی نیز با توجّه به
استعداد و علاقه وی و امکانات واحد آموزشی برابر شیوه نامۀ مربوط ، به او
ارائه می شود .
تبصره 1- چنانچه درسهای باقیمانده از پایه دوم پیش نیاز
درسهای پایۀ سوم باشد دانش آموز پایه سوم باید این درسها را با رعایت
ضوابط پیش نیاز به همراه سایر درسهای پایه سوم برابر مقررات و حداکثر تا 34
واحد انتخاب کند و باقیمانده درسهای پایه سوم را در تابستان همان سال
انتخاب کند .
تبصره 2- اگر دانش آموز پایۀ سوم قبلاً از درس پیش نیاز
نمره 7 تا 10 را کسب کرده باشد انتخاب درسهای پیش نیاز و اصلی به صورت
همزمان و یا درسهای اصلی مقدم بر درسهای پیش نیاز برای وی بلامانع است .
تبصره
3 – چنانچه درسهای باقیمانده از پایۀ دوم پیش نیاز درسهای سوم پایۀ نباشد
انتخاب این درسها به تابستان سال سوم موکول می شود . 
تبصره 4- دانش
آموزی که در پایان سال دوم موفّق به کسب نصاب قبولی از درسهای کارگاهی و
عملیات میدانی در شاخه فنّی و حرفه ای و استانداردهای مهارت (درسهای
مهارتی) در شاخه کاردانش نشود باید درسهای مذکور را در پایه سوم یا دوره
تابستانی یا دی ماه سال بعد صرفاً بصورت غیر حضوری انتخاب کند و در امتحان
آن درسها که در خرداد ماه یا پایان دوره تابستانی و یا دی ماه سال بعد
برگزار می شود شرکت کند . تعداد واحدهای درسهای مذکور مشمول سقف واحدهای
مجاز پایه سوم نمی شود .
تبصره 5- ارائه واحدهای درسی در پایه دوم و سوم
شاخۀ کاردانش مطابق جدول مواد درسی هر رشته مهارتی و به تناسب شیوه اجرایی
و امکانات با رعایت سایر ضوابط و مقررات در اختیار مدیر واحد آموزشی است .
لیکن ارائه درسهای عربی 1/2 ، تعلیمات دینی و قرآن 2 ، زبان خارجۀ 2 در
پایه دوم شاخه کاردانش الزامی است .
 
ماده 9 – چنانچه پس از برگزاری
امتحانات خرداد ماه ، بعضی از دانش آموزان در یک یا چند ماده درسی شرایط
قبولی را احراز نکنند این درسها در تابستان مربوط بصورت ذیل به آنان ارائه
خواهد شد .
1-9- دانش آموزان پایه اوّل و دوم موضوع این ماده موظّفند در
امتحانات آن درسهایی که در شهریور ماه برگزار می شود شرکت کنند . برای این
قبیل دانش آموزان برابر شیوه نامۀ مربوط در تابستان ، کلاسهای تقویتی
بصورت متمرکز یا غیر متمرکز تشکیل خواهد شد .
2-9- برای دانش آموزان
سال سوم که به هر دلیل موفّق به گذراندن تعدادی از درسهای پایه دوم یا سوم
نمی شوند دوره تابستانی اجرا می شود . برنامه آموزشی در این دوره به مدّت
10 هفته است که 8 هفته آن به تشکیل کلاس درس اختصاص دارد و بقیّۀ مدّت برای
برگزاری امتحانات و اعلام نتیجه منظور می شود .
1-2- 9- این قبیل دانش
آموزان مجاز خواهند بود در این دوره حداکثر 32 واحد از درسهای باقیمانده
را انتخاب کنند که از این تعداد حدّاکثر 10 واحد را می توانند بصورت حضوری و
مابقی را بصورت غیر حضوری انتخاب کنند و در انتخاب واحدهای حضوری اولویت
با درسهایی است که دانش آموزان قبلاً آنها را انتخاب نکرده اند .
2-2-9-
انتخاب همزمان درسهای پیش نیاز و اصلی برای دانش آموزان سال سوم در دوره
تابستانی و امتحانات دی ماه بعد با رعایت سایر شرایط و ضوابط بلامانع است .

3-2-9- ساعات آموزش هفتگی درسهای نظری و عملی در دوره تابستانی 3 برابر ساعات آموزش هفتگی آن درسها در طول سال تحصیلی است .
4-2-9-
دوره تابستانی حتّی المقدور در واحدهای آموزشی مربوط تشکیل خواهد شد و
برگزاری آن بصورت متمرکز با برنامه ریزی و هماهنگی قبلی ادارات آموزش و
پرورش ناحیه یا منطقه ، در یک یا چند واحد آموزشی بلامانع است . برگزاری
این دوره برای دانش آموزان رایگان است .
5-2-9- ارائه درسهای کارگاهی و
عملیّات میدانی در شاخۀ فنّی و حرفه ای و استاندارد مهارت (درسهای مهارتی)
در شاخۀ کاردانش در دوره تابستانی پایه سوم بصورت حضوری مجاز نمی باشد .
لیکن با توجّه به ماهیت این درسها ، ادارات آموزش و پرورش مناطق می توانند ،
بر اساس ضوابطی که از سوی دفاتر آموزشی ذیربط اعلام می شود ، برای دانش
آموزان دوره فشرده تقویتی رایگان تشکیل دهند .
 
ماده 10- دانش آموز
سال سوم چنانچه در پایان تابستان نیز موفّق به گذراندن برخی از درسهای
پایه دوم یا سوم نشود می تواند در امتحانات دیماه شرکت کند و حداکثر 32
واحد از درسهای باقیمانده را امتحان دهد .
1-10- چنانچه این قبیل دانش
آموزان بخواهند در امتحانات دیماه همان سال مدارس روزانه شرکت کنند در
فاصله زمانی موضوع این ماده از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود .
2-10-
چنانچه این قبیل دانش آموزان بلافاصله پس از دوره تابستانی قصد ادامۀ
تحصیل در واحدهای آموزشی بزرگسالان را داشته باشند در نیمسال اوّل بصورت
رایگان ادامه تحصیل خواهند داد .
3-10- چنانچه پس از شرکت در امتحانات
دیماه دانش آموز موضوع این ماده موفّق به گذراندن برخی از درسها نشده باشد
حقّ ادامۀ تحصیل در واحدهای آموزشی روزانه را ندارد و می تواند برابر
مقررات در واحد آموزشی بزگسالان و یا بصورت داوطلب آزاد ثبت نام کند و
ادامه تحصیل دهد .
4-10- در شاخۀ فنّی و حرفه ای دورۀ بزرگسالان و
امتحانات داوطلب آزاد طبق ضوابطی که توسّط معاونت آموزشی ابلاغ می شود
صرفاً برای آن عدّه از دانش آموزانی که شرایط تحصیل در دورۀ روزانه را از
دست داده اند دایر و برگزار می شود .
 
ماده 11- دانش آموز نمی تواند درسهایی را که قبلاً نمره قبولی کسب کرده است بطور مجدد انتخاب کند .
تبصره – تکرار درسهای پایۀ اوّل برای دانش آموز مردود پایه اوّل الزامی می باشد .
 
ماده
12- ساعات حضور دانش آموز در برنامه های آموزشی و پرورشی در هر هفته
حدّاقلّ 36 ساعت است و دانش آموز موظّف است در فاصله زمانی شروع تا پایان
برنامه آموزش روزانه در محل واحد آموزشی حضور داشته باشد .
1-12- ساعات برنامه هفتگی دانش آموزان شاخه های فنّی و حرفه ای و کاردانش بر اساس برنامه مصوب هر رشته حدّاکثر 48 ساعت می باشد .
2-12- برنامه هفتگی واحدهای آموزشی برای 6 روز هفته و هر روز حدّاقلّ 6 ساعت و حداکثر 8 ساعت می شود .
تبصره – افزایش ساعات برنامه هفتگی دانش آموزان مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تا 42 ساعت بلامانع است .
 
ماده
13- مدیر واحد آموزشی باید برنامه هفتگی پایه سوم را به گونه ای تنظیم کند
که دانش آموزان غیر از شرایط خاص ، ساعات بدون برنامه نداشته باشند . مدیر
می تواند با کسب مجوّز از ادارۀ متبوع ، کلاس با تعداد دانش آموز کمتر از
حدّ نصاب تعیین شده تشکیل دهد .
 
ماده 14- حضور مرتب دانش آموز در
واحد آموزشی و کلاس درس در طول سال تحصیلی در تمام ایامی که واحد آموزشی
رسماً دایر می باشد الزامی است . و با دانش آموزی که غیبت می کند برابر
آئین نامه انضباطی رفتار خواهد شد .
1-14- در شاخه های کاردانش و فنی و
حرفه ای دانش آموزی که حسب مورد برای مهارت آموزی ، کارورزی ، و کارآموزی
به مراکز خارج از واحد آموزشی معرفی می شود برابر برنامه تنظیمی ملزم به
رعایت مفاد این ماده می باشد .
 
ماده 15- رسیدگی به موارد خاص
آموزشی و پرورشی دانش آموز برابر شیوه نامه ای که توسط معاونت آموزشی ابلاغ
خواهد شد بر عهده شورای واحد آموزشی می باشد .
فصل سوم
مقررات ثبت نام دانش آموزان
 
ماده
18 – بمنظور برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و ارزشیابی امور مربوط به
ثبت نام دانش آموزان همه ساله قبل از شروع ثبت نام در ادارات کلّ آموزش و
پرورش و مناطق و نواحی آموزشی ستادی مرکب از افراد ذیربط با انتخاب و زیر
نظر مدیر کل یا رئیس اداره آموزش و پرورش تشکیل می شود .
 
ماده 19 –
ثبت نام دانش آموز ورودی پایۀ اوّل با حضور پدر یا مادر یا ولی وی انجام
می گیرد و حضور دانش آموز پایه های دوم و سوم برای ثبت نام و انتخاب رشته و
واحد درسی در موعد مقرر الزامی است .
تبصره 1- دانش آموزی که به دلیل
بیماری یا علّت های دیگر نمی تواند برای ثبت نام در واحد آموزشی حضور یابد
باید امور ثبت نام و انتخاب واحد وی در موعد مقرر توسّط ولّی او انجام شود .
تبصره 2- ثبت نام و تحصیل مجدد دانش آموزان غیر مشمول که ترک تحصیل داشته است با رعایت سایر شرایط بلامانع است .
تبصره
3- پذیرش و ثبت نام دانش آموزان واجد شرایط در شاخه های فنّی و حرفه ای و
کاردانش بر اساس ظرفیت و تقاضا از طریق آزمون ورودی یا معدّل یا مصاحبه یا
تلفیقی از آنها که توسّط اداره کلّ آموزش و پرورش استان تعیین و اعلام می
گردد انجام می شود .
تبصره 4- ثبت نام از دانش آموزان استثنایی که
علیرغم محدودیت و مشکلات جسمی و یا حسی از هوش به هنجار برخوردار بوده و با
استفاده از خدمات خاص آموزشی و توانبخشی می تواند در مدارس عادی به تحصیل
بپردازد (دانش آموز استثنایی مشمول آموزش به روش تلفیقی) در واحد های
آموزشی با ارائه معرفی نامه از مدیریت اداره آموزش و پرورش استثنایی صورت
می گیرد .
تبصره 5- ضوابط ورود به مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پرورش
استعدادهای درخشان و ادامه تحصیل در این مراکز  برابر آئین نامه مصوب هیئت
امناء سازمان خواهد بود .
 
ماده 20- ثبت نام و تحصیل دانش آموزان در واحدهای آموزشی به تفکیک جنسیت انجام می گیرد .
 
موعد ثبت نام :
ماده
21- ثبت نام دانش آموزان ورودی پایه اوّل و سایر دانش آموزان در هر سال
تحصیلی از نیمه دوم تیر ماه تا حدّاکثر پایان شهریور ماه و برای دوره
تابستانی دانش آموزان پایه سوم در هفته اوّل تیر ماه هر سال صورت خواهد
گرفت .
تبصره – ثبت نام دانش آموزی که با عذر موجّه نتوانسته است در
موعد مقرّر ثبت نام کند با ارائۀ مدارک معتبر و تشخیص و صدور معرّفی نامه
توسّط کمیسیون خاص ادارۀ آموزش و پرورش محل مجاز خواهد بود .
 
شرایط سنی :
ماده
22- حدّاکثر سن ثبت نام در پایه های اول ، دوم و سوم به ترتیب 18، 19 و 20
سال تمام است (ملاک محاسبه سن دانش آموز برای ثبت نام اوّل مهر ماه هر سال
خواهد بود) .
تبصره 1- دانش آموزی که در حین  سال تحصیلی سن او به
حدّاکثر سن مجاز برسد استثنائاً تا پایان همان سال تحصیلی (برای دانش آموز
پایه سوم با رعایت تبصره یک ماده 7 ) می تواند در واحدهای آموزشی روزانه
ادامه تحصیل دهد.
تبصره 2- حداکثر سن برای دانش آموزان استثنایی مشمول
آموزش به روش تلفیقی در هر یک از پایه های تحصیلی دوره متوسطه دو سال بیشتر
از حداکثر سن دانش آموز عادی می باشد .
 
مدارک مورد نیاز :
ماده  23- مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دانش آموز به شرح زیر است :
پایه اوّل :
الف
– تصویر صفحه اوّل شناسنامه که با اصل آن مطابقت داشته باشد و در صورت
وجود تغییرات و اصلاحات در شناسنامه تصویر صفحه آخر نیز ضروری است و لازم
است شناسنامه دانش آموزی که به سن 15 سال تمام رسیده است عکس دار باشد .
ب- عکس به تعداد مورد نیاز
ج- گواهی نامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی یا گواهی موقّت قبولی سال سوم دوره راهنمایی تحصیلی
د- توصیه نامه دوره راهنمایی تحصیلی یا نمون برگ* ویژه جایگزین آن
*بر اساس نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی کلمه «نمون برگ» معادل فارسی کلمه (Form) می باشد .
هـ
– معرفی نامه از واحد آموزشی استثنایی مبدأ یا مدیریت/اداره آموزش و پرورش
استثنایی استان مبنی بر نوع و میزان معلولیت برای دانش آموز استثنایی
مشمول آموزش به روش تلفیقی
 
پایه دوم و سوم :
الف – مدارک مربوط به پایه اول
ب – کارنامه سال یا سال های قبل دورۀ متوسّطه و نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی
ج – کارنامه های تطبیق برای دانش آموزان تطبیقی
 
ماده
24 – اتباع بیگانه و فرزندان آنان ، پناهندگان و رانده شدگان دیگر کشورها
برای ثبت نام باید پروانۀ اقامت معتبر ، دفترچه پناهندگی و سایر مدارکی که
توسّط مراجع ذیربط تعیین می شود را ارائه دهند .
 
ماده 25 – کارنامه
ها و گواهی های تحصیلی صادره از واحدهای آموزشی با امضای متصدّی امور
دفتری (یا فردی که عهده دار این مسؤولیّت می باشد) و مهر و امضای مدیر واحد
آموزشی برای سایر واحدهای آموزشی دارای اعتبار خواهد بود .
تبصره 1- صدور تأییدیّه ارزش تحصیلی به عهدۀ اداره آموزش و پرورش منطقه می باشد .
تبصره 2 – صدور گواهی نامه پایان تحصیلات دوره متوسّطه برابر مصوّبه شورای عالی آموزش و پرورش انجام می گیرد .
 
شرایط ثبت نام و تحصیل دانش آموزان مشمول نظام وظیفه عمومی :
ماده 26 – دانش آموز پسر از اوّل فروردین ماه سالی که در آن سال وارد سن 19 سالگی می شود مشمول نظام وظیفه شناخته می شود .
 
ماده
27 – ملاک رسیدگی به وضع مشمولیت دانش آموز تاریخ تولّد مندرج در شناسنامه
اولیه وی است و تغییرات بعدی ملاک عمل نخواهد بود لیکن برای دانش آموزی که
شناسنامه اولیه او به حکم دادگاه باطل شده است شناسنامه جدید ملاک قرار
خواهد گرفت .
 
ماده 28 – چنانچه دانش آموزی پس از ثبت نام ، از
ابتدا و یا در طول سال تحصیلی با عذر موجّه غیبت کند و این غیبت تا پایان
سال تحصیلی ادامه یابد و در امتحان هیچیک از درسها در خرداد ماه و شهریور
ماه شرکت نکند آن سال تحصیلی برای دانش آموز وقفه تحصیلی محسوب می شود .
وقفه تحصیلی و غیبت موجّه ترک تحصیل تلقی نمی شود . تشخیص غیبت موجّه بر
اساس دلایل و مدارک ارائه شده با مدیر واحد آموزشی است .
 
ماده 29 –
دانش آموز مشمول نظام وظیفه که سه ماه و بیشتر بطور متوالی غیبت غیر موجّه
و یا بدون اطلاع قبلی داشته باشد بعنوان ترک تحصیل از واحد آموزشی اخراج
می شود . مدیر واحد آموزشی موظّف است مراتب ترک تحصیل این قبیل افراد را
برابر مقررات از طریق اداره آموزش و پرورش به حوزه های وظیفه عمومی محل
اعلام کند .
1 – 29 – چنانچه دانش آموز واجد شرایط در موعد مقرّر برابر
ضوابط در واحد آموزشی ثبت نام نکند مدیر واحد آموزشی موظّف است برابر مفاد
این ماده ترک تحصیل دانش آموز را اعلام کند .
 
ماده 30 – شرکت در امتحانات داوطلب آزاد (متفرقه) از نظر مقرّرات نظام وظیفه عمومی ترک تحصیل تلقی می شود.
ماده
31 – ثبت نام و تحصیل دانش آموز مشمول که ترک تحصیل داشته است مجاز نیست و
صرفاً در صورت رفع ممنوعیت قانونی از نظر نظام وظیفه عمومی ، ادامه تحصیل
وی بلامانع است .
تبصره – دانش آموزی که دفترچۀ آماده بخدمت (بدون مهر
غیبت) گرفته است چنانچه تاریخ اعزام مندرج در دفترچه وی حدّاقلّ تا پایان
خرداد ماه آن سال تحصیلی باشد می تواند با رعایت سایر شرایط در همان سال
تحصیلی ثبت نام کند و ادامه تحصیل دهد .
 
ماده 32 – مدیر واحد
آموزشی پسرانه باید مشخصات کلّیِّه دانش آموزان مشمول نظام وظیفه را که به
تحصیل اشتغال دارند ، بطور انفرادی و برای هر مشمول فقط یکبار بمنظور
استفاده از معافیت تحصیلی برابر مقرّرات از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط
به حوزه های نظام وظیفه محل اعلام کند (این موضوع شامل دانش آموزان دارای
نقص عضو و استثنایی نیز می شود)
 
ماده 33 – مدیر واحد آموزشی موظّف
است مراتب ترک تحصیل و فراغت از تحصیل دانش آموزان مشمول خود را برابر
مقرّرات از طریق اداره آموزش و پرورش متبوع به حوزه های نظام وظیفه اعلام
کند .
 
 ماده 34- دانش آموزی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند در
صورتی که قصد ادامۀ تحصیل در واحدهای آموزشی بزرگسالان را داشته باشد
نیازی به اعلام ترک تحصیل وی به حوزه نظام وظیفه نمی باشد .
 
ماده 35 – دانش آموزان اَتباع بیگانه که برابر مقرّرات در واحدهای آموزشی ایرانی تحصیل می کنند مشمول قانون وظیفه عمومی نمی باشند .
 
شرایط انتقال دانش آموز :
 ماده
36- انتقال دانش آموز در طول سال تحصیلی از یک واحد آموزشی به واحد آموزشی
دیگر صرفاً با موافقت اداره آموزش و پرورش «مقصد» و حدّاکثر تا یکماه قبل
از شروع امتحانات پایانی نوبت دوم بلامانع است . در این صورت مدارک ،
پرونده تحصیلی و نمرات مربوط به آزمونهای طول سال تحصیلی وی باید پس از مهر
و امضاء واحد آموزشی مبدأ ، به موقع به واحد آموزشی «مقصد» ارسال شود .
انتقال دانش آموز در محدوده یک منطقه آموزشی با هماهنگی دو واحد آموزشی
مبدأ و مقصد با رعایت مقرّرات در مهلت تعیین شده بلامانع است .
1-36 – پروندۀ تربیتی _ تحصیلی دانش آموز بصورت محرمانه باید به واحد آموزشی «مقصد» ارسال شود .
تبصره – انتقال دانش آموزان مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان صرفاً با موافقت سازمان خواهد بود .
 
ماده
37- مدیر واحد آموزشی باید کلّیّه مدارک دانش آموزی که با گواهی موقّت ثبت
نام کرده است را حدّاکثر تا پایان مهر ماه بصورت مکتوب از محلّ تحصیل قبلی
وی درخواست کند . مدیر واحد آموزشی مبدأ نیز بلافاصله پس از وصول درخواست ،
باید کلّیّه مدارکِ تحصیلیِ دانش آموز منتقل شده خود را پس از تکمیل برابر
مقرّرات به واحد آموزشی مقصد ارسال کند .
 
ماده 38- چنانچه مدارک
تحصیلی دانش آموز در موعد مقرّر در واحد آموزشی مقصد کامل نشود و به تبع آن
برای دانش آموز حقی ایجاد و یا از وی حقی تضییع شود مسؤولیّت ناشی از آن
حسب مورد بعهده مدیران واحدهای آموزشی مبدأ یا مقصد می باشد .
 
سایر موارد :
 ماده
39 – مدیر واحد آموزشی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی
پروندۀ تحصیلی تمامی دانش آموزان از جمله دانش آموزان جدید خود را مورد
رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده نقص پرونده در صدد رفع نقص بر آید و
چنانچه دانش آموزی بر خلاف مقرّرات به یک رشته تحصیلی هدایت شده ، یا به
پایه تحصیلی بالاتر ارتقاء یافته و یا در درسها قبول اعلام شده باشد نسبت
به تعیین وضعیت استحقاقی وی اقدام کند . لیکن چنانچه بعد از موعد مذکور
موارد نقص مشاهده شود لازم است پروندۀ دانش آموز مربوط برابر مقرّرات جهت
اقدام بعدی به اداره آموزش و پرورش متبوع ارسال شود .
 
ماده 40 –
دانش آموزی که در پایه اوّل دو سال مردود می شود حقّ ادامۀ تحصیل در واحد
آموزشی روزانه در آن پایه را ندارد . چنین دانش آموزی در صورت تمایل می
تواند در واحد آموزشی بزرگسالان و یا بصورت داوطلب آزاد (متفرقه) ثبت نام و
ادامۀ تحصیل دهد .
تبصره – دانش آموز استثنایی که در پایه اول سه سال مردود می شود حق ادامه تحصیل در واحد های آموزشی روزانه را ندارد .
 
ماده
41 – دفتر آمار دانش آموزان حدّاکثر تا یکماه پس از شروع سال تحصیلی یا
دورۀ تابستانی باید تکمیل و توسّط مدیر واحد آموزشی با نظارت اداره آموزش و
پرورش مربوط (برای مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
با نظارت سازمان مذکور) برابر مقرّرات مسدود شود .
 
ماده 42 – در
شاخه کاردانش ، معرفی دانش آموز به مراکز آموزش مهارت خارج از آموزش و
پرورش توسّط مدیر واحد آموزشی با رعایت ضوابطی که از طریق دفتر کاردانش و
آموزشهای مهارتی به ادارات کلّ آموزش و پرورش استانها ابلاغ می گردد انجام
خواهد شد .
فصل چهارم
ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 
ماده 43 – تعریف و اهداف :
ارزشیابی
، داوری و قضاوت در مورد آموخته ها و تغییر رفتار دانش آموز در جهت نیل به
هدفهای آموزشی و پرورشی است که از طریق سنجش و اندازه گیری حاصل می شود
ارزشیابی بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی – یادگیری است و در موقعیّت های
مختلف و متعدّد انجام می گیرد .
ارزشیابی در آموزش متوسّطه به منظور تحقّق اهداف زیر انجام می شود :
1 – بررسی و تعیین میزان پیشرفت آموزشی و پرورشی و تغییرات رفتاری دانش آموز .
2 – آگاه کردن دانش آموز از میزان پیشرفت آموزشی و پرورشی خود و آگاهی اولیای وی از وضعیت تحصیلی فرزندشان.
3 – تشخیص نارسایی های یادگیری دانش آموز و برنامه ریزی به منظور رفع آنها .
4 – تشخیص استعداد و علاقه دانش آموز به منظور راهنمایی آنان در امور شغلی و تحصیلی آینده .
5 – تقویت انگیزه و روحیه تلاش و ایجاد رقابتهای سالم در دانش آموز .
6 – سنجش کیفیّت و محتوای برنامه ها و عوامل مؤثّر در آموزش از طریق تحلیل نتایج ارزشیابی ها به منظور یافتن نارسائیها و رفع آنها .
7 – حصول اطمینان از تحقّق شرایط لازم در دانش آموز بمنظور ارتقاء به مراحل تحصیلی و یا سطوح مهارتی بالاتر .
 
ماده 44 : ارزشیابی از آموخته های دانش آموز در هر درس به سه صورت ورودی ، تکوینی و پایانی و با اهداف مشخص شدۀ ذیل به عمل می آید :
الف
– ارزشیابی ورودی (آغازین) به منظور آگاهی از تواناییها و آمادگی های قبلی
دانش آموز برای شروع مناسب فرایند یاددهی – یادگیری و جبران نارسائی ها و
کاستی های احتمالی دانش آموز در آغاز سال تحصیلی توسّط معلمان انجام می
گیرد .
ب – ارزشیابی تکوینی (مستمر) به منظور تقویت اعتماد به نفس ،
تحکیم آموخته های دانش آموز ، آگاهی معلّمان از نقاط قوّت و ضعف درسی و
نحوه عملکرد دانش آموز در فرایند یاددهی – یادگیری و پرورش روحیۀ تحقیق ،
تفکّر ، تلاش ، ابتکار و فعالیّت های گروهی ، تدارک بازخورد مناسب به
معلّمان ، دانش آموزان ، اولیاء و اتخاذ روشهای مناسب به منظور بهبود
فرایند یاددهی – یادگیری انجام می شود .
ج – ارزشیابی پایانی (تراکمی)
به منظور حصول اطمینان از میزان تحقّق هدفهای آموزشی و پرورشی و حصول
اطمینان لازم برای احراز شرایط قبولی در هر درس انجام می گیرد .
 
ماده
45 : ارزشیابی تکوینی به صورت مستمر از نحوۀ مشارکت دانش آموز در فعالیّت
های یاددهی – یادگیری و به شیوه های گوناگون و با تکیه بر آزمونهای کتبی ،
شفاهی ، عملی ، بررسی تکالیف فردی و گروهی ، فهرست وارسی مشاهدۀ رفتار ،
میزان فعالیّت ، تلاش ، ابتکار و خلاقیّت و . . . انجام می گیرد و نمره این
ارزشیابی ها در هر مادّه درسی در هر سال تحصیلی در دو نوبت تعیین و منظور
می شود .
تبصره – برای درسهائی که در دورۀ تابستانی ارائه می شود و
درسهائی از شاخه فنّی و حرفه ای که فقط در طول یک نوبت ارائه می شوند نمرۀ
ارزشیابی مستمر یک بار تعیین و منظور می شود .
 
0
0
0
فصل پنجم
  شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان و ضوابط آن
 
ماده 96 : هدف :
   هدایت دانش آموز به مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی ، بر اساس استعداد و علاقۀ وی و به تناسب امکانات و نیازهای کشور .
 
ماده
97 : ادارات کلّ آموزش و پرورش استانها خط مشی های هدایت تحصیلی را با
توجّه به سیاست های کلی توسعه و ضوابط هدایت تحصیلی اعلام شده با تأکید بر
نیازهای شغلی که توسّط وزارت متبوع به آنها ابلاغ می شود ، به ادارات آموزش
و پرورش شهرستان ، منطقه و نواحی ابلاغ می کنند .
 
ماده 98 :
شهرستانها ، مناطق و نواحی ، ظرفیتهای شاخه / رشته تحصیلی را در هر سال
تحصیلی به طور کتبی با توجّه به امکانات به واحدهای آموزشی اعلام می کنند .
 
ماده
99 : مسؤولان منطقه ، ناحیه یا شهرستان با همکاری مدیران و مشاوران
واحدهای آموزشی در طول هر سال تحصیلی خطّ مشی های توسعه و تعدیل ظرفیت هر
شاخه / رشته را بر اساس علاقه و استعدادها و تقاضاهای دانش آموزان و اولیای
آنان به ادارۀ کلّ آموزش و پرورش استان اعلام می کنند . ادارات کلّ
اطلاعاتی را که به این ترتیب حاصل می شود در تدوین خط مشی های هدایت تحصیلی
منظور خواهند کرد .
 
ماده100 : مشاوران ، کلّیّه اولیاء دانش
آموزان پایه اوّل را مطابق تقویم اجرایی ، به واحد آموزشی دعوت می کنند و
ضمن توضیح اهداف نظام آموزش متوسّطه در مورد سیاستهای آتی کشور ، مسائل
علمی ، فرهنگی ، فن آوری و میزان نیاز جامعه به تخصصهای مختلف و اهمیت هر
یک از شاخه ها / رشته های تحصیلی ، آنان را راهنمایی می کنند و پس از
برگزاری جلسات متناوب در نیمه دوم فروردین سال اوّل ، نمون برگ شماره (4)
(نظر والدین ‌دانش آموز در مورد شاخه / رشته تحصیلی دانش آموز) را ارائه و
در نیمه اوّل اردیبهشت جمع آوری می کنند .
 
ماده 101 : مشاور باید ،
در طول سال تحصیلی پایه اوّل به طور گروهی و انفرادی طی جلساتی با دانش
آموزان ، اطلاعات مورد نیاز را در خصوص رشته های تحصیلی ، مشاغل مرتبط ،
سیاستهای توسعه . . . در اختیار آنان قرار دهد و سپس نمون برگ شمارۀ 3 (نظر
خواهی از دانش آموز) را در نیمه دوّم فروردین سال اوّل به آنان تحویل و در
نیمه اوّل اردیبهشت جمع آوری کند .
 
ماده 102 : مشاور باید ، با
همکاری مدیر دروس پس از توجیه معلّمان ، نمون برگ شمارۀ 2 (نظر معلّمان
درسهای مربوط نسبت به وضعیت درسی دانش آموزان) را بعد از امتحانات نوبت
اوّل در اختیار معلّم مربوط قرار دهد و حدّاکثر دو هفته قبل از شروع
امتحانات نوبت دوم سال اوّل جمع آوری کند و پس از انتقال به نمون برگ شمارۀ
(5) هر دانش آموز ، امتیاز رشته ها را محاسبه کند و مورد استفاده قرار دهد
.
 
ماده 103 : مشاور ، پس از جمع بندی نتایج آزمونهای استعداد و
رغبت ، نظر خواهی از معلّمان ، اولیا ، دانش آموز و بررسی مدارک موجود در
پرونده های تربیتی – تحصیلی و نمرات مربوط ، نمون برگ شماره 5 ، را تکمیل و
نظر خود را در هر یک از شاخه ها و رشته های تحصیلی در مورد دانش آموز با
لحاظ اولویتها در نمون برگ شماره یک ثبت می کند .
تبصره – در واحدهای
آموزشی که مشاور به میزان مورد نیاز وجود ندارد بر اساس شیوه نامه ای که
اداره کلّ مشاوره و بهداشت مدارس با هماهنگی سایر دفاتر ذیربط ابلاغ می کند
نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام امور هدایت تحصیلی دانش آموزان تأمین
خواهد شد .
 
ماده 104 : معلّمان موظّفند بمنظور بررسی وضعیت آموزشی دانش آموز در درسهای مختلف با مشاور همکاری لازم را داشته باشند .
 
ماده
105 : متصدی امور دفتری یا مسؤول ثبت نمرات موظّف است نمرات درسهای مرتبط
با شاخه ها و رشته ها و امتیاز بررسیهای مشاوره ای را در نمون برگ شمارۀ یک
هدایت تحصیلی ثبت و امضاء کند .
 
ماده 106 : مسؤولیّت حسن اجرای
امر هدایت تحصیلی دانش آموزان و تأیید نهایی نمون برگ شمارۀ یک هدایت
تحصیلی به عهده مدیر واحد آموزشی می باشد .
 
ماده 107 : نمون برگ
شماره یک هدایت تحصیلی باید همزمان با اعلام نتایج امتحانات خرداد ماه سال
اوّل برای دانش آموز صادر شود . و پس از تأیید و امضاء آن توسّط مسؤول ثبت
نمرات ، مشاور و مدیر واحد آموزشی با دعوت از اولیاء دانش آموز در اختیار
آنان قرار گیرد .
تبصره – دانش آموزی که شرایط شاخه / رشته مورد نظر خود
را کسب نکرده است ، مطابق با ماده 111 این فصل شرایط وی بررسی و پس از
راهنماییهای لازم حدّاکثر تا پایان شهریور ماه مجدداً نسبت به تکمیل نمون
برگ شماره یک هدایت تحصیلی عنداللزوم اقدام خواهد شد .
 
ماده 108: ملاکهای هدایت تحصیلی
الف : نمرات دورۀ راهنمائی تحصیلی و پایۀ اوّل متوسّطه دانش آموز برابر نمون برگ شمارۀ یک هدایت تحصیلی (به میزان 50 امتیاز)
ب : نظر مشاور بر اساس بررسیهای مشاوره ای (به میزان 50 امتیاز) 
 
ماده 109 : ضوابط مربوط به نمرات درسی رشته ها و شاخه های مختلف
1- رشته ریاضی فیزیک :
1-1-
مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی و علوم
تجربی در سه پایه در دورۀ راهنمایی تحصیلی ، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد .
2-1-
نمرۀ درس ریاضی (1) (پایه اول) در دورۀ متوسّطه حدّاقلّ 12 باشد و درس
فیزیک (1) و آزمایشگاه را با موفّقیّت(کسب حدّاقلّ نمره 10) گذرانده باشد .
3-1-
مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دورۀ راهنمایی و پایۀ اوّل دورۀ
متوسّطه باید حدّاقلّ 96 باشد و یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با
رشته از 12 کمتر نباشد .
2- رشته علوم تجربی :
1-2- مجموع سه نمرۀ
پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی و علوم تجربی ، در سه
پایه در دورۀ راهنمائی تحصیلی ، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد .
2-2- در
دورۀ متوسّطه درسهای ریاضی (1) ، شیمی (1) و آزمایشگاه و علوم زیستی و
بهداشت (درسهای پایه اوّل) را با موفّقیّت (کسب نمره حدّاقلّ 10) گذرانده
باشد و حدّاقلّ در یکی از سه درس مذکور نمره 12 اخذ کرده باشد .
3-2-
مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دورۀ راهنمائی و پایه اوّل دورۀ
متوسّطه باید حدّاقلّ 108 باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با
رشته از 12 کمتر نباشد .
3- رشته ادبیّات وعلوم انسانی :
1-3- مجموع
سه نمرۀ پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ادبیّات فارسی (معدّل
درسهای فارسی ، دستور ، املاء و انشاء) و عربی در سه پایه در دورۀ
راهنمایی تحصیلی ، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد .
2-3- در درسهای ادبیّات
فارسی (1) ، زبان فارسی (1) ، عربی (1) و مطالعات اجتماعی پایه اوّل
متوسّطه نمرۀ حدّاقلّ 10 را کسب کرده باشد و نمرۀ درس ادبیّات (معدّل نمرات
درسهای ادبیّات فارسی (1) و زبان فارسی (1) حدّاقلّ 12 باشد.
3-3-
مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دورۀ راهنمائی و پایۀ اوّل دورۀ
متوسّطه باید حدّاقلّ 108 باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با
رشته از 12 کمتر نباشد .
 4 – رشته علوم و معارف اسلامی :
1-4- مجموع
سه نمرۀ پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ادبیّات فارسی
(معدّل درسهای فارسی ، دستور ، املاء و انشاء) و عربی در سه پایه در دورۀ
راهنمایی تحصیلی ، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد .
2-4- در درسهای ادبیّات
فارسی (1) ، زبان فارسی (1) ، (که معدّل آنها بعنوان نمرۀ درس ادبیّات در
نمون برگ ثبت می شود) عربی (1) و تعلیمات دینی و قرآن (1) نمرۀ حدّاقلّ 10
را کسب کرده باشد و حدّاقلّ در یکی از دو درس عربی (1) یا تعلیمات دینی و
قرآن (1) نمره 12 اخذ کرده باشد .
5 – شاخه فنّی وحرفه ای :
1-5-
مجموع سه نمرۀ پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی ، علوم
تجربی و حرفه و فن در سه پایه در دورۀ راهنمایی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد
.
2-5- در دورۀ متوسّطه از درس ریاضی (1)  نمرۀ حدّاقلّ 10 و از درس
کارگاه خود اتّکائی نمرۀ حدّاقلّ 12 کسب کرده باشد چنانچه نمرۀ درس کارگاه
خود اتّکایی دانش آموز کمتر از 12 باشد در هدایت تحصیلی وی منظور نمی شود .
3-5
– مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه ، در دورۀ راهنمایی و پایه اوّل دورۀ
متوسّطه باید حدّاقلّ 132 باشد و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خود
اتکائی حدّاقلّ 120 باشد . یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با شاخه
از 12 کمتر نباشد .
 
6- شاخه کاردانش :
1-6 – مجموع سه نمرۀ
پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای حرفه و فن و هنر ، در سه پایه
در دورۀ راهنمایی بدون ضریب کمتر 30 نباشد .
2-6- در دورۀ متوسّطه از
درس کارگاه خود اتّکایی نمره حدّاقلّ 10کسب کرده باشد . چنانچه نمرۀ درس
کارگاه خود اتّکایی دانش آموز کمتر از 10باشد در هدایت تحصیلی وی منظور نمی
شود .
3-6 – مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه در دورۀ راهنمایی و پایه
اوّل متوسّطه دانش آموز در صورت انتخاب درس کارگاه خود اتّکایی حدّاقلّ 70
و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خود اتّکایی حدّاقلّ 60 باشد یا
به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با شاخه از 10 کمتر نباشد .
4-6- دانش
آموز برای ورود به برخی از رشته های مهارتی در شاخه کاردانش علاوه بر
احراز شرایط فوق الذکر باید ضوابط خاص رشته (در محدوده درسهای پایه اول) را
که معاونت آموزشی تعیین می کند کسب کند .
تبصره – نمرات دورۀ راهنمایی
دانش آموزی که به دلایل موجّه نظیر : شرکت در امتحانات جامع دورۀ راهنمایی
، شرکت در امتحان تعیین پایه (موضوع ماده هفتاد (70) این آیین نامه) ،
تحصیل در مدارس غیر ایرانی خارج از کشور ، و بروز حوادثی از قبیل ، سیل ،
زلزله ، جنگ ، آتش سوزی و . . . فاقد نمرات پایه های اوّل و دوم و سوم
راهنمایی تحصیلی است به شرح ذیل محاسبه می شود :
     الف – چنانچه
نمرات پایۀ اوّل یا دوم و یا هر دو پایه دورۀ راهنمایی موجود نباشد نمرات
درسهای مرتبط پایه سوم راهنمایی برای درسهای همنام پایه های مذکور نیز
منظور می شود و با رعایت سایر ضوابط در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت
می گردد .
    ب – چنانچه نمرات پایه سوم دورۀ راهنمایی موجود نب


35درصد ازمردم جهان حداقل یکبار افسردگی را تجربه می کنند

دکتر هادی بهرامی احسان روز شنبه در آیین برگزاری سومین
همایش ورزش و سلامت روانی به ایرنا گفت: یکی ازمسایل ومشکلات جدی نه تنها
کشورما بلکه جامعه جهانی، چه در حوزه جسمی و چه در حوزه روانشناختی در
زمینه سلامتی است.

بهرامی احسان اظهارکرد: سهمی که اختلالات روانی
هزینه های زیادی را به جوامع تحمیل می کند رقم قابل توجهی است؛ به طور
مثال بین 15 تا 35 درصد ازمردم در طول زندگی خود حداقل یکبار تجربه افسردگی
را خواهند داشت و بیماری حدود یک چهارم از این افراد شدت پیدا کرده و منجر
به بستری شدن بیمار می شود.

وی بیان کرد: هزینه هایی که این بیماری برای فرد، خانواده و اجتماع به همراه دارد قابل توصیف نیست و بسیارسنگین است، یکی از راه های بسیاربسیار کم هزینه برای کاهش مشکلات جسمی و روانشناختی ، ورزش است.

این
استاد دانشگاه افزود: ورزش ، تحرک و نشاط ایجاد می کند و باعث سلامتی می
شود، بنابراین به نظر می رسد این مقوله که می تواند پیامدهای بسیار مثبت
اجتماعی و جسمی و روانی داشته باشد، نیازمند توجه بیش از گذشته است.

بهرامی
احسان یادآورشد: یکی از دغدغه های همیشگی مسوولان کشور ایجاد نشاط ، شادی و
طراوت بوده و هست و شاید ورزش یکی از بهترین و کم هزینه ترین راه هایی
باشد که این نشاط را ایجاد کند.

وی اظهارکرد: خوشبختانه به لحاظ رشته تحصیلی و علمی ، علم این رشته در کشور وجود دارد اما فدراسیون ها از آن استفاده نمی کنند .

بهرامی
احسان بیان کرد : مصوبه راه اندازی رشته روانشناسی ورزشی در مقطع دکتری به
تصویب رسیده است و سال آینده در این دانشکده دانشجو جذب خواهد شد.

وی
در زمینه درگیری ورزشکاران حرفه ای با مشکلات روانی یادآور شد: ورزشکاران
حرفه ای نیز بخشی ازمردم هستند ونمی توانیم آن ها را از مردم جدا کنیم،
قطعا آن ها نیزمثل بقیه مردم به لحاظ جسمی و روانی و نیزبه لحاظ فشارهای
سنگین در میدان رقابت های ورزشی ممکن است دچار افسردگی، درگیری و بیماری
جسمی و روانی شوند.

*** ارایه 89 مقاله روانشناسی ورزشی در سومین همایش ورزش و سلامت روان

دکترکاظم
واعظ موسوی دبیرعلمی این همایش با اشاره به ارایه 89 مقاله پژوهشی
روانشناسی ورزشی گفت: سومین همایش دو روزه ورزش و سلامت روان به مدت دو روز
به منظور بررسی وضعیت روانی ورزشکاران و چگونگی ایجاد نشاط و شادابی درآن
ها توسط اساتید روانشناسی ورزشی برپا شده است .

وی افزود:
روانشناسی ورزش پیش از اینکه ورزشی باشد، روانشناسی است و مانند بسیاری از
حیطه های روانشناسی مدعیانی دارد، این حیطه آنقدر خلاقیت و پژوهش می طلبد
که روانشناسان را از ورود به حیطه، متخصصان علوم ورزشی بی نیاز می کند.

وی
بیان کرد: یافتن حیطه های حساس برای پژوهش ، افزایش کارآمدی در آموزش ،
افزایش شیوه های مداخله در ورزش جزء اهداف اختصاصی این همایش است .

واعظ
موسوی اظهارکرد: امسال از انبوه مقاله های رسیده، 89 مقاله برگزیده شد که
به صورت پوستر وسخنرانی ارایه می شود.برای روز نخست این همایش پنج سخنرانی
اصلی و برای روز دوم 9 کارگاه آموزشی در نظر گرفته شده است.

به
گفته وی در این همایش کارگاه های آموزشی پیرامون تکنیک های روانشناختی مورد
استفاده در ورزش فوتبال، توسعه مهارت های ذهنی ورزشکاران حرفه ای، آشنایی
با آزمون مهارت های روانشناختی مورد استفاده در روانشناسی ورزش، آشنایی با
آسیب های شایع روانشناختی در ورزشکاران حرفه ای، روش های سنجش و توانبخشی،
معرفی سرسختی ذهنی و ابزارهای مربوطه و نحوه توسعه آن، آموزش آرام سازی در
ورزش و نیز معرفی پایگاه های اطلاعات علمی و ژورنال ها و همایش های جهانی
روانشناسی ورزش با حضور متخصصان علمی برگزار می شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top