متن فاز سنگین- متن فاز سنگین با فونت شکسته

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته + عکس

متن فاز سنگین , تکست سنگین , متن سنگین , متن فاز سنگین با فونت شکسته

BaZiya Ye joOri TahlileT mik0nan engar ZaiDaneT [!] ×

.

.

.

خوب بسلامتی تو این پست اومدم متن های زیبا فاز سنگین با فونت شکسته رو قرار دادم

بعضی از متن هاش معنی خاصی ندارن بعضیاشم دارن در کل مهم اینه که فازش سنگینه …!

× امیدوارم لذت ببرید ×

.

.

◊ ◊ ◊

متن عاشقانه

.

.

هَر وَقت دیدی حَریفِت دآره بَرَندِه میشِـہ ؛ یِـہ لَبخَند بزَטּ تآ بِـہ بُردِش شَڪ ڪُنِـہ [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

آرآمِشِـہ اِمروزَم فَقَط بِـہ خآطر نَدآشتَـטּ اِنتِظآر اَز بَقیَست ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

تو ایـטּ دو روز زِندِگی شَبیهِ مَـטּ فَرآوونِـہ ! یِـہ لَحظِـہ چِشمآتُ بِبَند [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

تو ایـטּ زَمونِـہ اَگِـہ میخوآی خوشبَخت شی بآیَد زِندِگیتو بِـہ هَدَف گِره بزَنی ؛ نَـہ بِـہ آدَمآ ُ اَشیآء [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

قَهر ڪِـہ میڪُنیـטּ مُرآقِبِ فآصِلِـہ هآ بآشیـטּ !

بَعضیآ هَمیـטּ حَوآلی مُنتَظِر جآیِ خآلی بَرآیِ نِشَستَـטּ میگَردَטּ [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

شَبآیِ بی تو مَـטּ بی خوآب میشَم

ڪسی هَم اِسم تو هَر جآ ڪِـہ بآشِـہ ,, مِثِ پَروآنِـہ هآ بی تآب میشَم [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

اَگِـہ هَموטּ موقِع ڪِـہ میومَدی میگُفتی plz like ,, یڪی میزَدَم تو گوشِت

اَلآטּ فآز مُدِلآ رو وَر نِمیدآشتی ;/ [!] ×

♥ اس ام اس عاشقانه ♥

.

.

جَهَنَم هَر ڪَس اونجآستْ ڪِـہ حَرفِشُْ نَفَهمَـטּ [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

بِـہ ڪسآیی ڪـہ پُشتِ سَرتوטּ حَرف میزَنَـטּ بی اِعتِنآ بآشید

اونآ بِـہ هَمونجآ تَعَلُق دآرَن! دَقیقاً ‘ پُشتِ سَرتوטּ ‘ [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

عکس نوشته های فاز سنگین , تکست فاز سنگین , عکس فاز سنگین , متن فازسنگین

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته + عکس

◊ ◊ ◊

.

.

.

زیآدی رُک بودَنَم خوب نیست ,, آدَمو مَنفور میکُنِه,, آدَمآ دوس نَدآرَטּ یِـہ سِری چیزآ رو اِنقَد رُک بِشنَوَטּ [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

مَـטּ اَزوטּ دُختَرآم ڪِـہ وَقتی بیدآر میشَم ,, شِیطوטּ میگِـہ ; آخْ آخْ ,, بآز ایـטּ بیدآر شُد [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

دُنیآ پُرہ اَز آدَمآیی ڪِـہ ؛ بِـہ جآیِ اینڪِـہ خودِشوטּُ تَغییر بدَטּ میخوآטּ جَهآטּُ تَغییر بدَטּ [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

هیچی بِهتَر اَز ایـטּ نیس ڪِـہ ڪَسیُ دآشتِـہ بآشید ڪِـہ جُزء جُزءِ شُمآ رو تَحسیـטּ ڪُنِـہ ♥ [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

بیل گیتس میگِـہ : مَـטּ هَمیشِـہ آدَمآیِ تَنبَلُ بَرآیِ ڪآرآیِ سَخت اِنتِخآب میڪُنَم

چوטּ اونآ رآحَت تَریـטּ رآه رو بَرآیِ اَنجآمِش پیدآ میڪُنَـטּ ! هوم ۸)) [!] ×

.

.

متن های فاز سنگین , متن خاص سنگین , فاز سنگین , عکس نوشته فاز سنگین

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته + عکس

◊ ◊ ◊

.

.

.

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم ,, مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم

بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ

گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ ,, شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

گآهی تَنهآ ڪآری ڪِـہ اَز دَستِتوטּ بَرمیآد اینِـہ ڪِـہ نَـہ تَعَجُب ڪُنید , نَـہ تَفَڪُر , نَـہ تَصَوُر , نَـہ تَحَیُر

فَقَط یِـہ نَفَسِ عَمیقُ ایمآטּ بِـہ اینڪِـہ هَمِـہ چیز اونطور ڪِـہ بآیَد دُرُست میشِـہ ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

یِـہ جآ هَست ڪِـہ بآیَد وآیستی ,, یِـہ جآ هَم هَست ڪِـہ بآیَد دَرری

اَمآ اَگِـہ جآیِ ایـטּ دو تآ بآ هَم عَوَض شِـہ ,, تآ آخَر عُمر بِدِهڪآر خودِتی ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

اونوَر سیآهی رَنگی نیست ,, غِیر اَز خودِ سیآهی

مَردُم هَمیشِـہ اَز چیزآیِ نَدیدِه میتَرسَـטּ ,, وَ ڪُدوم نَدیدَنی بآوَر ڪَردَنیـہ ؟ ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

متن عاشقانه با فونت نستعلیق , متن برای بیو اینستاگرام , مطلب فاز سنگین , متن عاشقانه سنگین

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته + عکس

.

.

.

یِـہ مُدَت ڪِـہ میگذَرہ

آدَم تو زندِگیِ خودِش تَـہ میڪِشِـہ ُ فَقَط بِـہ وِسآطَتِ زندِگیِ دیگَرآטּ زندِگی میڪُنِـہ ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

گآهی اوقآت فِڪر ڪَردَטּ بِـہ بَعضیآ

نآخوآگآه لَبخَندُ رویِ لَبآت میآرہ ,, دوس دآرَم اوטּ لَبخَندآیِ بیگآهُ اوטּ بَعضی هآ رو ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

طَرَف جوری رَفتـہ ڪَفِ مآشیـטּ خوابیدهُ دوربیـטּُ تَنظیم ڪَردِه عَڪس بگیرہ

ڪِـہ مُدِل بآلآ بودَטּِ مآشیـטּ مَعلوم بِشِـہ ڪِـہ آدَم دِلِش وآ۳ ایـטּ هَمِـہ تَلآش میسوزہ

حآلآ خوبِـہ مَڪ لآرنَم نیست ((; ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

اَصَـטּ خوب نیست ڪِـہ زَטּُ شوهَر شَبیـہِ هَم بآشَـטּ , هَر جآ میرَטּ میگَـטּ شُمآ خوآهَر بَرآدَریـטּ ؟ |:

مَرگُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , دَردُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , خُلاصـہ اَز مَردِ آیَندَم خوآهِش میڪُنَم بورُ چش رَنگی نبآشـہ ((: بآ تَچَکُر!

◊ ◊ ◊

.

.

بی تو ؛ نَـہ بویِ خآڪ نِجآتَم دآد ,, نَـہ شُمآرشِ سِتآرہ هآ تَسڪینَم ,, چِرآ صِدآیَم ڪَردی ؟ ,, [!] ×

♥ اس ام اس عاشقانه ♥

.

.

ڪَسی ڪِـہ مَعذِرَت خوآهی میڪُنِـہ ,, یَعنی اوטּ رآبطـہ رو بیشتَر اَز غُرورش ” دوست دآرہ ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

هَمیشِـہ روزآیی هَست ڪِـہ آدَم تو اوטּ “ڪَسآیی رو ڪِـہ دوست دآشتِـہ , بیگآنِـہ “میدونِـہ ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

اَگِـہ پُرسید اَزَت ” هَنوز تو فِڪرَمی ,, بِخَندُ بِهِش بِگو ” یِـہ تَجرُبِـہ بودَم هَمیـטּ

اَگِـہ پُرسید تآ حآلآ وآ۳ مَـטּ گِریِـہ ڪَردی ,, بِگو نَـہ , وَلی بِگو ,, گِریِـہ ڪَردَم ڪِـہ بَرگَردی ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

متن سنگین عاشقانه , متن فاز سنگین جدید , متنای فاز سنگین , متن های سنگین

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته + عکس

◊ ◊ ◊

.

.

یِـہ مَرَض هَست بِـہ نآمِ ” یَنی اَلآטּ دآرہ چی ڪآر میڪُنِـہ ؟ ” ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

اَز هَمِـہ دُنیآ میشِـہ دِل بُریدُ ,, تَمآمِ زندِگی رو آتیش ڪِشیدُ ,, تَنهآ تو رو دآشتُ بِـہ لَحظِـہ خو ڪَرد

دَستِ تَمآمِ زندِگی رو ” رو ڪَرد ,, مِثلِ دوبآرہ بودَنآیِ تآزہ ,, یِـہ حِسِ خوبِ ڪَشفِ حَلِ رآزہ ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

 

دُنیآم پُر اَز اِحسآسِـہ ” اَمّآ ,, وآسِـہ خِیلیآتوטּ ” جآ نیست D: ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

 

مَـטּ ؛ مُقَصِر تَریـטּ مُقَصِر اِشتِبآهآتِ زندِگیِ مَـטּ ” هَستَم ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

 

نَبآشی پیشَم ,, دیوونِـہ میشَم ,, مِثِ اِسفَندِ رویِ آتیشَم ,, اَز هَمِـہ دُنیآ ” مَـטּ میخوآم تَنهآ

سَهم مَـטּ ” بآشی ,, ایـטּ شُدِه رویآ ,, دِلِ مَـטּ پیشِ دِلِ تو گیرہ ,, تو نَبآشی ,, بی تو میمیرہ ,, بی تو میمیرہ ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

 

رآبِطِـہ هآ هیچوَقت بآ مَرگِ طَبیعی نِمیمیرَטּ ,, خودخوآهیُ بَداَخلآقیُ غِفلَت اونآ رو اَز بِیـטּ میبَرہ ,, [!]

◊ ◊ ◊

.

.

 

ڪُلا آدَمآ اَز نَظَر مـטּ چهآر دَستَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ مُتَعآدِلَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ هیچوَقت اِشتِبآه نِمیڪُنَـטּ

اونآیی ڪِـہ هیچوَقت بِـہ جُز اِشتِبآه ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ اَصلا ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

 

بَعضی وَقتآ خُدآ رو بُزُرگ میبینَم ,, بَعضی وَقتآ هَم ڪوچیڪ

ایـטּ تو نیستی ڪِـہ بُزُرگ میشیُ ڪوچیڪ ,, مَنَم ڪِـہ گآهی نَزدیڪ میشَمُ گآهی دور ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

 

وآقِعا بُزُرگتَریـטּ اِشتبآهی ڪِـہ هَر ڪَس تو زندگیش میڪُنِـہ اینِـہ ڪِـہ

فِڪر میڪُنِـہ اَگِـہ بآ بَقیِـہ ڪآری نَدآشتِـہ بآشِـہ , اونآ هَم باهآش ڪآری نَدآرَטּ ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

 

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه , عکس عاشقانه غمگین 2015

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته + عکس

◊ ◊ ◊

.

.

هَمیشِـہ سُڪوت نِشونِـہ یِ تاییدِ حَرفِ طَرَفِ مُقآبِل نیست ؛ گآهی نِشونِـہ یِ قَطعِ اُمید اَز سَطحِ شُعورِشِـہ [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

اَز بیـטּ دو وآژه یِ اِنسآטּُ اِنسآنیَت ؛ اَوَلی تو ڪوچِـہ ها ُدُوُمی لآ بِـہ لآیِ ڪِتآبآ سَرگَردونِـہ [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

زندِگی وآ۳ دوست دآشتَـטּُ بآوَر ڪَردَنِـہ ..

مَـטּ مُدَتهآست ڪِـہ دوست دآشتَم ُ بآوَر ڪَردَم .. مُدَت هآ رآست گُفتَمُ دروغ شِنیدَم [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

وَ فِڪر ڪُـטּ ڪِـہ چِـہ تَنهآست ..

اَگَر مآهیِ ڪوچَڪ ؛ دُچآرِ آبیِ دَریآیِ بیڪَرآטּ بآشَد .. هَمیشِـہ فآصِلـہ ای هَست .. دُچآر بآیَد بود [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

.

پآیآטּ [!] ×

 

نوشته ها و حرف های شاخ مفهومی و فاز سنگین

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت
مـــی دانــســـت
ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان
تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .
.
.
.
هر چه میخواهد دل تنگت ،
ســــــــــــــاکت
کسی درک نخواهد کـــرد…
.
.
.
از لحاظ قیافه ، آدمیـــم !
از لحاظ عاطفه ، عدمیــم !
.
.
.
گاه جـــــمـلـه ای از تو
…  حـــــمـلـه ای میشود به او !
واژگانت را سازگار کن !
.
.
.
دروغگو زیاد نشده ، حرف راستِ که مفت هم نمیارزه
راه که بی راه بشه ، غریبه میشه راه بلد !
.


.

اس ام اس سنگین
.
همه ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻫﺎ “ﺯﻧﮓ” ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﮔﺎﻫﯽ “ﺳﮑﻮﺕ ”
ﺁﺧﺮﯾﻦ “ﺍﺧﻄﺎﺭ” ﺍﺳﺖ . . .
.
.
.
פֿـבآیـــآ بـِـﮧ سَلـآمَــتـﮯ פֿـوבِت
نـَ ـﮧ بَنــבه هاےِ بـیـפֿـوבِت . . !
.
.
.
آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ !
.
.
.
وقتی “دلبر” ﺩﺍﺭی ؛ ﺑﺎید ﺍﺯ بقیه “ﺩﻝ برﺩﺍﺭﯼ”
.
.
.
همه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردی
ولی یادشون نمیمونه براشون چیکار کردی !
.
.

اس ام اس سنگین
.
آخرش معلوم نشد زمانه عوض شده یا آدم هایش ؟!
اما پیداس دستشان در یک کاسه است !
.
.
.
بر درخت زنده بی برگی چه غم ؟
وای بر احوال برگ بی درخت !
.
.
.
وقتی انسان تمام عمر کار بکند ،
لحظه ای فرا می رسد که در می یابد کارهای دیگری نیز می توانسته بکند ،
مثلا : عاشق شود و زیر باران قدم بزند…
به دنیا و مشکلاتش و لو برای چند ساعت فکر نکند…
از گرمی دست معشوق گُر بگیرد…
ولی حالا چند حساب بانکی دارد ،
چندین مرضِ سبُک و نیم دو جین قرص برای نفس کشیدن…
از این رو تاسف می خورد !
.
.
.
جوری زندگی کنیم که بعد از مرگمون نگن “ل.اشی” بود ،
بگن کاشکی بود !
.
.
.
“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته
.
.

اس ام اس سنگین
.
ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…
.
.
.
آدمها چه موجودات دلگیری هستند
وقتی سوزنشان را نخ میکنی ، برایت دروغ می بافند !
.
.
.
چون بسى ابلیس آدم روى هست
پس به هر دستى نشاید داد دست !
.
.
.
آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میکنند
از آدم های یک ساعت دیگر میترسم
چون درگیر هزاران ثانیه اند
ثانیه هایی که در هرکدام
رنگی دگر به خود میگیرند !
.
.
.
چاره ای نیست
این روزها طرح روی جلد آدمهاست که پرفروششان میکند نه متنشان!
.
.
.
هرکــے پُشـتِمونــــــو خـالــــے کـَـرد ،
دیگــــﮧ مُتعَــــلق بــــﮧ هَمــــونجا میشــــﮧ . . .
.
.
.
هر کس را به انداره ای در دلت داغ کن
که لازم است
انگور را هم
که زیاد بجوشانی نجس میشود…
.
.

اس ام اس سنگین
.
آدمایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن …
چون اونا میفهمن ؛
میشه یه چیزایی رو از دست داد ، و نَـمــُــــرد …!
.
.
.
رویاى مرگ شاید بهانه ایست براى تحمل کابوسى به نام زندگى!
.
.
.
من اگر عاشقانه می نویسم…
نه عاشقـم !، نه شکست خورده …
فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بمانـد …!
در ایـن ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها ،
فقـط تمـرین آدم بـودن میکنم …
.
.

اس ام اس سنگین
.
گاهی دور از چشم ابرها هم میتوان عاشق شد ،
میتوان بغض کرد ،
میتوان بارید
گاهی دور از چشم مدادرنگی ها هم میتوان نقاش شد ،
میتوان آسمان داشت ،
میتوان آبی شد
اما گاهی دور از چشم گذشته نمیتوان امروز را پشت هیچ فردایی پنهان کرد . . .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top