۱ـ اگر خواب ببینید مارمولكی را می كشید ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید . اما اگر موفق نشوید مارمولك را بكشید و مارمولك از دستتان فرار می كند ، نشانة آن است كه در امور عاطفی با شكست مواجه خواهید شد .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند مارمولكی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختی به او روی می آورد . همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد . و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیت فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب مارمولك : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند .

یك مارمولك را می كشید : پولی را كه از دست داده بودید دوباره بدست می آورید .

یك مارمولك را در قفس می اندازید : شهرت و احترام شما بیشتر می شود .

یك كمربند یا كیف ازپوست سوسمار : پول

دوستان شما پوست سوسمار دارند : خیانت