۲۰۶ اسپرت

مدل ماشینهای اسپرت 206

این روزها اگر چرخی در کوچه و خیابانهای شهر بزنیم 206 اسپرت شده با رنگهای شاد زرد , بنفش , اخرایی و ... فراروان دیده می شود . البته اسپرت کردن ماشین از قدیم دوران شاه مرسوم بود و به اسم بزک کردن پیکان بیشتر شناخته می شد .

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین 206 با ظاهری فوق العاده زیبا
206 اسپرخ خوابیده به رنگ سوسنی در ها رو به بالا باز می شود
مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین 206 با ظاهری فوق العاده زیبا
206 انابی اسپرت شیک و زیبا اسپرت شده خوابیره
مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین 206 با ظاهری فوق العاده زیبا
206 ابی اسپت خوابیده با کاپوت مشکی
مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین 206 با ظاهری فوق العاده زیبا
206 اس دی اسپرت  سفیده خوابیده
مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین 206 با ظاهری فوق العاده زیبا
206 اسپرت مشکی خوابیدخ با رینگ و لاستیک اسپرت
مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین 206 با ظاهری فوق العاده زیبا
206 خوابیده انابی اسپرت دره ها رو به بالا
مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین 206 با ظاهری فوق العاده زیبا
206 قرمز اسپرت با مدل در های رو به بالا
مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین 206 با ظاهری فوق العاده زیبا
206 اس دی ابی با مدل در های رو به بالا و مدل خوابیده شیک
مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین 206 با ظاهری فوق العاده زیبا
206 اسپت شده برای مسابقات رالی
مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین 206 با ظاهری فوق العاده زیبا

206 اسپرت خوابیده سفید تمام نئون کاری شده

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین 206 با ظاهری فوق العاده زیبا

206 نقره ای اسپرت با در های رو به بالا و خوابیده شده

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین 206 با ظاهری فوق العاده زیبا

207 اسپرت شده سفید رنگ خوابیده

مدلهای جدید 206 اسپرت
اسپرت کردن ماشین 206 با ظاهری فوق العاده زیبا

    ویدیو : ۲۰۶ اسپرت
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b