تعبیر خواب خوردن ماهی خام

تعبیر خواب خوردن ماهی خام

محمدبن سیرین گوید: دیدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است یا کباب. اگر بیند گوشت گوسفند پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد به زحمت. اگر بیند کبابی از گوشت گاو می خورد یااز اسب، دلیل منفعت است از پادشاه. دیدن گوشت ها به خواب هر چند که پخته تر بیند، دلیل است که مال آسان تر بدست آید و آن چه خام  خوردند، دلیل بر مالی است که به زحمت بدست آید. و خریدن و فروختن گوشت درخواب، بد بود. حضرت دانیال گوید: اگر بیند گوشت از تن خود می خورد، دلیل مال است. جابرمغربی گوید: دیدن گوشت فربه، بهتر از گوشت لاغر است. اگر بیند که گوشتت بخرید و به خانه برد، دلیل هلاک است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که گوشت اسب می خورد، دلیل که از پادشاه منفعت یابد. اگر بیند که گوشت اشتر میخورد، دلیل که مال یتیمی خورد به رنجوری. اگر بیند که گوشت پرستو می خورد، دلیل بر مال اندک است. اگر بیند که گوشت بز می خورد، دلیل بر بیماری است و مصیبت. اگر بیند که گوشت بط می خورد، دلیل مال است. اگر بیند که گوشت پلنگ می خورد، دلیل که درحرب نام آور شود. اگر دید که گوشت گنجشک می خورد، دلیل که مال فرزند خورد. اگر بیند که گوشت تذرو می خورد، رنجور شود. اگر بیند که گوشت بوزینه می خورد، همین است. اگر دید که گوشت فیل می خورد، دلیل که از قِبَل پادشاه مال یابد. اگر بیند که گوشت چکاوک میخورد، دلیل است که مالِ دزدیده خورد. اگر بیند که گوشت چکاوک می خورد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر بیند که گوشت خرگوش می خورد، دلیل که از زنان میراث یابد. اگر دید که گوشت خرچنگ می خورد دلیل که از زنان مال حاصل کند. اگر بیند که گوشت دراج می خورد، دلیل که مال زنی بستاند. اگر بیند که گوشت راسو می خورد، دلیل است مال دزدیده خورد. اگر گوشت روباه می خورد، دلیل بیماری و ترس است. اگر بیند که گوشت زاغ می خورد، دلیل که مالِ مردی فاسق خورد. اگر گوشت سنگخواره می خورد، دلیل است مال ابهلی خورد. اگر بیند که گوشت سوسمار می خورد، دلیل که زحمت یابد. اگر گوشت سار می خورد، دلیل که از مسافری راحت یابد. اگر بیندکه گوشت سگ می خورد، دلیل که بردشمن ظفریابد. اگر دید گوشت سیمرغ می خورد، دلیل که از بزرگی راحت یابد. اگر بیند که گوشت شاهن می خورد، دلیل است از ستمکاری راحت یابد. اگر بیند که گوشت شاهین می خورد، دلیل است از ستمکاری راحت یابد. اگر بیند گوشت بره می خورد، دلیل که با گمراهی پیوندد. اگر دید گوشت شیر میخورد، دلیل است از سلطانی منفعت یابد. اگر بیند گوشت طاووس می خورد، دلیل که مال تمام یابد. اگر بیند گوشت طوطی می خورد، دلیل است علم آموزد اما او را سود ندارد. اگر بیند گوشت قمری میخورد، دلیل که از زنی خوبروی راحت بیند. اگر گوشت گاو یا گاومیش می خورد، دلیل منفعت است. اگر گوشت گاو کوهی میخورد، دلیل است مال زن یا کنیزک بستاند و گوشت کبوتر همین دلیل است. اگر گوشت گربه می خورد، دلیل است از سفر دور مال حاصل کند. اگر بیند گوشت لاک پشت می خورد، دلیل که از عالمی علم آموزد. اگر گوشت کفتار میخورد، دلیل که پیرزنی به او جادو کند. اگر بیند گوشت کلاغ می خورد، دلیل است از مال مردی بیابانی خورد. اگر گوشت خرگوش میخورد نعمتی بسیار حاصل کند. اگر بیند گوشت  ماهی  می خورد دلیل که مال فراوان بدست آورد. اگر بیند گوشت ماکیان می خورد، دلیل است مال کنیزک و خادم خورد. اگر بیند گوشت مرغ آبی می خورد، دلیل که بزرگی و ولایت یابد. اگر گوشت نهنگ می خورد، دلیل که بلائی به وی رسد. اگر بیند گوشت هدهد می خورد، دلیل که مال زیرک خورد. اگر گوشت همای می خورد، دلیل که از پادشاه راحت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید:  خوردن  گوشت جانوران درخواب بر چهار وجه است. اول: مال. دوم: میراث. سوم: توانگری. چهارم: مصیبت دیدن. گوشت هر جانوری که حلال بود، دلیل بر مال حلال است و آن چه گوشت آن حرام بود. مال حرام است.

******************************************************************

تعبیر دیدن خوردن گوشت ماهی تازه.,تعبیر خواب خوردن ماهی,تعبیر خواب ماهی سرخ شده,تعبیر خواب خوردن ماهی خام,تعبیر خواب ماهی سیاه,تعبیر خواب ماهی قزل الا,تعبیر خواب ماهی سیاه بزرگ,تعبیر خواب ماهی قرمز,تعبیر خواب ماهی در خشکی,|

تعبیر خواب ماهی چیست ؟ تعبیر خواب
royayema/تعبیر-خواب-ماهی-چیست-؟/

Apr 19, 2014 – خوردن ماهی و بودن ماهی در غذا یا ماهی شکم پر یا کپور 2 تعبیر دارد یکی …

اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم …

تعبیر خواب – گوشت
/sleep/construe00731

تازه های سرگرمی …

اگر بیند گوشت ماهی می خورد دلیل که مال فراوان بدست اورد. …

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد.
تعبیر خواب ماهی گرفتن خوردن قرمز ماهیگیری پخته سرخ شده سیاه بروز …

newsdownload/تعبیر-خواب-ماهی-گرفتن-خوردن-…

May 7, 2015 – تعبیر خواب ماهی های رنگارنگ تعبیر خواب خوردن ماهی خام تعبیر خواب ماهی چیست …

خواب ماهی سیاه و قرمز تعبیر خواب گوشت پخته ماهی تعبیر خواب ماهی در حال …

کوچک تعبیر خواب ماهی تازه تعبیر خواب ماهی سیاه کوچک تعبیر خواب …

تعبیر خواب ماهی –
/sleep/sleep/14969

May 30, 2015 – تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب ماهی مرده,تعبیر خواب ماهی خوردن,تعبیر خواب ماهی بزرگ …

اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر ان مال حاصل کند.
خوردن ماهی تعبیر خواب : گوشت – نیاز روز
boro.niazerooz › سرگرمی › تعبیر خواب

Feb 26, 2012 – دیدن گوشت ها به خواب هر چند که پخته تر بیند، دلیل است که مال اسان تر بدست اید و ان …

. ما باید سه بار در هفته ماهی تازه بخوریم تا بتوانیم سطح امگا .
مطالب ابر اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند – تعبیر خواب
taabir.mihan/اگر زنی گوشت خ…

تعبیر خواب گوشت …

اگر بیند گوشت ماهی می خورد دلیل که مال فراوان بدست اورد. …

اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن ان هستید ان چه می خورید و …

تعبیر خواب گوشت – معنی دیدن گوشت در خواب – الامتو
alamto › تعبیر خواب › تعبیر خواب گ

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد. …

خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده و چه حیوان حلال گوشت باشد و چه مکروه یا حرام. …

سلام، من خواب دیدم که ماهی خام میخورم اونم درسته.
تعبیر خواب ماهی پخته شده – پرتال سیبویه
yasplus/1393/11/398738

Feb 12, 2015 – تعبیر خواب ماهی حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. …

اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر ان مال حاصل کند. اگر دید ماهی …

7ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است . …

. به این روش پوست ماهی پس از پخت کاملاً برشته شده و به راحتی از گوشت جدا خواهد شد. 7.
تعبیر خواب ماهی – پرشین فال
persianfal/tabir/tag/تعبیر-خواب-ماهی/

تعبیر خواب ماهی تعبیر خواب پرشین فال جامع ترین تعبیر خواب انلاین بیش از …

دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت اورده بودند ماهی بود. …

بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.
گوشت به تعبیر امام صادق – پرشین فال
persianfal/tabir/گوشت-به-تعبیر-امام-صا…

گوشت به تعبیر امام صادق تعبیر خواب پرشین فال جامع ترین تعبیر خواب انلاین بیش از 3500 …

اگر بیند گوشت ماهی می خورد دلیل که مال فراوان بدست اورد. …

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد.
تعبیر دیدن خوردن گوشت ماهی تازه.

ویدیو : تعبیر خواب خوردن ماهی خام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
free html hit counter