گفته های قصار درباره جوان

سخنان پندآموز و جملات قصار بزرگان


 يک روز زندگي به روشن بيني ، بهتر از صد سال عمر در تاريکي است.
بودا
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
وجدان صدای خداوندی است.
لامارتين
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
نسبت به عمر خود بخيل تر باشيد تا به درهم و دينار.
پيامبر اكرم (ص)
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
به نيكي گراي و ميازار كس
ره رستگاري همين است و بس
فردوسي
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
اگر خاموش باشي تا ديگران به سخنت آرند ، بهتر که سخن گوئي و خاموشت کنند.
سقراط
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
مياساي از آموختن يك زمان
به دانش ميفكن دل اندر گمان
فردوسي
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
آدمي ساخته ي افكار خويش است ، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است.
موريس مترلينگ
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
كسي كه واعظي دروني نداشته باشد ، موعظه هاي مردم سودي به او نمي رساند.
امام محمد باقر (ع)
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
دوست ندارم جواني از شما را جز بر دو گونه ببينم؛ دانشمند يا دانشجو
امام صادق (ع)
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
آن را که خرد نیست ، ادب نیست.
امام حسین (ع)
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
هرگاه خداوند بخواهد كسي را خوار گرداند ، او را از علم و دانش بي بهره مي سازد.
امام علي (ع)
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
کسانی که دیر قول می دهند ، خوش قول ترین مردم دنیا هستند.
ژان ژاک روسو

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

تنها فکر خوب داشتن کافی نیست ، اصل این است که آن را خوب به کار بریم.
رنه دکارت
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
اگر تو به کارهای خود قضاوت کنی ، احتیاج به قضاوت دیگران نخواهی داشت.
اسحاق نیوتون
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی.
ارد بزرگ
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
بسا یک خوردن ، از خوردن های زیادی جلوگیری می کند.
امام علی (ع)
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
غصه نیمی از پیری است.
امام علی (ع)
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
آدرس موفقیت : بزرگراه توکل ، بلوار آرامش ، خیابان آزاده
میدان عمل ، مجتمع نشاط ، واحد پشتکار ، پلاک ۲۰ ، منزل خوشبختی
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود ، چیزی یاد نگرفتم . . .
( دکتر علی شریعتی )
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
دریای طوفانی ، ناخدای لایق می سازد ، همیشه ممنون لحظات
سخت زندگی باش . . .
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
هدف ، یا تیک میخوره یا ضربدر ، مواظب اهداف خود باشید
چون هر هدفی ، تاریخ مصرفی داره . . .
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
نامم را پدرم انتخاب کرد ، و نام خانوادگیم را یکی از اجدام ،
دیگر بس است ، راهم را خودم انتخاب خواهم کرد
( دکتر علی شریتی )
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
دوست برای آن است که نیازت را برآورد نه اینکه تهی بودنت را پر کند . جبران خلیل جبران
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . موزارت
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
برای آنکه عمر طولانی باشد، باید آهسته زندگی کنیم. سیسرون . . .
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
ادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی . . .
يک روز زندگي به روشن بيني ، بهتر از صد سال عمر در تاريکي است.
بودا
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
دست سياه را غالبا با دستکش سفيد پنهان مي دارند.
ضرب المثل اسپانيائي
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
گاه لازم است که انسان ديدگان خود را ببندد زيرا اغلب خود را به نابينائي زدن نيز نوعي خوشبختي است.
اسحاق نيوتن
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
براي اينکه انسان کمال يابد ، صدسال کافي نيست ، ولي براي بدنامي او يک روز کافي است.
ضرب المثل چيني
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
چاپلوسي هم گوينده و هم شنونده را فاسد مي كند.
ديل كارنگي
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
بالاترين زرنگي ها ، پنهان کردن زرنگي است.
ضرب المثل انگليسي
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
کران واقعي کساني هستند که نمي خواهند بشنوند.
ضرب المثل آفريقائي
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
دوست کيفيتي است روحي ، که دو جسم را به هم مي پيوندد و براي بقاي دوستي ، دوستان بايد فضيلت و ارزش يکديگر را بشناسند و به ديده ي احترام بنگرند.
ارسطو
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
 آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست ، چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند ، والایی در ایمان به هدف و آرمان است.
فردریک ویلهلم نیچه

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

 از خنده ي زياد بپرهيزيد كه دل را مي ميراند.
امام علي (ع)
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
عاقل همه ي آنچه را كه مي داند نمي گويد ، ولي آنچه را كه مي گويد مي داند.
ارسطو
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
با ارزش ترين چيز در زندگي اين نيست كه چه چيزهايي را داريم؛ بلكه اين است كه چه كساني را داريم.
پائولو كوئيليو
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
آنگاه كه تقدير نيست و از تدبير كاري ساخته نيست ، خواستن اگر با تمام وجود تجلي كند ، پاسخ خود را خواهد يافت.
دكتر علي شريعتي
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
هركه دل به دنيا بندد ، به سه خصلت دل بسته است:
1- اندوهي كه پايان ندارد
2- آرزويي كه بدست نيايد
3- اميدي كه به آن نرسد
امام صادق (ع)
 

کارنامه رضاشاه


*یکی کردن نیرو های نظامی و تشکیل ارتش ایران

*برقراری امنیت و یکپارچه کردن ایران

*تصویب قانون مدنی ایران و تاسیس دادگستری مدرن

*لغو حقوق کاپیتولاسیونی در اردیبهشت 1307

*کشف حجاب

*تصویب قانون نظام وظیفه

*احداث راه آهن سراسری با سرمایه ایرانی

*پایه ریزی دوره شش ساله ابتدایی آموزشی اجباری برای پسران و دختران و دوره شش ساله متوسطه بعد از آن بر اساس برنامه آموزشی تازه فرانسه

*تاسیس دانش سراهای عالی برای تربیت معلم

*تاسیس دانشگاه تهران در اسفند ماه 1313

*اعزام سالانه دانشجو به خارج از کشور

*تاسیس مدرسه نظام که چند سال بعد دانشکده افسری شد

*اجرای امتحان برای صدور پروانه پزشکی و دارو فروشی

*اجرای طرح مایه کوبی یا واکسیناسیون ضد آبله

*اقدام هایی اساسی برای از میان بردن مالاریا ، وبا ، تراخم و... که در کشور بیداد میکرد

*تاسیس بیمارستان های بزرگ چندصد تخت خوابی

*احداث سازمان های نیکوکاری مثل شیرو خورشید سرخ ، پرورشگاه ها و بنگاه حمایت مادران و کودکان

*تعیین مقررات و تخلفات راننده و عابر پیاده

*تاسیس اتوبوس رانی و تعیین نظام نامه و قوانین مربوط به آن

*راه سازی در کل کشور

*تعیین تقویم خورشیدی با ماه های ایرانی به عنوان تقویم رسمی کشور

*احداث تیر های برق و تکمیل برق کشی و چراغانی سطح شهر

*تاسیس بانک ملی  در بیست و هشتم مردادماه 1307

*تعیین کت و شلوار و کلاه پهلوی به عنوان پوشش ملی

*تاسیس بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در پانزدهم آبان ماه 1314

*تاسیس کارخانه نساجی و توسعه صنایع داخلی

*تاسیس هنر سرای موسیقی برای گردآوری و تنظیم موسیقی محلی و ترانه های سنتی ایرانی

*تاسیس آژانس خبری پارس در مرداد ماه 1313

*برگزاری جشن هزاره فردوسی در 1313 و ساخت مقبره او

*لغو کلیه عناوین و القاب و تعیین اجباری نام و نام خانوادگی در مرداد ماه 1314

*فرمان ساخت بنای جدید برای آرامگاه حافظ و سعدی در 1314

*پایه گذاری انجمن فرهنگستان ایران در یازدهم خردادماه 1314

*تصویب قانون کشف و حفظ اشیاء و آثار منقول و غیرمنقول باستانی

*تاسیس موزه ایران باستان و طرح تاسیس موزه در شهر های مختلف ایران

*قرار دادن جواهر سلطنتی به عنوان پشتوانه پول ملی و انتقال آنها به بانک ملی در سال 1317

*تاسیس رادیو تهران در پنجم اردیبهشت ماه1319

 

    ویدیو : گفته های قصار درباره جوان
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b