نکات ادبی درباره ی جوانی

نکات ادبی درباره ی حجاب

) حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است.

2) اصالت زن مسلمان به عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.

3) حجاب برتر، به زنان ما عفت، به مردان ما غیرت و به جامعه ما عزت می بخشد.

4) عفت باید در فکر، نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش و اندام تجلی داشته باشد.

5) حجاب اسلامی روح را لطیف و نورانی می کند.

6) چادر دامنه سرسبز قله های پاکی و صلابت است.

7) حجاب اسلامی مُهر عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است.

8) حجاب سپری است قوی در برابر شمشیرهای تهاجم فرهنگی.

9) حجاب سند اطاعت از فرمانده هستی است.

10) حجاب زنجیری گران بر دستهای دیو گناه است.

11) حجاب گامهای بلند انسان در کوچه های معانی است.

۱2) حجاب آوای ملکوتی جمال طلبی معنوی زن است.
۱3) حجاب تلالو شبنم بر چهره ی زیبای گل است.

۱4) حجاب تضمینی برای تداوم خط زیبای شرافت است .

۱5) حجاب تداوم بخش آیه های مهربانی متقابل همسران است.

۱6) حجاب بوته ی خوشبوی گل عفاف است .

۱7) دامن پاک حجاب از پلیدی ها پیراسته است.

18) حجاب فاطمی را پاس بداریم.

19) حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن.

20) حجاب یعنی به همه ی نا محرمان و ظاهر بینان ‘نه’ گفتن .

21) حجاب، عفاف وشخصیت ومتانت زن را نمودار می کند و او را همچون مرواریدی گرانبها در بر می گیرد.

22) دنیا در برابر گرفتن حجاب از زن، چیزی که سعادت و خوشبختی او را تآمین کند، به وی نداده است.

23) حجاب، سپری در برابر رهزنان گوهر عفاف است و موجب کمانه کردن تیر زهرآلود چشم ناپاکان.

24) دختران و زنان شایسته با آراستن خویش به ‘پوشش اسلامی’ بزرگترین معلمان اخلاق و پاکی و فضیلتند.

25) آنان که جسم خود را ارزشمندتر از آن می دانند که هر چشمی از آن بهره ببرد، بر مسند والای فضیلت نشسته اند .

26) خواهرم! سادگی را زیور خویش ساز تا محتاج نگاه دیگران نباشی چرا که زنان جلوه گر فقیر نگاه دیگرانند.

27) زنان خوب میراث دار عفاف فاطمه (سلام الله علیها ) و مریم اند، دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.

28)وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری، خدا تو را آبی می کند. آنقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد.

29) حجاب، دختران جوان و نوجوان را از طمع شکارچیان هوس حفظ می کند و آنان را در رسیدن به قله ی رفیع نیکبختی یاری می بخشد.

30) انحصارگرایی زن به همسرش ستون عفاف اوست. زنی که زیبایی خود را طعمه چشم های نامحرم کند. انحصار به همسر را خدشه دار کرده است.

31)
ای عاشق مدهای رنگارنگ! ای فریفته لباس های تنگ و بدن نما که از دنیا به
شوق آمده ای! هیچ اندیشیده ای که این شوق، حزن آخرت را به همراه دارد؟

32)
حجاب اسلامی حضور حماسی زن در جامعه است که قلب استعماگران از هیمنه اش در
بیم و هراس است. چرا که پوشش دینی آئینه تمام نمای عصیان و تسلیم است!

33)
چادر هر زن مؤمن پرچم امنیتی است که به دل های اهل ایمان آرامش می بخشد و
چون جلوه گری کند وجود او به یک مرکز ناامنی در جامعه مبدل شود.

34)
خواهرم! هویت زنانه خویش را پاس دار که خدایت تو را انسانی از جنس زن
آفرید. پس از هرگونه جامه و حرکت مردانه بپرهیز که ارزش های تو ورای این
اعمال است.

35) خواهرم! تقوای الهی را به کام
جان خود ریز تا عالم جانت گلستان گل های طاعت و تسلیم گردد و خیمه حجابت
را برافراشته دار تا حافظ گلستان ارزشهایت شود.

36) خواهرم! نیک
بدان که دین گلستان ارزش هاست و حجاب غنچه نوشکفته درخت تسلیم است. پس خود
را به این غنچه زیبا زینت بخش که حجاب زیور تو و تو زینت آفرینشی.

37)
خواهرم! دنیا خراب آبادی است که هر نقطه آن به نگاه های آلوده نا امن گشته
است. اما فرشته های حجاب در محفل انس و یاد خدا در امنیتی بسر می برند که
دیگران از طعم آن بی خبرند.

38)خواهرم! ویژگی های جسمانی زن از
اسرار اوست و حجاب حافظ اسرار زیبایی های زن است. پس مبادا اسرار خود را بر
نامحرمان افشا کنی که اسرار خود را نادیده انگاشته ای.

39) ای به
جامه مشکی آراسته که به حجاب زینت بخشیده ای! نیک بدان که رنگ مشکی نگاه
شکن است و به بوالهوسان اخطار می دهد که حریم تو حریم عفاف است و در این
وادی، هوس مرده است.

40) ای ملکه عفاف که بر سر، تاج حجاب نهاده ای!
بر خود ببال که به این وادی پا نهاده ای چرا که حجاب زن مهد آرامش اوست که
چون حصاری بلند از گلستان زیبایی های جسم و جانش حفاظت می کند.

41)
خواهرم! چادر خلعت زیبای رهروان وادی عشق است که طوفان هوس ها توان خلعت
آن ها را ندارد. چرا که آنان معجون فهم و عشق و تسلیم رابه کام جان خود
ریختند و چنین معجونی پادزهر هوس های آدمی است.

42) ای نوگل گلزار
دیانت که به تکلیف راه یافته ای! بر خود ببال که به نیکو مقامی بار یافته
ای. پس غنچه وجود خود را به کاسبرگ زیبایی حجاب زینت بخش که غنچه بدون
کاسبرگ امنیت و زیبایی ندارد.

43) خواهرم! اقیانوس دل مردان ساحل
ندارد و از ژرفای مهیب برخوردار است. پس مبادا آن را به موج آوری که در
ناآرامی آن خطرها نهفته است. پس با پوشیدگی خود آرامش مردان را پاس دار تا
خود در آرامش بمانی.

44) خواهرم! جامه های مهیج، پوشش اسرای شهوت است و پوشش دینی لباس آزادزنان همیشه تاریخ بوده است.
تو نیز عطر حجاب بر تارک تاریخ بیفشان که فرشته های حجاب طلایه داران پاکی و نجابتند.

45)
ای به برترین حجاب آراسته! ای به کمال پوشش راه یافته که با کاسبرگ حجابت
چون غنچه های نوشکفته روگرفته ای! چادر تو لبیک خالصانه به پیام حضرت
معبود است که جز در پرتو عشقش به انتخاب آگاهانه آن نتوان رسید.

46)
خواهرم! فاطمه (سلام الله علیها) صراط مستقیم زن مسلمان است و پوشیدگی
نمود بارز مکتب اوست. پس بکوش تا بر محور فاطمه (سلام الله علیها) چرخیده
باشی که حضرتش فرمود: بهترین چیز برای زن آن است که به مردی نگاه نکند و
مردی او را نبیند.

47) ای گلبن بوستان عفاف که شاخه های وجودت را در
برگ های سبز حجاب پوشانده ای! چه زیبا به برگ های حجابت روگرفته ای. هر
برگ سبز پوشش دینی ات شاخه های وجود تو را از آزار رهگذر بیمه کرده است و
طراوت وجمالت را پایدارتر ساخته است.

48) ای ساکن دیار حجب و حیا!
چه عارفانه به میدان آمده ای! پوشش دینی تو دل پاکان روزگار را به شوق
آورده است. چرا که این پوشش از زره جنگاوران میدان رزم بسی والاتر است که
آن زره میدان جهاد اصغر است و حجاب تو زره میدان جهاد اکبر.

49) ای
ساکن وادی عشق که خدا را معشوق خود ساخته ای! دانسته بودم که عاشق انتخاب
هایش را به معشوق وامی گذارد و دیدیم که خلعت زیبای حجابت به انتخاب معشوق
تو بوده است. پس مبارک باد که حجاب اسلامی لباس عشق به خداست.

50) ای به زینت حجاب آرسته ای! ای به مقام عفاف باریافته که چون فرشته ای بر اریکه پاکی نشسته ای! صولت حجابت چشم
ها را خاضع کرده است و سطوت حیائت دل ها را آرام کرده است. بگذار بگویم که
تحقیر هوس ها بزرگت ساخته است. شکر خدای را که اینگونه خواسته است.

51)
ای گوهر آفرینش! زن چه نیکو مقامی دارد که فاطمه (سلام الله علیها) از افق
او تجلی کرد و مریم و زینب (سلام الله علیهما) از آسمان او درخشیدند و
آسیه و خدیجه(سلام الله علیهما) از هستی او طلوع کردند. پس گوهر وجود خود
را به صدف حجاب زینت بخش که حجاب اسلامی از جلوه های زیبای بندگی است.

52)
خواهرم! حجاب باله های شنا به سوی سرچشمه هستی است و پوشش های مهیج وزنه
های سنگینی است که زن را غریق ژرفای مهیب دنیا خواهد کرد. نمونه های به حق
پیوسته فرشته های حجاب را مشاهده کن که چگونه بر اجساد کنیزکان شیطان نگاه
هایی عبرت آمیز دارند و بر هدایت خویش دل به سپاس حق مشغول ساخته اند.

53)
خواهرم! از لباس توری ونازک بپرهیز که طمع و تحریک نامحرمان را به همراه
دارد و جامه ضخیم را سپر خویش قرار ده تا صفات و اسرار زیبایی های جسم تو
را بپوشاند که امیرمومنان (علیه السلام) فرموده است: بر شما باد که لباس
ضخیم بپوشید . براستی کسی که لباسش نازک باشد، دینش نازک است.

54)
خواهرم! پوشش دینی از قداستی خاص برخودار است. پس مباد که آن را در شمار
جامه های دیگر انگاری و سلامت و سادگی این خلعت دینی را به مدل ها و زواید
مهیج آلوده سازی که لباس های غیرشرعی همواره اولین دریچه انحراف را تشکیل
داده اند و پوشیدگی زن همواره خاکریز بزرگی در برابر موج وسوسه ها و کج روی
ها بوده است.

55) خواهرم که به شکوفایی عالم جانت رو کرده ای!نیک
بدان که رشد تو جز در تسلیم حق نباشد و عمران و آبادی جانت جز به تخریب
لانه های هوس شکل نگیرد. پس اسرار زیبایی های سر و سینه ات را به مقنعه ای
سپار که آن ها را از نامحرم بپوشاند و از روسری های نازک وکوتاه بپرهیز که
اسرار تو را بر نامحرم افشا کنند. خدایت توفیق دهد.


شعر خوب تشویق شود و شعر ضعیف هم تذکر داده شود

اگر زمینه ای فراهم شود که مداحان و شاعران را در جریان شعر مذهبی و نیز
آموزش و نقد قرار دهیم، خیلی خوب است. مثلاً در این بیت، این صنعت وجود
دارد: این بیت پیام دارد … شعر خوب تشویق شود و شعر ضعیف تذکر داده شود
که مثلاً اگر انسانی این بیت را اینجور می گفت، بهتر بود و … این حرکت
خوب است.

حجت الاسلام حسن زاده لیله کوهیشاعر و محقق (قم)

می
دانید که ما شعر خوب در زمینه عاشورا کم نداریم. اما شعر خوب کجا هست و
اگر جایی را هم معرفی می کنیم، مداح ما با وجود مجالس متعدد ایا این فرصت
را دارد که بخواهد مطالعه کند یا بگردد و پیدا کند؟! پس لازم است گروهی روی
این موضوع کار کنند و به نوعی، عقبه ی این حرکت را تدارک ببیند. مطالبی را
آماده کنند و زمینه ای فراهم نمایند که برای استفاده ی مداح و سهل الوصول
باشد. طبیعتاً وقتی شعر خوب موجود باشد، دیگر مداح به سراغ شعر نامناسب ـ
تا حدود زیادی ـ نخواهد رفت.

ما در دوره ی ادبیات معاصر ـ متأسفانه ـ
افراد خلاق در زمینه ی ادبیات ایینی را از دست داده ایم. معمولاً شعرای
طراز دوم و سوم ما هستند که کار جدی در زمینه ی ادبیات ایینی می کنند؛ آنها
هم که کارهای ایینی کرده اند یا صبغه ای ندارند که مناسب کار مداحی باشد
یا اگر صبغه ای دارند، جزو کارهای ضعیف آنها محسوب می شود. این است که
فعلاً در این روزگار منبع مناسبی که شعر مناسب و در خور اهل بیت برای
مداحان تدارک ببینند، نداریم. نوعاً مداحان هم کسانی دور و بر خودشان دارند
که کار شعری انجام می دهند. البته عزیزانی در قم و مشهد و شهرهای دیگری
هستند که کار ایینی می کنند آنها هم به صورت تخصصی، ولی از آنجا که با
ظرافت های آوایی و موسیقیایی چندان آشنا نیستند و از طرف دیگر، به دلیل این
که سال ها شعر مناسب در دسترس نبوده و به شعرهای معمولی اکتفا شده،
متأسفانه فرهنگ شعر ضعیف در ادبیات مداحی عرف شده است و مخاطب با این فرهنگ
پرورش یافته. شاید این عیب را که ما در جلسات، می بینیم این که در مجالس
مداحی بعضی ها منتظر دروغی هستند تا اشک ها کم کم جاری شود، این از نظر
روانشناسی، (اصل غافلگیری) است. یعنی شخص می خواهد مطلبی که تا به حال
نشنیده بشنود تا تحریک شود. این اصل غافلگیری را می توان با استفاده از
شعر، تدارک کرد که همواره از آن غفلت شده است. یعنی به نوعی می توان با
شعر، مطلب تازه ای ارائه نمود بدون آن که دروغی مطرح شود.

حاج رضا انصاریانمداح اهل بیت (مشهد)

هنگام
زیارت آستان آقا علی بن موسی الرضا (ع) همواره به یاد بچه های «خیمه» بوده
و هستم. چند روز پیش هنگام جاروکشی آستان، به آقا عرضه داشتم: آقا! تا
حالا که دستتان بالای سر اینها بود، اضافه اش بفرمایید!. خدا را قسم می دهم
هر کاری که می کنید مرضی خداوند و باعث خشنودی اهل بیت باشد. انشاء الله.


به دوستان مداح و شاعر یادآوری می کنم، این دوستان همواره بدانند که چه
کسی دارد به شعرشان گوش می دهد؟ بدانند که این خواندنشان را چه کسی امضا می
کند؟ خوشا به حال آنانی که در این حریم وارد می شوند، همه ی امورشان را به
خدا وامی گذارند، اول به خودم می گویم، بعد به دوستانم که دقت داشته باشیم
که از آل محمد مظلوم تر نیست. از آنها کریم تر هم وجود ندارد، سعی کنیم
فقط به آنها فکر کنیم.

شیعه تاوان علی دوستی خویش دهد

سید رضا مؤیدشاعر اهل بیت (مشهد)

هر کاری که در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت باشد، ارزشمند است. به خصوص مداحی و شاعری.

ان شاء الله به مداحان و شاعران تذکر داده شود که دنبال اصل موضوع باشند. دنبال هوای نفس نباشند و ان شاء الله که اثرگذار هم باشد.

اثرگذاری آن مهم است. شعری هم پیرامون ماجرای هتک حرمت به حرم اهل بیت در نجف و کربلا، سروده ام که به عاشقان تقدیم می کنم:

ای بهشت حرمت گلشن توحید علی

زین چمن چیده ملائک گل امید، علی

ای تو مظلوم ترین فرد که مشهورتر است

نور مظلومی ات از پرتو خورشید علی

کاش چون فاطمه هم قبر تو مخفی می ماند

کز عدو این همه بیداد نمی دید علی

داغ یک بوسه ی قبرت به دل ما و دریغ

تیرها پر زده و قبر تو بوسید علی

در شگفتم که چرا ذره ی بی مقداری

شعله افروخته در خرمن خورشید علی

شیعه تاوان علی دوستی خویش دهد

که ز خون جامه روی جامه بپوشید علی

موج بغضاً لابیه است که از نیل و فرات

بر سر خون شهیدان تو جوشید علی

باید ادب، ذوق و سلیقه با خلوص شاعر، آمیخته باشد

حاج غلامرضا سازگارمداح و شاعر اهل بیت (تهران)

می
دانید که مداحان امروزه، دو گروهند. گروه اول کسانی هستند که کم لطفند و
به یک سری مطالب مهم توجهی ندارند و گوش به حرف امثال ما هم نمی دهند و
گروه دوم ـ که اکثر مداحان جزو گروه دوم هستند ـ افرادی هستند که تلاش
دارند مداحی والایی داشته باشند و هنرشان مورد رضایت آقا امام حسین (ع)
باشد. من به عزیزان مداح، توصیه ندارم فقط این که هرچه می خواهند بگویند و
هر شعری می خواهند بخوانند، اول تأمل کنند ببینند خدا راضی است یا نه؟! می
دانید که سه نفر از مداح باید راضی باشند: اول خدا، دوم خلق خدا و سوم خود
مداح … هم خودش از کارش راضی باشد، هم مردم بگویند به! عجب منبری رفت و
از همه مهمتر این که خدا از او راضی باشد. من فکر می کنم این نوع مداحی،
نقص نداشته باشد. اگر عزیزان مداح این سه رضایت را در نظر بگیرند، این خود
نردبان تکامل برای آنان خواهد بود.

به شاعران هم سفارش می کنم
گوهرتان را خرج گوهرشناس کنید. خرج آنان که قدر می دانند و مسلماً هیچ کس
نیست که بهتر از ائمه (ع) گوهر شعر را بخرد و قدر بداند.

گاهی اوقات
یک بیت شعر، چنان مورد عنایت اهل بیت قرار می گیرد که کار بیست دیوان را
انجام می دهد. مثلاً شعر محتشم پیداست مورد عنایت بوده است.

البته
لازم است این مطلب را هم یادآوری کنیم که، ممکن است کسی از سر اخلاص شعر
ساده ای بگوید، مثلاً شعر که شاعر گفت: شعر می سازم برایت یا علی و «صله»
هم از اهل بیت بگیرد، اما فقط «خلوص» کافی نیست. همان طور که «ادبیات» در
جان محتشم با «خلوص»، مثل شیر و شکر درهم آمیخت و باعث شد آن اثر جاودان را
بیافریند، باید ادب، ذوق، سلیقه و … چاشنی خلوص شاعر شود …

جایگاه آموزش در مداحی

حاج محمدرضا طاهری

اصل
و اساس مداحی، عنایت اهل بیت (ع) است، اما آموزش هم چیزی نیست که بتوان از
آن غافل شد. خیلی از جوان ها استعداد و صدای خوبی دارند، اما باید به
دنبال یک استاد خوب و کسی که بتواند راه درست را به آنها نشان بدهد،
بگردند.

توصیه به علاقمندان

لوازم کار مداحی چند چیز است،
صدای خوب، مفاهیم شعری، مطالعه در تاریخ و سیره ی اهل بیت (ع) و … اگر
جوانی همت و استعداد را در خودش می بیند، باید بگردد و استاد خوبی پیدا
کند. باید ببیند سبک و صدای کدام مداح و استاد با او تناسب دارد.

اما مداحی چیزهای دیگری هم لازم دارد:

اول، اخلاص است که باید یک مداح خوب در خودش ایجاد کند.

دوم،
داشتن توسل همیشگی به اهل بیت (ع) است. عزیزان باید همیشه خودشان را بر در
این خانه ناچیز بدانند و همه چیز را از عنایات اهل بیت (ع) ببینند.

سومین
عنصر حیاتی این کار، احترام به پیشکسوتان این مقوله است. اگر یک جوان با
همه ی ملزومات اولیه آمد و اقبال خوبی هم یافت، ولی در ورطه ی غرور و
خودبینی افتاد، کم کم از عنایت اهل بیت (ع) غافل می شود و بی توجه به این
الطاف و زحمت اساتید، نگاهش به سمت خودش برمی گردد و سقوط می کند. هرچند
عزیزان مداح تجربه کسب می کنند، باید افتاده تر و متواضع تر شوند و ادب
نسبت به خادمان اهل بیت (ع) را بیاموزند.

یک مداح باید …

مرحوم سید عباس جوادی

اینکه
مداح، چطور مخاطب و نیاز مجلس را بشناسد، بستگی به ذکاوت و هوش او دارد،
بعضی از مداحان نوع ارتباط با مردم را می شناسند. این کار یک نوع ذکاوت
فطری می خواهد، بقیه اش هم آموختن است. عزیزان باید مطالعه کنند، به معنای
اشعار مسلط باشند و مطابق فضای غالب مجلس، شعر و روضه بخوانند. مهم ترین
آفت، از میان رفتن اخلاص است. اگر کسی به اندازه ای ذره ای به فکر خودنمایی
بیفتد، اگر کمی از اخلاصش کاسته شود، کارش تمام است. از آن گذشته، عزیزان
نباید برای گریاندن مردم، روضه ی دروغ بخوانند و نسبت های غلط به اهل بیت
(ع) بدهند. باید اصل مقاتل و کتب مرجع درباره ی اهل بیت (ع) را مطالعه کنند
و ذره ای از مرز واقعیت خارج نشوند. می توانند از کتاب هایی مثل منتهی
الآمال، لهوف، مقتل الحسین (ع) و … استفاده کنند. آنچه از طرف ائمه وارد
شده، آن را بگویند. شاعران اهل بیت (ع) هم دقت کنند شعری که می گویند، مشتق
از فرمایش ائمه باشد.

اصولاً در هر کاری اگر عشق و علاقه باشد، کار
به جایی می رسد. آدم وقتی علاقه مند باشد، هر سختی ای را تحمل می کند. نکته
ی دیگر اینکه عزیزان ارتباط خود را با علما و روحانیون زیاد کنند و سعی
کنند معارف دین را از آنها بیاموزند. باید اشعار پرمعنایی بخوانند و مفاهیم
را به خوبی به مستمعان خود منتقل کنند و از این طریق فرهنگ اهل بیت (ع) را
به مردم برسانند، فکر گرفتن و نگرفتن مجلس هم نباشد، اگر نیتشان را برای
خدا خالص کنند، بقیه ی چیزها خودش درست می شود.ویدیو : نکات ادبی درباره ی جوانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
free html hit counter