متن های شاد

از گذشته فرار نکنید و آن را بپذیرید.


از گذشته فرار نکنید و آن را بپذیرید.

با خود مهربان باشید واشتباهات وغفلت هارابه خودتان ببخشید.

نگذارید ظلم وجفای دیگران درگذشته ازشما یک قربانی بسازد.

از گذشته فرار نکنید اما در گذشته هم غرق نشوید و

در سوگ روزهای خوب از دست رفته ننشینید

زندگی پیشکشی است برای شادمانی  ،

ولبخندزیباترین آرایش هرفرداست ومثبت اندیشی کلیدخوشبختی

قدر لحظه ها را بدانید زمانی می رسد که شما دیگر

نمیتوانید بگویید جبران میکنم.

روز را با خنده شروع کنید تا زندگی با خنده در

دستانتان شکوفا شود.

آنقدر آزاده باشیم که فرصتی به نگرانی ،

آن قدربلند نظر که فرصتی به خشم ،

آن قدر قوی که فرصتی به ترس و

آن قدر خوشبخت که فرصتی به بدبختی ندهیم 

یادمان باشد که لبخندمان را توى آیینه ها جا نگذاریم

شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری والاترhttp://ladin.ir/wp-content/uploads/2016/08/images_acardeonJPMG_360239554-1.jpg

شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری والاتر

لیک هرگز نپسندیم به خویش،

که چو یک شکلکِ بی جان شب و روز

بی خبر از همه خندان باشیم!

بی غمی عیب بزرگیست که دور از ما باد…

شاد بودن هنر است

گر به شادی تو دلهای دگر باشد شاد !
    ویدیو : متن های شاد
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b