طریقه نوشته پاورقی در ورد۲۰۱۰

نوشتن پاورقي در ورد ۲۰۱۰ و ۲۰۰۷

پاورقي : برای شرح دادن برخی از توضیحات اضافی در سند ، و یا ارجاع دادن خوانندگان به منابع دیگر ، از پاورقی استفاده می شود.

براي درج پاورقي 

پاورقی ها با اعداد ۱ ، ۲ ، ۳ ، … شماره گذاری شده  و به صورت زير عمل مي كنيم :

۱- درون سند و بعد از عبارتی (يا كلمه ) که می خواهید پاورقی مربوط به آن را اضافه کنید ، کلیک نمایید.
۲- روی سربرگ  References   کلیک کنید.
۳- روی گزينه Insert Footnote  (همون جايي كه آيكن AB هستش)  کلیک کنید.
برنامه شماره مربوط به پاورقی را در متن سند و در پاورقی نشان خواهد داد.

نكته : براي اينكه پاورقي در صفحه جديد دوباره از شماره يك شروع بشه بايد مراحل زير را انجام بدين :

۱ ـ روی سربرگ  References   کلیک کنید.

۲
ـ  روي فلش كوچيك سمت راست در زيرسربرگ footnotes كليك كرده يك پنجره باز
ميشه در قسمت format  و در زير قسمت numbering  گزينه restart each page رو
انتخاب كنيد.برخي از كليدهاي ميانبر در ويندوز

کلیدهای میانبر :
۱- کلیدهای
Alt + Shift : جهت فارسی یا لاتین نمودن صفحه کلید مورد استفاده قرار می گیرد .
۲- کلیدهای حرف +
Shift : جهت تبدیل حروف کوچک به بزرگ استفاده می شود .
۳
کلید Shift +Right : در این حالت اگرShift را پایین نگه داشته و کلید Right را فشار دهید در هر بار فشار یک حرف از سمت راست مکان نما انتخاب می شود .
۴- کلید
Shift +Left : در این حالت اگرShift را پایین نگه داشته و کلید Leftرا فشار دهید در هر بار فشار یک حرف از سمت چپ مکان نما انتخاب می شود .
۵- کلیدهای
Shift + Up : در این حالت اگرShift را پایین نگه داشته و کلید Upرا
فشار دهید کل کلماتی از آن سطر که سمت راست مکان نما می باشند و همچنین
کلماتی که از سطر بالا انتخاب می شوند اگر مکان نما در اول سطر باشد سطر
بالا انتخاب می شود
۶- کلیدهای
Shift +Down : در این حالت اگرShift را پایین نگه داشته و کلید Down را
فشار دهید کل کلماتی از آن سطر که سمت چپ مکان نما می باشند و همچنین
کلماتی که از سطر پایین انتخاب می شوند اگر مکان نما در اخر سطر باشد سطر
پایین انتخاب می شود.
۷- کلید
Ctrl + Shift + Left : کلمه سمت چپ مکان نما را انتخاب می کند .
۸- کلید
Ctrl + Shift +Right : کلمه سمت راست مکان نما را انتخاب می کند .
۹- کلیدهای
Ctrl + A : برای انتخاب کل سند انتخاب میشود .
۱۰- کلیدهای
Ctrl + C : برای کپی کردن قسمت انتخاب شده از متن مورد استفاده قرار می گیرد
۱۱- کلیدهای
Ctrl +X : برای کات کردن قسمت انتخاب شده از متن مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۲- کلیدهای
Ctrl + V : برای قرار دادن قسمت کپی یا کات شده در محل دلخواه مورد استفاده قرار می گیرد .
۱۳- کلیدهای
Ctrl + Home : مکان نما را به اول متن منتقل می نما ید
۱۴- کلیدهای
Ctrl + End : مکان نما را به اخرمتن منتقل می نما ید
۱۵- کلید
Home: مکان نما را به اول سطر جاری منتقل می کند .
۱۶- کلید
End: مکان نما را به اخر سطر جاری منتقل می کند .
۱۷-کلیدهای
Ctrl +Page up :مکان نما را به یک صفحه قبل منتقل میکند
۱۸- کلیدهای
Ctrl +Page Down : مکان نما را به یک صفحه بعد منتقل می کند .
۱۹
کلیدهای Ctrl+ Left : مکان نما را به اندازه یک کلمه به سمت چپ منتقل می کند
۲۰- کلیدهای Ctrl+ Right : مکان نما را به اندازه یک کلمه به سمت راست منتقل می کند
۲۱- کلیدf8 : با یکبار فشار دادن این کلید، حرکت مکان نما باعث انتخاب متن می شود .
۲۲-دوبار کلید
f8 : با دوبار فشار دادن این کلید، کلمه راست مکان نما نتخاب می شود .
۲۲-سه بار کلید
f8 : با سه بار فشار دادن این کلید، زمانیکه مکان نما روی پاراگراف باشد کل پاراگراف انتخاب می شود .
۲۴-
چهار بار کلید f8 : با چهار بار فشار دادن این کلید، کل سند انتخاب می شود.
۲۵- کلید های
ctrl+F3 : جهت چند برش همزمان بکار می رود ، بطوریکه اگر پس از انتخاب قسمت مورد نظر ازمتن Ctrl +F3 را
فشار دهید آن قسمت از متن داخل حافظه ذخیره می شود .شما می توانید این کار
را مجددا ادامه دهید و چند قسمت را برش داده و همزمان در حافظه نگهداری
کنید نهایتا به وسبله کلیدهای معرفی شده در بند ۲۶ در محل مناسب قرار دهید .
۲۶- کلیدهای
Ctrl + Shift + F3 :
پس از قرار دادن قسمتهای متن در حافظه ( بروش اشاره شده در بند ۲۵ جهت
فراخوانی همزمان در محل مورد نظر از این کلیدها استفاده می شود .
۲۷- کلید
Tab : برای ایجاد تورفتگی در سطر اول پاراگراف بکار می رود .
۲۸- کلیدهای
Ctrl + T : برای ایجاد تورفتگی در سطرهای دیگر پاراگراف استفاده می شود بطوری که باید سطرها را انتخاب و با این کلیدها ایجاد تورفتگی نمایید.
۲۹- کلید
Back Space : برای حذف تورفتگی سطر اول پاراگراف می باشد .
۳۰- کلیدهای
Ctrl + Shift+ T : برای حذف تورفتگی در سطرهای دیگر پاراگراف استفاده می شود .
۳۱- کلیدهای Ctrl +O : برای Open سند می باشد.
۳۲- کلیدهای
Ctrl+ S : برای Save سند می باشد .
۳۳- کلیدهای
Ctrl +N : برای ایجاد سند جدید می باشد .
۳۴
کلیدهای Ctrl +P : برای چاپ سند می باشد .
۳۵- کلیدهای
Ctrl +Z : برای Undo می باشد .
۳۶- کلیدهای
Ctrl+ Y : برای Redo می باشد .
۳۷- کلیدهای
Ctrl+ * : برای Show/Hide می باشد .
۳۸- کلیدهای
Ctrl +F : برای Find می باشد .
۳۹- کلیدهای
Ctrl +H : برای Replace می باشد.
۴۰- کلیدهای
Ctrl +G : برای Go To می باشد.
۴۱-
کلیدهای Ctrl +D : برای ظاهر کردن پنجرهFont می باشد.
۴۲- کلیدهای
Ctrl + Shift+ F : برای انتخاب Font می باشد .
۴۳- کلیدهای
Ctrl+ B : برای حالت Bold می باشد.

۴۴- کلیدهای Ctrl +I : برای حالت Italic می باشد .
۴۵- کلیدهای
Ctrl +U : برای حالت Under Lineمی باشد .
۴۶- کلیدهای Ctrl +F4 : برای Close کردن سند می باشد .
۴۷- کلیدهای Ctrl +(+) : برای حالت Subscript می باشد.
۴۸- کلیدهای
Ctrl + Shift + (+) : برای حالت Superscript می باشد.
۴۹
کلیدهای Ctrl + L : برای هم ترازی چپ می باشد .
۵۰- کلیدهای
Ctrl +E : برای هم ترازی از وسط می باشد .
۵۱- کلیدهای
Ctrl +E : برای هم ترازی راست می باشد .
۵۲- کلیدهای
Alt + Shift + D : برای درج تاریخ می باشد .
۵۳- کلیدهای
Alt + Shift + T : برای درج ساعت می باشد .
۵۴- کلیدهای
Ctrl +F2 : برای پیش نمایش چاپ می باشد.
۵۵- کلیدهای
Ctrl + Alt + F : جهت درج پاورقی می باشد.    ویدیو : طریقه نوشته پاورقی در ورد۲۰۱۰
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b