روش محاسبه سرانه آموزش

thumbnail

توانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني

متناسب‌سازي دانش، مهارت و نگرش كاركنان دولت با شغل موردنظردرقالب‌نظام‌آموزش‌جديد
ايجاد ارتباط ما بين ارتقاء كارمندان و مديران با آموزش و بهره‌مندي از امتيازات آن
ارايه آموزش‌هاي فرهنگي، فني، محاسباتي، مالي و قانوني به مديران و كارشناسان 
ارائه آموزش‌هاي تخصصي و اختصاصي مربوطه به مديران

ارائه آموزش‌هاي كارگاهي و مهارتي به مديران و كارمندان

امتياز نهايي

امتيازخودارزيابي

حداكثرامتياز

درصدتحقق

عنوان فعاليت‌

رديف

 

 

 

 

4
4
2
4
4
4
4
4
5

متناسب‌سازي دانش، مهارت و نگرش كاركنان دولت با شغل موردنظر در قالب ‌نظام ‌آموزش‌ جديد:

نيازسنجي و طراحي
برنامه‌هاي آموزشي براساس(تحليل سازمان، تحليل شغل و تحليل فرد يا شاغل) و
تأييد در كميته راهبري آموزش بر اساس نظام آموزش جديد
توزيع دوره آموزشي(سهم استاني) براساس فرم “ج”
اختصاص حداكثر يك درصد بودجه جاري دستگاه به آموزش كاركنان
اجراي برنامه آموزشي مصوب(با رعايت 60 ساعت آموزش
براي مديران و 40 ساعت براي كاركنان در طول سال با كيفيت مطلوب)     
                            
   رعايت نسبت آموزش‌هاي عمومي و تخصصي
ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي اجرا شده و سنجش ميزان اثربخشي دوره‌ها(برنامه‌ريزي، اجرا، تحليل و كاربرد نتايج)
دوره‌هاي آموزش غيرحضوري
 توزيع عادلانه آموزش    

  برون سپاري آموزشي

( نحوه محاسبه:         هزينه آموزش نسبت به حقوق و مزاياي كاركنان=100*مجموع حقوق‌و‌مزاياي كاركنان/هزينه‌كردآموزش
                                   هزينه آموزش نسبت به بودجه جاري دستگاه=100*بودجه جاري دستگاه/هزينه‌كردآموزش

محاسبه:            كل كاركنان(مديران)/كل نفرساعت آموزش =سرانه آموزش‌كاركنان(مديران)  

 

1

 

 

 

 

5
5

ايجاد ارتباط ما بين ارتقاء كارمندان و مديران با آموزش و بهره‌مندي از امتيازات آن:

  1. تعيين و رعايت آموزش‌هاي موردنياز براي ارتقاء و انتصاب مديران و كارمندان
  2. ميزان آموزش‌هاي مصوب طي شده براي ارتقاء و انتصاب مديران وكارمندان

2

 

 

 

5

ارايه آموزش‌هاي فرهنگي، فني، محاسباتي، مالي و قانوني به مديران و كارشناسان 

3

 

 

 

 

10

ارائه آموزش‌هاي تخصصي و اختصاصي مربوطه به مديران
– ميزان افزايش سرانه آموزش تخصصي مديران نسبت به سال قبل

4

 

 

 

 

10

ارائه آموزش‌هاي كارگاهي و مهارتي به مديران و كارمندان
– نسبت آموزش‌هاي كارگاهي به كل آموزش‌هاي ارايه شده

5

نحوه محاسبه:         هزينه آموزش نسبت به حقوق و مزاياي كاركنان=100*مجموع حقوق‌و‌مزاياي كاركنان/هزينه‌كردآموزش
                                   هزينه آموزش نسبت به بودجه جاري دستگاه=100*بودجه جاري دستگاه/هزينه‌كردآموزش

2) محاسبه:            كل كاركنان(مديران)/كل نفرساعت آموزش =سرانه آموزش‌كاركنان(مديران)  

(3  محاسبه:           كل‌نفرساعت‌آموزش‌كاركنان/كل‌نفرساعت آموزش‌هاي عمومي(تخصصي)اجرا شده =آموزش‌هاي عمومي(تخصصي)به كل آموزش‌ها

100*كل ساعت آموزش اجراشده/ميزان ساعت آموزش‌الكترونيكي=نسبت استفاده از روش آموزش الكترونيكي

)
  محاسبه :           100*تعدادكل‌كارمندان(مديران)
دستگاه‌درهمان‌سال/تعدادكارمندان(مديران)آموزش
ديده‌دريك‌سال=نسبت‌كارمندان(مديران)آموزش ديده      
    100*تعدادكل‌كارمندان(مديران)/تعدادكارمندان(مديران)آموزش ديده در
هرطبقه(دامنه ساعت)=توزيع ساعت آموزشي بين‌كارمندان(مديران)

)
 نحوه محاسبه:        100*كل‌ساعت آموزش اجراشده/ساعت آموزش اجراشده
به‌صورت برون‌سپاري=استفاده از بخش غيردولتي در اجراي آموزش

 آب سالم زندگی سالم

 

آب سالم زندگی سالم
آب یکی از نعمات بزرگ پروردگار است که منشاء حیات وسرآغاز زندگی موجودات زنده است . امروزه با پیشرفت صنعتی و رشد جمعیت ، مصرف آب افزایش یافته است ومنابع آب موجود قابل مصرف ، در معرض استفاده بیش از حد  قرار گرفته است .

 

 

میزان
مصرف سرانه آب در اجتماعات مختلف متفاوت است و با فرهنگ و ارتقای سطح
بهداشت جوامع ارتباط مستقیم دارد . هرچه سطح فرهنگ وبهداشت بالاتر باشد
نیاز به آب ومصرف آن نیز افزایش می یابد.
مشخصات آب :
آب تنها ماده متداول درطبیعت است ، که به هرسه حالت فیزیکی ، یعنی جامد ، مایع و بخار وجوددارد.

ویژگی های آب آشامیدنی :
آب
مصرفی برای شرب اجتماعات ، علاوه بر کافی بودن ، باید از نظر بهداشتی نیز
مناسب باشد .میزان متوسط مصرف آب برای آشامیدن هر فرد 2-1 لیتر در روز است
که باید مطبوع و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
بطور کلی آب را در صورتی قابل آشامیدنی می گویند که صاف و زلال ، بی رنگ ، بی بو و دارای شرایط زیر باشد:
الف – آلوده به عوامل بیماری زا ومزاحم نباشد .
ب – عاری از مواد مسموم کننده باشد.
ج – مواد معدنی وآلی آن برای مصرف کننده زیان آور نباشد.
منابع آب شامل :
الف – آبهای سطحی مثل رودخانه ، نهرها
ب – آبهای زیرزمینی شامل چشمه ، چاه ، قنات
 
مواد موجود درآب
الف – مواد محلول : باعث حل شدن نمک در آب مشود.
ب-
مواد کلوئیدی ومعلق : شامل ذراتی با ابعاد بسیار کوچک میباشد که مدتها در
آب شناور می ماند و جداکردن آنها با تصفیه آب صورت می گیرد.

ناخالصی ها و آلودگی های متداول آب :
آب صددرصد در طبیعت یافت نمیشود. در آب ممکن است ناخالصی و آلودگی های زیر دیده شود.
الف) گازها : نظیر Co2 ، هیدروژن سولفره ، ازت و اکسیژن
ب) ترکیبات شیمیایی : مانند کلسیم ، منیزیم ، سدیم ، فلوئور، آهن ، سولفاتها ، بی کربناتها ، نیتراتها و نیتريتها و غیره .
ج ) مواد معلق غیر زنده مانند ذرات رس ،ماسه های ریز
د ) مواد معلق زنده مانند باکتری ها ، قارچ ها ، جلبکها ، انگل ها و ویروسها 
املاح
موجود در آب تاحد مجاز برای بدن لازم بوده و آب را مطبوع وگوارا می نماید.
وجود بیش از حد مجاز املاح کلسیم و منیزیم وگاهی آهن ومس درآب را اصطلاحا”
سختی آب می گویند.
ضمنا” میکربهای بسیاری از بیماریها که همراه مدفوع ، ادرار، استفراغ دفع میشوند می توانند سبب آلودگی آب شوند.
مهم
ترین شاخص آلودگی آب تاکنون باکتری کلی فرم بوده که دارای گونه های
متفاوتی میباشد . نوع خاصی از دسته کلیفرم ها بنام اشرشیا ( Coli – E ) که
منشاء مدفوعی دارد بعنوان شاخص آلودگی آب انتخاب گردیده است .

نمونه برداری آب جهت آزمایش باکتریولوژی
کیفیت باکتریولوژی آب آشامیدنی رافقط از طریق نمونه های متوالی که درطول مدت زمان معینی جمع آوری شده میتوان ارزیابی نمود.
برای
جمع آوری نمونه آب باید از بطریهای شیشه ای یا درب سمباده ای استریل
استفاده شود و اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از آلودگی های بعدی آن بعمل
آید.
برروی برچسب بطری باید تاریخ نمونه برداری ، نام شخص نمونه گیر ومکان نمونه برداری ثبت گردد.
ابتدا
شیر برداشت را با پنبه الکلی مشتعل ضد عفونی میکنند و سپس شیرآب را باز
كرده و پس از چندثانيه آب را داخل بطری می ریزند درآن را بسته و به
آزمایشگاه یا مرکز بهداشتی درمانی می فرستند.
آزمایش بهتر است بلافاصله
بعد از نمونه برداری انجام شود اما چون درمناطق روستایی این مسئله امکان
پذیرنیست ، بنابراین برای آبهای آلوده فاصله زمانی 6 ساعت و برای آبهای پاک
فاصله زمانی 12 ساعت از لحظه نمونه برداری تا انتقال به آزمایشگاه باید در
نظر گرفته شود و حداکثر از 24 ساعت تجاوز ننماید.
 
سالم سازی آب شرب:
هیچگونه آبی را نمی توان قبل از تصفیه و یا اطمینان از سالم بودن آن مصرف کرد هدف از تصفیه آب عبارت است از
الف) جداکردن مواد شناور و معلق درآب
ب) عاری کردن آب از عوامل بیماریزا
ج) برطرف کردن رنگ ، بو، طعم نامطبوع آب تا آنجا که مورد قبول مصرف کننده قرار گیرد.
تصفیه آب درمقیاس کوچک ( مصارف فردی یا خانگی )
برای تصفیه آب مصرفی در منازل سه روش کلی وجود دارد .
الف ) صاف کردن
ب) جوشاندن
ج) گندزدایی توسط مواد شیمیایی (پرکلرین)

ساده ترین روش ضدعفونی کردن آب ، جوشاندن آن است .
با جوشاندن صحیح آب بسیاری از عوامل بیماریزا نظیر باکتری ، کیست و تخم انگل از بین می روند.
برای
مقادیر کم آب درمنازل ، میتوان پس از جوشاندن ( بمدت یک دقیقه ازشروع نقطه
جوش) آن را ضدعفونی وعاری از میکرب نموده و پس از سرد شدن بدون جابجا
نمودن به ظرف دیگر ، برای شرب از آن استفاده کرد

گندزدایی آب آشامیدنی باپرکلرین :
پرکلرین
یاهیپوکلریت کلسیم پودر سفید رنگی است با خاصیت گندزدایی که بوی زننده
وتندی دارد ومجاری تنفس را آزار میدهد. این ماده در بازار با درجه خلوص 60
تا 70 درصد عرضه میشود.
درزمان کلرزنی رعایت نکات زیرضروری است :
درموقع استفاده از پودر پرکلرین ماسک یا پارچه ای را جلو دهان وبینی ببندید .
پس از بازکردن درب بشکه ، پودر کلر داخل آن حداکثر تایک ماه ونیم قابل استفاده است وبیشتر از این مدت ، اثرش رااز دست میدهد.
پرکلرین را باید ازدسترس اطفال دور نگه داشت .
هرزمان که به آب کلراضافه میشود باید با وسیله ای اب را بهم زد تابخوبی مخلوط شود وبرای استفاده ازآب باید حداقل 30 دقیقه صبرکرد.
آبهای
بسیار آلوده که محتوی مقادیر زیادی مواد آلی هستند و یا آبهای تیره برای
کلرزدن مناسب نیستند، بنابراین آبهای تیره را اول باید صاف کرد وبعد آن را
کلرزد.
میزان پرکلرين برای ضدعفونی هرمترمکعب آب 3 تا 5 گرم ومیزان مطلوب کلرآزاد باقیمانده درحد 2/0 تا 8/0 میلی گرم درلیتر است .
شرایط نگهداری پودر پرکلرین :
بخاطر
حساسیت نسبت به گرما و رطوبت باید بشکه های پرکلرین درجای خشک وخنک
نگهداری شود . نگهداری آن درآفتاب و یا انبارهای گرم ، خطر انفجار را در پی
دارد.
بشکه های پرکلرین رانباید درمجاورت مواد بودار و قابل اشتغال
مانند بنزین ، نفت ، گازوئیل یا سموم کشاورزی بخصوص سم فسفره ا مواد ضد
عفونی کننده مانند کرئولین قرار داد و به شدت باید از این کار اجتناب نمود.

انبار مخصوص نگهداری بشکه های پرکلرین باید مجهز به تهویه مناسب باشد.
کف انبار مخصوص نگهداری بشکه های پرکلرین باید از جنس مقاوم به رطوبت ساخته شده باشد.
بشکه های پرکلرین را باید روی صفحات چوبی که به فاصله 10 سانتی متر از کف انبار فاصله دارد قرار داد.
روی درب انبار محل نگهداری پرکلرین باید علامت هشدار دهنده نصب شود

کلرینه نمودن آب در انبارها:

برای
گندزدایی آب موجود درآب انبار ، ابتدا باید حجم آب انبار که معمولا” به
شکل مکعب مستطیل میباشد را محاسبه کرد. سپس به ازاء هرمتر مکعب تا 5 گرم
پودر پرکلرین را با توجه به میزان آلودگی در داخل یک سطل آب کاملا” حل
نموده ، پس از آن محلول بدست آمده را باید به آب انبار اضافه نمود ،
بطوریکه تمام سطح آب را فرا گیرد . سپس آب را با وسیله ای تمیز خوب بهم زد
تا محلول پرکلرین در تمام قسمتهای آب پخش شود . پس از نیم ساعت آب کلرینه
شده وقابل مصرف میباشد.

کلرینه کردن آب چاه :
برای
گندزدایی آب چاه ،پس از محاسبه حجم چاه باید به ازاء هرمتر مکعب آب یک
قاشق مرباخوری پرکلرین ( حدود 5 گرم ) را در داخل یک سطل آب حل و به آب چاه
اضافه کرد . از آنجا که آب چاه مرتبا” اضافه میشود. هرزمان که بوی کلر در
آب استشمام نشد، لازم است گندزدایی تکرار شود.
طریقه دیگری که برای
گندزدایی آب چاه وجود دارد کوزه گذاری است . به این ترتیب که ابتدا در بدنه
یک کوزه سفالی با گنجایش 12 تا 15 لیتر ، دو سوراخ به قطر 6 میلیمتر در دو
طرف کوزه نزدیک وسط آن ایجاد کرد . سپس 750 گرم پودر پرکلرین و3 کیلو گرم
ماسه کاملا” تمیز را مخلوط نموده و به داخل کوزه ریخته پس از آن درکوزه را
بایک ورقه پلاستیک غیرقابلنفوذ محکم بسته وبعد کوزه را در چاه آویزان
میکنند ، بنحوی که پائین تر از سطح آب قرار گیرد.
این مقدار پرکلرین
برای گندزدایی آب چاهی که روزانه 900 تا 1200 لیتر آب از آن برداشت میشود
برای مدت یکهفته کافی است دراین مدت کوزه را باید خارج وکار را تکرار کرد.

كلرينه كردن آب مخازن ( زميني ياهوايي )
بايد ابتدا حجم منبع را معين نموده و سپس به ازاء‌هرمتر مكعب ازآب 5 گرم ( يك قاشق مرباخوري) پودر پركلرين به آب اضافه نمود.
ضروري
است كه قبلا” پركلرين مورد نياز را دريك سطل يا ظرف آب حل كرده ،‌محلول را
در داخل مخزن ريخته و به نحوي بهم زدكه با آب مخزن كامل” مخلوط شود.

كلرينه كردن آب آشاميدني با محلول كلر مادر (‌كلر 1 درصد)‌
يكي
از روشهاي ساده براي گندزدايي و تهيه آب آشاميدني سالم ،‌استفاده از محلول
كلر مادر يا كلر 1 درصداست . درحال حاضر در بسياري از روستاهاي كشور به
دلايل مختلف ، مانند عدم وجود لوله كشي از روش كلر مادر براي سالم سازي آب
شرب استفاده ميشود. موفقيت اين روش در روستا بستگي به آموزش صحيح واصولي
مردم دارد.

براي تهيه محلول كلر مادر يا 1% پانزده گرم ( يك قاشق
غذاخوري يا سه قاشق مرباخوري ) از پودر پركلرين را دريك ظرف مناسب ( بطري
تيره زنگ) ريخته ،‌ آنقدر آب اضافه مي كنيم ، تاحجم محلول به يك ليتر برسد.
سه قطره از اين محلول يك درصد براي گندزدايي يك ليتر آب كافي است . بديهي
است پس از نيم ساعت بايد ميزان كلرباقيمانده را اندازه گيري كرد.
براي اطمينان از وجود كلر باقيمانده درآب و اندازه گيري آن از وسيله اي بنام كلرسنج استفاده ميشود.
كلرسنج :
كلرسنج دستگاهي است كه از طريق مقايسه رنگ ،‌ ميزان كلر باقيمانده را مشخص ميكند و درجه اسيديته آب با آن اندازه گيري ميشود.
كلرسنج
ها برحسب نوع معرفي كه در آنها به كار مي رود ، شناخته ميشوند متداول ترين
آنها كلر سنج هاي با معرف محلول ارتوتوليدين و يامعرف D.P.D شامل كلر سنج
هاي قرصي ، محلولي و پودري هستند

 ویدیو : روش محاسبه سرانه آموزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
free html hit counter