حقوق دهياران

نشست سند همکاری فرمانداری مه ولات و اتحادیه دهیاری ها

جلسه
سند همکاری مابین اتحادیه دهیاری ها و فرمانداری شهرستان مه ولات ساعت
11صبح روز یکشنبه در محل فرمانداری مه ولات برگزار شد .در این جلسه
فرماندار محترم مه ولات جناب آقای رنجبر . آقای عمادی پور معاون فرماندار و
آقایان خرسند و بسکابادی بخشداران این شهرستان حضور داشتند.آقای مهندس
خراشادیزاده مدیر عامل اتحادیه که همراه با تیم کارشناسان اتحادیه اعم از
واحد شرکت های تعاونی ، حوزه مدیریت ، ماشین آلات ، روابط عمومی و حقوقی و 
همچنین مدیران عامل شرکت های تعاونی بخش مرکزی مه ولات و شادمهر به همراه
کارشناسان مالی و فنی خویش در این جلسه حضور پیدا کرده بودند پس از ارائه
سخنانی در باب جایگاه شرکت های تعاونی دهیاری و عدم محدودیت قانونی در خصوص
ورود این شرکت ها به فعالیت های مختلف ، شرایط پیشرفت و رشد روستا ها را
در دو حوزه شناخت مدیریت روستایی از کلیات بازده روستای خود  و همچنین
 ایجاد تعامل سازنده با نهادهای مرتبط دانسته و ابراز امیدواری کردند با
ایجاد تفاهم نامه های سند همکاری بین فرمانداری ها و شرکت های تعاونی
دهیاری شهرستانهای شاهد رشد چشمگیر روستاهای استان باشیم در خاتمه فرماندار
مه ولات با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در رشد و آبادانی روستاها عمده
فعالیت این دولت را تکمیل نمودن طرح های نیمه تمام خواندند.یک نسخه از
تفاهم نامه تنظیم شده تقدیم فرماندار گردید و مقرر شد جناب رنجبر و تیم
کارشناسی ایشان پس از مطالعه و بررسی بندهای تفاهم نامه نسبت به تنظیم
نهایی ان اقدام نموده تا انشاءالله به امضاء برسد.در ادامه تیم اعزامی
اتحادیه در معیت معاون فرماندار و بخشداران شهرستان از روستای مدل توسعه عبدل آباد
بازدید به عمل آوردند ، جناب مهندس خراشادیزاده پس ازبازدید از پیشرفت های
عمرانی روستا وارائه گزارش دهیارعبدل آباد  و در نشستی صمیمی در محل
دهیاری ضمن قدردانی از زحمات شورای اسلامی و دهیاری روستا و قراردادن توسعه
روستا در نقطه مطلوب و قابل توجه ، نقشه راه توسعه بیشتر و بهتر را برای
حاضرین بیان فرمودند.در مسیر بازگشت به مشهد آقای مهندس خراشادیزاده از
ساختمان جدید شرکت تعاونی دهیاران بخش شادمهر نیز بازدید فرمودند.


اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

فصل اول : كليات

 

ماده 1:

در اجراي مفاد ماده 62 قانونشهرداريها و تصويبنامه جلسه مورخ 8/5/1365 هيات محترم وزيران به منظور ايجادهماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين هدايت و نظارت برفعاليتهاي شهرداريها وو اجراي وظايفي كه قانونا در اين رابطه به عهده وزارت كشورگذاشته شده است سازمان شهرداريهاي كشــــــــور كه در اين اساسنامه (ســـــازمان) ناميده مي شود تشكيل مي گردد.

  

 ماده 2 :

سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بودهو بصورت وابسته به وزارت كشور اداره خواهد شد.

 

 

 ماده 3 :

مركز سازمان در تهران است و سازمانهمياري شهرداريهاي استان به عنوان دفاتر آن در استانها وظايف اين سازمان را عهدهدار خواهد بود.

 

 

ماده 4 :

سازمان حسب تشكيلاتي كه به تصويبسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد رسيد. در رشته هاي مختلف مورد نياز شهرداريها كارشناسان و مهندسين و متخصصين داراي مدارك علمي و تخصصي را در اختيار ميگيرد.

 

  

فصل دوم : هدف و وظايف و حدوداختيارات سازمان 

ماده 5 :

اهداف سازمان هدايت و نظارت برفعاليتهاي شهرداريها در حدود وظايف محوله به وزارت كشور و پشتيباني هاي مالي فنياجرائي و مديريتي از شهرداريهاي و سازمانهاي وابسته به آنها در زمينه هاي مختلفباحداكثر استفاده از امكانات موجود در چارچوب سياست هاي دولت.

  

 ماده 6 :

وظايف و حدود عمليات سازمان :

-1 تشكيل بانك اطلاعات به منظور جمعآوري اطلاعات و آمارهاي مربوط به شاخص هاي عمران شهري و تجزيه و تحليل آنها برايتصميم گيري و استفاده در طراحي و برنامه ريزي و بهبود امور و مسائل شهري وشهرداريها .

-2 ايجاد مراكز پژوهشي به منظور انجاممطالعات و بررسيهاي مربوط به شهرداريها و مطالعه و بررسي مداوم مسائل سازماني وروشهاي اداري مالي فني خدماتي و تداركاتي و ساير امور شهرداريها و سازمانهاي تابعهو وابسته و توصيه بايجاد يا اصلاح سازمان و بهبود روشها و ايجاد وحدترويه.

-3 بررسي و تنقيح قوانين و مقرراتمرتبط با امور شهرداريها اعم از جاري و پيشنهادي بمنظور تشخيص مقررات متناقض ومزاحم و دست و پاگير و نيز رفع خلاه هاي قانوني و يا اصلاح و تكميل مقررات موجود وپيشنهاد آن جهت سير مراحل قانوني و پيگيريهاي لازم تا مرحله تصويب و ابلاغ .

-4 تشكيل همايش ها كنفرانسها و جلساتو برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقا كاري و عملكرد شهرداران و كاركنانشهرداريها.

-5 ايجاد ارتباط بين شهرداريهاي كشوربا يكديگري و شهرداريهاي ساير كشورها با يكديگر و همچنين حضور در مجامع بين الملليدر امور شهري و شهرداري و قبول عضويت مراجع مذكور بمنظور آگاهي و استفاده از تجاربو تحولات علمي در زمينهه هاي مرتبط با امور و مسائل شهري و شهرداريها با رعايتقوانين و مقررات مربوط.

-6 برقراري ارتباط بين شهرداريهايكشور بمنظور تبادل اطلاعات و تجارب مربوط به روشهاي اداري مالي فني خدماتي و سايرامور شهرداري و همچنين ايجاد شرايط لازم در جهت همكاري شهرداريهاي نزديك بهم با هدفتقليل هزينه هاي عمراني و خدماتي و جلوگيري از اصراف و تبذير در امكانات شهرداريهانظير ايجاد بانك ماشين آلات شهرستان استفاده مشترك از نيروي انساني وتخصصي.

-7 برنامه ريزي و تسهيم كليه اعتباراتووجوه متمركز شهرداريها كه طبق قوانين مربوط در اختيار وزارت كشور ( سازمانشهرداريها) قرار مي گيرد.

-8 نمايندگي وزارت كشور جهت عضويت وشركت در كليه كميسيونها كميته ها جلسات و هياتهايي كه موضوع آنها در ارتباط ياوظايف سازمان است و نيز در همايش و اجتماعات حسب نياز و درخواست .

-9 بمنظور آموزش نيروي انساني موردنياز سازمان و شهرداريها در رشته هاي تخصصي مالي اداري فني خدماتي و ساير رشته هايمورد نياز سازمان موظف است علاوه بر اهتمام واقعي در بهره گيري از امكانات واقعي دربهره گيري از امكانات آموزشي و تحقيقاتي موجود از طريق دوره هاي توجيهي و آموزشيكوتاه مدت توسط مراكز آموزش رسمي اقدام نمايد.

-10 تعيين ضوابط و معيارهاي مربوط بهاستفاده مديران و كاركنان سازمان شهرداران و كاركنان شهرداريها از بورسها ي آموزشيمطابق مقررات مربوط.

-11 نظارت و مراقبت در اقامه كليهدعاوي له و عليه مربوط به شهرداريها از طريق مشاوره و راهنمائي حقوقي آنها حسب موردو با درخواست شهرداريها و قبول وكالت و حق توكيل از طريق شهرداري بمنظور حضور ودفاع حقوقي در محاكم قضائي و حقوقي.

12-
قبول نمايندگي شهرداريها براي انجام معاملات آنها و نيز تجهيزات و ماشين
آلات بصورت متمركز از محل وجوه متمركز شهرداريها كه در اختيار سازمان مي
باشد با رعايت مقررات مربوط .

13-
انجام كليه تكاليف و وظايفي كه در قالب موضوعات اين اساسنامه طبق قوانين و
مقررات در امور شهرداريها به وزارت كشور محول شده يا خواهد شد.

14- تاليف و ترجمه و انتشار كتب و مجلات درباره مسائل اداري فني مالي و خدماتي وساير امور شهرداريها.

15-
ارائه خدمات حسابرسي حسب درخواست شهرداريها راسا و يا از طريق انعقاد
قرارداد حسابرسي با موسسات حسابرسي قانوني داراي مجوز رسمي از مراجع ذيربط.

16- بازرسي شهرداريهاي كشور

17- تهيه و تدوين نظام برنامه ريزي شهرداريها.

18-
انعقاد قراردادهاي خاص بمنظور استفاده از خدمات افراد متخصص و يا مهندسين
مشاور و پيمانكاران و سازندگان و دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي اعم از داخلي
يا خارجي با رعايت مقررات مربوط براي مدت محدود و معيين .

19- نظارت عاليه بر نحوه اجراي پروژه ها و طرحهاي عمراني از نظر فني و حسن اجراي كار .

 

 

  

 

 

 فصل سوم : اركان سازمان

ماده 7 :

سازمان داراي اركان زير است:

الف- شوراي سازمان
ب- رئيس سازمان
ج- حسابرسي(بازرسي) سازمان

 

 ماده 8:

معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور رئيس سازمان مي باشد.

 

 

ماده 9:

شوراي سازمان:

1- معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور به عنوان رئيس شورا
2- نماينده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
3- 3 نفر از شهرداران كشور به انتخاب شهرداران در دو مرحله درون استاني و
بين استاني براي مدت دو سال كه انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

ماده 10 : 

جلسات عادي شوراي سازمان هر سال دوبار در نيمه دوم ارديبهشت و بهمن ماه تشكيل مي گرددو تصميمات شورا با اكثريت آرا معتبر خواهد بود.

تبصره
: جلسات فوق العاده شواري سازمان به تشخيص رئيس سازمان و يا درخواست سه
نفر از اعضا و يا درخواست بازرسي بنا به دعوت رئيس سازمان تشكيل خواهد شد.

 

ماده 11: 

وظايف شوراي سازمان :

1- بررسي و تصويب بودجه اصلاح بودجه و متمم بودجه و بيلان و تفريغ بودجه و برنامه يكساله و پنجساله فعاليتهاي سازمان .

2- بررسي و تصويب آئين نامه هاي مورد نياز سازمان اعم از استخدامي مالي و معاملاتي حسب پيشنهاد رئيس سازمان .

تبصره: آئين نامه استخدامي بايد به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

3- اعلام نظر و تصويب تشكيلات سازمان و يا اصلاح آن حسب پيشنهاد رئيس سازمان و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

4-
انتخاب حسابرس (بازرس ) از ميان حسابرسان (بازرسان) رسمي كارشناسان رسمي
دادگستري براي مدت يكسال با حكم رئيس سازمان و تعيين حق الزحمه حسابرس
(بازرس).

5-
موافقت با تاسيس شركت و موسسات و مراكز وابسته به سازمان با پيشنهاد رئيس
سازمان وموافقت وزير كشور با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه .

6-
موافقت با تاسيس اتحاديه سازمانهاي وابسته به شهرداريها با پيشنهاد رئيس
سازمان اساسنامه اتحاديه پس از تصويب شوراي سازمان با امضا رئيس سازمان
ابلاغ مي شود.

7-
انجام وظايف وزارت كشور راجع به تصويب اساسنامه موسسات و سازمانهاي وابسته
به شهرداريها موضوع بند 15 ماده 71 قانــــــــــون ( تشكيلات وظايف و
انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و ابلاغ آن با
امضا رئيس سازمان.

 

 ماده 12: 

رئيس
سازمان در برابر وزير كشور مسئول بوده و بعنوان بالاترين مرجع سازمان در
حدود قوانين و مقررات موضوعه و مفاد اين اساسنامه وظايف و اختيارات ذيل را
دارا مي باشد.

1-
تهييه و تنظيم بودجه متمم بودجه بيلان و تفريغ بودجه سازمان و اجراي آنها
پس از بررسي و تصويب در اجلاس شوراي سازمان و تاييد وزير كشور.

2- تهيه برنامه هاي يكساله و پنجساله سازمان و اجراي آن پس از بررسي و تصويب در اجلاس شوراي سازمان و تاييد وزير كشور.

3-
امضا و عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به نمايندگي سازمان در مقابل
مراجع اداري و حقوقي و قضايي انتخاب وكيل با حق توكيل و يا پايان دادن به
دعاوي از طريق مصالحه يا ارجاع به دعاوي.

4-
تهيه پيش نويس لوايح وطرحهاي قانوني و ارائه آن توسط وزارت كشور به هيات
دولت و مراجع قانوني ديگر پس از تصويب شوراي سازمان و شركت در اجلاس و
كمسيونهاي هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي بمنظور توضيح و توجيه موارد ارائه
شده بر حسب دعوت بعمل آمده از مراجع فوق الذكر با اجازه وزير كشور.

5- تهيه و تغيير و اصلاح تشكيلات اداري سازمان با پيشنهاد شوراي سازمان تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.

6- نصب و عزل و تغيير مستخدمين كاركنان سازمان با رعايت مقررات.

7- اهدا يا قبول هدايا بنام سازمان و تاييد وزير كشور در چارچوب مقررات جاري خواهد بود.

8- رئيس سازمان مي تواند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از مديران سازمان تفويض نمايد.

 

  ماده 13 :

حسابرس (بازرس)

حسابرس (بازرس) سازمان پس از انتخاب توسط شوراي سازمان و با حكم وزير كشور براي مدت يكسال منصوب خواهد شد.

    

ماده 14 :

رئيس
سازمان و مديران دفاتر استاني و سازمانهاي وابسته موظفند تسهيلات لازم را
به منظور انجام حسابرسي براي مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان فراهم نمايد.

حسابرس
(بازرس) يك نسخه از گزارش خود را با اظهار نظر صريح حداقل يكماه قبل از
تشكيل جلسه براي شواري سازمان به اعضا شوراي سازمان تقديم نمايد.

 

 

 ماده 15:

حضور حسابرس (بازرس) در جلسات سالانه شورا الزامي است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم : مقررات مختلف

ماده 16 :

منابع مالي سازمان عبارتند از :

1- منابع مالي موضوع مصوبه به مورخ 8/5/1365 هيات وزيران .
2- اعتبارات دولتي هر گاه در بودجه كل كشور پيش بيني و منظور شده باشد.
3- هدايا و كمكهاي دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و بين المللي .

 

ماده 17 :

سازمان تا هنگام تصويب مقررات راجع به امور استخدامي و مالي شهرداري تهران استفاده خواهد كرد.

 

 ماده 18 :

هر
گونه تغيير و اصلاح در اين اساسنامه به پيشنهاد و تاييد شواري سازمان و
وزير كشور و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود.

  

ماده 19:

آن
تعداد از كارمندان وزارت كشور و استانداريها و فرمانداريها كه وظايف مربوط
به آنها به سازمان مزبور محول شده است در چهارچوب قانون استخدام كشوري به
اين سازمان منتقل مي گردد.

 

ماده 20:

اين اساسنامه در تاريخ و در چهار فصلو بيست ماده و دو تبصره و چهل و ســــــــــــــه بند به تصويبنامه شماره 35960/19-19/5/65 هيات وزيران به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوررسيد.

 

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
free html hit counter