جملات بزرگان درمورد دعا برای دوستان

thumbnail

سخنان بزرگان در مورد دوست

سخنان بزرگان در مورد دوست

Great-sayings-about-Friend

در این بخش آسمونی جملات و اشعار بزرگان در مورد دوست و دوستی را به ترتیب حروف الفبا برای شما عزیزان به نمایش گذاشته ایم.

 

آ

«آری آغاز دوست داشتن است// گرچه پایان راه ناپیداست// من به پایان دگر نیندیشم// که همین دوست داشتن زیباست»
فروغ فرخزاد

«آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است// با دوستان مروت، با دشمنان مدارا»
حافظ

«آنان که دوستی و محبت را به‌زندگی خود راه نمی‌دهند،به‌آن ماند که طلوع خورشید را مانع شوند.»
سیسرو

«آنچه مردم، دوستی می‌خوانند چیزی غیر از
نفع شخصی نیست، دوستی خودپرستی انسان است که می‌خواهد از دیگران به عنوان
دوستی متمتع گردد.»
فرانسوا لارشفوکو

«آن کس که در هرجا دوستانی دارد، همه جا را دوست‌داشتنی می‌یابد.»
ضرب‌المثل چینی

 

الف

«از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است// جایی برای کینهٔ دشمن نمانده است»
اظهری کرمانی

«از جان طمع‌بریدن آسان بود ولیکن// از دوستان جانی مشکل توان بریدن»
حافظ

«از جهان گرچه بوستان خوشتر// بوستان هم به دوستان خوشتر»
مکتبی شیرازی

«از خویشاوندان به‌راحتی می‌توان برید، اما رشته دوستی را هرگز.»
سیسرو

«از سلامتی خود مواظبت می‌کنیم، برای روز
مبادا پول ذخیره می‌کنیم، سقف خانه را تعمیر می‌کنیم و لباس کافی می‌پوشیم،
ولی کیست که در بند آن باشد که بهترین دارایی یعنی دوست را به صورتی
عاقلانه برای خود فراهم کند؟»
رالف والدو امرسن

«از محبت، نار نوری می‌شود// وز محبت، دیو حوری می‌شود»
مولوی

«از هرچه بگذری، سخن دوست خوش‌تر است// از یار ناز خوش‌تر و از من نیازها»
ادیب پیشاوری

«اغلب، دوستان ما از خطرناک‌ترین دشمنان هستند.»
آندره ژید

«اگرچند، بدخواه‌کشتن نکوست// از آن کشتن آن به که گرددت دوست»
اسدی طوسی

«اگر دوستان نتوانند از گناهان کوچک یکدیگر چشم‌پوشی کنند، نخواهند توانست دوستی خود را به جایی برسانند.»
لابرویر

«اگر دوست تو مرتکب خطایی شد از دوستی او
صرفنظر مکن زیرا که انسان در معرض خطا است، تا می‌توانی دوست برای خودت
آماده کن نه از برای مالت.»
فیثاغورس

«اگر هر کس همه کس را دوست می‌داشت همه کس صاحب دنیا می‌شد.»
فردریش شیلر

«این دغل دوستان که می‌بینی// مگسانند دور شیرینی»
سعدی

 

ب

«با چه کسانی دوست و رفیق می‌باشی تا بگویم چگونه آدمی هستی.»
رالف والدو امرسن

«برای این‌که دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.»
آندره موروا

«بر دوستی که حسود باشد، ایمن نمی‌توان بود.»
بزرگمهر

«بگذار که دوستی کم کم به اوج خود برسد، اگر این رسیدن برق‌آسا باشد ناگهان از نفس می‌افتد و متوقف می‌شود.»
ولتر

«بود آینه دوست را مرد دوست// نماید بدو هرچه زشت و نکوست»
اسدی طوسی

«بهترین دوستان من کسانی هستند که پیشانی و ابروهای آنها باز است.»
ویکتور هوگو

«بهترین و حقیقی‌ترین دوستانم از تهی دستانند، توانگران از دوستی چیزی نمی‌دانند.»
آمادیوس موتزارت

«به خدا تکیه کن و مطمئن باش زیر سایهٔ خدا دوستان زیادی پیدا می‌کنی.»
ناشناس

«به دوستی که بعد از عشق بین دو نفر حکمفرما می‌شود باید عقیده داشت.»
الکساندر دوما

«بی دوست زندگانی ذوقی چنان ندارد.»
سعدی

 

پ

«پای در زنجیر، پیش دوستان// به، که با بیگانگان در بوستان»
سعدی

«پرسیدم دوست بهتر است یا برادر؟ گفت: دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب میکند.»
ناشناس

 

ت

«تا انسان دوست نداشته باشد نمی‌فهمد.»
لامارتین

«تندی مکن که رشته صدسال دوستی// درجای بگسلد چو شود تند، آدمی// همواره نرم باش که شیر درنده را// زیر قلاده برد توان، با ملایمی»
محمدتقی بهار

«تو اول بگو با کیان دوستی// پس آنگه بگویم که تو کیستی»
ضرب‌المثل فارسی

 

ج

«جهان از بد و نیک آبستن است// برون دوست است و درون دشمن است»
اسدی طوسی

 

چ

«چنانچه شفای بدن با دارو میسر باشد، نشاط و بقای نفس نیز با دوستان بود، پس زیاد گردانید دوستان خود را
ناشناس

«چو کیسه تنگ بداری زمردمان ای دوست،// مدار
چشم محبت زدیگران، نه نکوست// چو دست را نتوان شست، جز به دست دگر،// بگیر
و ببخشای تا شوی محبوب»
یوهان ولفگانگ گوته

«چون دوست زشت کند چه چاره از باز گفتن.»
ابوالفضل بیهقی

«حکیمی را پرسیدند دوست بهتر یا برادر؟ گفت برادر نیز دوست به.»
قابوس‌نامه

 

 

خ

«خصـم دانا که دشمن جان است// بهتر از دوستی که نادان است»
مکتبی شیرازی

«خنک آن چشم که گوهر زخسی بشناسد// خنک آن قافله‌ای کو بودش دوست خفیر»
مولوی

«خوشبخت کسی که به‌یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب، یا دوستانی که اهل کتاب باشند.»
ویکتور هوگو

 

د

«داشتن یک دوست حقیقی از همه چیز گرانبهاتر است و کمتر کسی هم در صدد به دست آوردنش می‌باشد.»
فرانسوا لارشفوکو

«در انتخاب دوست شتاب مورز و به تعجیل از آنان روی مگردان.»
سولون

«درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد/ نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد.
حافظ

«درضمیر ما نمی‌گنجد به غیر دوست کس// هر دو عالم دشمن ما باد و ما را دوست بس»
اوحدی

«در عالم چیزی والاتر از محبت نمی‌بینم.»
بتهوفن

«دریغ و درد که تا این زمان ندانستم// که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق»
حافظ

«دست و دل‌باز بودن جوهر دوستی است.»
اسکار وایلد

«دشمن ار دشمنی کند فن اوست// کار صعب است دشمنی از دوست// بد بود از کسی جفاکاری// که از او چشم دوستی داری»
مکتبی شیرازی

«دشمن چون از هر حیلتی باز ماند، سلسلهٔ دوستی بجنباند تا به‌دوستی کارها کند که در دشمنی نتواند.»
سعدی

«دشمن دوست چون تواند بود.»
ابوالفضل بیهقی

«دشمن هرگز دوست نگردد.»
ابوالفضل بیهقی

«دشمنی را با دشمنی علاج نتوان کرد، دشمنی را فقط دوستی زایل کند.»
سیدارتا گوتاما

«دل دوستان آزردن، مراد دشمنان برآوردن است.»
سعدی

«دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف// لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است»
سعدی

«دو چیز برای من به معنای زندگی است: آزادی و بانویی را که دوست دارم.»
ولتر

«دو دوست قدر شناسند حق صحبت را// که مدتی ببریدند و باز پیوستند»
سعدی

«دوست آن دانم که گیرد دست دوست// در پریشان حالی و درماندگی»
سعدی

«دوست آنست کو معایب دوست// همچو آیینه روبرو گوید// نه که چون شانه با هزار زبان// در قفا رفته مو به ‌مو گوید»
نشانی دهلوی

«دوست از دوست حق گله گذاری دارد. گله گذاری دلیل دوستی و علاقه به دوام حسن مناسبات است.»
فرانسیس بیکن

«دوستان حقیقی اگر از دیده بروند از دل نخواهند رفت.»
سیسرو

«دوستان خود را از بین طبقهٔ فقیر برگزینید چه صمیمیت در قلوب آنها بیشتر حکمفرما است.»
فرانسوا لارشفوکو

«دوستان در زندان به کار آیند که بر سر سفره، همهٔ دشمنان دوست نمایند.»
سعدی

«دوستان را به گاه سود و زیان// بتوان دید و آزمود توان»
سنایی

«دوستانی که داری و آنان را آزموده‌ای با قلاب‌های پولادین به جان و دل خود پیوسته نگاه دار.»
ویلیام شکسپیر

«دوست، پیوندی است پدر و پسر را، او مهمترین نقطهٔ عطف آن‌هاست.»
فرانتس کافکا

«دوست خوب مانند درشکه در روز بارانی کمیاب است.»
ولتر

«دوست داشتن بدون امید، باز هم یک خوشبختی است.»
بالزاک

«دوست‌داشتن، رحمت است؛ مورد محبت واقع شدن، خوشبختی است.»
لئو تولستوی

«دوست را کس به یک بلا نفروخت// بهر کیکی گلیم نتوان سوخت»
سنایی

«دوست، شخصی است که صمیمانه به تو ضرر می‌زند.»
استانیسلاو یرسی لخ

«دوست کسی است که من با او می‌توانم صمیمی باشم و جلو او با صدای بلند فکر کنم.»
رالف والدو امرسن

«دوست مثل درشکه در روز بارانی کمیاب است.»
ولتر

«دوست من، گذشته‌ها کتابی مهر و موم شده‌ است.»
یوهان ولفگانگ گوته

«دوست و مگس هردو در تابستان ظاهر می‌شوند»
ضرب‌المثل آلمانی

«دوست همه کس دوست هیچکس نیست.»
ارسطو

«دوستی به پیوند می‌انجامد، ثابت می‌ماند،
صمیمیت بیشتر جاری است، و سیال. دوستی یک رابطه‌است، صمیمیت حالتی از وجود
توست. صمیمی هستی، با کدام و چه کسی، ابداً مهم نیست.»
اوشو

«دوستی، ازدواج دو روح است و در آن متارکه و طلاق جایز نیست.»
ولتر

«دوستی با افراد بد مانند سایه بامدادی است
که در هر ساعت رو به کاهش می‌گذارد؛ دوستی با افراد نیک مانند سایه عصر است
که تا غروب آفتاب رو به افزایش می‌گذارد.»
هردر

«دوستی با پیل‌بانان یا مکن// یا بنا کن خانه‌ای درخورد پیل»
سعدی

«دوستی با مردم دانا نکوست// دشمـن دانا به‌از نادان دوست»
نظامی

«دوستی به پیوند می‌انجامد، ثابت می‌ماند،
صمیمیت بیشتر جاری است، و سیال. دوستی یک رابطه‌است، صمیمیت حالتی از وجود
توست. صمیمی هستی، با کدام و چه کسی، ابداً مهم نیست.»
اوشو

«دوستی چه موهبت گرانبهایی است که هیچ چیز با آن لاف برابری نتواند زد.»
هراس
«دوستی
حقیقی مانند نهالیست که در کوهستان بروید، به مجرد اینکه ریشه‌های خود را
به سنگ‌های صخره کوه متصل کرد، دیگر طوفان‌های سخت و بادهای تند قادر به
کندن آن نخواهند بود.»
ناشناس

«دوستی خالص‌ترین عشق است. دوستی والاترین
صورت عشق است جایی که چیزی نمی‌خواهی، شرطی قائل نمی‌شوی، جایی که ایثار
کردن عین لذت است. یکی بسیار نصیب می‌برد، اما این اصل نیست، این نصیب
خودبه‌خود پیش می‌آید. انسان نیاموخته است که زیبایی‌های تنهایی را دریابد.
او همیشه آوارهٔ جستن نوعی پیوند است، می‌خواهد با کسی باشد – با یک دوست،
با یک پدر، با یک همسر، با یک فرزند، با یکی و کسی… اما نیاز اساسی آن است
که به گونه‌ای فراموش کنی که تنهایی.»
اوشو

«دوستی مثل اسناد کهنه است، قدمت تاریخ آن را قیمتی می‌کند.»
یوهان ولفگانگ گوته

«دوستی نعمت گرانبهایی است، خوشبختی را دوبرابر می‌کند و بدبختی را تخفیف می‌دهد.»
ویلیام شکسپیر

«دوستی وصله شده‌ به ندرت به کیفیت سابق باز می‌گردد»
ضرب‌المثل آلمانی

 

ر

«روشنایی دوستی به نور فسفر ماند که چون پیرامون ما تاریک شود، روشنی آن آشکار گردد.»
ناشناس

 

ز

«زخم دندان دشمنی بتر است// که نماید به چشم مردم، دوست»
سعدی

«زدشمنان چه‌غم ای‌دل، چو دوست با تو بود// زمانه گو، همه آفاق با تو دشمن کن»
اهلی شیرازی

«زنده بی‌دوست در وطنی// مثل مرده است در کفنی»
سعدی

«زینت انسان سه‌چیز است: علم، محبت، آزادی.»
افلاطون

«زینت خانه به دوستانی است که در آنجا تردد می‌کنند.»
رالف والدو امرسن

 

س

«سخن در میان دودشمن چنان گوی که چون دوست گردند شرم‌زده نگردی.»
سعدی

«سر و زر و جانم فدای آن محبوب// که حق صحبت و مهر و وفا نگهدارد»
حافظ

«سعدیا بی‌وجود صحبت یار// همه عالم به هیچ نستانیم»
سعدی

«سنگینی بار ستمی را که بر شانه‌های خویش
می‌کشیم، به عظمت ستمی است که برما روا می‌دارید. هرکاری که مایل هستید
بکنید، بااین وجود بازهم شما را دوست خواهیم داشت. […] ما را به بند بکشید،
بازهم شمارا دوست خواهیم داشت. خانه‌های مارا با بمب‌هایتان به آتش بکشید،
کودکان ما را تهدید به مرگ کنید، بازهم شمارا دوست خواهیم داشت.»
مارتین لوتر کینگ جونیور

 

ش

«شوخی آلت سرکشی است که گاه دوستی را بی‌رحمانه جریحه‌دار می‌کند و زمانی سازنده آن‌را.»
جورج هربرت

 

ص

«صفات هرکس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست.»
کارل لایل

 

ض

«ضرب دشمن اگرچه با ضرر است// زدن دوست جان گدازتر است»
مکتبی شیرازی

 

ع

«عشق تنها قدرتی است که دشمن را به دوست بدل می‌کند.»
مارتین لوتر کینگ جونیور

«عشق، به‌زیبایی سرخ‌گل‌های وحشی است؛ دوستی، مانند تیغ‌برگ‌های راج است و در برابر شکوه شکوفه‌های گل سرخ ناچیز. اما کدامین پایدارتر است؟»
امیلی برونتی

 

ک

«کجا فغان زجغد جنگ و مرغوای او// که تا ابد
بریده‌باد نای او// کجاست روزگار صلح و ایمنی// شکفته‌مرد و باغ دلگشای
او// کجاست عهد راستی و مردمی// فروغ عشق و تابش صدای او// کجاست دور یاری و
برابری// حیات جاودانی و صفای او// زهی کبوتر سپید آشتی// که دل برد سرود
جان‌فزای او// رسید وقت آن که جغد جنگ را// جدا کنند سر به‌پیش پای او»
محمدتقی بهار

«کسانیکه دوستی را از زندگی برمی‌دارند مثل آن است که آفتاب را از عالم برداشته‌اند.»
سیسرو

«کسـی کو فروتن‌تر او رادتر// دل دوستانش از او شادتر»
فردوسی

«کینه و تنفر را به‌کسانی واگذار کنید که نمی‌توانند دوست بدارند.»
ویکتور هوگو

 

گ

«گر بمیری و دشمنان بخورند// به که محتاج دوستان باشی»
سعدی

«گشادن عقده‌های درون در پیش دوستان دو
تأثیر دارد؛ یکی آنکه شادی را دوبرابر می‌کند و دیگر آنکه غم را به دونیم
می‌سازد زیرا آنکس که دوستان را در شادی خویش انباز می‌کند سرور خاطرش
بیشتر می‌شود و آنکه غم دل به یاری موافق می‌گوید، بار اندوه خویش را سبکتر
خواهد یافت.»
فرانسیس بیکن

«گفته‌اند این‌که دشمن دانا// به ز نادان دوست در همه‌جا»
مکتبی شیرازی

 

م

«ما به دنیا آمده‌ایم که دوست‌داشتن و عشق‌ورزیدن را بیاموزیم.»
ناشناس

«مرا به علت بی‌گانگی زخویش مران// که دوستان وفادار بهتر از خویش‌اند»
سعدی

«مگر تو بی خبری کاندر این مقام ترا// چه
دشمنان حسودند و دوستان غیور// بکوش تا به سلامت به مامنی برسی// که راه
سخت مخوف است و منزلی بس دور»
ظهیرالدین فاریابی

«من چه گویم یک رگم هوشیار نیست// شرح آن یاری که او را یار نیست»
مولوی

«من در جهان فقط یک دوست داشته‌ام و آن هم خودم بوده‌ام.»
ناپلئون بوناپارت

 

ن

«نشان دوست نیکو آنست که خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند.»
[[پور سینا

«نگه کن که دانای ایـران چه گفت// بدان‌گه کـه بگشاد راز از نهفـت// که دشمن که دانا بود به ‌ز دوست// ابا دشمن و دوست، دانش نکوست»
فردوسی

 

 

و

«وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی‌آوری، به دوستانش نگاه کن!»
ضرب‌المثل ژاپنی

«وقتی که زنان دوست‌مان می‌دارند مارا از هر
لحاظ به‌دیده عقل می‌نگرند، حتی جنایات‌مان را. ولی وقتی که علاقه‌ای
به‌ما نداشته باشند، حتی ارزشی برای فضایل‌مان هم قایل نمی‌شوند.»
انوره دو بالزاک

«وگر بر رفیقان نباشی شفیق// به‌فرسنگ بگریزد از تو رفیق// که مرد ارچه بر ساحلست ای‌ رفیق// نیاساید و دوستانش غریق»
سعدی

 

هـ

«هدف نهایی مبارزه ما دوستی با تمام مردم دنیا است.»
مهاتما گاندی

«هرجا که بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.»
سقراط

«هرکه بی‌باکی کند در راه دوست// رهزن مردان شد و نامرد اوست»
مولوی

«هم آن چیز کانت نیاید پسند// تن دوست و دشمن بدان درمبند»
فردوسی

«همانطور که عشق‌های حقیقی کمیاب است دوستی‌های حقیقی نیز کمیاب است.»
فرانسوا لارشفوکو

«هنگام نیاز، دوستان واقعی شناخته می‌شوند.»
ضرب‌المثل رومانی

«هیچ‌گاه در زندگی نمی‌توانید محبتی بهتر، بی‌پیرایه‌تر و واقعی‌تر از محبت مادر خود بیابید.»
انوره دو بالزاک

 

ی

«یک‌بار دیگر، دوستان عزیز، یک‌بار دیگر برق‌آسا حمله کنید!»
ویلیام شکسپیر/ هنری پنجم

«یک زن، فقط زمانی می‌تواند به‌مقام دوستی با یک مرد دست‌یابد که اول آشنا و سپس معشوقه او بوده‌باشد.»
آنتون چخوف

«یگانه راه دوست پیدا کردن این است که اول خودمان اظهار دوستی کنیم.»
رالف والدو امرسنسخنان بزرگان در مورد عشق

عشق یعنی احضار موهبتهای جاودان زندگی.

اگر عشق ارزشمند بیابدت، هدایتت می کند.

کاترین پاندر

 

***************

 

تنها یک پرسش وجود دارد و آن این است: “چگونه کاری کنیم که عشق پابر جا بماند؟”

قانون احتمالات یادت نره ، بلاخره یک نفر خواهد گفت بله.

انتونی رابینز

 

***************

 

شخصی به همسرش میگوید:
.”من عاشق تو هستم و بدون تو نمی توانم زندگی کنم “
اما این عشق نیست، گرسنگی است.

شما نمی توانید در آن واحد هم کسی را دوست داشته باشید و هم بی تابانه نیازمندش باشید.
عاشق واقعی کسی است که معشوق خود را آزاد می گذارد تا خودش باشد.
در عشق اجباری نیست..
عشق یعنی امکان انتخاب به معشوق دادن.
برای آنکه کسی یا چیزی را بدست آوری، رهایش کن!

اندرو متیوس

 

***************

 

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ، آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند.

تاگور

 

***************

 

عشق و سختی بهترین وسیله آزمایش زندگی زناشویی است.

ساموئل امایلز

 

***************

 

در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصیری ندارد.

آلبرت انیشتین 

 

***************

 

اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد ، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد!!!!!!!

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند.

مارکز

 

***************

 

شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.

کیم وو چونگ

 

***************

 

کسی‌که به هر چیزی چنگ می‌اندازد، هیچ چیز را نمی‌تواند محکم بگیرد.

اسلواکیایی

 

***************

 

وظیفه باعث می‌شود تا کارها را به‌خوبی انجام دهی، اما عشق کمک می‌کند تا آن‌ها را زیبا انجام دهی.

کوبایی

 

***************

 

عشقی که با اشک چشم شست و شو شود همیشه پاک و تمیز خواهد بود.

شکسپیر

 

***************

 

اگر در مورد مردم قضاوت کنید دیگر وقتی برای دوستی باقی نمی ماند.

مادر ترزا

 

***************

 

احساس وظیفه در کار، نیکو و در روابط ، آزاردهنده است. انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت!!

 برتراند راسل

 

***************

 

عشق ، خطای فاحش فرد در تمایز یک آدم معمولی از بقیه ی آدم های معمولی است.

برنارد شاو

 

***************

 

دوست داشتن از عشق برتر است و من هرگز خود را تا سطح بلندترین قله عشقهای بلند پایین نخواهم آورد.

یافتن آب به عشق است نه به سعی، اما پس از سعی ؟!

دکتر شریعتی

 

***************

 

مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید.

جرج برنارد شاو

 

***************

 

آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.

بنیامین فرانکلین

 

***************

 

در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصیری ندارد.

آلبرت اینشتین

 

***************

 

آن‌گاه که عشق تورا می‌خواند، به‌راهش گام نه! هرچند راهی پرنشیب. آنگاه که تورا زیر گستره بال‌هایش پناه می‌دهد، تمکین کن!

هرچند تیغ پنهانش جانکاه. آن‌گاه که باتو
سخن آغاز کند، بدو ایمان آور! حتی اگر آوای او رؤیای شیرینت را درهم‌کوبد،
مانند باد شرطه که بوستانی را.

جبران خلیل جبران

 

***************

 

از پریدن‌های رنگ و از طپیدن‌های دل

عاشق بی‌چاره هرجا هست رسوا می‌شود

اوشو

 

***************

 

ازدواج وسیله‌ای است برای فرار از ترس
تغییر، ازدواج وسیله‌ای است تا پیوند را تثبیت کنی. اما عشق چنان پدیده‌ای
است که به محض تلاش برای تثبیت آن، خواهد مرد. ایستایی در عشق همان و نابودی عشق همان. عشق واقعی تنهایی را به یگانگی مبدل می‌سازد.

اوشو

 

***************

 

از شبنم عشق خاکِ آدم گِل شد

صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

 سر نشتر عشق بر رگ روح زدند

یک‌قطره فروچکید، نامش دل شد

افضل‌الدین کاشانی

 

***************

 

اگر ایجاد پیوند آزاد باشد، با آزادی همراه
باشد، شادی از راه خواهد رسید، چون آزادی ارزش غایی است، چیزی از آن
بالاتر نیست. اگر عشق تو سوی آزادی رهنمونت کند، عشق تو عین برکت است، و
اگر سوی بردگی براندت نه برکت که لعنت است.

اوشو

 

***************

 

اگر صد آب حیوان خورده باشی

چو عشقی در تو نبود مرده باشی

وحشی بافقی

 

***************

 

عاشقی پیداست از زاری دل

نیست بیماری، چو بیماری دل

مولوی

 

***************

 

بعضی اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بیشتر عشق می‌ورزند تا به معشوق.

فرانسوا لارشفوکو

 

***************

 

پاکشیدن مشکل است از خاک دامن‌گیر عشق

هرکه را چون سرو این‌جا پای در گل ماند، ماند

صائب تبریزی

 

***************

 

تا دوری نزدیک نتوانی بود. اگر همیشه دور بمانی، عشق خواهد مرد. اگر همیشه نزدیک بمانی، عشق خواهد مرد.

اوشو

 

***************

 

ترجیح می‌دهم در آتش کین آن‌ها نابود گردم، تااین‌که بدون عشق تو تن به ذلت زندگی تسلیم کنم.

ویلیام شکسپیر

 

***************

 

تجربه به ما میآموزد که عشق آن نیست که به هم خیره شویم؛ عشق آن است که هردو به یکسو بنگریم

آنتوان دو سنت‌اگزوپریویدیو : جملات بزرگان درمورد دعا برای دوستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
free html hit counter