تهيه و تنظيم اسناد حسابداري

دستورالعمل ثبت اسناد حسابداری عاملیت


دستورالعمل ثبت اسناد حسابداری عاملیت

                                       

                                            بسمه تعالی

           دستورالعمل ثبت اسناد حسابداری عاملیت

                           ((    فهرست   ))

عنوان                                                      شماره صفحه

مقدمه                                                                                         

 1 - بخش اول : تعاریف 

 2 – بخش دوم : بودجه و گردش کار

3 – بخش سوم : ثبت اسناد حسابداری در قالب سرفصل های عاملیت

3 – 1 – ثبت اسناد اعتبارات هزینه ای ( جاری )

3 – 1 – 1 -  ثبت اسناد اعتبارات هزینه ای سال جاری

3 – 1 – 2 –  ثبت اسناد اعتبارت هزینه ای  سنوات گذشته

3 – 2 – ثبت اسناد اختصاصی

3 – 2 – 1 -  ثبت اسناد اختصاصی سال جاری

3 – 2 – 2 -  ثبت اسناد اختصاصی سنوات گذشته

3 – 3 – ثبت اسناد تملک دارایی های سرمایه ای

3 – 3 – 1 -  ثبت اسناد تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری

3 – 3 – 2 –  ثبت اسناد تملک دارایی های سرمایه ای سنوات گذشته

3 – 4 – ثبت اسناد درآمد های اختصاصی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                           بسمه تعالی

                                                                  مقدمه

 حسابداری در واقع فن ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از بررسی این اعداد است.(ویکی پدیا ) و نتیجه حسابداری و ثبت اسناد تهیه صورتهای مالی می باشد . صورتهای مالی سازمانهای دولتی اصولا به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:

1) نیاز قانونی        2) نیاز نظارتی      3) نیاز اطلاعاتی

در حسابداری دولتی رفع نیازهای قانونی و رعایت قوانین و مقررات برای انجام و ثبت فعالیتهای مالی و تهیه صورتهای مالی در درجه اول اهمیت قرار دارد. هدف اصلی حسابداری دولتی ایجاد امکانات لازم برای برنامه ریزی و بودجه ریزی مطلوب و اجرای صحیح برنامه ها، فعالیتها و طرحهای دولت از طریق ارائه اطلاعات مالی طبقه بندی شده و قابل استنتاج در مورد فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی است. 

         افراد هر جامعه به دودسته کلی پاسخگو و پاسخ خواه تقسیم می شوند و بزرگترین پاسخگو در هر جامعه ای دولت آن جامعه می باشد و چون منابع مالی مردم در اختیار دولتها می باشد دولت باید به مردم به عنوان پاسخ خواه گزارش بدهد که منابع آنها چقدر بوده است و چگونه مصرف شده است .

           در مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم به عنوان یک دستگاه دولتی ؛ مراکز تربیت معلم زیرمجموعه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه مهمترین نقش را ایفا می کنند . و طبق ماده 15 آئین نامه مالی و معاملاتی مجتمع جهت انجام هزینه ها " تنخواه گردان پرداخت " در اختیار آنها قرار می گیرد .   

                       1 - بخش اول : تعاریف

1 – 1 – عامل مالی : طبق ماده 23 آئین نامه مالی و معاملاتی مجتمع عامل مالی ماموری است که به پیشنهاد مدیر امور مالی از بین مستخدمین رسمی واجد شرایط برای اداره مالی آموزشکده ، مرکز تربیت معلم ، دانشکده یا واحد های مشابه معرفی و با حکم رئیس مجتمع به این سمت منصوب و قسمتی از وظایف و مسئولیت های مدیر امور مالی به وی محول می شود تا در واحد محل استقرار به انجام برساند .

1 – 2 – کارپرداز : طبق ماده 22 آئین نامه مالی و معاملاتی مجتمع کارپرداز از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت مجتمع به این سمت منصوب می شود تا نسبت به خرید و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقام مجاز و در چهارچوب ضوابط  و مقررات عمل نماید .

جهت اطلاع از سایر تعاریف مورد نیاز به آئین نامه مالی و معاملاتی مجتمع رجوع شود .

          2 بخش دوم : بودجه و گردش کار

         مراکز تربیت معلم برای اداره امور خود نیاز به اعتبار مالی دارند بنابراین می بایست بر اساس فرم های آماری که هر ساله توسط دستگاه آماده می شود بودجه تفصیلی و هزینه های خود را ( با احتساب پرداختهای متمرکز ) در قالب فصول هفتگانه پیش بینی می کنند و به دستگاه ( مجتمع ) ارسال می کنند مجتمع با بررسی این پیش بینی و با توجه به اعتبار مصوب دستگاه با این پیش بینی موافقت می کند یا بودجه پیش بینی شده را تغییر می دهد و به مرکز مربوطه ابلاغ می کند سپس مرکز بصورت ماهانه درخواست تنخواه خود را با توجه به اعتبارات مربوطه و با توجه به نیاز ماهانه به مجتمع ارسال می نماید و مجتمع با توجه به نقدینگی و تخصیص اعتبار دستگاه به مراکز " تنخواه گردان پرداخت " بر اساس برنامه مربوطه و فصول هفتگانه  پرداخت می کند . و مراکز موظف هستند تنخواه دریافتی را در قالب فصول هفتگانه هزینه نمایند و در قبال وجهی که بصورت تنخواه از مجتمع دریافت می کنند طبق جدول زمانبندی مجتمع اسناد خود را به مجتمع بابت واریز تنخواه ارسال نمایند .     

 

3 بخش سوم : ثبت اسناد حسابداری در قالب سرفصل های عاملیت

مراکز تربیت معلم می بایست بر اساس سیستم تعهدی تمامی رویدادهای مالی را در زمان وقوع طبق دستور العمل ذیل ثبت نمایند :

3 1 ثبت اسناد اعتبارات هزینه ای ( جاری ) :

3 1 1 -  ثبت اسناد اعتبارات هزینه ای سال جاری :

3 – 1 -  1 – 1 - ثبت تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی :

زمان ثبت : به هنگام واریز تنخواه به حساب عاملیت از طرف دستگاه

11301 بانک پرداخت جاری                                               1000

          11101 تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی                                     1000                

3 – 1 – 1 – 2 - ثبت تنخواه گردان پرداخت واگذاری :

زمان ثبت : به هنگام پرداخت تنخواه به عاملین مالی مراکز اقماری یا کارپرداز مرکز معین

12901 تامین اعتبار                                                            55

          13101 ذخیره تامین اعتبار                                                            55

11801 تنخواه گردان پرداخت واگذاری                            55

         11301 بانک پرداخت جاری                                                         55

3 – 1 – 1 – 3- ثبت واریز تنخواه عامل مالی مرکز اقماری یا کارپرداز مرکز معین :

زمان ثبت : به هنگام تائید رسیدگی سند واریز تنخواه عامل مالی یا کارپرداز

11501 هزینه                                                                    30

           11801 تنخواه گردان پرداخت واگذاری                                   30

13101 ذخیره تامین اعتبار                                                 30

           12901 تامین اعتبار                                                                   30

11101 تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی                         30

         11201 دریافتی از ذیحسابی                                                       30

             

3 – 1 – 1 – 4-  ثبت سند هزینه قطعی :

زمان ثبت : به هنگام تائید سند هزینه قطعی

12901 تامین اعتبار                                                            60

          13101 ذخیره تامین اعتبار                                                            60

11501 هزینه                                                                    60

        11301 بانک پرداخت جاری                                                         60

13101 ذخیره تامین اعتبار                                                 60

           12901 تامین اعتبار                                                                   60

11101 تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی                         60

         11201 دریافتی از ذیحسابی                                                        60

3 – 1 – 1 - 5 – ثبت اسناد ارسالی :

زمان ثبت : به هنگام ارسال اسناد به مدیریت مالی

91101 اسناد ارسالی به ذیحسابی                                      90

           91201 طرف اسناد ارسالی به ذیحسابی                               90   

۳ - ۱ - ۱ - ۶ - ثبت سند هزینه قطعی دارای کسورات

زمان ثبت : به هنگام تائید سند هزینه قطعی دارای کسورات

12901 تامین اعتبار                                                            60

          13101 ذخیره تامین اعتبار                                                            60

11501 هزینه                                                                    60

        11301 بانک پرداخت جاری                                                       ۵۴

        ۱۱۹۰۱ کسور پرداختنی                                                           ۶

13101 ذخیره تامین اعتبار                                                 60

           12901 تامین اعتبار                                                                   60

۱۱۹۰۱ کسور پرداختنی                                                      ۶

         ۱۱۳۰۱ بانک                                                                             ۶

11101 تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی                         60

         11201 دریافتی از ذیحسابی                                                        60

۳ - ۱ - ۱ - ۷ - ثبت دریافت کسورات از مدیریت مالی

زمان ثبت : به هنگام دریافت سایر کسور کارکنان رسمی و پیمانی یا سایر کسور قراردادی ها

11301 بانک پرداخت جاری                     ۱۰

         ۱۱۹۰۱ کسور پرداختنی                           ۱۰

۳ - ۱ - ۱ - ۸ - ثبت پرداخت کسورات ( کسوراتی که از مدیریت مالی قبلا دریافت شده است . )

۱۱۹۰۱ کسور پرداختنی                         ۱۰

        ۱۳۱۰۱ بانک پرداخت جاری                        ۱۰

3 1 2 ثبت اعتبارات هزینه ای سنوات گذشته:

3 – 1 -  2 – 1 - ثبت تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی از محل وجوه سنوات قبل :

زمان ثبت : به هنگام واریز تنخواه به حساب عاملیت از طرف دستگاه

11301 بانک پرداخت جاری                                                                     1000     

          11102 تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی از محل وجوه سنوات قبل        1000                

3 – 1 – 2 – 2 - ثبت تنخواه گردان پرداخت واگذاری از محل وجوه سنوات قبل :

زمان ثبت : به هنگام پرداخت تنخواه به عاملین مالی مراکز اقماری یا کارپرداز مرکز معین از محل وجوه سنوات قبل

12902 تامین اعتبار از محل وجوه سنوات قبل                                      55

          13102 ذخیره تامین اعتبار از محل وجوه سنوات قبل                                55

11802 تنخواه گردان پرداخت واگذاری از محل وجوه سنوات قبل     55

         11301 بانک پرداخت جاری                                                                   55

3 – 1 – 2 – 3- ثبت واریز تنخواه عامل مالی مرکز اقماری یا کارپرداز مرکز معین از محل وجوه سنوات قبل :

زمان ثبت : به هنگام تائید رسیدگی سند واریز تنخواه عامل مالی یا کارپرداز از محل وجوه سنوات قبل

11502 هزینه از محل وجوه سنوات قبل                                                     30

           11802 تنخواه گردان پرداخت واگذاری از محل وجوه سنوات قبل          30

13102 ذخیره تامین اعتبار از محل وجوه سنوات قبل                                 30

           12902 تامین اعتبار از محل وجوه سنوات قبل                                          30

11102 تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی از محل وجوه سنوات قبل       30

         11202 دریافتی از ذیحسابی از محل وجوه سنوات قبل                              30

             

3 – 1 – 2 – 4-  ثبت سند هزینه قطعی از محل وجوه سنوات قبل :

زمان ثبت : به هنگام تائید سند هزینه قطعی از محل وجوه سنوات قبل

12902 تامین اعتبار از محل وجوه سنوات قبل                                     60

          13102 ذخیره تامین اعتبار از محل وجوه سنوات قبل                            60

11502 هزینه از محل وجوه سنوات قبل                                             60

        11301 بانک پرداخت جاری                                                                 60

13102 ذخیره تامین اعتبار از محل وجوه سنوات قبل                         60

           12902 تامین اعتبار از محل وجوه سنوات قبل                                     60

11102 تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی از محل وجوه سنوات قبل   60

         11202 دریافتی از ذیحسابی از محل وجوه سنوات قبل                       60

3 – 1 – 2 - 5 – ثبت اسناد ارسالی از محل وجوه سنوات قبل :

زمان ثبت : به هنگام ارسال اسناد به مدیریت مالی از محل وجوه سنوات قبل

91102 اسناد ارسالی به ذیحسابی از محل وجوه سنوات قبل                     90

           91202 طرف اسناد ارسالی به ذیحسابی از محل وجوه سنوات قبل       90   

۳ - ۱ - ۲ - ۶ - ثبت سند هزینه قطعی دارای کسورات از محل وجوه سنوات قبل 

زمان ثبت : به هنگام تائید سند هزینه قطعی دارای کسورات

12902 تامین اعتبار از محل وجوه سنوات قبل                                     60

          13102 ذخیره تامین اعتبار از محل وجوه سنوات قبل                            60

11502 هزینه از محل وجوه سنوات قبل                                             60

        11301 بانک پرداخت جاری                                                                 ۵۴

        ۱۱۹۰۱ کسور پرداختنی                                                                     ۶

13102 ذخیره تامین اعتبار از محل وجوه سنوات قبل                         60

           12902 تامین اعتبار از محل وجوه سنوات قبل                                     60

۱۱۹۰۱ کسور پرداختنی                         ۶

         ۱۱۳۰۱ بانک پرداخت جاری                     ۶   

11102 تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی از محل وجوه سنوات قبل   60

         11202 دریافتی از ذیحسابی از محل وجوه سنوات قبل                       60

 3 2 ثبت اسناد اختصاصی :

3 2 1 -  ثبت اسناد اختصاصی سال جاری :

3 – 2 -  1 – 1 - ثبت تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی اختصاصی:

زمان ثبت : به هنگام واریز تنخواه اختصاصی به حساب عاملیت از طرف دستگاه

61401 بانک پرداخت اختصاصی                                          1000

          61001 تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی اختصاصی              1000                 

3 – 2 – 1 – 2 - ثبت تنخواه گردان پرداخت واگذاری اختصاصی:

زمان ثبت : به هنگام پرداخت تنخواه اختصاصی به عاملین مالی مراکز اقماری یا کارپرداز مرکز معین

63901 تامین اعتبار اختصاصی                                            55

          64101 ذخیره تامین اعتبار اختصاصی                                    55

61901 تنخواه گردان پرداخت واگذاری اختصاصی             55

         61401 بانک پرداخت اختصاصی                                       55

3 – 2 – 1 – 3- ثبت واریز تنخواه اختصاصی عامل مالی مرکز اقماری یا کارپرداز مرکز معین :

زمان ثبت : به هنگام تائید رسیدگی سند واریز تنخواه اختصاصی عامل مالی یا کارپرداز

61601 هزینه اختصاصی                                                       30

           61901 تنخواه گردان پرداخت واگذاری اختصاصی          30

64101 ذخیره تامین اعتبار اختصاصی                                   30

           63901 تامین اعتبار اختصاصی                                          30

61001 تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی اختصاصی        30

         61501 دریافتی از ذیحسابی اختصاصی                              30

             

3 – 2 – 1 – 4-  ثبت سند هزینه قطعی اختصاصی :

زمان ثبت : به هنگام تائید سند هزینه قطعی اختصاصی

63901 تامین اعتبار اختصاصی                                   60

          64101 ذخیره تامین اعتبار اختصاصی                        60

61601 هزینه اختصاصی                                          60

        61401 بانک پرداخت اختصاصی                               60

64101 ذخیره تامین اعتبار اختصاصی                      60

           63901 تامین اعتبار اختصاصی                                60

61001 تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی اختصاصی60

         61501 دریافتی از ذیحسابی اختصاصی                     60

3 – 2 – 1 - 5 – ثبت اسناد ارسالی اختصاصی :

زمان ثبت : به هنگام ارسال اسناد اختصاصی به مدیریت مالی

91501 اسناد ارسالی به ذیحسابی اختصاصی                      90

           91601 طرف اسناد ارسالی به ذیحسابی اختصاصی          90   

۳ - ۲ - ۱ - ۶ - ثبت سند هزینه قطعی اختصاصی دارای کسورات

زمان ثبت : به هنگام تائید سند هزینه قطعی اختصاصی

63901 تامین اعتبار اختصاصی                                   60

          64101 ذخیره تامین اعتبار اختصاصی                        60

61601 هزینه اختصاصی                                          60

        61401 بانک پرداخت اختصاصی                               ۵۴

        ۶۵۰۰۱ کسور پرداختنی اختصاصی                           ۶

64101 ذخیره تامین اعتبار اختصاصی                      60

           63901 تامین اعتبار اختصاصی                                60

۶۵۰۰۱ کسور پرداختنی اختصاصی                           ۶    

          ۶۱۴۰۱ بانک پرداخت اختصاصی                                 ۶

61001 تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی اختصاصی60

         61501 دریافتی از ذیحسابی اختصاصی                     60

3 2 2 ثبت اسناد اختصاصی سنوات گذشته:

3 – 2 -  2 – 1 - ثبت تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی از محل وجوه سنوات قبل اختصاصی :

زمان ثبت : به هنگام واریز تنخواه اختصاصی به حساب عاملیت از طرف دستگاه

61401 بانک پرداخت اختصاصی                                                                               1000     

          61002 تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی اختصاصی از محل وجوه سنوات قبل       1000                 

3 – 2 – 2 – 2 - ثبت تنخواه گردان پرداخت واگذاری اختصاصی از محل وجوه سنوات قبل :

زمان ثبت : به هنگام پرداخت تنخواه به عاملین مالی مراکز اقماری یا کارپرداز مرکز معین از محل وجوه سنوات قبل اختصاصی

63902 تامین اعتبار اختصاصی از محل وجوه سنوات قبل                                  55

          64102 ذخیره تامین اعتبار اختصاصی از محل وجوه سنوات قبل                        55

61902 تنخواه گردان پرداخت واگذاری اختصاصی از محل وجوه سنوات قبل 55

         61401 بانک پرداخت اختصاصی                                                                    55

3 – 2 – 2 – 3- ثبت واریز تنخواه عامل مالی مرکز اقماری یا کارپرداز مرکز معین از محل وجوه سنوات قبل اختصاصی :

زمان ثبت : به هنگام تائید رسیدگی سند واریز تنخواه عامل مالی یا کارپرداز از محل وجوه سنوات قبل اختصاصی

61602 هزینه اختصاصی از محل وجوه سنوات قبل                                                       30

           61902 تنخواه گردان پرداخت واگذاری اختصاصی از محل وجوه سنوات قبل           30

64102 ذخیره تامین اعتبار اختصاصی از محل وجوه سنوات قبل                                   30

           63902 تامین اعتبار اختصاصی از محل وجوه سنوات قبل                                          30

61002 تنخواه گردان دریافتی از ذیحسابی اختصاصی از محل وجوه سنوات قبل          30

         61502 دریافتی از ذیحسابی اختصاصی از محل وجوه سنوات قبل                               30

             

3 – 2 – 2 – 4-  ثبت سند هزینه قطعی از محل وجوه سنوات قبل :

زمان ثبت : به هنگام تائید سند هزینه قطعی از محل وجوه سنوات قبل

63902 تامین اعتبار اختصاصی از محل وجوه سنوات قبل                                            60

          64102 ذخیره تامین اعتبار اختصاصی از محل وجوه سنوات قبل                                60

61602 هزینه اختصاصی  از محل وجوه سنوات قبل                                                  60

        61401 بانک پرداخت اختصاصی                                                                         


دستور العمل رسيدگي به اسناد حسابداري


دستور العمل رسيدگي به اسناد حسابداري

« بسمه تعالي »

 دستورالعمل رسيدگي به اسناد مالي و ليست هاي حقوقي و غير حقوقي

 تهيه و تنظيم : سركار خانم قائمي

مديريت امور مالي

بهار سال 1390

 

فهرست

 

عنوان

صفحه

فهرست

1

مقدمه

2

اسناد كارپردازي

7-3

اسناد عمراني و رديفهاي اعتباري كدهاي فرعي و ساير منابع و كمكهاي  مردمي و هداياي خاص و اسناد مربوط به البسه كاركنان دولت

10-8

اسناد و ليستهاي تنظيمي و پرداختهاي مربوطه

14-11

كالاهاي غير مصرفي يا اموالي

16-15

در مورد ماليات بر ارزش افزوده

18-17

|مقدمه

           در عصري كه علم و فنون حسابداري همواره در حال توسعه و رشد بوده و گستردگي آن هر دوره نسبت به دوره قبل وسيعتر و كاملتر مي شود مديريت امور مالي هر دستگاه اعم از دولتي ، خصوصي وظيفه مهم اجراء بررسي و كنترل سيستم ها و گردش عمليات مراحل مختلف آن را به صورت خروجي كه مبناي تحليل تصميمات و اظهار نظر كارشناسان و مديران قرار مي گيرد را دارد . در زمان رسيدگي به اسناد و مدارك مربوط به يك رويداد مالي ، در واقع خود عمليات و نحوه انجام مراحل مختلف آن مورد  بررسي و رسيدگي قرار مي گيرد در نتيجه رسيدگي امور مالي عبارت است از حصول اطمينان از انجام درست عمليات با بررسي اطلاعات ايجاد شده در اسناد مدارك مربوط به عمليات مزبور  بدين معني كه مسئولين قسمتهاي اجرايي دانشگاه / دانشكده و يا مراكز درماني قبل از تصويب اسناد از طريق انجام رسيدگي هاي لازم از صحت و سقم عمليات اطمينان حاصل نموده ، بنا بر اين رسيدگي امور مالي در واقع  رسيدگي ثانوي نسبت به اسناد ميباشد يا به تفسيري ديگر در نظام نوين مالي اداره رسيدگي مستقر در مديريت امور مالي سازمان مركزي اداره بررسي و نظارت مي باشد كه مستقيما" زير نظر مديريت امور مالي بوده و از جايگاه خاصي در سيستم حسابداري تعهدي حاكم بر دانشگاهها برخوردار است .

   الف) اسناد كارپردازي

 اسناد كارپردازي مي بايستي داراي مدارك مثبته قابل قبول به منظور قطعي نمودن اسناد باشند كه عبارتند از :

1-     برگ درخواست خريد كالا يا انجام خدمات كد بايد داراي تاريخ ، امضاء درخواست كننده ، امضاء رئيس يا مدير واحد مربوطه و اضماء رئيس حسابداري بوده و هيچگونه خط خوردگي و يا لاك گرفتگي نداشته باشد. 

2-    فاكتور خريد يا خدمات كه بايستي داراي تاريخ روز بوده اعلام رسيد وجه داشته باشد كه اين رسيد وجه با مهر و امضاء فروشنده كالا يا خدمات مي باشد و در صورت جزئي بودن معامله مهر به نازلترين بهاي ممكنه خريداري گرديد با امضاء كارپرداز را دارا باشد چنانچه مورد معامله در حد معاملات متوسط باشد حداقل سه برگ استعلام بهاء و انضمام آنها به سند لازم الرعايه مي باشد. لازم به توضيح است كه فاكتور نيز بايد فاقد خط خوردگي بوده و مخدوش نباشد. در  صورت خطاي ثبت فروشنده تائيد آن توسط فروشنده جهت رفع ابهام و امضاء فروشنده الزامي است.

تبصره :

الف : خريد هاي تجهيزات (پزشكي ، آزمايشگاهي و تحقيقاتي) غير مصرفي سرمايه اي در حد معاملات متوسط دانشگاه در واحد هاي تابعه با هماهنگي مديريت نظارت و توسعه امور عمومي دانشگاه (بدون الزام به اخذ تائيديه اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت متبوع) طبق ضوابط و صلاحديد رئيس واحد و مديريت مذكور مجاز مي باشد و در مورد ساير خريد هاي بالاتر از حد نصاب معاملات متوسط طبق آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه و قانون برگزاري مناقصات ، مي بايست پس از برگزاري مناقصه و ترك تشريفات مناقصه صورت پذيرد.

ب : خريد تجهيزات و خدمات رايانه اي تا سقف 000/000/30 ريال در هر فاكتور (البته پس از اخذ تائيديه و موافقت بالاترين مقام مسئول واحد) نيازي به اخذ تائيديه و موافقت از مديريت مركز آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه نمي باشد ولي خريد وسايل و تجهيزات و خدمات با مبلغ 000/000/30 ريال و بيشتر با درخواست واحد و با امضاء بالاترين مقام مسئول با اخذ مجوز از مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه امكان پذير
 مي باشد. اين مجوز به همراه ساير مدارك بايد ضميمه سند باشد.

ج : برگه سفارش و سبز ترخيص كالاي خريداري شده (تجهيزات پزشكي ، آزمايشگاهي و تحقيقاتي) صادره از گمركات كشور كه ممهور به مهر اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و

  

وزارت بازرگاني بوده در صورتيكه وارد كننده شركت فروشنده يا شخص فروشنده طر ف معامله باشد نيز قابل قبول مي باشد. معاملات بالاتر از حد متوسط بايستي از طريق برگزاري تشريفات مناقصه و يا ترك تشريفات مناقصه انجام پذيرد كه صورتجلسه هاي مربوطه مي بايست ضميمه سند صادره باشد.

فاكتور هاي كارگري نيز بايستي داراي روز يا روز هاي انجام كار ، اعلام رسيد وجه با اثر انگشت يا امضاء كارگر يا كارگران بر روي ليست كارگري مربوطه ، تائيد مسئول واحد خدمات واحد جهت انجام كار باشند و با توجه به موارد ذكر شده دستور پرداخت مقام مافوق واحد براي تمامي اسناد و پرداخت ها بايستي ضميمه اسناد باشد.

3-    قبض انبار با تاريخ ورود كالا به انبار ، امضاء انباردار و امضاء رئيس واحد يا صورتجلسه انجام خدمات به تاريخ روز صدرو صورتجلسه و با امضاء درخواست كننده ، رئيس تداركات يا كارپرداز و رئيس يا مدير واحد بايد ضميمه سند باشند.

4-    در صورت خروج كالا از انبار ، حواله انبار با امضاء انباردار و مسئول واحد درخواست كننده صادر و ضميمه سند شود.

5-    معرفي به دارايي در مورد فاكتور هاي بالاي 000/000/1 ريال مي بايست تنظيم و پس از مهر و تائيد دارايي ضميمه سند شناسايي گردد.

لازم به ذكر است چنانچه سند هزينه در حد حساب پرداختني باشد و مبلغ ماليات آن تحت عنوان حساب و اسناد پرداختني ماليات ثبت شود اين مبلغ محاسبه شده حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ صدور سند مي بايست به حساب دارايي واريز گردد. برگه مالياتي پرداخت شده ضميمه سند پرداختي (پرداخت بانك) مي شود.

6-    كپي چك صادره در مورد هر سند با اعلام وصول دريافت كننده چك (اعم از شخصي ، حقيقي و حقوقي) بايد ضميمه همان سند باشد.

7-    رسيدگي اسناد ماده 45 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه چه داخل شمول و چه خارج از شمول باشد ، برگ درخواست ضمن مشخصاتي كه قبلاً ذكر شده بايد بيانگر مورد خروج باشد. در مورد درخواست هاي پذيرايي و كالاي اهدايي نيازي به قبض انبار نبوده و صورتجلسه كفايت مي كند. مسئولين رسيدگي بايد دقت نمايد كه ميزان كل اين هزينه ها از اعتبار تخصيص داده شده سال مالي تجاوز ننمايد.لازم به ذكر است كه خريد كتاب به استثناء كتاب هايي كه جهت اهداء تهيه ميگردد و خريد چاي و بيسكويت جزء ماده 45 نميباشد. ضمناً اسناد مربوط به ماده 45 هر ماه در پايان همان ماه تنظيم و رسيدگي نهايي شده و پس از تائيد تا قبل از پايان ماه بعد جهت تائيد مقام محترم رياست دانشگاه تحويل دفتر معاونت توسعه منابع و مديريت برنامه ريزي دانشگاه گردد.لازم به ذكر است كه خريد روزنامه و جرايد از محل خارج از شمول بوده و جزو ماده 45 به حساب نمي آيد.

 

8-    در رسيدگي به اسناد مربوط به قرارداد ها دقت شود چنانچه به ميزان بالاتر از حد معاملات متوسط باشد عقد قرارداد از طريق تشريفات مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه صورت گرفته كه انضمام تصاوير صورتجلسه آنها به اسناد مربوطه الزامي است. تصوير كل صفحات قرارداد ضميمه سند شناسايي شود ولي براي سند كنترل قرارداد و طرف حساب كنترل قرارداد تصوير صفحه اول قرارداد كه نشان دهنده مدت و مبلغ قرارداد است كافي است. مدارك مورد نياز كه بايستي ضميمه سند هاي پرداخت هاي ماهيانه شود عبارتند از : صفحه اول قرارداد كه مبلغ و تاريخ آن مشخص شده ، تصوير ليست پرداخت كارگري شركت طرف قرارداد ، تصوير
 چك هاي صادره مربوطه به پرداخت به شركت و 5% ماليات و 5% سپرده حسن انجامك كار ، تصوير برگه صلاحيت شركت ، تصوير برگه تضمين بانكي مربوطه ، درخواست پرداخت از طرف شركت ، تائيد كاركرد شركت و دستور پرداخت مقام مجاز واحد ، مي باشند. ضمناً پرداخت نهايي به شركت طرف قرارداد منوط به ارائه مفاصا حساب سالزمان تامين اجتماعي مي باشد. لازم به يادآوري است كه جهت ثبت هاي ماهيانه
مي بايست سند شناسايي هزينه و ثبت طرف حساب كنترل قرارداد (بدهكار) و كنترل قرارداد (بستانكار) به همان مبلغ تائيد شده باشد.

تبصره :

الف : چنانچه در پايان قرارداد نياز به كار پيمانكار به مدت دو يا سه ماه ديگر تا عقد قرارداد بعدي باشد و مبلغ اين خدمت از مبلغ معاملات متوسط تجاوز ننمايد متمم قرارداد توسط خود واحد با امضاء مقام مافوق واحد اقدام خواهد شد و در صورتيكه غير از اين باشد نياز به اخذ مجوز از معاونت توسعه منابع و مديريت برنامه ريزي مي باشد.

ب : لازم به ذكر است كه عليرغم اينكه اسنادي كه مبلغ فاكتور خريد يا خدمت آنها بالاتر از
اجازه خرج مدير دستگاه باشد بايستي به امضاء رئيس مافوق برسد اسناد مربوط به قرارداد ها به دليل امضاء رئيس دستگاه در پاي قرارداد از اين امر مستثني بوده و امضاء مدير در پاي سند كفايت مي كند.

ج:لازم به توضيح است چنانچه بيش از يك ماه قرارداد در يك سند پرداخت ميگردد فقط يك برگ از صفحه اول قرارداد كه مبلغ و تاريخ آن مشخص باشد و يك برگ صلاحيت مربوطه به اضافه ساير موارد كه قبلا ذكر شد براي ماه هاي پرداختي در آن سند كافي ميباشد.

9) هزينه هايي كه به آنها ماليات تعلق نميگيرد

الف) در پرداخت ها بابت برگه هاي آژانس ماليات كسر نميشود و چنانچه از يك آژانس خاص بيشتر استفاده ميشود به ميزان پرداخت ماهانه حتي اگر كمتر از يك ميليون ريال باشد به دارايي معرفي ميشوند.

ب) هزينه سوخت و تعميرات جزيي موتور نامه رسان ها معاف از ماليات ميباشد.

ج) كمك هزينه مهد كودك مادران(پرسنل اناث) تا 5 سال تمام سن كودك بوده و ماليات به آن تعلق نميگيرد.

د) پرداخت ماموريت كارمنداني كه به ماموريت اعزام ميشوند ماليات ندارد.ميزان پرداخت ماموريت با توجه به بابيتوته بودن يا بدون بيتوته بودن آن طبق بخشنامه دولت و به ماخذ محاسبه سالانه كه اعلام ميگردد ميباشد.ماخذ محاسبه در سال 89 عبارت است از : تا مابلغ 3100000 ريال به ماخذ يك بيستو پنجم و نسبت به مازاد اين مبلغ با حقوق مندرج در حكم مامور به ماخذ يك دويستم ميباشد و كل پرداخت ماموريت پرسنل نبايستي از ميزان پرداخت تايين شده سالانه تجاوز نمايد.

10) لازم به توضيح است كه چنانچه مبلغ پرداختي مطالبات اشخاص حقيقي يا حقوقي بيش از 50000000 ريال باشد بايستي از طريق دريافت شماره حساب بانكي ذينفع و پس تاييد بانك در خصوص حساب مربوطه به حساب هاي بانكي آنان واريز گردد و فيش واريزي جهت اعلام وصول ضميمه اسناد گردد.

  

ب ) اسناد عمراني و رديفهاي اعتباري ( كدهاي فرعي – ساير منابع – كمكهاي مردمي و هداياي خاص )  و اسناد مربوط به البسه كاركنان دولت 

 

1-     در مورد رسيدگي به اسناد عمراني يا تملك دارائي ها از محل بودجه عمراني لازم به توضيح است كه مورد معامله بايستي در رابطه با همان عمليات عمراني بوده و چنانچه در مورد ساخت يا تعمير اساسي مستحدثات باشد به نوع تخصيص اعتبار داده شده (پيماني يا اماني) توجه كامل شود. در صورت پيماني بودن ، قرارداد مربوطه بايد ضميمه سند باشد. همينطور هم در مورد خريد هاي تملك دارايي اگر با تخصيص پيماني باشد انضمام قرارداد خريد و فروش نيز الزامي است.

لازم به يادآوري است چنانچه معاملات مربوطه در حد نصاب معاملات متوسط باشد نيازي به تائيد دفتر فني

نبوده با تائيد مقام مافوق واحد و مسئول يا مدير خدمات واحد به هزينه گرفته مي شود ولي در معاملات بالاتر از حد متوسط تائيد رئيس دفتر فني الزامي است. در رسيدگي به اسناد پروژه هاي عمراني چه با تائيد مديريت برنامه و بودجه كل كشور و چه بدون تائيد آن باشد و داراي دفترچه تعديل قيمت ها نيز بوده باشد بايد دقت شود كه اول از همه ضمانتنامه بانكي معتبر معادل 5% كل قرارداد بايت حسن اجراي تعهدات اخذ و تصوير آن ضميمه سند باشد. همچنين برگه 10% سپرده حسن انجام كار ، 6/6% بيمه تامين اجتماعي (6/1% سهم پيمانكار و 5% سهم كارفرما) و در صورت وجود قرارداد مشاوره 5% ماليات و 6/15% بيمه تامين اجتماعي (12% سهم كارفرما و 6/3% سهم مشاور) به همراه صورت وضعيت ارائه شده از سوي پيمانكار كه به تائيد مشاور رسيده و سپس تائيد رئيس دفتر فني شده و حسب دستور پرداخت به امضاء معاونت توسعه منابع و مديريت برنامه ريزي رسيده باشد ، مي بايستي جزء ضمائم سند عمراني باشند. لازم به ذكر است كه قرارداد مشاوره ضمانتنامه بانكي ندارد. در پايان كار پيمانكار با ارائه مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي معادل يهاي كار انجام شده مي تواند درخواست عودت ضمانتنامه بانكي و سپرده هاي مكسوره را نمايد.

2-    در امر رسيدگي به اسناد هزينه كه از محل اعتبارات ابلاغي (كد هاي فرعي) و ساير منابع تنظيم
مي گردند  دقت شود كه مورد معامله دقيقاً در رابطه با موافقتنامه تخصيص ابلاغي باشد در غير اين صورت تذكر داده تا نسبت به ابطال يا تعويض سند اقدام گردد.

3-    در مورد اسناد تنظيم شده كه از محل اعتبارات تخصيص داده شده از محل مانده اعتبارات ابلاغي سال هاي قبل بر اساس ماده 52 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه لازم به توضيح است كه مانده اعتبارات ابلاغي كه از رديف هاي عمومي دولت مثل مبارزه با مواد مخدر ، امور مربوطه به رزمندگان ، امور مربوطه به جوانان ، امور مربوط به زنان و ...  باشد نمي توان طبق ماده 52 عمل نمود ولي در مورد ساير رديف هاي كد فرعي كه در رابطه با امور تخصصي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه هاي علوم پزشكي باشد هيأت رئيسه دانشگاه مجاز مي باشد كه بر اساس ماده 52 مانده اعتبارات را جهت انجام هزينه ها و پرداخت هاي مورد نياز در اختيار واحد ها قرار دهد.

4-    در زمان رسيدگي به پرداخت ها از محل كمك هاي مردمي و هداياي خاص اخذ مجوز از مقام مافوق واحد به منظور پرداخت و به هزينه گرفتن الزامي مي باشد.

5-    اسناد مربوط به البسه كاركنان دولت كه طبق دستورالعمل 15 قانون و مقررات استخدامي كشور هر شش ماه يك بار لباس به آنها تعلق مي گيرد توجه شود كه در ابتداي هر شش ماه ليست مربوطه تهيه و پس از خريد البسه ليست تنظيم شده به همراه فاكتور خريد و دستور مقام مجاز جهت ارائه لباس ها و رسيد كاركنان به منظور دريافت لباس ضميمه سند صادره باشند.

در صورت خريد از شركت هاي توليدي البسه حواله مربوط به تحويل لباس به كاركنان واجد شرايط ارائه تا نسبت به تهيه لباس مورد نظر به شركت مربوطه مراجعه و البسه خود را تحويل گيرند.

 ج) اسناد و ليست هاي تنظيمي و پرداخت هاي مربوطه

 1-     مرحله اول رسيدگي به ليست هاي تنظيم شده (حقوقي ، اضافه كاري ، مسكن ، كارانه و ...)
مي باشد. كارشناس رسيدگي بايد دقت نمايد كه كليه شماره حساب ها در ليست مربوطه قيد شده و تمامي محاسبات حقوقي بر اساس احكام صادره بوده و كسورات مربوطه بر اساس بخشنامه هاي مربوطه همان سال محاسبه شده باشد و در صورت مشاهده اشتباه در محاسبه به مسئول صدور ليست مربوطه اعلام نموده تا نسبت به رفع اشتباه موجود اقدام نمايد.

2-     اصل ليست رسيدگي شده ضميمه سند شناسنامه هزينه در آن هم با تائيد و رسيدگي كارشناس رسيدگي به ليست مي باشد جهت تجميع كليه ليست هاي حقوقي تحويل كارشناس اداره دريافت و پرداخت گردد.

3-    پس از دريافت اظهار نامه دارايي مبني بر پرداخت حقوق يا ... پرسنل به بانك طرف قرارداد دانشگاه ، كسر ماليات مكسوره  ، پرداخت رقم بازنشستگي به سازمان مربوطه ، پرداخت بيمه خدمات درماني و پرداخت بيمه تامين اجتماعي به واحد هاي تابعه اعلام تا نسبت به صدور اسناد مربوطه اقدام نمايند . مدارك لازم جهت صدور اسناد مربوطه عبارتند از : صفحه آخر ليست تنظيم شده كه نشان دهنده  تمامي كسورات و خالص پرداختها باشد ، تصوير اظهار نامه دارايي كه ممهور به مهر بانك مي باشد ، برگ اظهارنامه سازمان بازنشستگي كل كشور ، اظهار نامه بيمه خدمات  درماني ، اظهار نامه بيمه تامين اجتماعي و رسيدهاي بيمه مكمل و پس انداز كاركنان دولت و رسيد بانك هاي وام دهنده به كاركنان واحد ، چنانچه واحدي موفق به دريافت اظهارنامه دارايي نشود بايد ليست تنظيمي را به مهر بانك طرف قرارداد ممهور نمايد ، لازم به يادآوري است كه تمام ليستها بايستي داراي امضاء مسئول تنظيم ليست ، رئيس حسابداري و رياست يا مدير واحد باشد و تائيد كاركرد افراد مندرج در ليست بايد با امضاء رئيس يا مدير واحد باشد.

4-    در رسيدگي به ليستهاي پرداخت حقوق كاركنان تبصره 3 ماده 2 (معين و مشخص ) ضمن دقت در محاسبه حقوقي و كسورات مربوطه و ثبت صحيح سند پس از تائيد كارشناس مربوطه اصل ليست ضميمه سند شناسايي مي شود . پس از پرداخت و ممهور نمودن ليستهاي مربوطه به مهر بانك ، تصوير صفحه آخر ليست به اضافه برگه ماليات پرداخت شده ، برگه بيمه تامين اجتماعي پرداخت شده و بيمه مكمل و مي باستي ضميمه  سند پرداختي باشند لازم به توضيح مي باشد  چون ماليات دريافتي معادل 10% پس از كسر معافيت مالياتي مي باشد جزء ماليات حقوق احتساب مي گردد. و واحدهايي كه از طريق دارايي پرداخت ميشود به مانند پرسنل رسمي و پيماني و طرحي اقدام شود.

تبصره : مبالغ پرداختي بابت بيمه خدمات درماني كاركنان دولت و همچنين مبلغ دو هفتم بيمه
تامين اجتماعي (وجه بيمه درماني تامين اجتماعي سهم كارمند مي باشد) كاركنان پيماني و قرارداد كار معين و مشخص جزء معافيت مالياتي حقوق آنها محاسبه مي شود.

5-    كليه پرداخت هاي به انترنها و رزيدنتها با توجه به فرم دستياري يا انترني بصورت كمك هزينه تحصيلي بوده  و از كل مبالغ پرداختي به آنها پس از اعمال سقف مالياتي 10% ماليات كسر مي شود. پرداخت ليست هاي تنظيم شده مربوطه با تائيد و امضاء رئيس واحد مربوطه امكان پذير مي باشد. تنظيم اسناد شناسائي و اسناد قطعي (پرداختي) مربوطه نيز همچون اسناد ليست هاي ديگر مي باشد. به هيچ وجه ليست هاي تنظيمي را تحت عنوان ماده 47 به دفتر رياست محترم دانشگاه ارسال ننماييد.

6-     پرداخت كارانه پزشكان هيأت علمي (رسمي و پيماني) شاغل در بيمارستانها و مراكز درماني  درآمد را بر اساس كاركرد آنها و تائيد مسئولين مربوطه در واحد و همچنين تائيد دفتر هيأت عالي نظارت مستقر در دانشگاه قابل پرداخت مي باشد. لازم به ذكر است كه ماليات پزشكان شاغل ماده 88 براساس قرارداد فيمابين آنها با دانشگاه به ماخذ 5% محاسبه مي گردد.

7-    پرداخت ليست هاي حق التدريس مدرسين هيأت علمي (رسمي و پيماني) و غير هيأت علمي بر اساس دستور العمل پرداخت حق التدريس (صادره از معاونت آموزشي دانشگاه) بوده و در انتهاي هر ترم صورت مي پذيرد. ماخذ محاسبه ماليات حق التدريس به ميزان 10% كل مبلغ محاسبه شده مي باشد. ميزان حقوق تمامي مدرسين شاغل رسمي و پيماني همه ساله طي ليستي با توجه به ضريب افزايش آنان و رتبه و مرتبه مدرس اعلام مي گردد. مبناي محاسبه هر ساعتي حق التدريس اعضاي هيأت علمي 1/40 حقوق و فوق العاده مخصوص مندرج در احكام  آنها مي باشد. جهت اعضاء هيأت علمي بازنشسته با توجه به رتبه و مرتبه مندرج در آخرين حكم آنان و ليست اعلام شده همان سال نيز به ماخذ 1/40 محاسبه مي شود و محاسبه حق التدريس دانشگاه بين المللي كيش براساس دستورالعمل خاص خودش مي باشد كه در اختيار آنها قرار گرفته است. حق التدريس مدرسين آزاد ، با توجه به مدرك تحصيلي شان مي باشد . مدرك فوق ليسانس معادل مربي پايه يك تقسيم بر 60 و مدرك دكتر معادل استاديار پايه يك تقسيم بر 60 مي باشد.

 حق التدريس يك ساعت مدرسين غير هيأت علمي معادل =

امتيازات  (حقوق + فوق العاده شغل + حق مديريت) *  ضريب ريالي سال ÷  176 *  2

 

در پايان شايان ذكر است كه كليه اسناد صادره با توجه به نوع تخصيص و عمليات آنها طي
سر فصل هاي تعريف شده در سيستم  حسابداري تعهدي كد بندي مي شوند. كارشناسان رسيدگي دقت نمايند كه سرفصل هاي استفاده شده با كد هاي مربوطه مغاير با نوع هزينه  يا حساب نباشد و چنانچه اشتباهي در ثبت آنها رخ داده باشد نسبت به ارائه راهكار در مورد چگونگي رفع اشتباه پيش آمده اقدام لازم بعمل آورند.

كليه اعتبارات  دريافتي  واحد از هر محل اعتباري كه بصورت ثبت بانك اعتبار مربوطه (بدهكار) و حساب رابط اعتبار (بستانكار) انجام مي گردد پس از صدور اسناد عملياتي مالي چنانچه پرداخت بانكي صورت گرفته باشد (بانك بستانكار شده باشد) ثبت ذخيره تامين اعتبار (بدهكار و تامين اعتبار (بستانكار) الزامي مي باشد. ( البته اين امر منوط به ثبت متقابل در سازمان مركزي مي باشد) . لازم به توضيح است كه پرداخت هاي از محل كمك هاي مردمي و هداياي خاص مستثني از اين امر مي باشد. و ثبت ذخيره تامين ندارد.

 تذكرات مهم قابل توجه:

1-     دقت شود كه همه ماهه پس از پرداخت ليستهاي حقوقي و كليه ليستهايي كه شامل ماليات ميباشند يك نسخه از آنها به نزديكترين حوزه مالياتي كه واحد در آن قرار دارد ارائه و رسيد مربوطه كه همان شماره و تاريخ تحويل به دبيرخانه آن حوزه مالياتي ميباشند دريافت كنند تا در آينده مشمول جريمه عدم ارائه ليست به دارايي نشوند.

2-    علي رغم اينكه پرداخت بيمه هاي تامين اجتماعي ليست هاي تجميعي توسط وزارت دارايي صورت ميپذيرد كليه واحد هاي تابعه ميبايست همه ماهه با سازمان تامين اجتماعي شعبه مركز مراجعه و اظهارنامه مربوطه را دريافت دارند تا به موقع اعلاميه پرداخت به دست شعبات تامين اجتماعي كه با واحد هايدر ارتباط هستند رسيده و مشمول جريمه ديركرد نگردند.

3-    در مورد پرداخت كارانه شاغل در بيمارستانها به امتيازات شغلي و محل كار و رضايت مدير بيمارستان بايد توجه كافي شود كه از آنچه در دستور العمل مربوط به كارانه طرح نظام نوين مشخص شده تجاوز ننمايد؛ چنانچه چنين موردي مشاهده شد به مسئول مربوطه تذكر داده تا نسبت به تصحيح آن اقدام نمايد.


 د) در مورد كالا هاي غير مصرفي يا اموالي

1-     طبق قانون اموال دولتي كالا هاي غير مصرفي بالاي 000/400 ريال اموالي محسوب مي گردد.

2-    بر اساس آئين نامه اموال دولتي و دستورالعمل دارائي هاي ثابت طرح نظام نوين مالي در موقع شروع بهره برداري از كالا برچسب شماره اموال به كالا الصاق مي گردد و مهر اموال بر روي حواله انبار صادره درج مي گردد.

3-    در صورت خريد كالا يا قطعاتي كه بالاي مبلغ 000/400 ريال بوده و به كالاي اموالي داراي برچسب نصب گردد، چنانچه باعث ارتقاء كيفي و كمي و كارائي مال گردد به عنوان اموال الحاقي محسوب مي گردد در غير اين صورت مصرفي به حساب مي آيد.

4-    در رابطه با تعميرات دارائي هاي ثابت در صورتيكه هزينه انجام شده منجر به افزايش عمر مفيد كارايي و بهبود اساسي در كيفيت بازدهي دارايي گردد اصطلاحاً تعميرات اساسي مي باشد . در ارتباط با امور ساختماني ممهور به مهر ساختماني و در ارتباط با ديگر اموال ممهور به مهر اموال مي شود.

5-    كتاب هاي بالاي 400000 ريال مهر اموال ندارد و شماره اموال نيز ندارند و از فصل دوم هزينه ميشوند.

 و) در مورد ماليات بر ارش افزوده و نحوه رسيدگي به آن


 با توجه به تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد كالاها و يا خدمات خريداري شده در سال 87 پرداخت اين ماليات از تاريخ 1/7/87  الزامي ميباشد ضمنا" دقت شود كه طبق ماده 12 اين قانون عرضه بعضي از كالاها و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده بوده كه با مراجعه به كتاب قانون ماليات بر ارزش افزوده براحتي قابل تفكيك مي باشند .

تبصره :

با توجه به بند 14 ماده 12 فصل دوم قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مراكز آموزشي (منجمله دانشگاه ها و واحد هاي تابعه) از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشند  .

    ویدیو : تهيه و تنظيم اسناد حسابداري
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b