نمونه سوالات زیست دوم تجربی با جواب

ازمون تست فصل دوم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱

  • ۱- منومرها در كداميك متنوع تر است؟
۴) كربوهيدرات ۳) اسيدهاي نوكلئيك ۲) پروتئين ۱) ليپيد
  • ۲- در فرآيند هيدروليز ………… مصرف و …………… توليد مي شود.
۴) H2O – پلي مر ۳) H2O – منومر ۲) پلي مر- H2O ۱) منومر- H2O
  • ۳- از هيدروليز كدام، منومرهاي يكسان حاصل مي شود؟
۴) گالاكتوز ۳) ساكاروز ۲) لاكتوز ۱) مالتوز
  • ۴- گليكوژن و نشاسته از چه جهت به هم شبيه هستند؟
۴) واحد سازنده ۳) مكان توليد ۲) وزن مولكولي ۱) تعداد انشعاب
  • ۵- بيشترين تركيب آلي طبيعت كدام است؟
۴) گليكوژن ۳) سلولز ۲) DNA ۱) گلوكز
  • ۶- در تشكيل تري گليسريد چند مولكول گليسرول شركت كرده و چند مولكول آب آزاد مي شود؟ (به ترتيب از راست به چپ)
۴)۱و۱ ۳) ۳و۱ ۲) ۱و۳ ۱) ۳و۳
  • ۷- بخش عمده غشاء هاي زيستي از ………… است.
۴) فسفوليپيد ۳) گليكوپروتئين ۲) كربوهيدرات ۱) استروئيد
  • ۸- در ساختار كداميك، اسيد چرب وجود ندارد؟
۴) كوتين ۳) تري گليسيريد ۲) فسفوليپيد ۱) هورمون هاي جنسي
  • ۹- در ساختار فسفوليپيدها ………… مولكول اسيد چرب و ………… . مولكول فسفات وجود دارد.
۴) ۳و۱ ۳) ۱و۲ ۲) ۲و۱ ۱) ۱و۱

۱۰-مهمترين ويژگي عمل آنزيم ها كدام است؟

۲) اختصاصي بودن عمل آنها ۱) افزايش سرعت واكنش
۴) تأثير بر پيش ماده با غلظت كم ۳) تغيير در جهت واكنش

۱۱-تغييرات PH محيط موجب ………… آنزيم ها مي شود.

۲) هيدروليز ۱) فعال تر شدن
۴) تغيير در نوع فرآورده ۳) تغيير در ساختار سه بعدي

۱۲- آميلاز بزاق بر چه ماده اي موثر و فرآورده آن كدام است؟

۲) نشاسته- گلوكز ۱) نشاسته- مالتوز
۴) گليكوژن- مالتوز ۳) مالتوز- گلوكز

۱۳- منومر كداميك اسيد آمينه نيست؟

۴) ساكارز ۳) مالتاز ۲) ليپاز ۱) پروتئاز

۱۴- از به هم پيوستن ۵۱ اسيد آمينه، چند مولكول آب آزاد و چند پيوند پپتيدي تشكيل مي شود؟

۴) ۴۹-۵۰ ۳) ۵۱-۵۰ ۲) ۵۰-۵۰ ۱) ۵۱-۵۱

۱۵- كدام واكنش انرژي خواه است؟

۲) توليد آنزيم در سلول ۱) اكسيداسيون گلوكز
۴) تجزيه چربيها ۳) تبديل گلوكز به الكل

۱۶- براي هيدروليز كامل كداميك نياز به مولكولهاي آب بيشتري است؟

۴) لاكتوز ۳) ساكاروز ۲) فسفو ليپيد ۱) تري پپتيد

۱۷- آدنوزين واجد همه تركيبات زير است بجزء …………

۴) نيتروژن ۳) فسفات ۲) باز آلي ۱) قند ۵ كربني

۱۸-يك مولكول چربي، مجموعه اي از كدام مولكول هاست؟

۱)سه اسيد چرب ـ يك گليسرول                        ۲)يك اسيد چرب ـ يك الكل

۳)دو اسيد چرب ـ يك گليسرول                                ۴)سه اسيد چرب ـ يك كلسترول

۱۹-كدام تركيب داراي پيوند پپتيدي است؟

۱)اسيد ريبونوكلئيك             ۲) AMP حلقوي         ۳)اسيد دئوكسي ريبونوكلئيك             ۴) DNA ليگاز

۲۰-مونومر تشكيل دهنده ي ليپاز مشابه كدام تركيب آلي است؟

۱)ميلين                       ۲)پادتن                           ۳)كوتين                           ۴)گليكوژن

۲۱-كدام يك از مولكول هاي زير در گياهان ساخته شده و سوخت اصلي سلول ها مي باشد؟

۱)اسيد چرب                      ۲)گليكوژن              ۳)مالتوز                              ۴)گلوكز

۲۲-ساختار كدام دو گروه از ليپيدها، تشابه بيش تري با يكديگر دارند؟

۱)موم ها و فسفوليپيدها                                        ۲)استروئيدها و تري گليسريدها

۳)تري گليسريدها و فسفوليپيدها                              ۴)موم ها و استروئيدها

۲۳-مونومر سازنده ي كدام يك با بقيه تفاوت دارد؟

۱)مالتوز                           ۲)سلولز                   ۳)سلولاز                            ۴)نشاسته

۲۴-هر مولكول ATP ، چند پيوند غني از انرژي دارد؟

۱) يك پيوند                  ۲) دو پيوند            ۳) سه پيوند            ۴) چهار پيوند

۲۵-كدام يك، با تأثير آنزيم هاي مترشحه از سلول هاي دستگاه گوارش انسان، به واحدهاي يكساني تبديل مي شود؟ (کنکور سراسري سال ۱۳۸۳)

۱)گليكوژن                    ۲)ساكارز                                    ۳)سلولز                          ۴)لاكتوز

 

 

چیزی ارزشمندتر از همین امروز نیست

 وبلاگ ازمون زیست شناسی منتظر دریافت نظرات شما عزیزان برای بهتر شدن این وبلاگ  می باشد

 

*********************************************

سوال های امتحانی نیم سال دوم

سوال امتحان زيست شناسي دوم تجربي – خرداد ۹۴ – دبيرستان سراي دانش -واحد انقلاب

تعداد دانلود : ۲۲۷۸۰

سوال امتحان زيست شناسي دوم تجربي – خرداد ۹۴ – دبيرستان سراي دانش -واحد رسالت

تعداد دانلود : ۱۲۹۰۳

سوال امتحان زيست شناسي دوم تجربي – خرداد ۹۴ – دبيرستان سراي دانش فلسطين

تعداد دانلود : ۹۷۶۹

سوال امتحان زيست شناسي دوم تجربي – خرداد ۹۴ – دبيرستان سراي دانش -واحد فرهنگ آموزش

تعداد دانلود : ۸۷۰۲

امتحان زیست مدرسه فضیلت

تعداد دانلود : ۵۶۵۶

امتحان زیست مدرسه فضیلت

تعداد دانلود : ۴۶۳۹

امتحان زیست مدرسه فضیلت

تعداد دانلود : ۴۲۰۴

امتحان زیست مدرسه شیخ محمود شلتوت

تعداد دانلود : ۴۳۵۹

امتحان زیست مدرسه شاهد رضوان

تعداد دانلود : ۴۸۲۱

امتحان زیست مدرسه شاهد رضوان

تعداد دانلود : ۶۰۱۶

امتحان زیست مدرسه شاهد بنت الهدی صدر اهواز

تعداد دانلود : ۴۷۴۱

امتحان زیست مدرسه شاهد بنت الهدی صدر اهواز

تعداد دانلود : ۴۲۹۱

امتحان زیست مدرسه شاهد ۴۴ اصفهان

تعداد دانلود : ۵۸۵۵

امتحان زیست مدرسه هاجر

تعداد دانلود : ۴۶۲۴

امتحان زیست مدرسه شهید رمضانزاده

تعداد دانلود : ۳۶۶۵

امتحان زیست مدرسه مائده

تعداد دانلود : ۴۸۶۴

امتحان زیست مدرسه حاج محمد لوافان

تعداد دانلود : ۶۲۶۱

امتحان زیست مدرسه شاهد ساری

تعداد دانلود : ۷۴۱۲

امتحان زیست مدرسه دبیرستان دانشگاه دخترانه

تعداد دانلود : ۱۱۸۳۸

امتحان زیست مدرسه شهید پناهی

تعداد دانلود : ۶۲۲۶

امتحان زیست مدرسه نمونه دولتی استرآبادی

تعداد دانلود : ۹۹۳۲

امتحان زیست مدرسه نمونه دولتی استرآبادی

تعداد دانلود : ۶۵۹۶

امتحان زیست مدرسه نمونه دولتی استرآبادی

تعداد دانلود : ۵۴۵۹

امتحان زیست مدرسه شیخ مفید

تعداد دانلود : ۱۶۲۰۷

امتحان زیست مدرسه شیخ مفید

تعداد دانلود : ۱۰۲۷۵

امتحان زیست مدرسه شیخ مفید

تعداد دانلود : ۸۶۰۱

نمونه سؤالات امتحانی زيست شناسي (۱) + پاسخ

*************************************************

سوالات تست فصل دوم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱           کلیک کنید

سوالات تست فصل سوم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱          کلیک کنید

سوالات تست فصل چهارم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱        کلیک کنید

سوالات تست فصل پنجم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱           کلیک کنید

سوالات تشریحی فصل دوم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱        کلیک کنید

سوالات تشریحی فصل سوم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱       کلیک کنید

سوالات تشریحی فصل چهارم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱    کلیک کنید

سوالات تشریحی فصل پنجم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱        کلیک کنید

سوالات تست فصل ششم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱                                                                                                               

سوالات تست فصل هفتم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱          کلیک کنیدسوالات تشریحی فصل ششم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱     کلیک کنید

سوالات تشریحی فصل هفتم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱     کلیک کنید

سوالات تست فصل هشتم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱        کلیک کنید

سوالات تشریحی فصل هشتم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱    کلیک کنید

سوالات تست  فصل نهم زیست شناسی و ازمایشگاه ۱         کلیک کنید

سوالات تشریحی فصل نهم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱     کلیک کنید

    ویدیو : نمونه سوالات زیست دوم تجربی با جواب
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b