برچسب: میرزا تقی فراهانی ( امیرکبیر )

امیر کبیر و خدماتش به ایران

امیرکبیر و مهترین اصلاحاتی که در ایران انجام داد امیرکبیر، یکی از صدراعظم‌های ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار بود امیرکبیر را بیشتر بشناسید اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال شد. مدت صدارت امیر کبیر ۳۹ ماه (سه سال و سه ماه) بود. امیرکبیر […]

Back To Top