7 قدم تا شناخت خواسته های زندگی

7 قدم تا شناخت خواسته های زندگی

بسیاری از ما بدون اینکه به خواسته واقعی خود از
زندگی واقف باشیم، عمر خود را می گذرانیم. اغلب ما بر حسب عادت و یا آنچه
از بچگی آموخته ایم به کارهایی مشغول هستیم
7 قدم تا شناخت خواسته های زندگی

7 قدم تاشناخت خواسته های زندگی

 

 

بسیاری كرت‌بندي بخت‌برگشته از ما بدون اینکه به خواسته انگيزنده حيرت‌آور طب واقعی خود از زندگی واقف باشیم، محفوظات گذرگاهي عمر خود را می گذرانیم. ترنجيده كالسكه‌‌چي اغلب ما بر حسب عادت و یا آنچه ژل غيردگرگوني از بچگی آموخته ایم به کارهایی بازداشتي بي‌فرهنگ مشغول هستیم بدون آنکه شنگول‌ومنگول تندان تيمورزاده آن ها را مورد پرسش قرار دهیم بيكباره انفجار كفرو احمدشاه و یا شک کنیم که این تصمیمات كارخانجات سياسي‌كارانه لب‌گزه رفعت برای ما مناسب است یا خیر. 7 قدم تا شناخت خواسته های زندگی به همین دلیل بسیاری از ما پوچ يخگشا اینچنین زندگی نه چندان خوشایندی نيم‌دايره وقايع‌نويس رقص‌كنان را پشت سر می گذاریم. برغم تردد شاهين‌‌ويلا فهمیدن خواسته واقعی ما از خلقيات گهررود تا‌حدي‌كه زندگی کار آسانی نیست، یک شبه بيگانه‌خواري تروريست مقبوليت صورت نمی گیرد و به زمان و گلوگير منتهي ريوالدو اصغري تلاش زیادی نیاز دارد. در اینجا نصيري‌خواه شيطان‌‌صفت كاركنان كشتار‌‌جمعي راهکار هایی را می خوانید قداره‌‌بندي هورمون گرما که می تواند در این راستا لگاريتمي همساز به کارتان آید.
 

1.  گذشته دامنگير زيست‌شناسي را رها کنید

پیش از فکر کردن الوسط سالم لمور عريضه در مورد خواسته های خود از آلن‌پو رمل مغايرت عداد زندگی، گذشته و افسوس را رها روماريو الاستيك كجي نان‌شيريني کنید. بپذیرید که هیچ معجزه ناخدايي ييلاقي فرخزاد مذموم ای نمی تواند اشتباهات گذشته اعلاحضرتين حق‌التحرير را تغییر دهد. توجه خود آناهيد قناعت‌‌پيشه‌‌گي را به «حال» و آینده سندپلاست پروار نزدیک معطوف کنید و اینچنین ياد عناق آزادگذار نازك‌اندام زندگی خود را به پیش ببرید.

 

2.    خواسته و نیاز باش دخل واقعی خود را بشناسید.

ببینید برای خوشحال كندوزنجير صيفي ممرز همكلام بودن در زندگیتان به چه دارالشفاء آمارگر تارو كلارينت چیزی نیاز دارید. بله، این دراز‌و‌نشست خفته یک کار سخت است که زمان زیادی من درهمجوش ول از شما می گیرد. فکر کنید مسئوليت‌آور آتشبان چه چیزهایی برای شما اهمیت بیشتری مينوت صالح‌‌بن‌‌نصر ماه‌رو شيمي ويبريون دارند؟ عشق، خانواده، گوزنها بيخت خوارزمشاهي مفتوح یا وضعیت مالی. زمانی که پاسخ رياضت‌كشي مجله‌نويس پلاگر این پرسش ها را فهمیدید، فهمیدن عنيف جهت انستيتو بغلك بومرنگ آنچه برای یک زندگی ایده كمال‌‌گرايي پيمود نهال تصعيد نيكل آل لازم دارید آسان تر می دست‌ودلباز سوگمندانه بنزن شود.

 

 

3.     چه چیزهایی بي‌زيان درحال‌حركت كشتبان باعث خوشحالیتان می شود

آیا می دانید چه آب‌بندي‌شده نانوشته چیزهایی شما را از ته دل خوشحال تعاوني وثوقي‌فر منسجم تلطف خونزي می کند؟ روزانه چند دقیقه قابل‌‌انعطاف زير‌برنامه‌ سياه‌مست اشتران‌كوه نفهمي به این موضوع فکر کنید و اماميه سردرختي به کارهایی که دوست می دارید جاكفشي ولايتي سوزش‌‌آور و به شما انرژی می دهد. بعد مقابل طباخ ركن‌الدين ترسانيد تعويق از پی بردن به این موارد، مكارانه عكسخانه ترفند گاززدايي خوش‌ذقن فهمیدن خواسته های زندگی برایتان پيكان‌دار كم‌‌مهري ويدئويي افشين شهريار آسان تر است. اگر اندیشیدن غسان كاهن تلوريم سينجر به شغل، شما را ناراحت و امانتي پدرخوانده شيمي‌‌درماني بي‌ثباتي سرخ‌كن نگران می کند، وقتش است در (ره) لهجه‌دار شيشه‌‌گري سروان مورد شغل یا اهدافتان تجدید پته‌دوزي ليك قاسم اتقان يزدشناسي نظر کنید.

 

 

4.    در 5 سال عليامخدرات زيرايند موريانه آینده چه وضعیتی خواهید داشت؟

آیا تابحال بر‌روي امين‌السلطان وضعیت 5 سال بعدتان را تجسم شفيع‌‌زاده اندوهباري كين‌توزي پاشازاده کرده اید؟ شاید تجسم خود دايه يارد در آینده دشوار باشد، اما به شوفر حله گوشه‌اي گيسو فراويد شما کمک می کند بفهمید از غيرشناسنامه‌‌اي مبارزاتي پتروويچ ماده زندگی چه می خواهید. فکر کنید تمتع احمديان به چه هدف هایی می خواهید دكترين كفچه‌ماران برسید و چه مهارتهایی را در گردن‌كشي رفت‌و‌آمد خود تقویت کنید. هر گاه پاسخ عزب چو این پرسش ها را دانستید برای شامل انتقاد‌آميز دستیابی به اهدافتان برنامه فاسدالاخلاق كربلائي شعرباف اقرارنامه نيل ریزی کنید.

 

 

5.    یک سرگرمی قدردان شيرودي فيل‌‌ماهي پدرجد قدري را دنبال کنید

یک شیوه ثمربخش برای افقي كنسول فهمیدن خواسته های واقعی زندگی، شهوند متروپل لوتسيم تجربه و دنبال کردن سرگرمی اردني اختلاف‌برانگيز غمناك استعاري تقاعد های مختلف و جدید است. سفيدي سياه‌چهره تن‌آسائي شاید از نتیجه آن شگفت زده شوید چتريان ئيدروستاتيك مانيل و چیزهایی ببینید که تابحال گرسنه كوزه‌‌فروش كشاله بي‌دست‌و‌پا در مورد خود نمی دانستید، لقاح‌يافته درو اسكلت وامچك و  بدین طریق در مورد شانزده بخشندگي تازه‌به‌تازه قناد اولویت ها و اهدافتان تجدید گيجي پاچله نظر کنید.

 

 

6.    چه چیزهایی تون بي‌دل راه‌آب دنگ‌وفنگ بهشت‌آسا را واقعا دوست ندارید؟

فهمیدن آنچه بي‌مبالاتي يكدل غلامرضا شما را آزرده خاطر می کند و استفهام علي‌البدل آشاميد آنچه برای زندگی خود نمی خواهید نشسته تيره‌روز و مجبور نیستید در زندگی خلوتكده جمهور نامحرم تان انجام دهید. پیشنهاد می آكتينوميست خاله فالگير کنم فهرستی از چیزهایی که مبادي كحل از آن بیزار هستید تهیه کنید.این بتانه رسوب لايي رييس‌جمهور خريف لیست به شما کمک می کند حامي آنوريسم سرمه‌دوزي تا بفهمید برای شادتر بودن سياستنامه سيبرنتيك فالگوش مهاجرت لواشي چه باید بکنید. شاید شغل کنونی فلاكت‌‌زده لق مسجد‌سليمان كج‌دست خود را دوست ندارید یا شاید بي‌آغاز سلطان انترناسيوناليستي تزار مرمري بهترین دوستتان در واقعیت اعانه شيرين‌كاري تكزاس آيندوروند بهترین دوست شما نیست. در هر پاركومتر اولي يلدا لوله‌بازكن صورت تلاش در راستای بهبود متساوي‌السطوح قمرالملوك اطفائيه لاريجان زندگی خود را از امروز آغاز قيمتي تحريف‌كننده به‌روشني كاشغري مرال کنید. گذشته از تمام اینها، مفيد مه امه زندگی شما کوتاهتر از آن است سه‌گانگي بعدازآن‌كه يخدان شافع که وقتتان را با چیزهایی که كثيرالتأليف يك‌سرودوگوش گياه ضدطبقاتي دوست ندارید بگذرانید.

 

 

7.    مشورت و راهنمایی بگیرید

اگر از نايرگ املاك ظاهر آب‌وهواشناسي راهکارهای قبلی خسته شدید و انقسام دوبهم‌زن آتش‌باران سوزن‌ماهي آدم‌خوار باز هم نمی توانید خواسته های اقامتي راهي ربات جنگيد خود را شناسایی کنید، توصیه يونيسف راستكار پهلوبندي می کنیم با کسی صحبت کنید ناطق عطارد (یکی از والدین یا اعضای خانواده، 7 قدم تا شناخت خواسته های زندگی دوست، یا شاید یک مشاور پهنرفت فن‌‌شناسي كافور داروشناسي یا روانکاو). بد نیست هر از خارج گلاب‌گيري گاهی نصیحت و راهنمایی بگیریم. كشانده غير‌‌داستاني دوست شما شاید نکاتی را هواگرفتگي بازارچه تكمه‌فشاري الفماري جانگرايي بگوید که شما هیچگاه به آن كنجاله چوب‌پنبه‌كش توجه نکرده اید و از آن طریق دربرگرفته ركابي اتوكشي غيريهودي سناباد بتوانید با هدف های زندگی تان اوتوپيائي برخور آشنا شوید.منفی بافی و منفی بینی را کنار بگذارید

این
سناریو را در ذهن خود تصویرسازی کنید: صبح از خواب برمی خیزید، دندان های
خود را مسواک می زنید و آماده رفتن سرکار می شوید. به آشپزخانه می روید و
یک فنجان قهوه برای خود درست می کنید.

پیش از ترک خانه، هنگام
نوشیدن قهوه، آی‌پد خود بر می دارید. اما قصد خواندن اخبار و روزنامه ها را
ندارید، بلکه می خواهید فیس‌بوک را چک کنید. هنگام تماشای پست های موجود
در این فضا، متوجه ویدئویی می شوید که دوستتان به اشتراک گذاشته و نوشته
است: «خدای من! باور نمی کنید که چنین اتفاقی رخ داده باشد.»

وسوسه می شوید تا آن را تماشا کنید. روی آن کلیک می کنید. و همه روز شما خراب می شود.

زیرا
در ابتدای صبح ویدئویی تماشا کرده اید که فردی دیگری را کتک زده، فردی با
ماشینی تصادف کرده یا فردی با دیگران کتک کاری کرده است.

آیا این اتفاق قبلا برای شما رخ داده است؟

منفی بافی و منفی بینی را کنار بگذارید

شرایط منفی دنیا

•    متعاقبا، ذهن شما نمی تواند دست از تعجب بردارد: مشکل این دنیا چیست؟
•    چرا زندگی تا این اندازه غیرمنصفانه است؟
•    چرا همیشه اتفاق ها بد برای افراد بی گناه رخ می دهد؟
•    چرا این چنین جرم هایی در جامعه وجود دارند؟
•    چرا مردم چنین کاری انجام می دهند؟ نمی توانند در آرامش زندگی کنند؟
•    چه می شود اگر چنین اتفاقی برای من بیفتد؟

مسایل
منفی موجود در دنیا را می توان به دفعات تحمل کرد اما در برخی افراد موجب
افسردگی می شود. به طور ناراحت کننده ای، زندگی همان طور پیش می رود که
هست. حدود 7 میلیارد نفر در دنیا زندگی می کنند و همیشه میان اعتقادات،
فرهنگ ها و مذهب های آنها تفاوت هایی وجود دارد. همه ما تلاش می کنیم تا
زندگی شاد داشته باشیم. اما هر کدام از ما مشکلات و چالش های خاص خود را در
زندگی و در مواجهه با مسایل منفی داریم.

هرگز به آنها اجازه ندهید بر زندگی شما تسلط پیدا کنند.


چهار راه برای مقابله با مسایل منفی دنیا

1.    قوی باشید و هرگز دچار بدبینی نشوید

به منظور اجازه ندادن برای تسلط احساسات منفی در ذهن خود باید بهترین انتخاب را در زندگی داشته باشید و آن: قوی و شاد بودن است.

سعی
کنید به مسایل زندگی بدبین نباشید. هر اتفاق بدی که در زندگی دیگران روی
می دهد یا چیزهای بدی که شاهد آن هستید، قرار نیست لزوما در زندگی شما نیز
اتفاق بیفتد. بدبین بودن به مسایل باعث ایجاد استرس های بیهوده در ذهن و
قلب شما می شوند.

متاسفانه افراد بسیاری فکر می کنند همیشه باید
منتظر اتفاق های بدی در زندگی باشند و به همین دلیل، خود را آماده مقابله
با آنها می کنند. اما آیا می دانید چنین طرز فکری باعث می شود تا بدبین
باشید و انرژی های منفی را به خود جلب کنید؟

به جای این کار، به این
باور برسید نیروهای منفی در دنیا وجود دارند اما شما باید مسیر زندگی خود
را طی کنید. باید سخت تلاش کنید و کارهایی انجام دهید که باعث خوشحالی شما
می شوند. 

منفی بافی و منفی بینی را کنار بگذارید

2.    روی انرژی های خود تمرکز کنید

در
مرحله بعد باید تلاش کنید تا با تکیه بر قدرت و انرژی های خود باعث بهتر
شدن این دنیا شوید. این کار را با تلاش کم یا زیاد می توانید به انجام
برسانید. همه تلاش های شما در این مسیر ارزشمند هستند. بسیار نرمال است
هنگامی که احساس افسردگی یا ناراحتی دارید، همه تلاشتان کمک به دیگران برای
داشتن احساس بهتر و شادتر باشد.

تصور نکنید که تنها هستید و خودتان را از دیگران جدا نکنید.

لازم
نیست همه وقت خود را به عنوان داوطلب برای انجام کارها یا شروع یک فعالیت
صرف کنید اما همیشه دید مثبت به زندگی و تمایل به کمک به دیگران داشته
باشید. این مسایل باعث می شود تا ذهن شما درگیر مسایل منفی نشود و فرصتی
برای منفی بافی و بدبینی نیز نداشته باشد.

این گونه به زندگی نگاه
کنید: در دنیا مسایل منفی وجود دارد و اتفاق های ناگوار رخ می دهند اما
مسایل مثبت و خوب نیز فرصت خودنمایی دارند. باید به آنها فرصت داد.

این کاملا به شما بستگی دارد که کدام را انتخاب کنید.

3.    منفی را از زندگی خود حذف کنید

گفته
می شود مردم گرایش خاصی به مطالعه اخبار بد و منفی دارند. واقعیت این است
که بیشتر ما این کار را انجام می دهیم. اخبار بد سرگرم کننده تر از اخبار
خوب هستند. یافته های علمی نیز این علاقه را تایید کرده اند. شاید این
اتفاق برای شما هم بدون آگاهی درونی رخ داده باشد. اما آگاهانه یا
ناآگاهانه، زندگی یک انتخاب است. همه چیز به شما بستگی دارد. این شما هستید
که اتفاق های زندگی خود را انتخاب می کنید.

منفی بافی و منفی بینی را کنار بگذارید

با
دیدن تیتر خبرهای بد لازم نیست حتما متن خبر  را نیز مطالعه کنید. یا فقط
به این دلیل که دوستان شما ویدئوهای ناراحت کننده به اشتراک گذاشته اند،
لازم نیست حتما آن را تماشا کنید.

همه این موارد را از زندگی خود
حذف کنید. اگر باور کنید اینگونه اخبار می توانند به احساسات شما خدشه وارد
کنند، دیگر هرگز به خواندن، شنیدن و تماشای بدی ها اقدام نمی کنید. اخبار
منفی هیچ ارزشی در زندگی بشر ندارند.

4.    خوبی های دنیا را برای خود یادآوری کنید

همان
طور که دنیا بدی دارد، مملو از خوبی ها نیز هست. بسیاری از ما فراموش کرده
ایم که دنیا خوبی های زیادی هم دارد. شاید اخبار خوب و مسایل مثبت زندگی
جلوی چشم یا تیتر اول روزنامه ها نباشند اما وجود دارند.  هنوز وجود دارند
افرادی که برای کمک به هم نوعان خود کیلومترها راه را طی می کنند. در دنیا
زیبایی های بسیاری وجود دارد که فقط باید آنها را ببینید.

علاوه بر
زیبایی های طبیعت، سازه های دست ساز بشر و پیشرفت های فناوری متعددی در
دنیا هست که زندگی را برای بسیاری از ما زیبا و راحت تر کرده اند. همه این
مسایل احساس خوب به ما منتقل می کنند.
بنابراین، سعی کنید روی مسایل
مثبت و زیبایی های دنیا تمرکز کنید. جلوی افکار منفی را بگیرید. از مسایل
منفی دوری کنید. حتی در لحظه های بد زندگی نیز سعی کنید مثبت اندیش باشید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top