کارشناسی ارشدجغرافیا

منابع کارشناسی ارشد جغرافیا


منابع کارشناسی ارشد جغرافیا

زبان تخصصی

منبع پیشنهادی

1) زبان برای دانشجویان جغرافیای طبیعی ، تالیف دکتر شاپور گودرزی نژاد و مینو عسجدی ، انتشارات سمت

2) متون جغرافیای انسانی به زبان انگلیسی ، تالیف مینو عسجدی ، انتشارات دانشگاه پیام نور

جغرافیای شهری

1) دیدگاه نو در جغرافیای شهری ، حسین شکوهی ، انتشارات سمت

2) جغرافیا و شهر شناسی ، تالیف یدالله فرید ، انتشارات دانشگاه تبریز

3) جغرافیای شهری ایران ، علی اصغر نظریان ، انتشارات دانشگاه پیام نور

برنامه ریزی شهری

1) مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری ، تالیف اسماعیل شیعه ، انتشارات دانشکاه علم و صنعت ایران

2) برنامه ریزی شهرهای جدید ، تالیف کرامت الله زیاری ، انتشارات سمت

3) برنامه ریزی شهری در ایران ، تالیف غلامحسین مجتهدزاده ، انتشارات پیام نور

مبانی جغرافیای طبیعی

1) ژئومورفولوژی ساختمانی ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور

2) ژئومورفولوژی دینامیک ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور

3) ژئومورفولوژی ایران ، تالیف جمشید جداری عیوضی ، انتشارات پیام نور

4) مبانی آب و هوا شناسی ، تالیف محمد رضا کاویانی و بهلول علیجانی، انتشارات سمت

5) آب و هوای ایران ، تالیف بهلول علیجانی ، انتشارات پیام نور

فلسفه جغرافیا

1) فلسفه جغرافیا ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات گیتا شناسی

2) اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا(جلد اول و دوم) ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات گیتا شناسی

جغرافیای روستایی

1) مبانی جغرافیای روستایی ، تالیف عباس سعیدی ، انتشارات سمت

2) جغرافیای کوچ نشینی ، تالیف سید رحیم مشیری ، انتشارات سمت

3) مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران ، تالیف مسعود مهدوی ، انتشارات سمت

برنامه ریزی روستایی و ناحیه ای

1) مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ، انتشارات سمت

2) برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ، تالیف محمد حسن مطیعی ، انتشارات قومس

3) برنامه ریزی ناحیه ای ، تالیف کریم حسین زاده دلیر ، انتشارات سمت

4) اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای ، تالیف کرامت الله زیادی ، انتشارات دانشگاه یزد

ژئومورفولوژی

1) ژئومورفولوژی ساختمانی ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور

2) ژئومورفولوژی دینامیک ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور

3) ژئومورفولوژی ایران ، تالیف جمشید جداری عیوضی ، انتشارات پیام نور

4) ژئومورفولوژی ایران ، تایف محمود علایی طالقانی ، انتشارات قومس

آب و هوا شناسی

1) مبانی آب و هوا شناسی ، تالیف محمد رضا کاویانی و بهلول علیجانی ، انتشارات سمت

2) آب و هوای ایران ، تالیف بهلول علیجانی ، انتشارات پیام نور

منابع آب و خاک

1) منابع و مسائل آب در ایران (جلد1) ، تالیف پرویز کردوانی ، انتشارات دانشگاه تهران

2) منابع و مسائل آب در ایران(آب های شور) (جلد2) ، پرویز کردوانی ، انتشارات قومس

3) جغرافیای خاک ها ، تالیف پرویز کردوانی ، انتشارات دانشگاه تهران

منابع جغرافیای انسانی

1) مبانی جغرافیای روستایی ، تالیف عباس سعیدی ، انتشارات سمت

2) دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات سمت

3) جغرافیای کوچ نشینی ، تالیف سید رحیم مشیری ، انتشارات سمت

4) مقدمه ای بر جغرافیای روستایی در ایران ، تالیف مسعود مهدوی ، انتشارات سمت

5) جغرافیای شهری ایران ، تالیف علی اصغر نظریان ، انتشارات پیام نور

جغرافیای سیاسی

1) مبانی جغرافیای سیاسی ، تالیف دره میر حیدر ، انتشارات سمت

2) جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ، تالیف پیروز مجتهد زاده ، انتشارات سمت

3) جغرافیای سیاسی ایران ، تالیف محمد رضا حافظ نیا ، انتشارات سمت

جغرافیای جمعیت

1) مبانی جغرافیای جمعیت ، ترجمه مسعود مهدوی ، انتشارات قومس

2) جغرافیای جمعیت ایران ، تالیف علی اصغر نظری ، انتشارات گیتا شناسی

3) جغرافیای جمعیت ایران ، تالیف جعفر جوان ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدکارشناسی ارشد جغرافیا

*معرفی رشته علوم جغرافيا 
جغرافيا
در مقطع كارشناسي در چهار شاخه اصلي جغرافياي طبيعي، جغرافياي
انساني،‌كارتوگرافي و جغرافيا سياسي- نظامي ارائه مي‌شود و هر يك از
گرايشهاي جغرافياي طبيعي و انساني داراي گرايشهاي متعددي هستند. البته
تفاوت هر گرايش با گرايش ديگر تنها در 8 واحد تخصصي است و به همين دليل
بسياري از دانشگاه‌ها در دفترچه راهنماي آزمون سراسري، گرايشهاي موجود در
دانشگاه خود را ذكر نكرده و تنها به شاخه‌هاي اصلي جغرافيا كه در آن
دانشگاه تدريس مي‌شود، اشاره نموده‌اند. 
شاخه جغرافياي طبيعي: 
جغرافياي
طبيعي علمي است كه محيط طبيعي و تأثير عوامل و عناصر محيطي بر زندگي و
فعاليت انسان را مطالعه مي‌كند. اين علم در مقطع كارشناسي داراي دو گرايش
ژئومورفولوژي و آب و هواشناسي است. 
گرايش ژئومورفولوژي: 
ژئومورفولوژي
بيشتر به پديده‌هاي سطح زمين توجه دارد يعني، ريخت يا چهره زمين را مطالعه
مي‌كند. به همين دليل اين علم ارتباط نزديكي با زمين شناسي دارد و تحت
تأثير يافته‌هاي علم زمين‌شناسي است. چرا كه ريخت يا شكل ظاهري زمين، تبلور
اتفاقات درون زمين مي‌باشد. البته زمين‌شناسي بيشتر به اعماق و لايه‌هاي
دروني زمين مي‌پردازد اما ژئومورفولوژي فرآيندهاي بيروني يا سطحي زمين را
مطالعه مي‌كند. 
دروس تخصصي گرايش ژئومورفولوژي: 
ژئومورفولوژي
مناطق شهري، نقشه‌ها و نمودارهاي ژئومورفولوژي، هيدرولوژي كاربردي، كاربرد
ژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي، تفسير نقشه( توپوگرافي و
زمين شناسي)، پايان نامه 
گرايش آب و هواشناسي (اقليم): 
رشته
آب و هواشناسي فرآيندهاي حاكم در داخل جو از جمله انرژي و توزيع آن در سطح
سياره زمين، حركات جو و قانونمندي‌هاي حاكم بر اين حركات و تأثير اين
فعاليت‌ها بر روي زيست و فعاليت انسان‌ها، جانداران و محيط بي‌جان سياره
زمين را مطالعه مي‌كند. اين گرايش بيشتر مسائل آب و هوا و تأثير عناصر و
عوالم اقليمي در فعاليت انسان و مسائل بهره‌برداري از زمين مثل كشاورزي
مطرح مي‌شود. 
درس‌هاي اين رشته در طول تحصيل: 
دروس
مشترك بين شاخه‌هاي جغرافيا: جغرافياي آب، جغرافياي خاكها ، جغرافياي
زيستي، آب و هواي ايران، ژئومورفولوژي ايران، منابع و مسائل آب ايران، اصول
و روشهاي برنامه‌ريزي ناحيه‌اي،‌مباني جغرافياي جمعيت، مباني جغرافياي
روستايي،‌مباني جغرافاي اقتصادي: كشاورزي، مباني جغرافياي اقتصادي: صنعت،
حمل و نقل و انرژي ، جغرافياي سياسي، مباني جغرافياي شهري، جغرافياي كوچ
نشيني، پژوهش ميداني در جغرافيا ( روش تحقيق عملي) ، زمين در فضا، رياضيات،
آمار و احتمالات 1، منابع و مآخذ جغرافياي ايران، فلسفه جغرافيا و
جغرافياي كاربردي، تاريخ علم جغرافيا، كارتوگرافي (نقشه‌كشي)، نقشه‌برداري (
نظري و عملي)، نقشه خواني، روش تحقيق: نظري، اصول سنجش از دور، كاربرد
عكسهاي هوايي و ماهواره‌اي در جغرافيا، آمار و احتمالات: 2 كاربرد آمار در
جغرافيا، كامپيوتر در جغرافيا، مباني علم جغرافيا، زمين‌شناسي براي
جغرافيا، مباني اقليم شناسي، آب و هواي كره زمين، مباني ژئومورفولوژي: 1
ساختماني، مباني ديناميك. 
ژئومورفولوژي :1 
دروس اصلي مشترك بين گرايشهاي جغرافياي طبيعي: 
جغرافياي
قاره‌ها، جغرافياي كوارترنر، زمين‌شناسي ايران، مسايل جغرافيايي مناطق خشك
ايران، حفاظت خاك، جنگل و مرتع و مسايل آن در ايران، جغرافياي ناحيه‌اي
ايران، متون جغرافياي طبيعي به زبان خارجي 
جغرافياي انساني ايران(1): 
جمعيت
اقتصادي ، جغرافياي انساني ايران (2): (شهري- روستايي) ، نقشه‌برداري
تكميلي، مباني محيط زيست، ژئومورفولوژي اقليمي، كاربرد جغرافياي طبيعي در
برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي ، (با تأكيد بر ايران). 
شاخه كارتوگرافي: 
كارتوگرافي
هنر، علم و فن تهيه انواع نقشه براي استفاده در ساختار اقتصادي، فرهنگي،
دفاع ملي، روابط بين الملل، تعليم و تربيت، جهانگردي و موارد متنوع ديگر
است. يعني يك جغرافيدان به ياري نقشه اطلاعات دقيقي درباره موقعيت‌ها و
پراكندگي‌ها به دست مي‌آورد. حال با توجه به اين كه ما صدها نوع نقشه
داريم، مشخص است كه تهيه يك نقشه نياز به مهارتي خاص دارد كه اين مهارت را
دانشجوي رشته كارتوگرافي به دست مي‌آورد. 
دروس پايه و اصلي : 
رياضيات،
سنجش از راه دور، ژئومورفولوژي ايران، جغرافياي آبهاي ايران،‌منابع و مآخذ
جغرافياي ايران، متون جغرافيايي به زبان خارجي، جغرافياي خاكها، جغرافياي
نظامي ايران، مباني جغرافياي سياسي ، فلسفه‌ي جغرافيا، زمين در
فضا،‌زمين‌شناسي براي جغرافيا، مباني آب و هواشناسي،‌جغرافياي آبها،
ژئومورفولوژي عمومي، جغرافياي زيستي، كاربرد آمار در جغرافيا، جغرافياي
اقتصاد عمومي، جغرافياي جمعيت، جغرافياي روستايي(عمومي و ايران)، جغرافياي
شهري (عمومي و ايران) 
دروس تخصصي: 
آمار
و احتمالات، كامپيوتر، فيزيك نور، كليات جغرافياي جهان، تئوري خطاها،
فتوگرامتري، تفسير عكس، هيدروگرافي، نقشه برداري، كارتوگرافي
رياضي،‌كارتوگرافي موضوعي، عكاسي و فن چاپ، گرافيك، اردو نقشه‌برداري
هيدروگرافي، پروژه كارتوگرافي، كارتوگرافي كامپيوتري، جغرافياي خليج فارس،
ژئودزي عمومي، نجوم ژئودزي، كارتوگرافي. 
شاخه جغرافياي انساني: 
جغرافياي
انساني به عنوان يكي از شاخه‌هاي مهم علوم جغرافيا در دو گرايش جغرافياي
شهري و روستايي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشورمان ارائه مي‌شود. 
گرايش جغرافياي شهري: 
جغرافياي
شهري به مطالعه مسائل مهمي از جمله گسترش شهرها، مسائل اقتصادي و جمعيتي
شهرها و همچنين بحث روز جغرافياي شهري يعني توريسم مي‌پردازد. بررسي نحوه
اشغال فضا، نوع تمركز و پراكندگي مشاغل نيز در يك شهر و همچنين چگونگي
جابجايي از محل كار به سكونت، ارتباط شغل و مسكن و تأثيرات متقابل و چند
جانبه‌اي كه ميان اين متغيرها برقرار است، در جغرافياي اجتماعي شهرها بررسي
مي‌شود. 
دروس تخصصي گرايش جغرافياي شهري: 
اقتصاد
شهري، شهرها و شهرك‌هاي جديد،‌روابط متقابل شهر و روستا با تأكيد بر
ايران، اصول و روشهاي برنامه‌ريزي شهري، برنامه‌ريزي شهري در ايران، كارگاه
برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي( روش تهيه تفسير طرح‌هاي شهري و منطقه‌اي)،
پايان نامه 
گرايش جغرافياي روستايي: 
اين
گرايش به بررسي رابطه شهر و روستا، برنامه‌ريزي و توسعه روستايي، نوسازي و
آينده روستاها، روستاهاي آينده، علل و عوامل مهاجرت روستانشينان، بهداشت و
اوقات فراغت روستائيان، حفظ محيط زيست، نحوه حمل و نقل، كيفيت زندگي و
وضعيت اقتصادي روستاها مي‌پردازد. 
دروس تخصصي گرايش جغرافياي روستايي: 
اصول
و روشهاي برنامه‌ريزي روستائي ، اقتصاد روستائي، روابط متقابل شهر و روستا
با تأكيد بر ايران، برنامه‌ريزي روستائي در ايران، كارگاه برنامه‌ريزي
روستائي(روش تهيه و تفسير طرحهاي روستائي)، پايان نامه 
گرايش جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري: 
گرايش
جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري تلاش مي‌كند تا با توجه به عوامل انساني و
طبيعي موجود در هر شهر، براي مسائل جمعيتي ، اقتصادي، زيست محيطي آن
برنامه‌اي بينديشد تا مطابق اين برنامه مهندسين معمار، عمران، سازه و
تأسيسات، بخشهاي مختلف شهر را طراحي كرده و يا مشكلات شهر را حل نمايند. 
دروس اصلي مشترك بين گرايشهاي جغرافياي انساني: 
جغرافياي
جمعيت ايران، جغرافياي روستائي ايران، جغرافياي شهري ايران، جغرافياي
اقتصادي ايران: 1 كشاورزي، جغرافياي اقتصادي ايران: 2 صنعت، حمل و نقل
انرژي، اصول علم اقتصاد، نظريه‌هاي اقتصادي و اقتصاد توسعه، متون جغرافياي
انساني به زبان خارجي، نقشه‌ها و نمودارهاي موضوعي در جغرافياي
انساني،‌ويژگيهاي جغرافياي انساني مناطق خشك ايران، جغرافيا و صنعت توريسم،
ويژگيهاي جغرافيايي كشورها توسعه يافته، ويژگيهاي جغرافيايي كشورهاي
اسلامي، ويژگيهاي جغرافيايي آسيايي ميانه، كاربرد جغرافياي طبيعي در
برنامه‌ريزي شهري و روستايي،‌جغرافياي تاريخي ( با تأكيد بر ايران).


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top