چارت حقوق ازاد

ارزشيابي تحصيلي دانشجو


ماده 39 :ارزيابي تحصيلي دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس ميزان
حضور و فعاليت دانشجو در کلاس ، انجام تکاليف درسي، نتيجه  امتحان بين
نيمسال و همچنين پايان نيمسال صورت مي گيرد.

تبصره 1 – انجام امتحان ميان ترم با هماهنگي
و موافقت معاون آموزشي واحد خارج از ساعات تعيين شده در ماده 9  آيين
نامه امکان پذير است در اين صورت نمره امتحان ميان ترم %25 و ساير
فعاليتهاي کلاسي %5 نمره درس خواهد بود. نمره امتحان نيمسالي الزاما بايد
ظرف مدت 10 روز پس از امتحان به آموزش واحد تسليم گردد.

تبصره 2 – برگزاري امتحانات پايان نيمسال
براي هر درس الزامي است .


ماده 40 : معيار
ارزيابي نمره است و نتيجه ارزيابي دانشجو در فاصله صفر تا بيست قرار مي
گيرد.

حداقل نمره قبولي


ماده 41:
حداقل نمره قبولي در هر درس از دروس  10 ( استثنائا  درس آشنايي
با قرآن کريم 12 )  مي باشد. دانشجويي که در هر يک از دروس الزامي
حداقل نمره قبولي را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است .

تبصره 1 – اگر دانشجويي در يک درس انتخابي يا
اختياري مردود شود، بجاي آن درس مي تواند از جدول دروس انتخابي يا اختياري
در برنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب نمايد.

تبصره 2 – براي هر درس در طول دوران تحصيل
حداکثر يک نمره مردودي ثبت  و در محاسبه ميانگين نمرات تاثير داده مي
شود و چنانچه دانشجو چند بار در يک درس مردود گردد  نمره مردودي دفعه
دوم و ببعد پس از  ثبت بلااثر بوده و حذف مي گردد و در تعيين ميانگين
نيمسالي و کل محاسبه نمي شود.

تبصره 3 – براي درس يا دروسي که شامل دو قسمت
نظري و عملي است و داراي يک کد در سرفصل مي باشد ميانگين نمره هر دو قسمت
آنها ملاک ارزيابي است،چنانچه دانشجو به هر دليل در يک قسمت درس نمره
نداشته باشد نمره قسمت ديگر حذف مي گردد . در صورتيکه در يک قسمت درس نمره
کمتر از  10 احراز شده باشد  اما ميانگين آنها 10 يا بالاتر گردد
نياز به تکرار درس نخواهد بود . اما چنانچه ميانگين آنها کمتر از 10 باشد
دانشجو بايد هر دو قسمت درس را مجددا بگذراند.

تبصره 4 – نمرات اعلام شده بر اساس راي کميته
هاي انضباطي غير قابل حذف است و مشمول تبصره هاي 2 و 3 اين ماده نخواهد شد
( نمره تعيين شده در راي کميته هاي انضباطي براي دو قسمت عملي – نظري درس
منظور مي گردد.) 

اعلام نمرات


ماده 42 :نتايج امتحانات هر درس بايد حداکثر تا يک هفته پس از تاريخ برگزاري
امتحان آن درس به آموزش دانشکده يا واحد دانشگاهي اعلام گردد.

تبصره 1 – پس از اعلام ننايج، دانشجو مي
تواند حداکثر تا يک هفته درخواست تجديد نظر در نمره امتحانات خود را به
گروه آموزشي مربوط تسليم کند و استاد مربوط بايد حداکثر ظرف مدت يک هفته
اعلام نظر نمايد.

تبصره 2 – نمره امتحاني پس از اعلام نهايي به
اداره آموزش واحد دانشگاهي، مطلقا قابل تغيير نيست.

تبصره 3 – نتايج کلي امتحانات هر نيمسال بايد 
قبل از نام نويسي نيمسال بعد اعلام شده باشد.

درس ناتمام


ماده 43 : در مواردي
مانند دروس پروژه نهايي  ، کاراموزي ، کارورزي ، عمليات صحرايي ،
تمرين دبيري در صورتي که به تشخيص استاد و تاييد گروه آموزشي مربوط تکميل
آنها در طول مدت تعيين شده که ذيلا درج مي گردد ميسر نباشد، آن درس يا دروس
ناتمام تلقي شده و حذف مي گردد و دانشجو موظف است با نظر گروه در نيمسال
بعد مجددا انتخاب و حتي الامکان با همان استاد بگذراند.

چنانچه دروس موضوع ماده 43 د رنيمسال دوم سال
تحصيلي ارائه گردد در صورت لزوم به دانشجو فرصت داده شود که بدون ثبت نام
مجدد حداکثر تا پايان دوره تابستان تکميل و عرضه کند اما اگر در دوره
تابستان يا نيمسال اول ارائه گردد حداکثر تا پايان نيمسال اول تکميل و
تحويل نمايد.

تبصره 1 – نمره درس يا دروس موضوع ماده 43 در
نيمسال يا دوره تابستاني که انتخاب واحد نموده و نمره اخذ کرده است ثبت مي
گردد.

تبصره 2 – در صورتي که در انتخاب مجدد منحصرا
درس يا دروس ناتمام باقي داشته باشد دانشجو بايد فقط%50 شهريه ثابت يک
نيمسال را پرداخت نمايد اما اگر درس ناتمام را همراه دروس ديگر انتخاب
نمايد بايد شهريه ثابت نيمسالي به علاوه شهريه متغير دروس انتخابي را
بپردازد.

يادآوري :

  1. منظور از حذف در مواد 20-23-25-31-35-36-37-38-41-43 و … اين آيين نامه
    پاك كردن درس يا نمره نيست بلكه بلا اثر نمودن نمره آنها در ميانگين نيمسالي و كل مي باشد.
  2. كليه حذف هاي موضوع اين آيين نامه به استثناي موضوع ماده 36 با قيد عدد ماده مربوط
    مقابل نامدرس در كارنامه درج مي گردد . مثال حذف ماده 43 و …


ماده 44 :در پايان هر نيمسال ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين
کل نمرات او تا پايان همان نيمسال و همچنين درپايان دوره تحصيل ميانگين کل
نمرات دانشجو محاسبه مي شود. براي محاسبه ميانگين ، تعداد واحد هاي هر درس
در نمره آن درس ضرب مي شود و مچموع حاصلضرب ها ، بر تعداد کل واحد هايي که
دانشجو براي آنها نمره قبولي يا ردي دريافت داشته است تقسيم مي شود.

نام نويسي مشروط


ماده 45 : ميانگين
نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد کمتر از 12 باشد ، در غيراينصورت مشروط
محسوب و نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1 – دانشجويي که بصورت مشروط نام نويسي
مي کند ، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را در
آن نيمسال را ندارد.

تبصره 2 – نيمسال که در آن ، دانشجو به هر
دليل تعداد واحد درسي کمتر از حداقل مقرر در

ماده 19
انتخاب کرده باشد به
عنوان يک نيمسال تلقي مي گردد.

تبصره 3 – دوره تابستاني بعنوان نيمسال
تحصيلي محسوب نمي شود اما در پايان دوره تابستان ميانگين آن دوره و ميانگين
کل، مانند نيمسال هاي تحصيلي تعيين مي گردد.

تبصره 4 – اداره آموزش هر واحد دانشگاهي بايد
قبل از شروع ثبت نام هر نيمسال، مراتب مشروطي را به دانشجوي مشروط  ،
خانواده او و گروه آموزشي مربوط اعلام نمايد.

د انشجوي مشروط


ماده 46 : دانشجويان
دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته که در دو نيمسال اعم از متوالي يا
متناوب و دانشجويان دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد پيوسته که در سه
نميسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب مشروط شوند ( ميانگين نمرات نيمسالي
آنها کمتر از  12 باشد ) اخراجي تلقي مي گردند .

تبصره 1 – به دانشجويانيکه براي اولين بار
مشمول ماده 46 مي گردند در صورتيکه ميانگين کل نمرات  آنها حداقل 10
باشد يک بار  ارفاق مي گردد تاتحصيل نمايند.

تبصره 2 – به دانشجويان مشمول تبصره  يک
اين ماده که در ترم ارفاقي و نيمسال هاي بعد از آن مجددا مشروط شوند به شرط
اينکه، هم ميانگين ترمي و هم ميانگين کل ( هر دو ) 11 و بالاتر گردد مجوز
ادامه تحصيل از طرف معاونت آموزشي واحد دانشگاهي داده شود .

تبصره 3 – چنانچه دانشجويان مقاطع کارشناسي
پيوسته و کارداني (پيوسته ، ناپيوسته و طرح آموزش معلمان )   60
واحد درسي را ( بدون احتساب دروس وصاياي حضرت امام ( ره ) ، آشنايي با قرآن
کريم ، پيشنياز دانشگاهي و دروس جبراني ) گذرانده و در شرف اخراجي قطعي 
قرار گرفته باشند در صورت داشتن ميانگين کل 10 و يا بالاتر مي توانند تا
مقطع دوره  کارداني ادامه تحصيل دهند.

تبصره 4 – هنگامي ميانگين ترمي و ميانگين کل
دانشجو 10 و يا بالاتر ( ترمي 10 و کل 10) باشد چنانچه حداکثر 14 واحد درسي
باقيمانده داشته باشد حوزه معاونت آموزشي واحد مي تواند فرصت ادامه تحصيل
را تا پايان دوره مربوط به اينگونه افراد بدهد .

تذکر  – در صورتيکه با استفاده از تبصره
هاي ماده 46 آيين نامه آموزشي و يا بدلايل ديگر نياز به افزايش سقف سنوات
باشد با در خواست کتبي ذينفع ، دانشجو را به سيستم پاره وقت منتقل نمايند (
ولو اينکه اين سيستم در واحد وجود نداشته باشد)

نيمسال جبراني


ماده 47
: دانشجويان دوره کارداني
و کارشناسي ناپيوسته که کليه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمايل
براي بالابردن ميانگين کل نمرات و کاهش تعداد نيمسال هاي مشروطي خود مي
توانند در پايان دوره حداکثر 14 واحد از درسهاي  نظري را که نمره
کمتر از 12 اخذ کرده اند در يک  نيمسال و دانشجويان دوره کارشناسي
پيوسته حداکثر تا سقف 20 واحد درسي از درسهاي نظري که نمرات آنان کمتر از
12 باشد در دو نيمسال تکرار کنند ، مشروط بر اينکه مدت تحصيل آنان با
احتساب اين مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند در غير اين صورت به سيستم
پاره وقت منتقل گردند .

تبصره 1 – چنانچه دانشجو براي اين منظور
حداکثر دو درس نظري به ميزان حداکثر 4 واحد انتخاب نمايد مي توند به صورت
معرفي به استاد بگذراند ( ولو اينکه قبلا از
ماده 20 آيين نامه استفاده کرده باشد )

تبصره 2 -نمره اخذ شده هر درس چنانچه بالاتر
از نمره کسب شده قبلي آن درس  باشد در کارنامه نيمسالي که درس از آن
انتخاب شده ثبت و در تعيين ميانگين نيمسالي و کل محاسبه و نمره قبلي حذف (
بلااثر) مي گردد . در صورتي که با احتساب اين نمره ميانگين نيمسال مشروطي
به حداقل 12 برسد کلمه (مشروط) از کارنامه آن نيمسال دانشجو حذف مي گردد. (
اين نمرات در عين حال در کارنامه نيمسال جبراني دانشجو که ذيلا نشان داده
شده و شامل کد درس، نام درس ، نيمسالي که درس از آن انتخاب شده و نمره اخذ
شده مي باشد بدون تعيين ميانگين و منحصرا به منظور کنترل ثبت مي گردد.) اما
چنانچه نمره اخذ شده کمتر يا مساوي نمره قبلي باشد در کارنامه مزبور ثبت
ليکن حذف و بلااثر مي گردد.

 تبصره 3 – فقط دروس نظري دوره را که وضعيت
نمره آن عادي باشد مي توان در نيمسال جبراني تکرار نمود بنابر اين دروسي
مانند پيش نياز دانشگاهي و وصاياي حضرت امام ( ره ) آشنايي با قرآن کريم و
همچنين دروسي از دوره را که بر اساس راي کميته انضباطي در آن نمره مردودي
کسب شده باشد قابل تکرار نيست .

شماره دانشجويي كد بايگاني باسمه تعالي صفحه تاريخ
    دانشگاه آزاد اسلامي واحد” “   تاريخ فارغ التحصيلي: 1/11/82
نام خانوادگي و نام   سيستم آموزشي دوره اي   محل تولد
نام پدر   وضعيت تحصيلي : عادي   تاريخ تولد
شماره شناسنامه   مقطع و رشته تحصيلي: كارداني برق   سال ورود : 1380
شماره نام درس واحد نمره امتياز   شماره نام درس واحد نمره امتياز
ترم  1 نيمسال اول   81-1380
948237 عمليات كارتوگرافي 3 15 45
400510 رياضيات پيش دانشگاهي 4 19 76
948137 كارتوگرافي 2 75/15 150/31
948103 فيزيك نور 2 18 36
948118 كمكهاي اوليه و كلياتي درباره 2 19 38
400503 زبان انگليسي پيش دانشگاهي 4 18 72
400341 اخلاق اسلامي عمومي 2 20 40
واحد انتخابي :19    امتياز : 50/338   معدل : 82/17
كل واحد انتخابي :19    امتيازات : 50/338   معدل كل : 82/17
ترم  2 نيمسال دوم   81-1380
400333 وصاياي امام 1 17 17
400666 قرائت قرآن كريم 1 20 20
948135 فتوگرامتري 1 مقدماتي 2 18 36
948235 عمليات فتوگرامتري 1 مقدماتي 2 17 34
400340 فارسي عمومي 3 20 60
400343 زبان خارجه عمومي 3 18 54
948231 عمليات نقشه برداري 1 2 5/16 33
948131 نقشه برداري 1 2 5/17 35
948112 شناخت مصالح ساختماني 1 20 20
940221 شناخت مصالح ساختماني 1 20 20
948101 رياضيات عمومي 4 5/15 62
واحد انتخابي :22    امتياز :391   معدل : 77/17
كل واحد انتخابي :41   امتيازات : 5/729   معدل كل : 79/17
ترم  3 نيمسال اول   82-1381
940139 برنامه نويسي كامپيوتر 2 12 24
948138 ژئودزي 1 2 5/14 29
948102 رياضيات كاربردي 2 10 بدون تا
948111 تئوري خطاها 2 10 بدون تا
400301 معارف اسلامي 1 2 10 بدون تا
948238 عمليات ژئودزي 1 1 12 12
948132 نقشه برداري 2 3 10/75 25/32
948232 عمليات نقشه برداري 2 2 12 24
940115 زبان فني 2 16 32
948136 فتوگرامتري 2 3 25/11 بدون تا
948236 عمليات فتوگرامتري 2 1 12 12
400301 معارف اسلامي 1 ** 2 18 36
948102 رياضيات كاربردي 2 75/16 5/33
948111 تئوري خطاها 2 5/16 33
948136 فتوگرامتري 2 3 17 51
واحد انتخابي :20    امتياز : 75/286   معدل : 34/14
كل واحد انتخابي :61    امتيازات : 25/1016  معدل كل : 66/16
 
ترم  4 نيمسال دوم   82-1381
948113 راهسازي 2 18 36
948133 نقشه برداري مسير 2 17 34
948233 عمليات نقشه برداري مسير 1 16 16
948139 ژئودزي 2 و محاسبات 3   ح-1
948134 نقشه برداري زيزميني 1 18 18
948140 نجوم 3 16 48
940117 تعمير و نگهداري وسائل نقشه 1 17 17
940122 تعمير و نگهداري وسائل نقشه 1 19 19
940115 زبان فني 2 16 32
400404 تربيت بدني (1) عملي 1 19 19
400345 جمعيت و تنظيم خانواده 1   ح-1
واحد انتخابي :14    امتياز : 239   معدل : 70/17
كل واحد انتخابي :75    امتيازات : 25/1255   معدل كل : 74/16
ترم تابستان   82-1381
400345 جمعيت و تنظيم خانواده 1 17 17
940206 اردوي عملياتي زيرزميني 1 16 16
940207 اردوي عملياتي زميني 2 16 32
948139 ژئودزي 2 و محاسبات 3 5/15 5/46
واحد انتخابي :7    امتياز :5/111   معدل : 93/15
كل واحد انتخابي :82    امتيازات : 75/1366   معدل كل :67/16
كل واحد هاي قبولي : 82
 
كارنامه نيمسال جبراني موضوع ماده 47
نيمسال  اول 83-82   ترم جبراني    
400301 معارف اسلامي 1 1-81 2 18 36
649136 فتوگرامتري 2 1-81 3 17 51
948111 تئوري خطاها 1-81 2 5/16 33
948102 رياضيات كاربردي 1-81 2 75/16 5/33دانشجويان انتقالي و ميهمان

ماده 52 :
دانشجوياني که از يک واحد دانشگاهي به واحد ديگر در همان رشته و مقطع
تحصيلي خود  ( بدون تغيير رشته و تغيير گرايش و بدون شرکت در آزمون
مجدد ورودي ) با مجوز سازمان مرکزي منتقل مي گردند تمام نمرات درسي آنان
اعم از قبولي يا ردي و سوابق آموزشي از لحاظ مشروطي و موارد ديگر عينا در
سوابق آنها در واحد مقصد ضبط و در کارنامه وي ثبت مي گردد.در اين حال کليه
واحد هاي درسي گذرانده شده قبلي با نمره 10 و بالاتر، در واحد مقصد پذيرفته
مي شود . اين قبيل دانشجويان مشمول پرداخت هزينه انتقال برابر آخرين تعرفه
دانشگاه خواهند بود.


تبصره 1 – واحد هاي درسي گذرانده شده دانشجويان انتقالي
موضوع ماده 52 که توام با تغيير رشته يا تغيير گرايش باشد  با رعايت
مفاد 
ماده 67  اين آيين نامه
بدون در نظر گرفتن تبصره 3 آن توسط گروه آموزشي ذيربط و متشکل از حداقل سه
عضو  هيئت علمي آن رشته در واحد دانشگاهي مقصد معادلسازي و دروس
پذيرفته شده در کارنامه جديد دانشجو در واحد مقصد ثبت مي گردد ، ساير سوابق
تحصيلي دانشجو بلااثر مي ماند. مبناي محاسبه ورودي اين قبيل دانشجويان همان
زمان  پذيرش در آزمون مي باشد . اين قبيل  دانشجويان موظف به
پرداخت هزينه انتقال و هزينه معادلسازي برابر آخرين تعرفه دانشگاه خواهند
بود .


تبصره2  -دانشجوياني که از طريق شرکت در آزمون مجدد
پذيرفته مي شوند بشرط اينکه مشکل نظام وظيفه نداشته باشنددروس آنان برابر
ماده 67 آيين نامه آموزشي و بند ها و تبصره هاي آن
معادلسازي مي
گردد و موظف به پرداخت هزينه انصراف به واحد مبدا برابر آخرين تعرفه
دانشگاه و هزينه معادلسازي به واحد مقصد مي باشند .


تبصره 3 – دانشجويان مقاطع کارداني و کارشناسي دانشگاههاي
دولتي يا موسسات غيردولتي مورد تايييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي که به دانشگاه آزاد اسلامي منتقل مي
شوند دروس گذرانده آنها معادلسازي و با نمره 12 و بالاتر پذيرفته مي گردد.


ماده 53
: مدرک فراغت از تحصيل
دانشجوي انتقالي توسط واحد دانشگاهي مقصد صادر مي شود.


ماده 54 :
واحد هاي درسي که  دانشجوي ميهمان بايستي در واحد مقصد بگذراند با نظر
گروه آموزشي مربوط در واحد دانشگاهي مبدا تعيين مي گردد.


تبصره – دانشجوي ميهمان علاوه بر پرداخت شهريه ثابت و
متغير هر نيمسال به واحد دانشگاهي مقصد بايستي شهريه ثابت آن نيمسال را به
واحد مبدا و هزينه انتقال موقت را برابر آخرين دستورالعمل مربوط از طريق
واحد مبدا به سازمان مرکزي دانشگاه بپردازد.


ماده 55
: در مواردي که واحد
دانشگاهي مبدا نتواند بعضي از دروس الزامي دوره را در يک نيمسال معين عرضه
نمايد دانشجو مي تواند با صلاحديد واحد دانشگاهي مبدا و موافقت واحد
دانشگاهي مقصد فقط براي يک بار در طول دوره تحصيل، کمتر از حداقل واحد هاي
درسي مجاز تعيين شده ( 11 واحد براي تمام وقت  و 9 واحد براي پاره وقت 
و 7 واحد براي آموزش معلمان ) در يک نيمسال را در واحد يا واحد هاي ديگر
دانشگاهي بگذراند. در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت بعلاوه 
شهريه متغير دروس انتخابي در واحد مبدا را به واحد مبدا و شهريه متغير
دروسي را که در واحد مقصد انتخاب مي نمايد به واحد مقصد مي باشد .


تبصره 1 – استفاده مجدد از ماده 55 در نيمسال آخر تحصيلي
مشروط بر آنکه دانشجو بتواند در آن نيمسال فارغ التحصيل گردد و درسي به
عنوان معرفي به استاد باقي نداشته باشد با صلاحديد واحد هاي مبدا و مقصد
امکان پذير است .


تبصره 2 – واحد هاي درسي دانشجوي مشمول اين ماده توسط گروه
آموزشي واحد مبدا تعيين مي گردد اما چنانچه امتحان دروس انتخابي در واحد
هاي مبدا و مقصد همزمان باشد بطوريکه دانشجو نتواند در امتحانات آنها در هر
دو واحد دانشگاهي مربوط شرکت نمايدبايد يکي از آنها را حذف کند .


ماده 56
: واحد هاي انتخابي دانشجوي
ميهمان و دانشجويانيکه از ماده 55 استفاده نموده اند پس از استعلام واحد
مبدا از واحد مقصد و اطمينان از صحت آن عينا در کارنامه دانشجو در واحد
دانشگاهي مبدا ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال  و 
ميانگين کل نمرات وي منظور مي گردد.


ماده 57
: در هر صورت مدرک فراغت از
تحصيل دانشجوي ميهمان توسط واحد دانشگاهي مبدا صادر خواهد شد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top