وام شتر مرغ

شرایط و ضوابط اعطای وام بانک کشاورزی

بانک کشاورزی با
دراختیار داشتن کارشناسان متخصص ومجرب در بخش کشاورزی ، تسهیلات اعتباری
براساس ضوابط ومقررات جاری بانک ( آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و خط مشی
های اعتباری سالیانه وبخشنامه ها ) برای موارد ذیل دراختیار متقاضیان
قرارمی دهد. بخشی از خط مشی اعتباری سال ۸۶ درارتباط بافعالیتهای مرتبط
بابخش (خدمات وبازرگانی ) وغیرمرتبط بابخش کشاورزی به شرح زیر است.
فعالیتهای مرتبط بابخش کشاورزی شامل :
دامداری (تولیدشیر- گوشت
، پوست وپشم ) ، پرورش انواع ماکیان(مرغ،خروس،بوقلمون وشترمرغ) وتولید تخم
مرغ ، زراعت ، باغداری ، جنگلداری(پرورش گیاهان صنعتی) ومرتع داری، پرورش
آبزیان وصید انواع ماهی ومیگو ، زنبورداری ، پرورش کرم ابریشم(پیله وری) و …
۱- پرداخت تسهیلات به فعالیتهای غیر مرتبط با بخش کشاورزی
پرداخت تسهیلات برای خارج از بخش کشاورزی صرفا در چارچوب ضوابط زیر و به منظور جذب منابع خارج از بخش امکان پذیر خواهد بود.
۱-۱- به شعب اجازه داده می شود به منظور تجهیز منابع برای بخش غیر کشاورزی صرفا بر اساس فرمول
مبلغ تسهیلات = مدت سپرده گذاری x میانگین مانده حساب
_____________________________
مدت تسهیلات درخواستی
که در آن مدت سپرده
گذاری و مدت ت سهیلات درخواستی به ماه می باشد اقدام به اعطای تسهیلات خارج
از بخش کشاورزی نمایند . حداقل مدت سپرده گذاری در این فرمول ۳ ماه و
حداکثر مدت تسهیلات درخواستی بر اساس نوع فعالیت خواهد بود مشروط به اینکه
از یک سال تجاوز نکند .
۱-۲- اعطای تسهیلات به
منظور خرید خودرو و کالای اساسی بادوام صرفا به مشتریانی که د ر شعب سپرده
گذاری می نمایند ( قرض الحسنه جاری ، قرض الحسنه پس انداز ، سپرده کوتاه
مدت و یا ترکیبی از آنها )صرفا بر اساس فرمول فوق قابل پرداخت است و حداکثر
مدت بازپرداخت برای تسهیلات این بند ۳ تا ۵ سال (۲۶ تا ۶۰ ماه)تعیین می
شود .
۱-۳- به منظور کمک به
تجهیزمنابع بانک به واحدهای بانک اجازه داده می شود به فعالین بخش خدمات و
بازرگانی کشاورزی ( فعالیتهای ستاره دار موضوع بخشنامه به شماره ۶۸۷ مورخ
۹/۳/۱۳۸۵ اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری ) که در بانک حساب فعال
دارند ( قرض الحسنه پس انداز ، قرض الحسنه جاری و سپرده کوتاه مدت ) براساس
رابطه ذیل تسهیلات پرداخت نمایند .
۵/۱= مبلغ تسهیلات (مدت سپرده گذاری یاکارکردحساب)(میانگین مانده حساب مشتریان)
_______________________________________________
مانده بازپرداخت تسهیلات
که در رابطه فوق حداقل مدت سپرده گذاری یا کارکرد حساب ۲ ماه و حداکثر آن یک سال
( ۱۲ ماه خواهد بود ) و حداقل مدت مربوط به میانگین مانده حساب مشتری متناسب با مدت سپرده گذاری منظور می شود .
بازپرداخت اقساط تسهیلات
موضوع این بند به صورت ماهیانه و مدت بازپرداخت معادل مدت سپرده گذاری و
حداکثر یک سال ( ۱۲ ماه ) خواهد بود .
۱-۴- چنانچه برنامه
تعهدی شعب درخصوص تحقق صد در صد وصولی و تجهیزمنابع انجام شده باشد شعب
واقعی در مناطق برخوردار و محروم می توانند به ترتیب به ماخذ ۵۰% و ۷۰%
منابع مازاد بر برنامه تعهدی خود را به مشتریانی که معادل یا بیش از یک
میلیارد ریال سپرده قرض الحسنه پس انداز داشته و یا گردش بدهکار ( یا
بستانکار ) حساب قرض الحسنه جاری آنها معادل مبلغ موصوف میانگین روز شمار
داشته باشد تا پنج برابر میانگین روزشمار حساب حسب ضوابط تسهیلات پرداخت
نمایند . رعایت موارد ذیل در پرداخت این تسهیلات ضروری است .
۱-۵- حداقل مدت سپرده گذاری یا معدل گیری سه ماه می باشد .
۱-۶- مدت بازپرداخت این تسهیلات معادل مدت سپرده گذاری و یا معادل مدت معدل گیری حساب مشتری می باشد .
۱-۷- حداکثر مدت سپرده
گذاری و یا معدل گیری حساب مشتری یک سال می باشد و تعهدات و امتیازات مربوط
به هر سال قابل انتقال به سال بعد نیست .
۱-۸- حداکثر مدت بازپرداخت یک سال و ترجیحا به صورت ا قساط ماهیانه یا هر سه ماه یک قسط خواهد بود .
۱-۹- مصوبات مربوط به
تسهیلات این بند بدوا توسط کارگروهی متشکل از رئیس شعبه ، رئیس اعتبارات
شعبه و رئیس تجهیزمنابع شعبه اتخاذ تصمیم میگردد و سپس با توجه به سقف مجاز
تسهیلات در شعبه یا مدیریت استان و یا اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه
گذاری و یا به تصویب رسیده و منجر به دستور پرداخت خواهد شد . رعایت سایر
ضوابط مربوط به اعطای تسهیلات از جمله اخذ تضمینهای صد در صد معتبر الزامی
است .
۲- تسهیلات قرض الحسنه :
تسهیلات قرض الحسنه برای
امورمعیشتی ، ازدواج و طرح صندوق مهرامام رضا( ع ) استفاده می شود.درحال
حاضرهیچیک ازشعب بانک به جزمواردی که ازطریق مرکز اعلام می شود، مجازبه
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه نیستند.
۳- صدورضمانتنامه بانکی برای متقاضیان :
تعریف : ضمانت نامه
بانکی عبارت است از تعهد غیرقابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت
در صورت عدم ایفای قرارداد توسط یک شخص ثالث.
این خدمت مطابق بخشنامه
شماره ۶۴۹ مورخ ۲/۲/۱۳۸۳ اداره کل اعتبارات وهدایت سرمایه گذاری و اصلاحات
بعدی آن ، درجهت تسهیل کارمشتریان برای موارد زیراستفاده می شود.
ضمانت نامه حسن انجام کار
ضمانتنامه حسن انجام کار
بدین منظور طرح ریزی شده که اطمینان کافی به خریدار کالا یا خدمات در مورد
انجام آن براساس شرایط قرارداد و در زمان مقرر بدهد.
ضمانت نامه پیش پرداخت
در بعضی از قراردادها
فروشنده درخواست می نماید که درصدی از ارزش کالای مورد قرارداد به صورت پیش
پرداخت به او داده شود. به همین منظور برای آنکه اطمینان کافی وجود داشته
باشد که فروشنده در مقابل وجه دریافت شده, کالا را تحویل خواهد داد, از او
خواسته می شود ضمانتنامه ای در قبال دریافت پیش پرداخت ارائه نماید.
ضمانت نامهکسور وجه الضمان
در بعضی از قراردادها
مقرر می گردد که مقداری از وجه قرارداد مثلا ده درصد آن نزد خریدار به
عنوان تضمین حسن انجام کار قرارداد تا مدتی باقی بماند. مقاطعه کاران
هنگامی که به اجرای کامل قرارداد نزدیک می شوند ممکن است به علل مختلف
نقدینگی کافی برای پایان کارنداشته باشند، لذا ازخریداردرخواست می کنندوجه
الضمان را به آنها پرداخت نموده و در مقابل آن ضمانتنامه ای تسلیم خریدار
می نمایند،که به آن ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان می گویند.
ضمانت نامه شرکت در مناقصه
هنگامی که خریداری انجام
یک کار یا خرید یک نوع کالا را به مناقصه می گذارد, برای آن که مطمئن گردد
که شرکت کنندگان درمناقصه پیشنهادات سنجیده ای را ارائه می دهند و واقعا
قصد انجام کار را دارند, از آنها می خواهد که ضمانتنامه ای به همراه
پیشنهاد خود ارائه دهند تا پیشنهاد آنها قابل بررسی باشد.
۴-تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین ) :
‌اشخاص حقیقی / حقوقی که
درجریان معاملات تجاری ، کالایی را خریداری وبهای مورد معامله را درقالب
اسناد و اوراق تجاری مدت دار به فروشنده ارائه می دهند، فروشنده می تواند
اسناد مزبور را (سفته ) قبل از سررسید به هریک از شعب بانک کشاورزی ارایه
داده ونسبت به دریافت وجه اسناد براساس عقد خرید دین اقدام نماید .
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به بخشنامه شماره ۶۹۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۵ اداره کل اعتبارات وهدایت سرمایه گذاری مراجعه شود.


پرورش اردک

اردک یا مرغابی نامی است که معمولاً برای تعدادی از گونه‌های مرغابی
سانان در خانواده پرندگان Anatidae به کار می‌رود. اردک‌ها به چندین
زیرخانواده تقسیم می‌شوند. مرغابی‌ها اغلب پرندگان آبی هستند که بیشترشان
کوچک‌تر از هم‏خانواده‌های غاز و قو هستند. مرغابی‌ها هم در آب دریا و هم
در آب شیرین زندگی می‌کنند
اردک پرنده‏ایست تخم‏گذار که بیشتر در آب
زندگی می‌کند. گونه‌های زیادی از اردک در دنیا هستند که هنوز شناخته
نشده‌اند.این پرنده پرهای چربی دارد تا با تماس به آب، پرها خیس نشود و
پرنده پس از خارج شدن از آب سنگین نشود

انتخاب همسر و جفت گیری در اردک ها
اردک ها معمولاً در زمستان به
دنبال همسر میگردند. پرندگان نر با نمایش پرهای زیبای خود سعی میکنند توجه
اردکهای ماده را به خود جلب کنند. در بهار، پرندگان ماده همسر ایده̣آل خود
را به محل جفتگیری که از قضا جایی است که خود از تخم در آمدهاند میبرند
تعداد
تخمهایی که یک پرندۀ ماده میتواند بگذارد، به مدت زمان تابش خورشید بستگی
دارد. در دامداریهای صنعتی، از این واقعیت سوء استفاده کرده و برای بالا
بردن تعداد تخمها پرورشگاهها را با نور مصنوعی تا ۱۷ ساعت در روز روشن نگه
میدارند
در طبیعت، پرندۀ ماده بعد از گذاشتن تخمها روی آنها مینشیند تا
آنها را گرم کند و آقای اردک وقت خود را با سایر آقایان گروه میگذراند!
جوجهها در ۲۸ روز از تخم در میآیند و تنها چند ساعت پس از تولد میتوانند با
مادر خود شنا کنند و اگر مادر خود را از دست بدهند میتوانند به تنهایی تا
فاصلۀ ۱.۵ کیلومتر به جستجوی آب بروند.
 
تاریخچه پرورش اردک
اردک
یکی از اولین گونه‌های پرندگان است که توسط آدمی اهلی شده‌است و به نظر
می‌رسد که نخستین بار، اهلی کردن آن در کشور مصر صورت گرفته‏باشد، زیرا در
حفاری‌های به‏عمل‏آمده بر روی گور امنحوتب سوم، یکی از فراعنه‏ی باستانی
مصر، که در حوالی ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد می‌زیسته‌است، تصویر یک اردک در
بین گل‌های لوتوس مشاهده شده‌است، و گفتنی است که مصریان باستان یکی از
اولین اقوام کهن بشری هستند که اقدام به جوجه‏کشی از این پرنده نمودند، و
شاید علت توجه مصریان باستان به پرورش این پرنده، کانال‌های متعدد آبی و
رودخانه طویل و ممتد نیل بوده‏باشد. امروزه نیز پرورش اردک به شدت در مصر
متداول است
 
خصوصیات
اردک پرنده‌ای با بدن کشیده و پاهای کوتاه
است که باعث می‌شود بدنش نزدیکِ زمین قرار گیرد. اردک از پرندگان نوک‏پهنی
است که در جانورشناسی به آن‌ها لاملیورستر Lamelliorostere می‌گویند. درازا
و حجم بال اردک نسبت به سایر طیور متوسط است و اردک اهلی بدین دلیل به
خوبی نمی‌تواند پرواز کند. حرارت طبیعی بدن اردک ۷/۴۰ درجه‏ی سانتی‏گراد و
تعداد نبض آن به طور متوسط ۳۱۲ دفعه در دقیقه و تعداد تنفسش ۱۶ – ۲۸ بار در
دقیقه است. سرِ بزرگ و قطر منقار آن در بالا و پایین کم است. بدین ترتیب،
از اتصال منقار به یکدیگر برجستگی خاصی از نیمرخ در آن‌ها دیده نمی‌شود.
حجم منقار در اردک‌ها نسبت به سایر طیور و به‏خصوص غاز زیادتر است و سطح
بیشتری را نسبت به سر و جثّه‏ی حیوان اشغال می‌کند. منقار در محل اتصال به
سر نازک‏تر از قسمت آزاد است؛ ازاین‏رو تقریباًً به صورت یک بیلچه
درآمده‌است. منقار از غشایی صاف و هموار پوشیده شده‌است که لبه‏ آن از یک
قسمت شاخی پوشیده می‌شود. زبان در اردک قوی و عضلانی است و غدد چشائی
فراوانی دارد که به‏وسیله‏ی آن‌ها می‏تواند تا اندازه‌ای طعم مواد غذائی را
حس کند. گردن اردک کوتاه و قطر آن متوسط است. پرها تمام بدن اردک‌ها را
پوشانده و غشای ضخیمی را در روی پوست تشکیل می‌دهد. این پرها به‏خوبی
روغنی‌اند و این امر مانع از رسیدن آب و رطوبت به بدن آن می‌شود
 
نژادهای اردک
نژادهای
متعددی از اردک اهلی در جهان وجود دارد که این نژادها به گروه‌های گوشتی،
تخم‏گذار، دومنظوره و تزئینی تقسیم می‌شوند. اینک به معرفی این نژادها می
پردازیم:
نژاد پکین Peckin : منشأ این نژاد کشور چین است و اولین بار در
سال ۱۸۷۳ به عنوان یک نژاد مشخص معرفی شده‌است و درحال حاضر بیشتر مزارع
پرورش اردک گوشتی در آمریکا از این نژاد استفاده می‌کنند . وزن اردک نر
بالغ در حدود ۴ تا ۵/۴ کیلوگرم واردک ماده بالغ ۶/۳ تا ۴ کیلوگرم است . این
نژاد تخمگذار خوبی نیز هست به طوری که سالیانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ عدد تخم
می‌گذارد ووزن هر یک عدد تخم آن در حدود ۸۵ گرم بوده ورنگ پوسته آن سفید
کرمی ویا سبز فام است . این نژاد دارای بدنی کشیده وسینه‌ای پهن بوده ورنگ
آن سفید کرمی ورنگ پوست آن زرد ورنگ منقار وپاها پرتقالی است. وجه تمایز
اردک نر از ماده ، وجود دو پر کوچک تابیده در منتهای الیه دم است . امتداد
بدن از شانه به طرف پشت ، شیب دار بوده ودر حقیقت قسمت انتهایی بدن ودم
نزدیک زمین قرار گرفته‌است . این طرز ساختمان بدن وهمچنین طرز راه رفتن
،پرنده را شبیه به پنگوئن‌ها می‌سازد . طرز ساختمان بدن سبب شده‌است که
حیوان نتواند به آسانی بر روی زمین جفتگیری کند از این رو برای جفتگیری
باید در آب برود.. بهترین سن برای عرضه در بازار سن ۸ تا ۱۲ هفتگی است ودر
این سن وزن اردک بین ۲ تا ۳ کیلوگرم خواهد بود ، وپس از آن بتدریج از کیفیت
گوشت کاسته می‌شود . این نژاد آرام بوده وشرایط محیطی را بخوبی تحمل
می‌کند ودر مقایسه با سایر نژادها از بال کوچک تری برخوردار است وزیباتر به
نظر می‌رسد . اردک ماده آن علاقه چندانی به خوابیدن بر روی تخم ندارد
نژاد
روئن Rouen: منشا این نژاد شهر روئن درایالت نرماندی فرانسه است که نام
نژاد نیز از نام آن گرفته شده‌است واین نژاد تا حدودی شبیه نژاد پکین است .
این نژاد در اصل از نژاد اردک وحشی مالارد منشعب شده واردک نر آن دارای
بال وپرهای زیبای آبی وسبز وسیاه است ودر لابلای آن خطوطی سفید قرار دارند .
وزن اردک نر در حدود ۵/۴ کیلوگرم ووزن اردک ماده ۴ کیلو گرم است . از نظر
رنگ ، نر وماده در این نژاد اختلاف دارند ورنگ نرها زیباتر از رنگ ماده‌ها
می‌باشد . جثه نرها نیز از جثه ماده‌ها بزرگ تر است .رنگ اردک ماده سفید
وقهوه‌ای روشن است وپاها ومنقار به رنگ پرتقالی وپوست به رنگ زرد است واردک
ماده آن علاقه چندانی به خوابیدن بر روی تخم ندارد .ماده اردک‌ها سالیانه
۸۰ عدد تخم می‌گذارند که رنگ پوسته تخم خاکستری آبی فام تا سبز می‌باشد.
گوشتشان بسیار لذیذ و خوش‏خوراک است.
نژاد ایلسبوری Aylesbury: اردکی
تنبل وسنگین وزن از اردک‌های نژاد گوشتی است که منشا آن دره ایلسبوری در
حومه شهر لندن در انگلیس است ، ووزن اردک نر آن در حدود ۵/۴ کیلوگرم ووزن
اردک ماده در حدود ۴ کیلوگرم است . این نژاد برای تولید گوشت مناسب است .
اردک ایلسبوری منقاری بلند ، راست وبه رنگ سفید صورتی فام ، وپاهای پرتقالی
رنگ دارد و برخلاف رنگ پوست سایر نژادهای اردک که معمولاً زرد است رنگ
پوست اردک ایلسبوری سفید است . میزان تولید تخم آن سالیانه در حدود یکصد
عدد تخم است
نژاد آنکونا Ancona: این اردک جزو نژادهای گوشتی است
ومعمولاً جوجه‌های آن به رنگ شوکولاتی وسفید واردک‌های بالغ به رنگ سیاه
وسفید اند . سر وگردن وسینه معمولاً به رنگ سفید وباقی اجزای بدن به رنگ
سیاه است
نژاد خالدار استرالیایی Australian Spotted :این نژاد در سال
۱۹۲۰ میلادی در آمریکا بوجود آمد ودر سال ۱۹۲۸ برای اولین بار به نمایش
گذاشته شد ، این نژاد از تلاقی نژادهای مالارد ، دم دراز وکال وبرخی
نژادهای خالدار از گله‌های اردک وحشی استرالیایی بوجود آمد . اندازه جثه
این اردک‌ها حد واسطی بین گونه مالارد نوک دراز وگونه کال نوک کوتاه
می‌باشد . وزن اردک نر آن یک کیلو تا ۲/۱ کیلوگرم واردک ماده بین ۸۷۰ گرم
تا ۱۰۵۷ گرم می‌باشد . این نژاد از لحاظ رنگ واریته‌های مختلفی نظیر :
سرسبز ، سر آبی وسر نقره‌ای دارد . اردک خالدار استرالیایی تخمگذار خوب
ومادری ممتاز است . جوجه اردک‌های بسیار فرز وچالاکی دارد واز لحاظ قدرت
پرواز همانند نژاد کال Call پرندگانی توانا هستند
 
تغذیه
برخلاف
سایر انواع طیور اهلی، جوجه اردک‌ها از همان ساعات اولیه‏ی خروج از تخم،
علاقه‏ی عجیبی به خوردن غذا از خود نشان می‌دهند و معمولاٌ در چنین هنگامی
بهتر است از خوراک‏هایی که در آب وجود دارد یا مواد غذایی که منشأ حیوانی
دارند برای تغذیه‏ی جوجه استفاده شود. ولی چنانچه این کار مقدور نباشد
می‌توان روزی پنج الی شش بار مقداری آرد سبوس وپودر شیر وآرد مواد علوفه‌ای
را به صورت خمیر درآورده ودر اختیار جوجه‌ها قرار داد . تجربه نشان
داده‌است که ترکیبات مزبور که البته می‌توان اجزای آن را با مواد غذایی
وعلوفه ودانه‌های دیگر تعویض نمود ، غذای کامل وخوبی برای اردک‌ها به شمار
می‌رود وبخصوص در رشد ونمو جوجه ها تاثیر زیادی دارد .رشد جوجه اردک نسبت
به سایر طیور اهلی کم وبیش سریع تر است واگر غذا به میزان کافی ومتعادل در
اختیار حیوان گذاشته شود ، حیوان رشد عجیبی خواهد کرد . تغذیه حیوان از دو
هفتگی به بعد تدریجاً کم شده ودر سن سه تا چهار هفتگی تعداد دفعات غذا به
دو بار در روز تقلیل می‌یابد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top