وام بر روی مدرک کاردانی

مدارک حرفه ای حسابداری قابل اخذ در ايران

بطورکلی
مدارک حرفه ای متعددی د رشته حسابداری در اقصا نقاط جهان وجود دارد که
توسط انجمن های حسابداری و ساير جوامع حرفه ای پس طی دوران آموزشی و کسب
تجربيات حرفه ای خاص به افراد حائز شرايط اعطا می شوند.  از جمله اين مدارک
می توان به مدرک ACCA، SIMA و ساير مدارک مرتبط که تعدادشان کم نيست اشاره
کرد. نکته شايان توجه در خصوص اينگونه مدارک ان است که برخی از آنها
بومي هستند ودامنه اعتبارشان تا حد زيادی محدودبه کشور صادر کننده اين مدرک
است( نظير مدرک عضويت در جامعه حسابداران رسمی ايران)  وبرخی حالت بين
المللی دارند . در ايران، مرکز آموزش حسابدان خبره،
نمايندگی برگزاری آزمونها و نيز دوره های برخی از اين مداک حرفه ای را کسب
نموده است. بدين ترتيب، بدون خروج از کشور می توان اين مدارک را تحصيل
نمود. اخذ اين مدارک برای آندسته از حسابدارانی که خواهان کار در خارج از
کشور و يا در شرکتهای خارجی فعال در داخل کشور هستند می تواند
سودمندباشد. در اينجا ما به توضيح درباره دومدرک SIMAوACCA بسنده کرده ايم.

 

دوره های   ‍CIMA  به زبان انگليسی

 

  بزرگترين
مرکز آموزش و تربيت حسابدارن مديريت است که در شرکتهای صنعتی و بازرگانی
خصوصی يا سازمانهای دولتی و غير انتفاعی فعاليت می کند. اين انجمن در سال
1919 تأسيس گشته و در حال حاضر در 156 کشور جهان دارای 85000 دانشجو و
65000 عضو می باشد . انجمن حسابداران خبره مديريت انگلستان ( CIMA ) در
لندن می باشد .
CIMA در زمينه آموزش و تربيت مديران مالی کلاس جهانی ،
با کارفرمايان و مراکز آموزشی متعددی همکاری دارد. سيلابس دوره های CIMA به
طور مستمر مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آخرين تغيير و تحولات بازار
کسب و کار و نياز کارفرمايان به روز می گردد . به همين دليل است که فارغ
التحصيلان دوره CIMA هميشه مورد توجه صنايع، سازمانها و شرکتهای بزرگ و
پيشرو می باشند . اعضای CIMA از حمايت ، راهنمايی و آموزش مستمر CIMA در
مراحل مختلف شغلی شان برخوردار می شوند و اين امر آنان را در اداره امور
مالی هر سازمانی توانا می سازد .

  قابليت انعطاف CIMA
CIMA
دوره ای بسيار منعطف است که برای هر فرد در هر نقطه از جهان قابل دسترس می
باشد. شما می توانيد با توجه به مقتضيات زمانی خود سرعت شرکت در امتحانات
خود را تنظيم کنيد تا دوره را به پايان برسانيد و برای گذراندن دوره هيچ محدوديت زمانی وجود ندارد . معمولاٌ اين دوره بين 3 تا 5 سال طول می کشد .
تمامی
امتحانات CIMA بر اساس استانداردهای بين المللی حسابداری و مديريت طراحی
می شوند . به علاوه ، CIMA خدمات خود را با استفاده از جديدترين فن آوری
ارائه می نمايد . سرويس Online ، اطلاعات لازم از مرحله ثبت نام تا کسب
مدرک و نهايتاٌ حمايت شغلی آتی را در اختيار علاقمندان قرار می دهد .
علاقمندان می توانند از خدمات مراکز آموزشی مورد تأييد CIMA در سراسر دنيا استفاده نمايند .

سيلابس دوره :
برای دريافت عنوان حسابدار خبره انگلستان يا Chartered Accountant ، بايد 15 امتحان را با موفقيت پشت سر گذاشت .
اين 15 درس در 3 سطح ارائه می گردند .

  سطح اول يا Business Level :
تعداد
امتحانات اين سطح که تحت عنوان Certificate Level شناخته شده می شوند 5 می
باشد که از C1 تا C5 نامگذاری شده اند. در اين سطح اصول کلی حسابداری مورد
ارزيابی قرار می گيرد . امتحانات اين سطح به صورت کامپيوتری يا CBA
(Computer Based Assessment برگزار می شوند . امتحانات اين سطح عبارتند از :

 
C1: Management Accounting Fundamentals
C2: Financial Accounting Fundamentals
C3: Business Mathematics
C4: Economics for Business
C5: Business Law

  سطح دوم يا Managerial Level :
در
اين سطح 6 امتحان برگزار می شود . از اين سطح به بعد امتحانات در سه گروه
اصلی مالی (Finance ) ، حسابداری (Accounting ) و مديريت (Management )
برگزار می گردند که به عنوان Pillar يا ستون آموزشی نامگذاری شده اند .

  در ستون حسابداری دو درس P1 و P2 قرار دارند .

  P1: Management Accounting- Performance Evaluation

  P2: Management Accounting- Decision Management

  ستون مديريت شامل دروس P4 و P5 تحت عناوين زير می باشد :

  P4: Organisational Management & Information Systems

  P5: Integrated Management

  دو درس P7 و P8 مربوط به گروه مالی می باشد که عبارتند از :

  P7: Financial Accounting & Tax Principles

  P8: Financial Analysis

 

  سطح سوم يا Strategic Level :
اين سطح شامل 3 درس می باشد:

 

حسابداری P3: Management Accounting – Risk & Control Strategy
مديريت P6: Management Accounting – Business Strategy
مالی P9: Management Accounting – Financial Strategy

  سطح نهائی TOP CIMA :
اين سطح تنها شامل يک امتحان (P10 ) می باشد.

P10:TOP CIMA
The Test of Professional Competence in Management Accounting

کسانيکه با موفقيت 15 درس CIMA را ميگذرانند به عنوان CHARTERED ACCOUNTANT دست مييابند .
معافيت (Exemption):
کسانيکه
مدارک حرفه ای يا دانشگاهی مرتبط با حسابداری يا مديريت دارند ميتوانند از
معافيت در دروس پس از ارزيابی CIMA لندن برخوردار شوند .

نحوه ارزيابی : امتحانات سطح اول به صورت چند گزينه ای و کامپيوتری (Computer-based) برگزار می گردند .
امتحانات سطح دوم و سوم به صورت کتبی و دو بار درسال (می و نوامبر) برگزار می گردند

 

  هدف دوره

 
-هدف اين دوره، پرورش و تربيت حسابداران خبره مديريت مطابق بامعيارهای
جهاني  و   تربيت مديران توانمند مطابق با بالاترين استانداردهای شغلی
وحرفه اي  است.

 

شرايط شرکت در اين دوره

شرايط
شرکت کنندگان دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی( ترجيحا حسابداری مديريت
اقتصاد) و داشتن زبان انگليسی. درضمن، درصورت مرتبط بودن مدرک کارشناسی با
تصويب cima از گذراندن امتحان چند درس معاف خواهند بود

 

 

دوره های   ‍CIMA  به زبان فارسی

  مقدمه و هدف از برگزاری دوره  
با
توجه به تجارب کسب شده در ارائه دوره و با توجه به اهميت فراوان اين دوره ،
و از آنجائيکه بسياری از مديران و کارشناسان شرکتها ی ايرانی از نظر
مهارتهای زبان انگليسی در سطح لازم برای شرکت در دوره های قرار ندارند، و
به علت مشغله فراوان فرصت آموزش اين زبان را در سطح مورد لزوم ندارند، مرکز آموزش حسابداران خبره
، دوره را به زبان فارسی برگزار می نمايد . اين دوره ، دوره حسابداری خبره
مديريت يا فارسی ناميده می شود مطالب و سرفصلهای آموزشی اين دوره مطابق با
دروس است.شرکت کنندگان در اين دوره در صورت افزايش مهارتهای انگليسی می
توانند در امتحانات انگليسی شرکت نمايند .

 

  تعداد دروس دوره:

 
10 درس اين دوره ، در 2 سطح ميانی و پيشرفته ارائه می شوند. دانش پذيران
پس از گذراندن هر يک از سطوح در امتحان جامع آ ن سطح شرکت می کنند و پس از
موفقيت گواهينامه مربوط به آن سطح را دريافت خواهند کرد.

 

  محتوای دوره:
– سطح ميانی
• حسابداری مديريت – ارزيابی عملکرد
• حسابداری مديريت – مديريت تصميم گيری
• مديريت سازمانی و سيستم های اطلاعاتی
• مديريت يکپارچه
• حسابداری مالی و ماليات
• تحليل مالی
• زبان گزارشگری تجاری و توسعه پذير

 

  – سطح پيشرفته• مديريت حسابداری – استراتژی ريسک و کنترل
• مديريت حسابداری – استراتژی کسب و کار
• مديريت حسابداری- استراتژی مالی

 

  زمان دوره:اين دوره به صورت يک روز در آخر هفته در 360 ساعت در مرکز آموزش حسابداران خبره يا محل شرکت برگزار می شود.

  شرايط شرکت کنندگان:
مديران
مالی، روسای حسابداری، کارشناسان حسابداری وحسابرسی بادارابودن حداقل
ليسانس دريکی ازرشته های حسابداری ويارشته های مرتبط و3سال سابقه کاردرسطوح
مديريت وسرپرستی امورمالی وحسابداری

  هزينه دوره:
در
حال حاضر هزينه کل دوره 22.000.000 ريال می باشد که در دو قسط دريافت می
شود در پايان به شرکت کنندگان گواهينامه پايان دوره اهدا می شود.

دوره های   ‍ACCA به زبان انگليسی

 

 
ACCA بزرگترين انجمن بين المللی حسابداری است که با حدود 260000 دانشجو و
110000 عضو در 170 کشور جهان مشغول فعاليت می باشد . در 100 سال فعاليتش ،
اين انجمن اعتبار قابل توجهی نزد کارفرمايان ، دولتها و سازمانهای معتبر
کسب کرده است . با ACCA شما می توانيد به موارد زير دست يابيد :
مدرکی که مرتبط با حسابداری و امور مالی هستند
موقعيت و شانس دستيابی به اهداف شغلی بدون توجه به پيشينه کاری
روشی منعطف برای مطالعه و آموزش که شما را قادر می سازد به مدارک مورد نظرتان در محدوده زمانی دلخواه برسيد
مدارک حسابداری بين المللی مرتبط نيازهای ملی و بين المللی
مدارکی که اعتبار و اهميت ويژه ای نزد سازمانهای معتبر دارند
روشی جديد در آموزش و ارزيابی حسابداری که توسط جديدترين تکنولوژی حمايت می شود

قابليت انعطاف ACCA
ACCA
دوره ای بسيار منعطف است که برای هر فرد در هر نقطه از جهان قابل دسترس می
باشد . شما می توانيد با توجه به مقتضيات زمانی خود سرعت شرکت در امتحانات
خود را تنظيم کنيد و 10 سال فرصت خواهيد داشت تا دوره را به پايان برسانيد
. معمولاٌ اين دوره بين 3 تا 4 سال طول می کشد .
تمامی امتحانات ACCA
بر اساس استانداردهای بين المللی حسابداری و حسابرسی طراحی می شوند . در
برخی کشورها ( انگلستان ، هنگ کنگ ، مالزی و سنگاپور )‌ امتحانات بر اساس
قوانين حقوقی و مالياتی آن کشورها تدوين گشته اند که شرکت کنندگان قادر به
انتخاب امتحان مورد نظر بر اساس استاندارد مورد نظر خود خواهند بود .
به
علاوه ، ACCA خدمات خود را با استفاده از جديدترين فن آوری ارائه می نمايد
. سرويس Online ، اطلاعات لازم از مرحله ثبت نام تا کسب مدرک و نهايتاٌ
حمايت شغلی آتی را در اختيار علاقمندان قرار می دهد .
علاقمندان می
توانند از خدمات آموزشی 400 مرکز آموزشی مورد تأييد ACCA در سراسر دنيا
استفاده نمايند . طرح ثبت نام دانشگاهی يا UCRS ( University and College
Registration Scheme ) آموزشی با کيفيت را به شما معرفی می نمايد . مراکز
مورد تأييد ACCA بالاترين استاندارد آموزشی را در سطح بين المللی رعايت می
نمايند .

سيلابس دروس
14 درس ACCA در 3 سطح ارائه می شوند .
سطح اول: اصول حسابداری را معرفی نموده و نقش اطلاعات مالی در مسائل اساسی مديريت را مشخص می نمايد .
سطح
دوم: مهارتهای فنی و اصلی حسابداری لازم برای کسانی که در زمينه مالی
فعاليت می کنندرا پوشش می دهد . بعلاوه در اين سطح با چهار چوب قانونی حاکم
بر تجارت آشنا خواهيد شد .
سطح سوم : نقش حسابدار در مديريت استراتژيک
يک سازمان را مشخص می نمايد . در اين سطح ، توانائی مدير مالی در ارزيابی
اطلاعات و ارائه پيشنهاد در يک چهار چوب حرفه ای و اخلاقی تقويت می شود .
حق انتخابی که دانشجويان در اين سطح دارند ، آنها را قادر می سازد تا بر
حيطه فنی مورد نظر خود تمرکز بيشتری داشته باشند

نحوه ارزيابی
سطح
اول: سطح اول که دارای 3 امتحان می باشد برای ارزيابی اصول اوليه حسابداری
، نقش اطلاعات مالی و درک امور کليدی مديريت طراحی گشته است .
ارزيابی:در
امتحانات سطح اول ، از روش ارزيابی عينی ( Objective ) استفاده می شود .
دروس شماره f1 و f2 به شکل کامپيوتری ( CBE ) نيز قابل اجرا هستند .

 
سطح دوم:سطح دوم که از 6 امتحان تشکيل شده است تمام مهارتهای حرفه ای که برای مديران مالی الزامی می باشد را در بر می گيرد.
ارزيابی:امتحانات
سطح دوم ترکيبی از سوالات محاسبه ای ، موضوعی ( سناريو ) و توصيفی ( essay
) می باشد . سطح علمی و استاندارد سطح 2 برابر با سال پايانی دوره های
دانشگاهی در انگلستان می باشد . دانشجويانی که با موفقيت سطح 1و2 را به
پايان برسانند از طرف دانشگاه Oxford Brookes مدرک کارشناسی حسابداری
کاربردی ( AccountingApplied ) را دريافت می نمايند .

سطح سوم:در
سطح سوم 7 امتحان وجود دارد که دانشجويان بايد 5 امتحان آن را بگذرانند .
اين امتحانات شامل 3 امتحان اجباری و 2 امتحان اختياری است که از بين 4
امتحان انتخاب می شوند . 

امتحانات اجباری بر روی نقش اصلی حسابدار
در تصميمات استراتژيک يک سازمان تمرکز دارند . برنامه ريزی بازرگانی ،
گزارش نويسی سازمانی و مديريت مالی بخشهائی هستند که در اين سطح مورد بررسی
قرار می گيرند . اين امتحانات به منظور ارزيابی توانائی دانشجويان در
تحليل و بررسی اطلاعات و ارائه پيشنهادات قابل قبول بازرگانی در چهار چوبی
اخلاقی و حرفه ای طراحی شده اند . حق انتخابی که دانشجويان در اين سطح
دارند به آنان اين اجازه را می دهد تا بر روی حوزه های فنی مرتبط با زمينه
شغلی شان تمرکز بيشتری داشته باشند .

چهار امتحان انتخابی شامل
حسابرسی و خدمات بيمه Audit and Assurance Services )) ، ماليات پيشرفته (
Advanced Taxation )، مديريت عملکرد ( Performance Management ) و مديريت
اطلاعات مديريت ( Business Information Management ) می باشند . اگر
دانشجويی موفق به گذراندن يک يا چند امتحان اختياری نگردد ، يا اگر وضعيت
شغلی متفاوتی پيداکند ، می تواند در انتخاب خود تجديد نظر کرده و يا دروس
ديگری انتخاب کند .
ارزيابی:در سطح 3 ، سوالات به شکل Case Study می
باشند تا مهارتهای تحليل و ارزيابی لازم برای يک حسابدار حرفه ای قابل
بررسی باشند . امتحانات اين سطح از نظر استاندارد برابر با امتحانات مقطع
کارشناسی ارشد در انگلستان می باشد .
امتحانات در بيش از 300 مرکز
آزمون در سراسر جهان دوبار در سال برگزار می شوند ( ژوئن و دسامبر ) . شما
می توانيد حداکثر در 4 امتحان در يک نوبت شرکت نمائيد .

تجربه عملی: يکی
از ارکان اصلی ACCA تجربه عملی می باشد . برای هر يک از اعضای ACCA ، به
کار گيری دانش نظری در محل کار تحولی در توسعه مديريت ، مهارتهای شخصی و
نظری ايجاد می نمايد که اهميت ويژه ای در زندگی شغلی هر فرد دارند . به
پايان رساندن آموزش عملی نيز مانند ساير بخشها بسيار منعطف می باشد و می
تواند قبل ، در حين يا بعد از امتحانات ACCA در هر بخش اعم از خصوصی يا
دولتی صورت گيرد .
تجربه عملی به همراه نتايج آزمونهای ACCA نشانگر
توانائی شما می باشد . کارفرمای شما متقاعد خواهد شد که شما عضوی از يک
انجمن حرفه ای هستيد که بر اساس بالاترين استاندارد فعاليت می کند .
ACCA تلاش می کند تا رابطه کاری ويژه ای با کارفرمايان برقرار سازد تا اعضاء خود را با حمايت و آموزش لازم حمايت نمايد.

مدرک مورد نباز برای شرکت در دوره های ACCA چگونه
به AccA بپيونديم؟ تمام کسانی که دارای مدرک تحصيلی ديپلم متوسطه به بالا
هستند می توانند در دوره های AccA ثبت نام نمايند. و داوطلبين با مدرک
کارشناسی حسابداری ( و رشته های مرتبط) به بالا با تصويب AccA از گذراندن
تعدادی از امتحانات معاف خواهند شد ( در سطح 3 هيچ معافيتی ارائه نخواهد
شد)

مزايای کسب عضويت AccA 1.در ايران دارندگان مدرک AccA ، از امتحان دروس حسابداری و حسابرسی درآزمون جامعه حسابداران رسمی معاف می شوند.
2. AccA همواره در جهت استخدام اعضاء خود با عنوان بالاترين مقام مديريت مالی در تمام کشور های جهان فعاليت می کند ( حمايت شغلی)
3.دريافت مدارک معتبرکارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته حسابداری کاربردی از دانشگاه Oxford Brookes
4.ادامه تحصيل از طريق Realise AccA و طرح توسعه حرفه ای پيوسته ( CPD )
5.اعضاء
AccA به عنوان حسابدار رسمی بين المللی می توانند مؤسسات خدمات مالی
(حسابداری و حسابرسی ) با حق امضاء رسمی و اقامت دائم در هر کشوری را داشته
باشند.
6.ارتقاء شغلی
7.دسترسی به شبکه AccA و اطلاع از سمينارها و کنفرانس های مرتبط
8.دريافت مجله ماهانه اعضاء تحت عنوان Accounting and Business و جزوات و اطلاعات رايگان
9.استفاده از خدمات مرتبط با حرفه و اوقات فراغت
مدارک مورد نياز:
1.تکميل فرم ثبت نام AccA ( توسط PIAA انجام می شود)
2.ترجمه رسمی آخرين مدرک تحصيلی
3.يک قطعه عکس پاسپورتی

 

  

مدرک عضويت در جامعه حسابداران رسمی ايران

 

 
جامعه حسابداران رسمی ايران به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای توليدی ،
بازرگانی و خدماتی ، همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهای
مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان
سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع بر اساس لايحه مصوب 1372/10/21 و اصلاحيه
مورخ 17/11/1372 مجلس شورای اسلامی ( قانون استفاده از خدمات تخصصی و
حرفه ای حسابدارن ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمی) رسميت يافته و از نيمه
دوم سال 1380 فعاليت خود را آغاز کرده است. طبق ماده 2 اساسنامه هدف از
تشکيل جامعه عبارتست از تنظيم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی از طريق:

  الف ـ تشکل حسابداران رسمی

 
ب ـ بهبود و گسترش خدمات حرقه ای از طريق کمک در تهيه، تدوين، اشاعه و
ارتقای اصول و استانداردهای حسابداری، حسابرسی، خدمات مالی و آيين نامه
رفتار حرفه ای

  پ ـ بالابردن دانش تخصصی حسابداران رسمی از طريق گسترش و بهبود آموزش ، انجام تحقيقات و انتشار نشريات تخصصی و حرفه ای

  ت ـ حمايت از حقوق حرفه ای اعضا

  ث ـ برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بين اعضا

  ج ـ ارتباط با موسسات و تشکلهای حرفه ای منطقه ای و بين المللی و درصورت نيازعضويت در آنها

 

 
بر اين اساس جامعه حسابداران رسمی ايران اقدام به پذيرش عضو از بين
حسابرسان دارای شرايط می نمايد. شرايط عضويت در جامعه حسابداران رسمی ايران
به شرح زير است:

  شرايط عضويت عادی

 • تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران .
 • نداشتن سابقه محکوميت موثرکيفری .
 • حسن شهرت به رعايت موازين شرعی و اجتماعی و عدم اعتياد به مواد مخدر .
  نداشتن سوابق سوء حرفه ای ، مالی و اداری .
 • داشتن
  مدرک تحصيلی حداقل کارشناسی ( ليسانس ) از دانشگاههای مورد تائيد وزارت
  علوم ، تحقيقات و فناوری در رشته حسابداری يا رشته های مشابه يا مـدارک
  حرفه ای شناخته شده بين المللی .
  تبصره 1 : منظور از رشته های مشابه رشته هايی هستند که حداقل 18 واحد از دروس آنها ، حسابداری ، حسابرسی و مديريت مالی باشد .
  تبصره
  2 : مجامع حرفه ای بين المللی مورد پذيرش عبارت است از : انجمن حسابداران
  خبره انگلستان و ويلز ( ICAEW ) انجمن حسابداران رسمی انگلستان (ACCA ) و
  انجمن حسابداران رسمی آمريکا (AICPA ) انجمن حسابداران کانادا ( CGA ) ،
  پذيرش مدارک عضويت در ساير مجامع حرفه ای ، به منظور برخورداری از معافيت
  آزمونهای حسابداری و حسابرسی يا جايگزينی مدرک تحصيلی کارشناسی حسابداری يا
  رشته های مشابه منوط به طرح موضوع در هيات تشخيص صلاحيت و اتخاذ تصميم در
  مورد آن است.
 • داشتن حداقل شش سال سابقه کار تمام وقت حسابرسی بعد
  از اخذ مدرک تحصيلی کارشناسی ( ليسانس ) که حداقل دو سال آن در داخل کشور
  باشد ( اشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان کمتر از شش سال می باشد ، در
  صورتيکه به تشخيص هيات دارای تجارب مفيدی در امور حسابداری ، خدمات مالی ،
  طراحی سيستم ، مديريت مالی و يا تدريس حسابداری و حسابرسی در دانشگاهها و
  موسسات آموزش عالی باشند هر دوسال سابقه کار تمام وقت آنان در امور فوق می
  تواند معادل يکسال سابقه کار حسابرسی مورد قبول قرار گيرد 0 درهر حال داشتن
  حداقل سه سال سابقه کار حسابرسی پس از اخذ مدرک تحصيلی کارشناسی الزامی
  است )
 • تبصره 1 : در مواردی که مدرک تحصيلی کارشناسی ( ليسانس )
  متقاضی غير مرتبط باشد ، اما مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد ( فوق ليسانس ) يا
  دکتری مرتبط باشد ، سوابق کار مفيد از تاريخ اخذ اولين مدرک تحصيلی مرتبط
  ملاک عمل خواهد بود . به هرحال پذيرش مدارک تحصيلی بالاتر از کارشناسی (
  ليسانس ) منوط به گذراندن حداقل 18 واحد دروس حسابداری ، حسابرسی و مديريت
  مالی در طول دوره های تحصيلی يادشده است 0
  تبصره 2 : داوطلبانی که
  حداقل 3 سال بصورت تمام وقت سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصيلی
  کارشناسی ( ليسانس ) در سازمان حسابرسی يا نزد موسسات حسابرسی عضو جامعه
  حسابداران رسمی ايران دارا هستند وهمچنين ساير داوطلبانی که تجارب مفيد
  آنها در امور ياد شده در اين بند حداقل به مدت 6 سال باشد، به شرط دارا
  بودن ساير شرايط ، می توانند در آزمون شرکت نمايند و در صورت قبولی کمبود
  سابقه کار حسابرسی در سازمان حسابرسی يا موسسات حسابرسی عضو جامعه
  حسابداران رسمی ايران را تکميل نمايند
 • پذيرفته شدن در آزمونی که توسط کميته پذيرش و آزمون طبق آيين‌نامه شورايعای به عمل خواهد آمد. 

 شرايط عضويت افتخاریانجمن
می تواند شخصيتهای علمی و حرفه ای را که به نحوی از انحا در اعتلا و گسترش
حرفه حسابداری و حسابرسی موثر بوده اند براساس آئين نامه مصوب شورايعالی
انجمن به عنوان عضو افتخاری بپذيرد.

شرايط عضويت کارآموز
انجمن
می تواند دانشجويان رشته حسابداری و رشته های مرتبط دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی کشور را که در مؤسسات حسابرسی عضو انجمن به کار حرفه ای اشتغال
دارند به عنوان اعضای کارآموز بپذيرد. ضوابط اجرای اين ماده طبق آيين نامه
مصوب شورايعالی انجمن خواهد بود.

 با توجه به آمار موجود در سايت جامعه حسابداران رسمی ايران : تعداد موسسات حسابرسی عضو جامعه 234 موسسه، تعداد حسابرسان مستقل شاغل تنفرادی 180 عضو، تعداد حسابرسان مستقل شاغل شريک موسسه779 ، و تعداد حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی برابر 251 نفر است. برای مشاهده ليست اسامی و آدرس و تلفن هر کدام از اين اعضا روی آن کليک نماييد. 

براساس  “دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار” که  در
تاريخ 8/5/1386 به تصويب شورای عالی بورس  و اوراق بهادار رسيد. يکی از
شرايط اينکه موسسه ای معتمد بورس باشد و بتواند شرکتهای پذيرفته شده در
بورس را حسابرسی نمايد اين است که  از مدت عضويت آن در جامعه حسابدران رسمی
ايران حداقل يک سال گذشته باشد.
  اين امر اهميت دارا بودن مدرک عضويت در جامعه حسابداران رسمی ايران را می رساند.شرایط اعطای تسهیلات اشتغال صندوق مهر امام رضا (ع)

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) جزئیات و شرایط اعطای تسهیلات مشاغل خانگی، خوداشتغالی و کارآفرینانه این صندوق را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،
مهدی حسین‌نژاد امروز در یک نشست خبری با بیان این‌که سرمایه صندوق مهر
امام رضا (ع) از 6 هزار میلیارد ریال در بدو تأسیس به بیست هزار میلیارد
ریال در حال حاضر افزایش یافته است، گفت: بودجه امسال ما برای وام 9 هزار
میلیارد ریال است که در سه بخش مشاغل خانگی به‌صورت مستقل و پشتیبان،
خوداشتغالی و کارآفرینانه پرداخت خواهد شد.

افزایش سقف تسهیلات در سال 92

وی
افزود: برای سال 92 در بخش مشاغل خانگی مستقل سقف وام ما از 3 به 5
میلیون تومان، مشاغل خانگی دارای پشتیبان از 10 تا 15 میلیون تومان به 15
تا 20 میلیون تومان برای شاغل، در بخش خوداشتغالی به 50 میلیون تومان و در
بخش کارآفرینانه و طرح‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری از 50
میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش یافته از 70 میلیارد تومان
اعتبارات کارآفرینی تاکنون نیمی از آن پرداخت شده است.

واجدین شرایط ؛ بیکاران دارای مهارت کافی

مدیرعامل
صندوق مهر امام رضا (ع) کارمزد کلیه وام‌ها را 4 درصد و بازپرداخت آن‌ها
را از 24 تا 60 ماه ذکر کرد و ادامه داد: وام‌های ما به افراد بیکاری که
دارای مهارت کافی در یک حرفه باشند، تعلق می‌گیرد و برای احزار بیکاری از
کلیه بیمه‌ها استعلام گرفته و بررسی محلی نیز انجام می‌دهیم.

وی
افزود: برای احزار مهارت نیز داشتن مدرک فنی، حرفه‌ای یا علمی، کاربردی و
یا اختراعات ثبت شده و افتخارت مستند و یا تجربه استاد شاگردی و گذراندن
دوره‌های کارآفرینی ضروری است.

حسین‌نژاد
همچنین از پرداخت وام بدون نوبت به زنان سرپرست خانوار در بخش مشاغل
خانگی و خوداشتغالی خبر داد و گفت: وام در چند مرحله پرداخت می‌شود و در
هر مرحله ما طی یک بازرسی باید اطمینان حاصل کنیم که کار در دست اجرا است
وگرنه پرداخت متوقف و مبلغ بازپس گرفته می‌شود.

2000 میلیارد ریال برای 1000 روستا

وی
با بیان این‌که هزار روستا را نیز برای پرداخت وام و ایجاد اشتغال از
جاجیم گرفته تا رب انار در نظر گرفته‌ایم، ادامه داد: طی دو فاز 200 میلیون
تومان وام برای 20 نفر در هر روستا اختصاص خواهد یافت که بازپرداخت آن 5
ساله است و ضمانت آن با ضامنان مورد تأیید شورای روستا خواهد بود.

توزیع بن خرید 1.5 میلیون تومانی کارگری به‌صورت قرض‌الحسنه

مدیرعامل
صندوق مهر امام رضا (ع) با اعلام خبر توزیع 52 هزار بن خرید یک میلیون و
500 هزار تومانی کارگری به‌صورت قرض‌الحسنه در 9 استان خراسان رضوی، شمالی
و جنوبی، کرمان، کرمانشاه، گیلان، بوشهر، هرمزگان و… گفت: این بن‌ها پس
از شناسایی شرکت‌ها و ضمانت آ‌ن‌ها توسط ادارات کار توزیع خواهد شد که
بازپرداخت آن‌ها 24 ماهه و کارمزد آن 4 درصد خواهد بود.

سپرده نمی‌گیریم، آورده لازم است

وی
گفت: سپرده‌گذاری جزو شرایط وام‌های ما نیست، اما در بخش مشاغل خانگی
دارای پشتیبان 5 درصد آورده و برای افراد مستقر و 15 درصد آورده از سوی
افراد پشتیبان لازم است که البته برای دهک‌های پایین این آورده تا 10 درصد
کاهش دارد و به‌صورت غیرنقدی و حین انجام کار هم پذیرفته می‌شود.

نحوه ثبت نام

حسین‌نژاد
با اشاره به این‌که از ابتدای سال تاکنون 900 نفر برای دریافت ثبت نام
کرده‌اند، افزود: نشانی کلیه شعب در سایت صندوق موجود است و افراد
واجدالشرایط برای ثبت نام باید با در دست داشتن مدارک به یکی از شعب ما در
شهر خود مراجعه کنند که درصورت تأیید اولیه نام کاربری و رمز عبور دریافت
خواهند کرد و می‌توانند در سایت ثبت نام کنند تا طی 45 روز مدارکشان مورد
بررسی قرار گیرد.

نظارت سفت و سخت

وی
ادامه داد: از آن‌جا که علاوه بر بازدید ادواری واحد تهران و بازدید
واحدهای استان‌ها، سه مرحله بازدید از هر طرح ارائه شده برای دریافت وام در
سه سال نخست اجرای طرح صورت می‌گیرد، برخی از ثبت‌نام‌کنندگان در همان
مرحله اول با توجه به جدیت نظارت‌ها انصراف می‌دهند، اما در عین حال از
کسانی که به‌خاطر نوسانات بازار در کسب و کار خود به مشکل برمی‌خورند، در
قالب وام مکمل حمایت می‌شود.

شرایط ضمانت

مدیرعامل
صندوق مهر امام رضا (ع) میزان معوقات این صندوق را 7.5 درصد به‌صورت
سوخت‌نشده خواند و در مورد شرایط ضمانت گفت: به ازای هر 10 میلیون تومان یک
کارمند رسمی یا یک کاسب مالک مغازه و یا یک کاسب معتبر دارای مغازه
استیجاری پذیرفته می‌شود.

گفتنی
است مهدی حسین‌نژاد در تاریخ 23 اسفند سال گذشته با حکم رییس‌جمهور به
عضویت هیأت مدیره و مدیریت عاملی صندوق مهر امام رضا (ع) منصوب شده است.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top