نمونه قرارداد مشارکت ساخت ساختمان

فرم نمونه شماره ۱ قرارداد مشاركت در ساخت

قرارداد مشاركت در ساخت
به لطف خداوند متعال اين قرارداد در تاريخ ………… به منظور ساخت
…………. بين ٓاقاي/خـانم …….. فرزنـد …….. بـه شـماره
شناسـنامه ……….. متولد ……… صادره ……….. به نشاني
…….. از يك طرف به عنوان مالك و طرف/ٓاقاي – طرفين/ٓاقايان ……….
فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………. متولد ………. صادره
………. به نشاني ……….. به عنوان مجري / مجريان با شرايط و مفاد
زير كه مـورد قبـول و پـذيرش طرفين است منعقد مي گردد. لذا طرفين قرارداد
متعهد شدند خداوند يكتا را در هر حال شاهد و ناظر خود داشته و كليه مفاد
اين شراكت نامه را اجرا نمایند

.ماده1 – موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از ساخت ………. بر روي قطعه زميني با ملك
كلنگي به شماره پالك ثبتي ………… به شماره به ثبت ……… به شماره
صفحه …….. شماره ورقه مالكيت ……… و شماره دفتر ….. بخش …..
واقع در ………..
ماده2
مساحت …….
ماده3- مدت زمان اجراي قرارداد
زمان اجراي قرارداد از تاريخ تخليه ملك به مدت ……… ماه شمسي ميباشد.
ماده4- سهم مالك و مجري / مجريان
مقرر گرديد پس از اتمام عمليات اجرائي ساختمان ……. به مالك / مالكين
تعلق گيرد و مابقي كه به قرار ذيل است ……………. بـه مجـري / مجريان
تعلق خواهد گرفت.
ماده5- مشخصات عمومي ساختمان
مجري / مجريان متعهد ميگردند تا مشخصات عمومي ساختمان  را در كليه  طبقات و
مشخصات  مربوط به واحدهاي ٓان را كـه متعلـق بـه مالك است به شرح زير
انجام دهند.
    نوع اسکلت
دربهاي ورودي ساختمان
تاسيسات حرارتي
تاسيسات برودتي
پنجرهها
چهارچوب دربها
انشعاب برق
سيمها و سيم كشي
كليد پريزها
شيرٓاالت
لوله هاي ٓاب
لوله هاي فاضالب از نوع
دستگير ٓه الات
سرويس هاي بهداشتي
دربهاي ورودي واحدها
انشعاب ٓاب
كابينت
ٓاسانسور
راه پله
پشت بام
انباري
نقاشي
پاركينگ
حمام
پاسيو
سراميك از نوع
كاشيها و قرنيز از نوع
گچبري
شيشه ها
لوله كشي گاز

چاه فاضلاب : حفر ……………… حلقه چاه فاضالب با ……………
به ارتفاع حداقل ………………. متر متراژ مجموع چاه حداقل ……….
متر مكعب

1-6-
مجري/مجريان متعهد ميگردند تا ساختمان دقيقا بر مبناي پروانه شهرداري و
نقشههاي مصوب و توافق حاصله بـا مالـك/مـالكين زيرنظر مهندس ناظر احداث شود
و نحوه اسكلت بندي ، جزئيات و ابزارٓاالتي كه در ساختمان به كـار خواهـد
رفـت دقيقـا طبـق شـرح مندرج در ماده 5 همين قرارداد ٓاورده شده است جزء
الينفك ٓان بوده مجري/مجريان موظف به اجراي ٓان هستند.
2-6-
اجراي كار بعد ار عقد قرارداد از ابتدا اعم از تشكيل پرونده ، اخذ جواز ،
تنظيم سند ملك بـه صـورت مشـاع ، تهيـه نقشـه هـاي معماري و مهندسي ،
خاكبرداري ، خريد مصالح ، اجراي فونداسيون ، ساخت و تكميل و تحويل ساختمان ،
اخذ پايان كار ، صدور سندخريد انشعاب ٓاب و برق و گازو كليه
هزينه هاي مربوط اعم از ماليات – دارايي – هزينه تفكيكي ، صـدور سـند و ………ـ
به عهده شریک می باشد
3-6-
مجري / مجريان متعهد ميگردند در   هنگام ساختن بنا كليه  جوانب احتياطي و
قوانين مربوطه رارعايت نمايند و اگر هرگونه حادثـه يا سانحه ) از هر حيثي
كه باشد جاني يا مالي( از ابتدا تا پايان احداث ساختمان حادث شود مسئوليت
ٓان به عهده مجري/مجريان است.
ماده7- تعهدات مالك
1-7
-مالك/ مالكين به توافق رسيده تا ملك مورد قرارداد را به كليه ملحقات و
مصالح مربوط به ملك در اختيار   مجري/  مجريان   قرار  بدهد و حداكثر ظرف
………….. روز از تارييخ اخذ جواز توسط ………… نسبط به تخليه ملك اقدام نمايد.
2-7
مالك/مالكين متعهد ميگردد تا در حين قرارداد در دفترخانه   شماره
………. حاضر شده و يك وكالت كاري در مورد  شش دانگ  سـند پلاك ثبتي ملك
فوق به نام مجري/مجريان دهد.
ماده8- تاخيردر تحويل ملك
در صورتيكه مجري/مجريان در زمان مشخص شده در ماده 3 نتوانند ساختمان احداثي
را به مالك  تحويل دهند، متعهد ميگردنـد  تـا بـه   ازاي هر روز تاخير در
تحويل مبلغ …………. ريال به عنوان جريمه ديركرد به مالك/مالكين
پرداخت نمايند.
ماده 9- ساير موارد
1-9-
اگر در انجام تعهدات طرفين قرارداد حوادث غير مترقبه از قبيل: سيل – زلزله –
جنگ – ٓاتش سوزي غير عمد و ممنوعيـت هـاي دولتي كه از حيطه اختياران
مجري/مجريان خارج باشد شامل جريمه ديركرد نخواهد شد.
2-9-
ذر صورت بروز هرگونه اختالف در مفاد قرارداد اعم از تعبير و تغيير يا در
اجراي ٓان طرفين متعهد ميشوند كه سـعي در صـلح و سازش خارج از دادگاه
نمايند و در صورت لذوم نظر مقامات ذيصالح قضايي مالك اعتبار خواهد بود.
3-9
– نظارت بر كنترل كيفيت و شرايط ساخت توسط مالك/مالكين بالمانع است و
چنانچه هريك از طرفين نظر به فسخ قـرارداد  داشـته باشند ميبايست كليه ضرر و
زيان طرف مقابل را كال پرداخت نمايند و تضمينات اخذ شده از طرف فسخ كننده
به عنوان خسـارت قابـل وصول خواهد بود.
4-9-
مجري/ مجريان بدون موافقت مالك حق واگذاري و   انتقال  موضوع قرارداد را به
غير ، تحت  هيچيك  از  عناوين  حقوقي اعم از صلح –  وكالت – بيع
– مشاركت – نمايندگي و غيره را نخواهد داشت.
5-9-
كليه عوايد ناشي از تخريب و فروش نخاله هاي ساختماني متعلق به ………. است.
6-9-
در صورت بروز هرگونه حادثه كه منجر به فوت – محجوريت يا ورشكستگي طرفين  
قرارداد شود ، مسئوليت  اجراي  كليه  تعهـدات  طبق  مفاد اين قرارداد بدون
كم و كاست به عهده وارث ، قيم ، يا مدير تسويه مربوطه خواهد بود.
7-9-
چنانچه در اظهارات تعهدات طرفين قرارداد خالف و فسادي كشف شود فرد خاطي از
نظر قانوني مسئول و جوابگو بوده و بايد از عهده كليه خسارات وارده به طرف
مقابل نيز برٓايد.
كليه مفاد اين قرارداد براي طرفين قرائت و تفهيم شد و  بنابراين  ضمن عقد
خارج  لازم صيغه مشاركت ایجابا و قبوال جاري شد و قبض و اقباض نيز صورت
گرفته است و  اسقات كافه خيارات خصوصا خيار غبن فاحش از طرفين به عمـل
ٓامـده اسـت  و  هيچكـدام  از طـرفين  مشاركت حق نكول بر هيچيك از مفاد
مندرج در متن را نداشته و نكول كننده ملزم به پرداخت كليه خسارات وارده به
طرف ديگر است.
اين قرارداد با توجه به مواد 10 و 190 قانون مدني و رعايت شرعي و قانوني
معامالت در كمال صـحت و سـالمت و بـا ارادهي شـخص طرفين منعقد گرديد.
8-9- نوسانات  ايجاد شده  در طول مدت اجراي قرارداد  كه باعث افزايش قيمت
ملك يا مصالح ساختماني و غيره  شود هيچ  گونـه خللـي  در روند اجرايي اين
قرارداد نخواهد داشت.
حق الزحمه و مشاوره تنظيم كننده اين قرارداد طبق تعرفه از طرفين اخذ ميگردد.
توضيحات.
امضاي مالك/مالكين    امضاي مجري/مجريان    مهر و امضاي مشاور امالك


قرارداد مشارکت در ساخت

ماده 1) طرفین  معامله :              

طرف اول – مالک 

1- آقای / خانم ……………….. فرزند
…………… به شماره شناسنامه …..وکدملی………….صادره از
…….تابعیت………… متولد ……………….نسبت به …. دانگ
مورد معامله

اقامتگاه
:شهر………… خیابان/ کوچه/ بن بست………../ پلاک ………/ کدپستی
………..تلفن: ……………. موبایل :………………

طرف دوم –  سازنده

آقای /
خانم  ………………… فرزند ………. دارای شناسنامه به شماره
……….. با کدملی ………….. صادره از …………
متولد……………  
اقامتگاه :شهر………… خیابان/ کوچه/ بن بست………../ پلاک ………/ کدپستی ………..تلفن: ……………. موبایل :………………


 ماده 2) مشخصات مورد معامله : 

تمامی …. سهم
/دانگ مشاع از 100 سهم/6 دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن دارای سند
مالکیت بشماره چاپی ………… به پلاک ثبتی………../…………
مفروز از ………….. /……………

اصلی بخش ……….  به متراژ…….. واقع در
…………………………………………….دارای…. عددکنتور
برق و….  واحد آب و …. کنتور گازمی باشد  که مبلغ ……………….
توسط کارشناس رسمی / خبره محلی قیمت گذاری شده است و مورد قبول طرفین می
باشد

و توسط مالک به رؤیت سازنده رسیده و از کم و کیف آن کاملا اطلاع حاصل نموده و مورد قبول و تائید سازنده می باشد


ماده 3- موضوع قرارداد :

عبارت است ازمشارکت در ساخت 100سهم/6 دانگ مورد معامله (به شرح ماده 2 ) که سازنده متعهد است در قبال ثمن معامله ،  ملک فوق را طبق ضوابط  با حداکثربنای مجاز  با متراژ پروانه ساخت صادره شهرداری و  جزئیات آتی این قرارداد ساخته و
از هر حیث آماده نماید و  بابت ما به التفاوت بین هزینه ساخت … سهم/
دانگ سهم مالک  و قیمت …. سهم/دانگ مورد معامله مبلغ
………………… ریال معادل ………………….تومان بصورت بلاعوض پرداخت نماید که به شرح ذیل پرداخت می گردد:

 1)ضمن العقد نقدا مبلغ …………. ریال معادل ……….. تومان طی … فقره چک

 بانک
……… شعبه ……….. به شماره …………… تاریخ
…………… مبلغ ………………ریال
معادل………………..تومان به آقای /خانم …………..

 2)مابقی مبلغ ……………………….. ریال  معادل …………………… تومان همزمان با …..، نقدا طی رسیدکه ضمیمه قرارداد میگردد ، از طرف سازنده به مالک پرداخت میگردد.  


ماده 4) مشخصات کلی سازه جدید التاسیس 

تعداد …..طبقه  بر اساس دستور نقشه و ضوابط شهرداری  که شامل :

1)…… طبقه با کاربری مسکونی / اداری  در تعداد…. واحد  به متراژ حدود…متر 

2) همکف با کاربری … باب پارکینگ /و ….باب  تجاری حدود ….متر

3) ….طبقه  زیر همکف  با کاربری پارکینگ به تعداد ….باب

4) ….باب انباری به متراژ………

5) دیگر فضا های مورد توافق (فضا های ویژه)

 میباشد که  حدود مشخصات فنی و عمومی و مصالح مصرفی آن پیوست قرارداد میگردد .


ماده 4 ) تابعيت قرارداد

تابعيت قرارداد حاضر، ايراني و تابع قوانين و مقررات جاريه كشور جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.


ماده5) محل انجام قرارداد

این
قرارداد در محل آژانس مسکن / دفتر فنی مهندسی …………. به آدرس
……………………………………………………………………………. 
و تلفن ………….. تنظیم گردیده است


ماده7) مدت قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……………/……….به حروف………انجام گردیده و مدت این قرارداد ……/به حروف.ماه شمسی از تاریخ  عقد قرارداد تا تاریخ ……………/……….به حروف……… می باشد


ماده8) قدر السهم طرفین به نسبت درصد ازواحدهای احداثی:  

طبق توافق انجام شده سهم مالكيت هر يك از طرفين از ساختمان جديد به شرح ذيل تعيين ميگردد:

الف- سهم الشراكه طرف اول…..درصد .  

ب- سهم الشراكه طرف دوم….. درصد . 

شرح کامل تقسیم نامه عادی به پیوست میباشد و جز لاینفک آن میباشد


ماده 9) کیفیت  وزمان پیش فروش

پيش فروش …… درصدازسهم هريك از طرفين پس از اجرای ……….و…… درصدازسهم هريك از طرفين پس از ……………..، بین طرفین و یا به شخص ثالث  بر اساس کد رهگیری وفقط در در محل آژانس مسکن ……..  وبا حضور الزامی طرفین امكان پذير مي باشد.

 تبصره 1: هرگونه
قرارداد فروش كه بدون رعايت شرايط قيد شده در بند بالا تنظيم شود، از درجه
اعتبار ساقط بوده و براي انتقال گيرندۀ  آن ، هيچ گونه حقي ايجاد نمي
نمايد.

تبصره 2: طرفین متعهد  بر رعایت منافع ومصلحت یکدیگر در فروش واحدها وبقیمت روز وعادلانه می باشند

تبصره 3 : واحد های پیش فروش شده هیچ تعهدی غیر از این قرارداد برای سازنده بوجود نمی آورد.

تبصره4: فروش مابقی سهم هریک از طرفین در آستانه تحویل بدون حضور طرف مقابل بلامانع می باشد


ماده 10) برنامه زمان بندی پروژه

1-10)…….روز پس از عقد قرارداد تنظیم وکالت نامه جامع کاری از طرف مالکین به سازنده جهت انجام امور اداری ودریافت جواز

2-10)……..روز پس از وکالت کاری دریافت جواز و مجوز های لازم توسط سازندهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top