نحوه نگارش معرفی شرکت

نامه نگاری اداری

مقدمه
سازمانهای اداری باقتضای هدفی
که دارند و وظایفی که ملزم بانجام آن هستند بذل مجاهدت و ابراز فعالیت می
نمایند. حاصل کوشش و فعالیت آنها بصورت اوراق و اسنادی در می آید که
مجموعه آن پرونده و سابقه موضوع مربوط را تشکیل می دهد، این مکاتبات و
اسناد که بطور مستمر و متوالی بوجود می آیند چگونگی اقدامات و نحوه انجام
عمل هر مورد و موضوع را شامل بوده و در اینصورت اسناد ذی قیمت و ارزنده ای
هستند که با صرف وقت و پرداخت هزینه های مادی و کوشش های انسانی به دست
آمده اند و ضرورت دارد که با علاقمندی و برمبنای علمی آنها را طبقه بندی و
تنظیم و بالاخره حفظ و نگهداری نمود. واحدهای سازمانی هریک قسمتی از
وظایف و خط مشی کلی سازمان را به عهده دارند و در رشته مربوط به خود دارای
اختیارات لازم بوده و با انجام وظائف خود بصیر و مطلع می باشند، بنابراین
منشاء ایجاد تولید نامه های صادره فعالیت و عملیات کارکنان سازمان است که
منفرداً و مجتمعاً تبدیل باسناد و اوراق و نامه هایی می گردد و نامه های
صادره را بوجود می آورد. نامه های صادره منعکس کننده فعالیتهای صورت گرفته
است که اگر بدرستی تنظیم و ارسال نگردد روند اجرایی امور را دچار اخلال
می کند. بدین لحاظ و بمنظور یکسان سازی چارچوب نامه های صادره از سوی
دانشگاه این مجموعه گردآوری و تقدیم می گردد.

هر نوشته ای که حاوی یک یا چند موضوع اداری بوده و به عنوان وسیله ارتباط در داخل و خارج سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگیها و مشخصاتی که نامه های اداری را از سایر نامه ها متمایز می سازد
عبارتند از : شماره – تاریخ- عنوان واحد گیرنده- عنوان واحد فرستنده-
موضوع- نام و عنوان امضاء کننده نامه- امضای نامه بوسیله شخص صلاحیتدار-
تهیه و نگارش نامه روی کاغذهای اداری – رعایت ضوابط نامه نگاری.

برای سرعت بخشیدن به جریان برخی از کارها از یادداشت اداری استفاده می شود.
یادداشت اداری از تمامی ویژگیهای نامه اداری برخوردار نمی باشد. اما چون
در برخی از موارد به عنوان سند و مدرک می تواند ملاک عمل قرار گیرد، باید
به وسیله مقام صلاحیتدار امضاء شود و برای انجام یافتن امور اداری یا مالی
در دفتر اندیکاتور ثبت گردد.

هر نامه اداری از پنج جزء مذکور در ذیل تشکیل میشود:
الف- سرلوحه. ب – عناوین گیرنده و فرستنده و موضوع. ج- متن نامه. د- مشخصات امضاء کننده. هـ – گیرندگان رونوشت.

نامه های اداری به آن قسمت از نامه اطلاق می گردد که معمولاً در بالای
کاغذهای اداری چاپ شده است. در وزارتخانه ها و موسسات دولتی آرم جمهوری
اسلامی ایران، نام وزارتخانه، نام موسسه یا سازمان، شماره، تاریخ، و پیوست
می باشد، برخی از سازمانهای وابسته به دولت، آرم اختصاصی خود را در بالای
نامه چاپ می کند.

عنوان گیرنده نامه : منظور از گیرنده یا مخاطب نامه عبارت از شخص، مقام سازمانی، سازمان یا واحد سازمانی که نامه به آن خطاب می شود.
عنوان گیرنده نامه با کلمه «به» مشخص می شود.
عنوان فرستنده نامه: منظور از فرستنده نامه عبارت از شخص یا مقام سازمانی،
سازمان یا واحد سازمانی که نامه از طرف او نوشته می شود. بیان کننده
عنوان فرستنده نامه کلمه «از» می باشد.
موضوع نامه : منظور از موضوع نامه عبارت کوتاه و گویایی است که مبین محتوای نامه باشد موضوع نامه با کلمه «موضوع» مشخص می گردد.

_تلخیص موضوع نامه و ذکر آن در بالای نامه صادره ضروری است و انجام این
امر باید از طرف تهیه کننده پیش نویس صورت پذیرد. زیرا نامبرده بهتر از
سایر مقامات اداری که در جریان مطالعه نامه قرار می گیرند صلاحیت خلاصه
نمودن موضوع را دارد.
تعیین خلاصه مطالب مندرج در نامه و ذکر آن در بالای نامه موجبات سهولت و سرعت گردش و مکاتبات را فراهم
می سازد و برای متصدیان ثبت و کنترل و سایر پرسنلی که نامه را از نظر کلی
ملاحظه نموده و یا مورد بررسی و اقدام قرار می دهند مفید و ضروری است.

متن نامه مطالب و شرحی است که در ارتباط با موضوع نامه نوشته می شود و در
حقیقت هدف نامه است و چیزی است که انگیزه تهیه نامه می باشد و ممکن است
کوتاه و در یک یا چند سطر باشد و یا در یک یا چند صفحه تهیه و تنظیم گردد.

مسئولیت نهایی هر نامه با یک فرد یا مقام سازمانی است که نامه بوسیله وی
امضاء می شود. در این جا منظور از مشخصات امضاء کننده، مشخصات اداری و فردی
شخصی است که نامه را امضاء می کند.

منظور از گیرندگان رونوشت،
واحدهای سازمانی یا اشخاصی هستند که می باید رونوشت نامه به عنوان آنان
صادر گردد و غیر از گیرنده اصلی است. گیرندگان رونوشت معمولاً با عبارت
«رونوشت به» مشخص می گردد.
شماره:
تاریخ:
پیوست:
وزارت:
سرلوحه جناب آقای/سرکار خانم ………………..
«مشخصات فردی و اداری گیرنده»
(عناوین )
رئیس/مدیر/سرپرست/محترم ………….
موضوع:
متن:
مشخصات فردی و اداری فرستنده
امضاء
رونوشت به:
گیرندگان رونوشت
نامه های اداری از دیدگاه ماهیت کار: نامه های خبری- نامه های بازدارنده- نامه های دستور و درخواستی – نامه های هماهنگی.

به وسیله این گونه نامه ها، نتیجه کار به سازمان یا شخص ذیربط اطلاع داده
می شود. یا ممکن است آغاز یا پایان یک کار را به اطلاع گیرنده نامه و یا
ارباب رجوع برساند.

به نامه هایی اطلاق میشود که از انجام یا متن
کار و یا بروز حادثه ای جلوگیری بعمل آورد. اینگونه نامه ها اقداماتی را
که توسط سازمان یا افراد شروع شده و یا در حال شکل گرفتن است، بطور موقت و
یا دائم متوقف می کند.

این نامه ها که بیش تر نامه های اداری را
تشکیل می دهند دستور یا درخواست انجام گرفتن کاری است که ممکن است از
سازمان یا فردی خواسته شود یا نتیجه کار از آنها سئوال گردد.

این
گونه نامه ها برای هم آهنگی بین واحدهای مختلف سازمان تهیه میشود و یا
ممکن است در موردی بین دو یا چند موسسه یا وزارتخانه ایجاد هم آهنگی کند
مانند بخشنامه ها .

مراحلی که برای تهیه و تنظیم یک نامه اداری معمولا لازم است از این قرار است:

پیش از آنکه نامه ای نوشته شود و یا دستور نوشتن آن صادر گردد، لازم است
با طرح چند سوال ضرورت نوشتن نامه محرز شود. بررسی قبل از نوشتن باعث
خواهد شد که از مکاتبات اضافی و بیهوده جلوگیری شود و نامه بدون دلیل تهیه
نگردد، بدین ترتیب در هزینه ها و وقت صرفه جویی بعمل خواهد آمد.

تهیه پیش نویس پایه و اساس نامه و در حقیقت طی کامل مراحل نگارش آن از
ابتدا تا پایان کار می باشد. تهیه پیش نویس نیاز به فراهم آوردن مقدماتی
دارد که برای سهولت مطالعه، آنرا در دو قسمت آماده سازی مقدمات و تدوین
مورد بررسی قرار میدهیم.

مقدماتی که برای تهیه نامه اداری و یا
اصولاً هر نوع نوشته علمی دیگر باید فراهم شوند عبارتند از تعیین و تحصیل
منابع مورد نیاز و سپس تعیین چارچوب و تنظیم فهرست مطالبی که باید در نامه
قید شود.

برای تهیه یک نامه خوب و موثر که مطالب و محتوای آن،
مستند و مستدل ومتکی بر قواعد باشد گرچه نویسنده نامه بیش از هر چیز در
هنگام نوشتن از حافظه و اطلاعات خود یاری می جوید، ولی در اغلب موارد از
مراجعه به منابع مختلف به ویژه پرونده جهت مطالعه بیشتر بی نیاز نمی باشد.

این مرحله به تهیه و تنظیم فهرست مطالب اختصاص دارد که در حقیقت طرح و
چارچوب ذهنی کار در این مرحله آماد ه می شود. در این مرحله نویسنده باید
هنگام نوشتن نامه، مطالب و مسائل را که پیرامون نامه به ذهن او می رسد
یادداشت کند. مطالب یادداشت شده را دوباره مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و
براساس اهمیت تنظیم کند. ممکن است مطالبی از آن حذف و یا مواردی به آن
اضافه شود. فهرست نهایی تقریباً چارچوب اصلی ما در ساختمان نامه است.

که شامل نحوه تنظیم عناوین و نیز تنظیم متن نامه است

نامه های اداری معمولاً مقدمه ای دارند، این مقدمه ممکن است کوتاه و در
چند کلمه خلاصه شود یا چندین سطر را به خود اختصاص دهد. هر مقدمه ای با
توجه به موضوع آن صورت مختلفی خواهد داشت. چنانچه نامه تهیه شده در پاسخ
یا پیرو نامه ای باشد، در این حالت ذکر شماره و تاریخ و عنوان مختصر موضوع
نامه قبلی مقدمه نامه جدید محسوب میشود، ولی اگر نامه بدون سابقه و جدید
باشد لازمست که برای روشن شدن ذهن مخاطب و هم چنین برای آماده کردن مسیر
فکر او برای پذیرش و دریافت پیام توضیح قبل از پرداختن به اصل موضوع داده
شود که همین یک یا دو سطر بعنوان مقدمه تلقی میگردد.
اصل موضوع- از
آنجا که نامه یکی از مهم ترین وسایل ایجاد ارتباط در سازمانها و ادارات
شناخته شده است. شایسته است که به بهترین وجهی به رشته تحریر درآید. در
این مورد ساده نویسی توصیه میشود. زیرا ساده و بی تکلف نوشتن تفهیم و
امکان پذیر ساخته و نیاز به توضیح اضافه را کم میکند. نامه های اداری باید
آن چنان تهیه شوند که براحتی منظور و هدف پیام دهنده را بازگو کند و
خواننده پس از مطالعه، آن چه را که مراد نویسنده بوده است بطور کامل
دریابد.
اختتام و نتیجه گیری- نامه های اداری ممکن است به گونه های
مختلف پایان پذیرند. ولی آنچه در پایان نامه بیشتر به چشم می خورد، نشان
دهنده اهمیت آن و ترغیب اقدام کننده در سرعت بخشیدن به انجام گرفتن
درخواست و ارسال پاسخ است. از طرفی بهتر است در نامه های جوابیه، نتیجه
مثبت و یا منفی کاملاً مشخص شود.

پس از آنکه پیش نویس تهیه
گردید، لازمست قبل از ماشین شدن مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی برای
حصول اطمینان از کفایت و کارآیی و تاثیر مطالب طرح شده است. در مورد پاسخ
نامه ها می توان نامه واصله را با پیش نویس نامه جوابیه تهیه شده مقایسه
کرد تا اطمینان حاصل شود که پیش نویس تهیه شده کامل و بدون نقض بوده و به
تمام سئوالات یا درخواستهای فرستنده نامه پاسخ گفته شده است. در سایر
موارد برای بازبینی پیش نویس می توان از فهرست بررسی (چک لیست) استفاده
کرد و براساس آن نسبت به بررسی مجدد پیش نویس اقدام نمود. در فهرست بررسی
پیش نویس، سئوالاتی مطرح می گردد که بررسی پاسخ آنها نمایشگر کفایت یا
کافی نبودن پیش نویس است.
سایر اقدامات – پس از آنکه پیش نویس تهیه شده
از هر جهت مورد تایید تهیه کننده آن قرار گرفت ذیل آنرا امضاء و برای
مقامی که باید امضاء نهایی نماید می فرستد. مقام مزبور پس از مطالعه، چک و
اصلاح لازم را بعمل میآورد و عنداللزوم با افزودن و یا کم کردن مطالبی به
آن، پیش نویس را بطور مقدماتی امضاء می کند و برای ماشین نمودن به واحد
مربوطه می فرستد.
– رعایت شان سلسله مراتب مقامات اداری در
مکاتباتمعمولاً مخاطب و دریافت کننده نامه نسبت به نویسنده و فرستنده با
توجه به سلسله مراتب اداری یکی از حالات زیر را دارد:
الف- مقام مافوق و ارشد است.
ب- همردیف میباشد.
ج- مادون و زیر دست فرستنده نامه است.
در هریک از حالات فوق نزاکت و ادب اداری متناسب به مقام گیرنده نامه باید
در نظر گرفته شود بدین کیفیت که خارج از اصل مطلب و موضوع مورد مکاتبه که
باید با کمال سادگی و وضوح نگاشته شود توجه باین نکات هم ضروری است.

الف- ممکن است نامه ابتداء بساکن یعنی اولین نامه ای باشد که در موضوع مورد
مکاتبه نوشته می شود بنابراین بعد از ذکر عنوان گیرنده و درج موضوع کلی
بلافاصله باصل مطلب پرداخته میشود و ضمن نامه اصطلاحات اداری بشرح زیر
عنوان میگردد:
بمقام مافوق:
« خاطر عالی مستحضر است که… » «باستحضار میرساند»…
«توجه آن مقام را باین موضوع معطوف می دارد که …»
و جملات و عبارات مشابه. بمقام همردیف:
«باطلاع میرساند…»
«اشعار می دارد…» «بطوری که اطلاع دارید..» و جملات مشابه.

بمقام مادون و زیردست:
«تذکر می دهد»
«لازم است یادآوری نماید که»
محتاج تذکر است» و جملات مشابه .
هرگاه ضمن نامه تقاضای انجام کاری شده باشد بهتر است از این کلمات و اصطلاحات اداری استفاده شود:
مقامات مافوق: «متمنی است دستور فرمائید» یا «تمنا دارد مقرر
فرمائید»مقامات همردیف: «خواهشمند است دستور فرمائید» یا «تقاضا دارد که
دستور فرمائید».مقامات مادون: «مقتضی است..» یا «لازم است دستور دهید…» و
موارد مشابه.
– ایجاد ارتباط در مکاتبات
نامه ای که از سازمان
صادر می گردد ممکن است که در سازمان گیرنده سابقه داشته باشد و یا در پاسخ
نامه طرف مکاتبه فرستاده شود در اینصورت از نظر امکان کنترل گردش نامه و
بدست آوردن سوابق آن ضرورت دارد بشماره های مکاتبات و نامه های طرف گیرنده
اشاره شود در این صورت:
الف- اگر نامه در پاسخ نامه طرف مکاتبه صادر گردد بعد از ذکر عنوان شماره و تاریخ نامه گیرنده باین شرح قید
می گردد:
«در پاسخ نامه شماره ……… مورخ»
«عطف به نامه شماره ……….مورخ»
ب- هرگاه نامه در دنباله مکاتبات گذشته فرستنده نامه باشد و بعد از آخرین
مکاتبه نامه ای از گیرنده دریافت نشده است بعد از عنوان باین شرح انشاء می
گردد:
«در تعقیب نامه شماره ……. مورخ ………. »
«پیرو نامه شماره …… مورخ…………»
ذکر شماره نامه بمتصدیان کنترل گردش نامه و بایگانیها امکان می دهد که بسرعت و به سهولت به پرونده و سوابق مربوطه دسترسی پیدا کنند.
گردآوری وتنظیم:
دبیرخانه کل دانشگاه شهید چمران اهواز 1 تعریف نامه اداری 2 مشخصات نامه
اداری 3 یادداشت اداری 4 اجزای نامه های اداری 4.1 سرلوحه 4.2 عنوان های
گیرنده، فرستنده و موضوع نامه 4.3 متن نامه 4.4 مشخصات امضاء کننده 4.5
گیرندگان رونوشت 5 نامه های خبری 6 نامه های بازدارنده 3- نامه های دستوری
یا درخواستی: 7 نامه های هماهنگی 8 مراحل تهیه نامه های اداری 8.1 مرحله
اول – بررسی قبل از نگارش 8.2 مرحله دوم- تهیه پیش نویس 8.2.1 آماده سازی
مقدمات 1- تعیین و تحصیل منابع مورد نیاز 2- تعیین چارچوب کار و تنظیم
فهرست مطالب 8.2.2 تدوین نامه1 -نحوه تنظیم عناوین نامه- تنظیم عناین نامه
در مکاتبات اداری بستگی به مخاطب، فرستنده و موضوع نامه دارد. انتخاب
عنوان صحیح، آغازگری منطقی و اثری مطلوب درگیرنده نامه خواهد داشت. عنوان
مناسب مخاطب را وادار می کند نامه را به دقت مورد مطالعه قرار داده و
جوابی منطقی و مناسب به آن بدهد. 2- تنظیم متن نامه – بطور کلی متن هر
نامه ای از سه بخش تشکیل می شود . مقدمه – اصل موضوع و نتیجه گیری و
اختتام مطلب. 8.3 مقدمه 8.4 مرحله سوم- بررسی پیش نویس


پروپوزال نویسی و انجام پروپوزال پایان نامه

تصور نگارش یک پروپوزال برای بسیاری از
افراد یک مسئله دشوار است، اما انجام این کار ترس ندارد. در عمل پروپوزال
زمانی نوشته می شود که افراد نیاز به مجوزهای خاص برای انجام یک خرید،
انجام یک پروژه، یا نوشتن یک مقاله دارند. در این حالت پروپوزال یک راه
رسمی برای مطرح کردن یک ایده و درخواست برای انجام اقدامات لازم درباره آن
است. زمانی که یک پروپوزال را تهیه می کنید، در نظر بگیرید چه کسی این
پروپوزال را مطالعه می کند و چه افرادی ممکن است هم اکنون درباره آنچه شما
پیشنهاد انجام آن را در پروپوزال می دهید، اطلاعات و آگاهی داشته باشند.

پروپوزال پایان نامه چیست؟

پروپوزال پایان نامه مطلبی است که توسط یک
دانشجو برای کمیته پایان نامه و استاد راهنما قبل از شروع به نگارش پایان
نامه تهیه می شود. پروپوزال پایان نامه به عنوان راهکاری برای یک دانشجو
برای اخذ تاییدیه از کمیته پایان نامه و استاد راهنما برای کار بر روی
موضوعی است که دانشجو علاقه به تهیه پایان نامه برای آن دارد. پروپوزال
پایان نامه تعیین می کند موضوع انتخاب شده توسط دانشجو برای انجام پایان
نامه تصویب می شود یا خیر. در عمل دانشجویان نمی توانند نگارش پایان نامه
خود را بدون اخذ تاییدیه برای موضوع انتخابی از کمیته پایان نامه شروع
کنند. این موضوع دلیل اصلی ارائه پروپوزال پایان نامه به کمیته پایان نامه و
استاد راهنما است. پروپوزال پایان نامه می تواند یک چشم انداز کلی درباره
موضوع و چگونگی انجام تحقیق درباره آن ارائه، منابع مورد استفاده برای
انجام مطالعه و نیز مساله و سوالات تحقق که باید درباره موضوع پاسخ داده
شود، در اختیار خواننده قرار دهد.

p1

انجام پروپوزال پایان نامه

تهیه پروپوزال پایان نامه اولین گام در
راستای نگارش پایان نامه نهایی درباره موضوع تحقیقاتی دانشجو در مقطع
کارشناسی ارشد یا مقطع دکتری است. آمار پژوهان پارسیان به شما کمک میکند تا
پروپوزال پیشنهادی شما منحصر به فرد و غیر تکراری باشد و مراحل تحقیق شما
در آن مشخص شده باشد تا به این ترتیب بتوان یک برنامه روشن و دقیق برای
انجام پروژه نهایی تعریف کرد.

متخصصین آمار پژوهان پارسیان در ارائه بهترین پروپزال به شما کمک می کنند
. این پروپوزال می تواند به  منزله میز محتویات برای تحقیق شما باشد و می
تواند به شما کمک کند درباره آنچه قصد انجام بررسی بر روی آن را دارید
توضیحات لازم را ارائه کنید و بطور جدی توضیح دهید چگونه قصد دارید اطلاعات
مورد نیاز برای تحقیق خود را جمع آوری کرده و مورد پردازش قرار دهید .

شما می توانید با خیال آسوده نوشتن
پرورزال پایان نامه خود را به متخصصین ما بسپارید. در هنگام سفارش پروپوزال
نیازی به برنامه ریزی دقیق همه فعالیت های مورد نیاز در تحقیق که باید
انجام شود نیست . همواره احتمال دارد موضوع اصلی فعالیت شما تا زمان نگارش
نهایی پایان نامه اندکی تغییر نیز داشته باشد، اما در عمل پروپوزال تهیه
شده در اکثر بخش ها به شما کمک می کند درک بهتری از پایان نامه خود به دست
آورید.

آمار پژوهان پارسیان به شما کمک می کند یک
موضوع مشخص را برای نگارش پایان نامه انتخاب کنید. موضوع به نحوی انتخاب
می شود که با رشته شما تناسب داشته باشد و به میزان کافی متمرکز باشد که
بتوان بر اساس آن پایان نامه نهایی را تهیه کرد. پروپوزال تهیه شده نیز به
شما کمک می کند هر دوی این مسائل را تعریف کرده و مورد بررسی قرار دهید و
به مدیر گروه و نیز گروه آموزشی شما اجازه می دهد فرد مناسب برای کمک در
جهت تکمیل این تحقیق را به شما معرفی و توصیه کند.

برای تدوین پیش نویس پروپوزال شما موضوع
تحقیق به دقت بررسی می شود و  سعی می شود ضمن ارائه یک تعریف مشخص و ایجاد
درک دقیق از آنچه قصد انجام آن برای تکمیل پروژه خود را دارید، به اندازه
کافی  خلاصه و محدود باشد .

پروپوزال شما در حدود 1000 کلمه یا بیشتر
نگارش می شود و  در آن نکات اصلی مربوط به پایان نامه شما  بیان می شود.
همچنین در پروپوزال سوالاتی را مطرح می شود که شما قصد پاسخگویی به آن را
در مطالعه خود دارید، نوع مطالعات و انواع اطلاعاتی که قصد دارید از آنها
در تحقیق خود استفاده کنید، و نیز انواع تحلیل هایی که برای انجام این
بررسی ها قرار است مورد استفاده قرار گیرند نیز در پروپوزال بررسی میشوند .

موسسه آمار پژوهان پارسیان برای تمامی رشته ها و در تمامی مقاطع طرح پروپزال تهیه می کند
. معمولاً رشته های مختلف دارای الزامات متفاوت برای تهیه پروپوزال همچون
طول و اطلاعات خاص در نظر گرفته شده و نیز دارای ساختار ویژه هستند که برای
اطمینان از رعایت این الزامات شما می توانید با مشاورین ما تماس بگیرید.

پروپوزال تحقیق چیست؟

پروپوزال تحقیق یک درخواست برای پشتیبانی
از موضوع تحقیق، راهنمایی برای انجام پروژه یا تشریح مسائل مربوط به آن
است. یک پروپوزال خوب به سرعت و به سادگی می تواند به سوالات زیر پاسخ دهد:

 • چه مسائلی در پایان نامه شما دنبال می شوند، هزینه انجام این تحقیق چقدر است و به چه مقدار زمان برای انجام این بررسی نیاز است؟
 • چگونه پروژه پیشنهادی می تواند به منافع افراد و گروه های پشتیبان و ذینفع مربوط باشد؟
 • چه تفاوت هایی در پروژه شما برای دانشگاه، دانشجویان، رشته، ایالت، کشور، یا گروه های وابسته دیگر وجود دارد؟
 • چه فعالیت هایی تا کنون در حوزه موضوع تحقیق شما انجام شده است؟
 • چگونه شما انجام پروژه خود را برنامه ریزی کرده اید؟
 • چگونه امکان ارزیابی نتایج حاصل از تحقیق وجود دارد؟
 • چگونه شما باید پروژه انتخابی خود را انجام دهید؟

موسسه آمار پژوهان پارسیان
به نحوی پروپزال را تهیه میکند که سوالات مطرح شده فوق به روش های مختلف و
با سطح تاکیدهای متفاوت با توجه به ماهیت پروژه پیشنهادی و نهادی که
پروپوزال در آن ثبت شده، پاسخ داده شود. اکثر نهادهایی که مرجع تایید
پروپوزال های دانشجویی در دانشگاه ها هستند، دستورالعمل ها و راهنمایی های
خاص درباره نحوه تهیه پروپوزال (و در برخی موارد، قالب هایی که پروپوزال بر
اساس آنها می بایست تایپ شود) دارند. این دستورالعمل ها بطور دقیق قبل از شروع نگارش پیش نویس پروپوزال توسط تیم متخصصین ما بررسی می شوند.

p2

نحوه نوشتن پروپزال

پروپزال پایان نامه در موسسه  آمار پژوهان پارسیان  به بهترین نحو نگارش می شود
. پروپوزال پایان نامه صرف نظر از ساختار آن دارای برخی بخش های کلیدی به
شرح زیر است : مقدمه، روش تحقیق، اهداف و نتایج مورد انتظار، بررسی ادبیات
موضوع، و محدودیت های تحقیق.

مقدمه :

بخش مقدمه سوال اصلی تحقیق شما را بیان می کند و پس زمینه موضوع شما و نیز ارتباط آن با مسائل وسیع تر احتمالی را مطرح می کند. برای انتخاب بهترین موضوع مناسب برای پایان نامه شما می توانید به مشاورین آمار پژوهان پارسیان مراجعه کنید.

روش تحقیق :

روش تحقیق مشخص می کند شما برای انجام
مطالعه خود از چه منابعی استفاده می کنید و بیان می کند چه اطلاعاتی برای
انجام این کار از نظر کمی یا کیفی جمع آوری می شود. شما همچنین ممکن است
بخواهید چگونگی تحلیل اطلاعات جمع آوری شده خود را در این بخش بیان کنید و
نیز نحوه برخورد با هر گونه سو گیری احتمالی در روش انتخاب شده خود را
توضیح دهید. در این حالت با توجه به سطح جزئیات الزام شده در رشته شما،
 رویکردهای انتخاب شده برای جمع آوری اطلاعات و بررسی مناسب بودن آنها برای
انجام تحقیق پروپزال توسط تیم نویسندگان آمار پژوهان پارسیان نگارش و توضیح داده می شود.

اهداف و نتایج مورد انتظار:

در پروپوزال نوشته شده اهداف و نتایج مورد
انتظار تحقیق شما مشخص می شود. در این پروپوزال نتایج مورد انتظار تحقیق و
پیش بینی شما از این نتایج ارائه می شود. اهداف اصلی تحقیق شما در این
پروپوزال بیان می شود و  مشخص می شود که چگونه برای دستیابی به این اهداف و
نتایج برنامه ریزی شده است .

بررسی ادبیات تحقیق :

در بخش بررسی ادبیات تحقیق اسامی کتاب ها و
مقالات استفاده شده برای انجام مطالعه فهرست می شود. در حقیقت این فهرست
نشان دهنده منابعی است که از آنها می توان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره
موضوع تحقیق استفاده کرد. علاوه بر این در این بخش نتایج حاصل از مطالعات
قبلی انجام شده بر روی موضوع انتخاب شده بیان می شود. این بخش از پروپوزال
مکان مناسب برای نشان دادن چگونگی ارتباط پایان نامه  شما با مطالعات
آکادمیک قبلی و نیز چگونگی متفاوت بودن روش تحقیق بکار رفته در آن از روش
های تحقیق در مطالعات قبلی است. همچنین در صورت نیاز توضیح داده می شود که
چگونه روش تحقیق شما بر اساس روش های تحقیق بکار رفته در مطالعات دیگر
طراحی شده است. تیم نویسندگان آمار پژوهان پارسیان اطلاعات کافی برای نشان دادن اینکه شما نتایج تحقیقات قبلی را مطالعه و درک کرده اید در این بخش ارائه می دهند .

محدودیت های تحقیق :

در نهایت، شما نیاز به مشخص کردن محدودیت
های تحقیق خود دارید. در این رابطه بسیاری از موضوع ها دارای ارتباطات
گسترده با مسائل متعدد بزرگتر و پیچیده تر هستند، بنابراین محدودیت های
تحقیق به طور مشخص تعیین شده و آگاهی و درک شما از این مسائل بزرگتر توضیح
داده می شود. همچنین توضیح داده می شود که این مسائل چه نقشی در بر روی
موضوع مطالعه شما دارند.

p4

انتخاب موضوع

در زمان حاضر میلیون ها دانشجو در سراسر
جهان با مسائل مربوط به نگارش پایان نامه مواجه هستند و برای بسیاری از
آنها این موضوع یک مسئله نگران کننده است. این دانشجویان نمی دانند از کجا
باید فعالیت خود را شروع کنند، چگونه درباره آنچه موضوع مورد بررسی خود
صحبت نمایند، چگونه تحقیق خود را سازمان دهی و مرتب کنند، یا چگونه حتی یک
موضوع مناسب برای پایان نامه خود انتخاب نمایند. . برای انجام این کار می
توانید از خدمات آمار پژوهان پارسیان و مشاوره تیم حرفه ای و متخصص این
موسسه در این حوزه استفاده کنید.

با استفاده از خدمات مشاوره آمار پژوهان پارسیان در این زمینه انتخاب نهایی شما بسیار ساده تر خواهد بود. برای انتخاب نهایی موضوع پایان نامه به مسائل زیر توجه می شود :

موضوع پایان نامه به نحوی انتخاب می شود که منحصر به فرد و باارزش باشد

امروزه به سختی می توان یک ایده، روش های
تحقیق یا الگوی مطالعاتی جدید پیدا کرد. به همین خاطر سعی می شود که موضوع
انتخاب شده از یک زاویه متفاوت و جدید یا با استفاده از رویکرد متفاوت مورد
بررسی قرار داده شود. همچنین از موضوعات و مسائل به روز که سابقا بررسی
نشده اند استفاده می شود

مهمترین مسئله ای که در انتخاب موضوع
پایان نامه در نظر گرفته می شود  این است که آیا این موضوع  ارزش این را
دارد که  فکر و ذهن ، انرژی و هزینه صرف آن کنید ؟ انتخاب موضوعی که مرتبط
با توانایی ها و علایق شما باشد  می تواند احساس بهتری در طول سال نهایی
تحصیل که دارای استرس زیاد است، در شما ایجاد کند. در این رابطه باید از
نظر کسانی استفاده کرد که دارای درک مناسب درباره رشته تحصیلی شما هستند و
نیز کسانی که بتوانند در راستای دستیابی به آنچه قرار است در پایان به آن
برسید، به شما مشاوره مناسب ارائه کنند.

بدین منظور شما می توانید با متخصصین ما در آمار پژوهان پارسیان مشورت کنید.

نگارش یک پروپوزال مقاله کاری وقت گیر و
دشوار است و انجام این کار می تواند شما را از پروسه نگارش پایان نامه اصلی
دور  کند. شما می توانید تمام فکر و ذهن خود را به نگارش پایان نامه
اختصاص دهید و انجام این مرحله حساس را به موسسه آمار پژوهان پارسیان
بسپارید.

p3

چگونگی نوشتن یک پروپزال خوب

در اینجا نکات مورد بررسی در هنگام تدوین
پروپوزال پایان نامه برای تصویب توسط مرجع داوری ارائه شده است. پنج
پیشنهاد اصلی در نگارش پروپوزال پایان نامه دنبال می شود. با رعایت این
موارد به طور قطع موضوع شما برای تهیه پایان نامه تصویب خواهد شد. این
موارد به شرح زیر هستند:

 • پروپزال به نحوی نوشته می شود که کمیته تایید پایان نامه درک روشنی از پروپوزال پیشنهادی داشته باشند
 • پروپزال به نحوی طرح می شود که این اطمینان را حاصل کند که دانشجو می تواند آن را انجام دهد.
 • پروپزال با دقت بازخوانی و ویرایش می شود تا خالی از اشکالات دستور زبان و نیز غلط های باشد.
 • اطلاعات اضافی و جزئیات بیشتر برای پروپزال پیشنهادی در اختیار دانشجو
  قرار می گیرد تا در صورت درخواست کمیته یا استاد مشاور ،آمادگی لازم را
  داشته باشد.
 • پروپوزال پایان نامه به نحو مناسب سازمان دهی شده و همه بخش ها به نحو
  صحیح تعریف می شوندو به نحوی نگارش می شود که خلاقیت و نوآوری در نگارش آن
  مشخص و قابل تشخیص باشد.

پروپوزال پایان نامه در آمار پژوهان پارسیان به صورتی نگارش می شود که خواننده آن بتواند به اطلاعات زیر دست پیدا کند:

 • بررسی کلی موضوع پایان نامه.
 • بیان مساله یا سوال تحقیق که در پایان نامه قرار است پاسخ داده شود.
 • ارائه اطلاعات کافی درباره موضوع که بتواند توسط کمیته داوری پایان نامه تایید شده و در پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد.
 • توضیح مسائل اصلی مرتبط با موضوع، بیان مساله تحقیق، چگونگی انجام بررسی و تحقیق بر روی موضوع، و منابع مورد استفاده برای تحقیق

 

p

 سفارش

با توجه وبه اهمیت بالا و تخصصی بودن
فرآیند نگارش پروپوزال و پایان نامه، موسسه آمار پژوهان با داشتن تیم مجربی
از کارشناسانی که به اصول علمی و پژوهشی تسلط کامل دارند ، به ارائه خدمات
ویژه در زمینه نگارش پروپوزال می پردازد. خدمات نوشتن پروپزال در آمار
پژوهان برای تمامی رشته ها از جمله  آمار ، مدیریت ، اقتصاد ، علوم اجتماعی
، علوم تربیتی ، روان شناسی و حسابداری و سایر رشته ها در تمامی زمینه ها و
در تمامی سطوح انجام می شود . شما میتوانید جهت سفارش  و یا مشاوره با
شماره تلفن های درج شده در سایت تماس فرمایید و در خواست خود را اعلام کنید

ArticleMarketing1

 قیمت و هزینه

ما برای قیمت گذاری خدمات خود از سه معیار
اصلی استفاده می کنیم که عبارتند از: فرجه زمانی (زمان تحویل)، تعداد
صفحات ، و مقطع دانشگاهی که پروپوزال برای آن تهیه می شود.

به خاطر داشته باشید که معمولاً شما می
توانید تعداد زیادی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پایان نامه را پیدا کنید
که هزینه به نسبت کمتری را برای خدمات خود از شما مطالبه می کنند. اما
همواره باید توجه داشت هنگامی که شما به مرحله ارائه پایان نامه و انجام
فعالیت های مورد نیاز خود می رسید، قیمت کمتر همیشه به نفع شما نخواهد بود.
بطور حتم خدمات ارائه شده توسط ما ارزان ترین خدمات در این حوزه نیست، اما
مطمئناً از بالاترین کیفیت ممکن برخوردار است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top