نحوه استخاره با قرآن عثمان طه

استخاره قران با توضیح كامل

استخاره با قران عثمان طاها است در مورد كار های شخصی می باشد

 

استخاره در مورد واجبات و محرمات جایز نیست

 

تكرار یك استخاره در یك نیت جایز نیست مگر شرایط عوض شود

 

در صورت تكرار استخاره در یك موضوع ملاك استخاره اول می باشد

 

در مورد جواب میانه می توانید مجدد استخاره بگیرید نتیجه میانه رو به بدی یا روبه خوبی معلوم می شود

 

1 – استخاره، اعتقادى و ایمانى است، اگر قبول ندارید، اوّل ایمان به آن بیاورید تا سپس، مرتب اعتقادتان بر آن افزوده شود.

2 – استخاره )غیر دعایى( قبل از فكر و تعقّل و مشورت با اهل‏خُبره، باطل است، .

3

4 – سعى كنید با شرایط و حال و حضور و حتى‏الامكان پس از نماز و ارتباط معنوى با خداوند متعال، خودتان براى خودتان، استخاره بگیرید.

5 –

6 – از ناآگاهى و بى‏اطلاعى دیگران پیرامون استخاره سوء استفاده نكنید.

 

 

توضیح استخاره با قرآن (طبق خط عثمان‏ طه . شماره ها نماینگر شماره صفحه قرآن میباشد)- 1

 بسیار خوب است ان شأ الله

از خداوند متعال شكرگزارى نمایید و با توكل
به او این كار را انجام دهید و از خداوند بخواهید تا انجام این كار نیز خوب
و مورد رضایت او قرار گیرد. ان شأ الله این كار پر خیر و منفعت است، اقدام
نمایید.

3 – بد است
اقدام شما نتیجه‏اى ندارد. در ظاهر موافق
شما است ولى در باطن مخالف شما. قصد فریب شما را دارند، به خداوند متعال
توكل كنید تا فریب نخورید.

5 – بسیار خوب است ان شأ الله
خیر و
منفعت غیر منتظره‏اى به شما مى‏رسد ان شأ الله و كارها طبق خواسته شما پیش
مى‏رود. اگر قصد ازدواج دارید همسرى پاك و پاكیزه نصیب شما خواهد شد كه تا
انتها زندگى خوبى خواهید داشت خیر و نیكى در صورتى است كه پایبند تعهدات
خود باشید.

7 – میانه است ان شأ الله
دوباره مورد لطف خداوند
واقع شده‏اید، پس فقط به رضاى خدا توجه كنید و از چیزى نترسید. به پیمانهاى
خود نیز وفادار باشید. بیشتر مشورت نمایید تا رأیتان قوى‏تر شود.

9 – میانه است
لطف و نیكى شما را بد پاسخ مى‏دهند، راه عادى خود را ادامه بده، ولى از انصاف و مروت دورى نكن.

11 –  میانه رو به  بد است
براى
شما بهانه تراشى مى‏كنند، و مایل به انجام كار نیستند. در آینده حقیقت
روشن خواهد شد. پس فریب ایشان را نخورید. و بیشتر فكر كنید.

13 – بد است
اگر
برعكس نیت خود عمل كنید خوب است. به پیمان خود پایبند نیستند، هركدام را
كه بخواهند عمل مى‏كنند و هركدام را كه نخواهند زیر پا مى‏گذارند. در آینده
رسوا مى‏شوند. چون آنها در كار زشت خود همدیگر را یارى مى‏كنند شما نیز در
ترك این مطلب از خدا یارى بجوئید.

15 – بد است
آنها ادعایى
مى‏كنند كه آن را قبول ندارند. و نسبت به دنیا حریص‏اند. بعداً نشانه‏هایى
براى شما آشكار مى‏شود. پس از خدا غافل نشوید تا او مطالب را براى شما روشن
سازد.

17 -میانه  است
اگر شما از خیر این كار بگذرید، خداوند
مثل این یا بهتر از این را نصیب شما مى‏كند. بدانید جز خدا، ولىّ و یاورى
براى شما نیست، و او مصلحت شما را بهتر مى‏داند، پس به او توكل كنید و صبر
نمایید.

19 –  بد است
هر كارى كنى، مورد رضایت واقع نمى‏شود. و
اگر )بعد از آنكه دانستى( از هوى و هوس آنها پیروى كنى خداوند تو را كمك
نخواهد كرد و تمام زحماتت هدر مى‏رود.

21- میانه است

به حرف
آنها توجه نكنید، راه درست را پیدا كنید و از آن پیروى كنید. و خداوند شرّ
آنها را از شما دفع مى‏كند. آنچه آنها مى‏كنند براى خودشان است و آنچه شما
مى‏كنید براى خودتان و هركس مسؤول اعمال خود مى‏باشد.

23 – بد است
طرف
شما آگاهانه حق را كتمان مى‏كند پس شما هرگز مردد نشوید. در نیكى و اعمال
خیر از هم سبقت بگیرید و خداوند از آنچه انجام مى‏دهید، غافل نیست.

25 – خوب است ان شأ الله
این
كار دوباره تكرار نمى‏شود. درباره‏اش خوب فكر كنید و از خدا یارى بخواهید.
و پس از آن از نتیجه حلال و نیكوى آن استفاده كنید. و در طول انجام كار
مواظب باشید دچار دام و گام شیطان زمینى و آسمانى نشوید.

27 – میانه  رو به خوبی   خوب در صورت تعهد
فقط
این كار كافى نیست باید كارهاى دیگرى نیز انجام دهید. آنچه براى خود دوست
دارى براى دیگران نیز دوست بدار. در برابر سختیها و مشكلات استقامت كن تا
نتیجه‏اى نیكو و خوب بدست آورى.

29 – خوب است ان شأ الله
این كار
شما در بعضى موارد صحیح است. قبلاً به خود خیانت مى‏كردید. اكنون طلب
آمرزش كنید و راه درست را از خداوند طلب كنید و مواظب باشید به مال مردم.

31 – میانه خوب است ان شأ الله
در
این كار از جدال و گناه بپرهیز. جوانب امر را خوب بررسى كن، و با احتیاط
اقدام بر این كار بنما. تغییر موقعیت هم در این كار با فایده خواهد بود. از
خداوند طلب خیر كن.

33 – بسیار بد است
در این كار كفران نعمت
خواهد شد. درست است كه شما در این كار زینفع هستید ولى با افراد بى ایمان و
ناسپاس برخورد مى‏كنید حتماً صبر كنید. خداوند در آینده روزى بهترى عنایت
خواهد نمود.

35 – میانه خوب است ان شأ الله

تنها بهره بردن
خوب نیست، دیگران را نیز بهره‏مند كنید كه اگر نكنید خداوند شما را به زحمت
مى‏تواند بیاندازد. جوانب امر را نیز بیشتر بررسى كنید. اگر مورد شما
ازدواج است، از خداوند بخواهید مورد با ایمان‏ترى نصیب تان نماید.

37 – میانه است   رو به خوبی ان شأ الله
اگر
نمى‏توانید صبر كنید به طرز پسندیده‏اى موضوع را فیصله دهید. از دیگران
مشورت و پند بخواهید. و بدانید خداوند به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است.

39 – خوب است ان شأ الله
در انجام كار كوشا باشید. اگر خطرى متوجه شما شد تغییر موقعیت دهید. چیزهایى كه نمى‏دانید بپرسید. هدیه

نیز فراموش نشود.

41 – بد است  البته در صورت صبر و استقامت خوب می شود

مورد آزمایش واقع مى‏شوید. صبر كنید و از خداوند بخواهید شكیبایى و استقامت به شما عنایت فرماید و

قدمهایتان را ثابت بدارد. خداوند بعضى از مردم را به وسیله بعضى دیگر دفع مى‏كند.

43 –  میانه رو به خوب است ان شأ الله

اگر رضاى خدا را در نظر نگیرید بد است.

با انسانهاى متكبر روبرو خواهید شد. اگر به خدا توكل كنید نشانهاى روشنى براى شما مى‏آورد، كه در كار

مصمم‏تر شوید.

45 – خوب است ان شأ الله

براى تثبیت موقعیت خود، انفاق كنید، تا بركت و روزى براى شما سرازیر شود.

از بهترین اموال انفاق كن و مواظب باش ریا و هتك حرمت نشود.

47 – بسیار بد است منطقی باش

كارى كه به ظاهر درست مى‏دانید، كار اشتباهى است. زیاده خواه مباش و زیاده خواهى را نپذیر. به طرف

مقابل مهلت بده. و راه درست و رضاى خدا را طلب كن و چیزى غمگین و ترسان مباش.

49 –  میانه رو به خوب است ان شأ الله

براى كار خود گواه و شاهد بگیرید. هركس را به اندازه تواناییش، از او كار بخواهید. از خداوند تحمّل طلب

كنید. و همیشه رحم كنید تا خداوند نیز بر شما رحم نماید.

51 – بسیار بد است  عاقبت خوشی ندارد

دنیا شما را از حق غافل نكند. از اتفاقات عبرت بگیرید. مورد آزمایش واقع مى‏شوید از خداوند یارى بخواهید

و بدانید آنچه ماندنى است نزد خداوند متعال است.

53 – بد است

به راه درستى آنها را دعوت مى‏كنى ولى آنها قبول نمى‏كنند. مورد تهمت و سأ ظن واقع مى‏شوید. از خداوند

بخواهید شما را توانایى و عزّت دهد. مطلب در آینده براى شما روشن مى‏شود.

55 – بسیار خوب است ان شأ الله

فرزند پاكیزه‏اى به شما عطا مى‏شود.

از جایى كه توقع ندارید خیر و بركتى به شما مى‏رسد چند وقت از دنیا حذر كن و مشغول عبادت خاص

خداوند باش تا نشانى از خیر و بركت براى تو روشن شود.

57 – خوب است ان شأ الله

عده‏اى براى شما توطئه مى‏نمایند به خدا توكل كنید و از او راهنمایى بخواهید.

در آنچه اختلاف دارید از داورى الهى كمك بخواهید. در آینده دروغ دروغگویان روشن خواهد شد.

59 – بد است

كسانى حق را با باطل مشتبه مى‏سازند و حقیقت را پنهان مى‏كنند.

براى شما توطئه مى‏نمایند صبر كنید، مورد مناسب‏ترى براى شما پیش مى‏آید. به پیمانهاى خود پایبند باشید.

61 – خوب است ان شأ الله

صدقه دهید و مواظب باشید مرتكب گناه نشوید و از راه مستقیم خارج نگردید.

به اشتباه كار مهلت ندهید مگر اینكه كار خود را اصلاح نماید.

63 – بد است

به خداوند توكل كنید تا براى شما نعمت و الفت و هدایت فراهم شود.

دیگران را نیز امر به معروف و نهى از منكر نمایید. ان شأ الله در این كار به نتیجه خواهید رسید.

65 – بسیار بد است

اسرار و راز خود را فاش نكنید. آنها شما را دوست ندارند و مى‏خواهند در رنج و زحمت باشید. اگر از حقیقت

پیروى نكنید مال و فرزند به درد شما نمى‏خورد.

67 – بسیار خوب است ان شأ الله

در این كار عجله نمایید. صدقه دهید و خشم خود را در اختیار بگیرید و مراقب باشید مرتكب عمل زشتى

نشوید.

سست و غمگین نگردید و بر خداوند توكل كنید.

69 – بد است

حرف انسانهاى ناصالح را گوش نكنید كه اگر گوش كنید و انجام دهید زیان و ضرر خواهید نمود. نزاع نكنید.

شاید مورد آزمایش نیز واقع شوید.

به خداوند توكل كنید و صدقه نیز بپردازید.

71 – میانه

نترس اگر زیانى متوجه تو باشد در پناه خدا و با توكل به او آسان مى‏گذرد. براى طرف مقابل خیر و رحمت

بخواه و آمرزش طلب كن.

در كارها مشورت كن و وقتى تصمیم گرفتى با توكل بر خداوند، قاطع عمل نما.

73 – بسیار خوب است ان شأ الله

از شایعات بى اساس نترسید. و از رضاى خداوند پیروى كنید.

گذر زمان به نفع شماست. همیشه راه وسط را انتخاب كنید.

انفاق و بخشش زیاد نمایید، كه خیلى به نفع شماست.

75 – بد است

به پیمان خود پایبند نیستند و آن را منكر مى‏شوند. آینده خوبى ندارد و سختى و مشكلات فراوانى دارد.

77 – بسیار خوب است ان شأ الله

با نام خدا شروع كنید مراقب خویشان و اقوام باشید و مال خود را مخلوط به حرام نكنید.

عدالت در كارها پیشه كنید و بدانید كه خداوند مراقب شماست.

79 – میانه خوب است ان شأ الله

اوّل دین خود را بپردازید و موظب باشید كه تمام امور خود را به نوشته درآورید.

از راه انصاف و عدل خارج نشوید. بر حقوق خود و دیگران واقف شوید.

81 – میانه است

این كار را ترك كنید كه پشیمانى دارد ولى اگر خواستید انتخابى دیگر داشته باشید، حق و حقوق ما قبل را تمام

و كمال بپردازید. و از تهمت و گناه آشكار بپرهیزید.

83 – میانه 

خدا شما را مى‏بخشد به شرطى كه پیرو شهوات نباشید. مواظب مال مردم باشید و بر خود نیز ظلم نكنید.

تفاوتهاى طبیعى میان شما و دیگران است پس خود را با آرزوهاى نشدنى به زحمت نیندازید.

85 – بسیار بد است

بعضى افراد ریاكارند و شیطان همدم آنها است. و اینها براى انسانهاى خوب بدهمنشین هستند.

حتماً صدقه دهید و هوشیار باشید.

87 – بسیار بد است

هركس را خداوند از رحمتش دور سازد یاورى بر او نیست.

هیچ خیر و منفعتى در این كار نیست. پاى حسد در میان است. امانتدار باشید و به خدا توكل كنید و صبر نمایید.

89 – میانه

از موقعیت خود خارج شوید. اندرزهایى كه به شما داده مى‏شود، انجام دهید.

آمادگى خود را حفظ كنید. در میان شما كسانى هستند كه قصد دارند اراده شما را سست كنند با توكل به

خداوند انجام دهید هرچند به ظاهر زیان ببینید.

91 – میانه رو به خوبی   ولی احتیاط  مشورت با ذینفعان وتدبیرفراموش نشود

احتمالا با انسانهاى منافق روبرو هستید كه در ظاهر چیزى مى‏گویند و در پشت سر چیزى دیگر.

اعتنا به آنها نكن و به خداوند توكل كن

93 – میانه 

احتمالا   تاوان زیادى براى این كار باید بپردازید.احتیاط و مشورت با ذینفعان

بیشتر تحقیق كنید و راه درستى را بیابید. و با توكل بر خدا در آن راه گام زنید.

95 – میانه است

در هر حال كه هستى هوشیار باش و از امر خود غافل مشو.

اگر از امرى ناراحتى، مى‏توانى تغییر موقعیت دهى. ولى با توجه به طرف مقابل با اراده باش.

97 – خوب است ان شأ الله

درگوشى و یواشكى كارى نكن مگر در امور خیر و نیك، یا اصلاح در میان مردم.

وقتى حرف حق به تو زده مى‏شود گوش كن و از راهى كه خوبان مى‏روند برو. فریب شیطان را نخور به آرزوها

سرگرم نباش.

99 – میانه  رو به خوبی است. نیاز به گذشت و فداكاری و نیت خیر است

اگر با هم صلح و سازش كنید بهتر است. و اگر گذشت نمایید، خیلى بهتر است. عدالت را در تمام امور رعایت

نمایید و بدانید خداوند تنها داراى فضل و كَرَم است.

101 – بسیار بد است

با انسانهاى دو رو روبرو مى‏شوید. قصد فریب شما را دارند.

سعى كنید افراد درستكار و با ایمان را ولىّ و تكیه گاه خود قرار دهید. از خدا كمك بخواهید.

103 – بسیار بد است

پیمان شكنى مى‏كنند و بر شما تهمت زده مى‏شود. بیشتر تحقیق كنید تا مطالب بر شما روشن شود.

صدقه نیز كنار بگذارید.

105 – بد است

در این كار زیاده روى مى‏شود.

به خدا توكل كنید در آینده مورد بهترى براى شما آورده مى‏شود.

همیشه حق بگویید و طرف‏دار حق باشید.

107 – خوب است ان شأ الله

كار خود را با ذكر نام خدا و توكل بر او شروع كنید. ترس به دل خود راه ندهید. اگر احیاناً به مطلوب نرسیدید،

متمایل به گناه نشوید صبر كنید خداوند به لطف و رحمت خود جبران مى‏كند.

109 – بسیار بد است

چشم شما به جاى اینكه به سوى خدا باشد، به جاى دیگرى است.

حتماً ترك كنید و توكل بر خدا نمایید. در این مورد دچار پیمان شكنى مى‏شوید. پس صبر كنید تا آینده‏اى بهتر.

111 – بد است

صبر كنید مطالب بر شما روشن مى‏شود. از كسى یا كسانى كه مورد اطمینان هستند و در این امر آگاه هستند

مشورت بخواهید بر خدا توكل كنید اگر ایمان دارید.

113 – بد است

دچار افراد مفسد مى‏شوید. احتمالاً خطر جانى نیز دارد. حتماً ترك كنید.

هم رسوایى دنیایى دارد و هم مجازات اخروى.

115 – بد است

تكذیب مى‏شوید. مال حرام نیز در كار است. اگر از این مورد صرف نظر نمایید با توكل به خداوند هیچ ضرر و

زیانى به شما نمى‏رسد.

اگر قصد انجام كار را دارید، حق مدار باشید و بدانید در مخمصه و تنگنا قرار مى‏گیرید.

117 – بسیار بد است

افراد ناشایست را انتخاب نكنید و اگر معاشرت و معامله نمایید خسارت مى‏بینید آنها دو رو و منافق هستند و

زمانى كه احتیاج به آنها دارید شما را رها مى‏كنند. به خدا توكل كنید و از او همه چیز را درخواست نمایید.

119 – خوب است ان شأ الله به شرط صداقت

اگر جانب احتیاط را رعایت كنید و معتدل و میانه رو باشید، روزى خوبى خواهد بود.

لجاجت راه مناسبى در این كار نیست.

121 – بد است

در این كار زیاده روى مى‏شود و حق پایمال مى‏گردد و باعث گمراهى خود و دیگران مى‏شوید.

یكدیگر را نیز از اعمال زشت نهى نمایید. تا مورد لعن و سرزنش دیگران واقع نشوید.

123 – میانه رو به خوبی به شرط عدم گناه احتیاط كنید و مشورت با ذینفعان

  احتمال دارد در این كار فكر شما زایل شده و درصد ریسك آن بالاست. و شیطان نیز دشمنى و كینه و كدورت ایجاد مى‏كند.

و از كارهاى خوب و درست خود باز مى‏مانید.

125 – بد است

در راه درست بیشتر دقت كنید. اگر حق بگویید و حق انجام دهید; اشتباه دیگران به شما زیانى نمى‏رساند. پس

حتماً ترك كنید براى كارهاى خود شاهد و نوشته بگیرید، تا دچار اختلاف و دشمنى نگردید.

127 – بسیار خوب است ان شأ الله

دعاى شما مستجاب خواهد شد ولى اگر در این مورد كفران نعمت و گناه نمایید، مجازات سخت خواهید شد.

براى اینكه از این رزق و روزى بهتر استفاده كنید از خدا كمك بگیرید.

129 – بد است

شما مورد استهزأ و دشمنى واقع مى‏شوید هر طور استدلال كنید آنها جور دیگرى حرف مى‏زنند.

اگر خداوند زیانى به تو برساند، هیچ كس جز او نمى‏تواند آن را برطرف كند و اگر خیرى به تو رساند او بر همه

چیز تواناست.

131 – بد است

آنها دروغگو هستند و دو رو عمل مى‏كنند. از این موضوع ناراحت نباش. صبر و استقامت كن و از جاهلان

مباش.

133 – خوب است ان شأ الله

پلیدى و ضرر از این كار جدا شده است

اگر از اهل فن مشورت كنید، غمگین و ترسان نمى‏شوید.

افرادى كه رضاى خدا را در نظر دارند از خود دور نكنید، تا نعمت بر شما افزون شود.

135 – میانه  خوب  است

خداوند همیشه مراقب اعمال شماست و از آنچه عمل مى‏كنید آگاه است.

با كسانى كه دلایل روشن از دین را مسخره مى‏كنند نشست و برخاست مكن.

137 – بد است

با عده‏اى روبرو مى‏شوید كه بناى دشمنى با شما مى‏گذارند. و مورد مؤاخذه واقع مى‏شوید. تحقیق و جستجو

كنید تا بهترین راه بر شما مشخص شود. صدقه بگذارید و برخداوند توكل كنید تا آینده‏اى بهتر حاصل شود.

139 – بد است

با شما لجاجت مى‏كنند. و مطالبى را نیز پنهان مى‏كنند.

دو ركعت نماز بخوانید و پس از آن دعا كنید تا راه درست و آسان بر شما مشخص شود.

141 – خوب است ان شأ الله

به خدا توكل كن و از نعمت‏ها و كارهایى كه خداوند براى انجام داده چشم پوشى نكن. در كارها اعتدال را

رعایت كن. بر علیه مخالفینت دشمنى و خباثت نكن. و آنها را به خدا واگذار.

143 – میانه  است

  احتمال دارد  به خاطر هوى و هوس و بى دانشى گمراه مى‏شوید. و فریب مى‏خورید. كارهاى اشتباه پنهانى و آشكار خود را

رها كنید. این كار زیبا جلوه مى‏كند ولى سرانجام خوش ندارد.

145 – میانه  است

  احتمال دارد با افراد پستى مواجه مى‏شوید و امر مشتبه مى‏شود. بهتر ترك این كار است با بد شركائى روبرو مى‏شوید.

همیشه مراقب باشید و بدانید خداوند از شما غافل نمى‏شود.

147 – میانه خوب است ان شأ الله

با نام خداوند شروع كنید. زیاده روى ننمایید.

بیشتر تحقیق و مشورت نمایید و مواظب باشید مرتكب گناه نشوید. و راستگو باشید.

149 – میانه است

حق را به عدالت به پاى دار. و جز به مقدار توانایى خود، تصمیم نگیر. به عهد خود وفادار باش. و خود را

مشغول كارهاى مختلف نساز تا از همه باز بمانى.

151 – بسیار خوب است ان شأ الله

مواظب جوانب امر باشید و خداوند را همیشه در نظر بگیرید. و ناراحتى به خود راه ندهید.

153 – بد است

اختلاف و دشمنى پیش مى‏آید. صبر كنید و تقواى الهى را مدنظر داشته باشید. مراقب فریب دیگران باشید.

155 – بد است

پشیمانى و بدبختى دارد. شما را گمراه مى‏كنند. و مورد لعن و سرزنش دیگران قرار مى‏گیرید.

157 – میانه

مواظب باشید كار خوب خود را با كار بد خراب نكنید.

زمان را از دست ندهید و بدانید تدبیر امور در دست خداوند است.

159 – خوب است

به شما كمك مى‏شود. خیرخواهى دیگران را با مشورت بپذیرید.

حق را قبول كنید و مراقب باشید دیگران را آزار نرسانید. از خداوند تشكر كنید.

161 –  بد است

با شما بد برخورد مى‏شود و از مقصد خود باز مى‏مانید. و رانده مى‏شوید. با افراد بى اعتقاد روبرو مى‏شوید.

صبر كنید بهتر است.

163 – بد است

حق شما پایمال مى‏شود. مورد فریب قرار مى‏گیرید.

به عهد و پیمان خود وفادار نیستند. ترك كنید كه نتیجه‏اى ندارد.

165 – بسیار خوب است ان شأ الله

كسانى به مخالفت شما برمى خیزند ولى راه به جایى نمى‏برند. و خداوند حقشان را كف دستشان مى‏گذارد.

باتدبیر جلو روید ان شأ الله به نتیجه مطلوب مى‏رسید.

167 –  بد است

با افرادى جاهل و گمراه روبرو مى‏شوید. سختى و مشكلات دارد. ترك این عمل بهتر است و به ثواب نزدیكتر.

169 – بد است

با افرادى روبروى مى‏شوید كه از حرف و پیمان خود برمى گردند. و توجهى به شما نمى‏كنند.

از خداوند طلب آمرزش كنید و دعا كنید. تا فرصت بهترى براى شما مهیا سازد.

171 – میانه بد است

بین شما دو دستگى و تفرقه مى‏افتد و با افرادى كه ناسپاس هستند روبرو مى‏شوید. آینده‏اى سخت و پر

دردسر دارید.

173 – میانه  است  ناسپاسی نكن

گذشته را فراموش نكن و آنچه دارى مواظبت كن.

شیطان پشت این موضوع است. بنابراین آینده‏اى ندارد و با آرمهاى ناجورى مواجه مى‏شوید.

175 -میانه خوب     حق را بپذیر شانه خالی نكن

سر خود عمل نكن. سود و زیان تو در دست خداست. با افراد مطلع مشورت كن.

177 – بسیار خوب است ان شأ الله

خیر و بركت به تو مى‏رسد. ولى از این نعمات باید دیگران را هم بهره‏مند سازى.

اگر به خدا توكل كنى، روزى بى عیب و نقصى در انتظارت خواهد بود.

179 – خوب است ان اشأ الله

فقط بدان موفقیت در این كار، لطف خداوند است.پس به خدا توكل كن تا پیروزى به سراغ تو آید.

از این امتحان خوب بیرون بیا.

181 – بد است

چرا از كار خیر جلوگیرى مى‏كنى، در حالى كه به تو هیچ ربطى ندارد.

كار خیر را باید از اهل آن بیاموزى.

این كار جز حسرت و ناراحتى و سرافكندگى براى شما چیز دیگرى ندارد.

183 – میانه خوب       به شرط دوری از درگیری

در این كار از فعل حرام و نیز نزاع و كشمكش دورى كنید و تكبر نیز ننمایید. صبر و استقامت داشته باشید و

توكل به خداوند را فراموش نكنید.

185 – خوب است ان شأ الله

حتماً به خدا توكل كن تا تو را یارى نماید. مواظب فریب دیگران باش، و از كسانى كه مورد تأیید خداوند

هستند، حمایت طلب كن.

در این جریان دلها به هم نزدیك مى‏شود و بدان جز خداوند كسى نمى‏تواند بین دلها الفت برقرار نماید.

187 –  بد است

به عهد و پیمان خود پایبند نیستند و باعث اذیت و آزار خواهند شد.

اما تو به وعده و عهد خود وفا كن و مدتى به تناسب، به آنها مهلت بده و آنگاه بر آنها سخت بگیر. و پرهیزكار

باش.

189 – خوب است ان شأ الله

اقدام كنید كه خداوند به دست شما این كار به ثمر مى‏رساند و اگر كسانى بر سر راه شما ایجاد مشكل كنند،

رسوا مى‏شوند.

با صبر و محبت پیگیر شوید و پوزش آنهایى كه ناآگاه بوده‏اند را بپذیرید.

191 -خوب است ان شأ الله  با صبر و حوصله حركت كن

از انسانهاى ناپاك دورى كن. براى بى نیازى و دورى از فقر به خدا توكل كن.

با كسانى كه احكام الهى را نمى‏پذیرند دشمنى كن تا وقتى تسلیم دستورات الهى شوند.

193 – بد است

با افرادى مواجه مى‏شوید كه اعمال زشتشان در نظرشان زیبا جلوه مى‏كند.

آیا به زندگى دنیا به جاى آخرت راضى شده‏اید؟

با اینكه نعمتهاى دنیا در برابر آخرت، جز اندكى نیست!

195 – بد است

با افرادى مواجه مى‏شوید كه در پى فتنه انگیزى هستند و كارهاى شما دچار مشكل و اختلاف مى‏شود.

پس صبر كنید تا آینده و ضعیف مناسبى پیش آید.

197 – بد است

با افرادى دو رو مواجه مى‏شوید كه شما را به بازى و شوخى مى‏گیرند. قسم آنها را باور نكنید صدقه دهید و به

خداوند توكل كنید تا از این موضوع راحت شوید. و صبر كنید براى آینده‏اى بهتر.

199 – خوب   است ولی نیاز به مشورت با ذینفعان است

در این كار اگر با  قدرت اقدام كنید نتیجه بخش خواهد بود.

د  ممكن است  در شرایط حساس كارى كه باید بكنند نمى‏كنند در تعهد و پیمان دو رویى مى‏كنند .

بنابراین اگر ترك شود بهتر است.

201 –  بد است

كار و حرف شما را از قصد نمى‏فهمند و همراه با متخلفان خواهند شد. آینده سختى خواهید داشت.

شما بهتر است همراه كسى شوید كه با ایمان و اهل سخاوت است.

203 – بسیار خوب است ان شأ الله

خداوند متعال از این كار خشنود است به شرط آنكه از اولیأ خدا به درستى پیروى كنید. و دچار گناه نشوید.

205 – خوب است ان شأ الله

چند كار را حتماً باید انجام دهى: 1 – توكل به خداوند 2 – قدردانى از دیگران 3 – طلب پوزش هنگام اشتباه 4

یاد گرفتن و یاد دادن كارها 5 – مواظبت بر احكام الهى.

207 – خوب است ان شأ الله

مراقب باشید مسائل كوچك و پیش افتاده شما را از مسائل مهم و بزرگتر غافل نكند.

باید با پشتكار و كوشش فراوان این كار را انجام دهید تا نتیجه بخش باشد. توكل به خداوند فراموش نشود.

209 – بسیار بد است

این كار شما را از خداوند و روز آخرت غافل مى‏كند و درگیر مسائل دنیایى مى‏نماید.

صدقه دهید و دعا كنید خداوند فرصت مناسب براى شما مهیا نماید.

211 – بد است  صبر و حوصله  كن

اگر این زحمت و دردسر از بین برود، قدردانى نمى‏شود.

و هركس مكر كند مكر كننده‏اى خواهد یافت. هركس باید هرچه براى خود مى‏پسندد براى دیگران هم بپسندد

و هرچه براى خود نمى‏پسندد براى دیگران نیز نپسندد.

213 – میانه  است   در مسیر حق باش

كار شما فقط توسط خداوند حل مى‏شود.

پس خود را مشغول دیگران نكنید چون از آنان دروغ و بى تعهدى خواهید دید. ترك كنید پشیمانى دارد.

215 – بد است

ترك كنید پشیمانى دارد. در این كار ستمى بر شما یا دیگرى روا مى‏شود.

مشكلات و سختى‏هاى فراوانى دارد كه باعث رنجش خواهد شد.

217 – خوب است ان شأ الله   از مخالف نترس 

توكل بر خدا كنید و پاداش خود را نیز از خداوند بخواهید.

دیگران ممكن است از شما پیروى نكنند ولى نمى‏توانند شما را از كار خویش باز دارند.
 
219 – خوب است ان شأ الله  به شرط صبر و حوصله

خواسته شما برآورده مى‏شود به شرط آنكه صبر و استقامت كنید. و با افراد بى ایمان همراه نشوید.

توكل و نیكى كردن در راه خداوند كار ساز خواهد بود، حتماً فراموش نكنید.

221 – خوب است ان شأ الله

به خدا توكل كن و صبور باش و بدان اگر خداوند بخواهد به تو خیرى برسد هیچ كس نمى‏تواند مانع آن خیر

شود.

در هر قدم مشورت با اهل خبره فراموش نشود.

223 – بد است

به شما نسبت دروغ و تهمت زده مى‏شود. براى شما مشكلات درست مى‏كنند.

ترك كنید به نتیجه دلخواه نمى‏رسید.

225 – میانه  رو به خوبی   است  نیاز به صبر و مدارا

زحمات شما بى پاسخ مى‏ماند و در این راه سختى و مشكلات فراوانى برایتان پیش مى‏آید. با شما جرّ و بحث

فراوان مى‏كنند.

نتیجه ندارد بهتر است ترك كنید.

227 – بد است

مطلب نادرستى طلب كرده‏اید با افرادى انس گرفته‏اید كه آنها مورد رضاى خداوند نیستند.

به خداوند توكل كنید و طلب مغفرت نمایید تا سلامت و بركت بر شما نازل شود.

229 – میانه است

احتمال دارد زیان مى‏كنید. براى اطمینان مى‏توانید قبل از اقدام، آزمایش و امتحان كنید تا بدانید كه آنان از این آزمون

شكست خورده بیرون مى‏آیند.

پیمان شكنى مى‏كنند، ترك كنید.

231 – بسیار بد است

حتماً ترك كنید جز ضرر و خسارت چه مالى و آبرویى چیز دیگرى ندارد.

ضمناً در تعهدات خود مقداراً و زماناً پایبند باشید.

233 بسیار بد است

حتماً ترك كنید ضرر و پشیمانى دارد و مورد لعن و نفرین واقع مى‏شوید.

خداوند مجازات را، جز تا زمان محدودى، تأخیر نمى‏اندازد.

235 – بد است

از سرگذشت دیگران عبرت بگیر. و از موعظه و پند دیگران استفاده كن.

به خداوند توكل كن و از او طلب رحمت و نعمت نما. و بدان پروردگار از كارهایى كه مى‏كنید، غافل نیست.

237 – بد است بعد رنج بسیار به نتیجه می رسید

عده‏اى كه به ظاهر با شما خوب هستند براى شما مشكلاتى فراهم مى‏كنند. و شما را از موطن خود دور

مى‏سازند.

و نیز با افرادى دروغگو مواجه مى‏شوید.

239 – بسیار خوب است

ابتدا مورد سرزنش قرار مى‏گیرید ولى در آینده مورد حسرت و شگفت اطرافیان مى‏شوید.

براى اینكه مورد نیرنگ و فریب واقع نشوید حتماً توكل به خداوند داشته باشید.

241 – میانه است

افكار شما پریشان و پراكنده است. و بعید است كه به نتیجه دلخواه برسید.

ممكن است در ابتدا كارها بر وفق مراد باشد ولى بعداً دچار مشكلات فراوانى مى‏شوید.

243 – بسیار خوب است ان شأ الله

هرچند در گذشته براى شما مشكل آفریدند. ولى در این مورد اطمینان شما حداقل آینده‏اى خوب و دلخواه

شما را فراهم مى‏كند.

البته در صورتى كه خود را به خدا بسپارید.

245 – میانه است

كلكى در كار است. بنابراین نمى توانید به تعهد و پیمان خود پایبند بمانید.

اگر صبر كنید خداوند بهتر از این را روزى شما مى‏كند.

247 – خوب است ان شأ الله به رشرط تلاش زیاد

از طرف خداوند خیر به شما مى‏رسد كه انتظارش را نداشته‏اید.

چشم شما روشن مى‏شود. پس امیدوار به خداوند باشید.

249 – بسیار خوب است ان شأ الله

شما حرف درست و كار درست بكن، هرچند بقیه خوششان نیاید.

و اگر درست دقت كنى و خوب فكر نمایى، نشانه‏هایى از اطراف بر درستى كار، خواهى یافت.

251 – میانه است

  احتمال دارد   با افرادى بى ایمان مواجه مى‏شوید. كار بى‏نتیجه مى‏ماند.  خود را كنترل كن ومحبت بیشتر كن

ممكن است تا انتهاى كار، اوضاع خوب باشد ولى در آخر ثمرى از آن درست نمى‏شود.

253 – بسیار خوب است ان شأ الله

اگر اعتقاد داشته باشى و كار را نیز درست انجام دهى، نتیجه بسیار خوبى دارد و آینده مناسبى در انتظار است.

توكل در قدم به قدم كارها بر خداوند فراموش نشود.

255 – میانه است

احتمال دارد /با شما مخالفت مى‏شود ولى اگر توكل بر خداوند نمایید و آنها را نیز به خدا بسپارد نتیجه خواهید دید. 

257 – میانه است ان شأ الله

شما را منكر مى‏شوند ولى اگر فقط بر خدا توكل كنید ان شأ الله نتیجه‏اى غیر منتظره به شما عنایت مى‏شود

همیشه هرچه دارید از خود ندانید بلكه بگویید نعمتى است كه خداوند به ما عطا فرموده.

259 – خوب است ان شأ الله

البته زمان به نتیجه نشستن آن با خداوند متعال مى‏باشد.

در گفتار و اعتقاد استوار باشید تا زمانى كه مصلحت شما توسط خداوند رقم بخورد.

261 – بد است

زمان و مكان به نفع شما نیست حتماً ترك كنید كه نتیجه‏اى ندارد.

با افرادى كه مكر مى‏كنند نیز مواجه مى‏شوید. هیچ‏كس از مشورت با اهل خبره ضرر ندیده. پس صبر كنید و

بیشتر دقت نمایید.

263 – خوب است ان شأ الله

از جاهایى كه انتظار ندارید به شما كمك مى‏شود. و این كار باعث سربلندى شما مى‏شود. و این كار باعث

سربلندى شما مى‏شود. و كسانى كه مى‏خواهند مشكلاتى بر سر راه ایجاد كنند، نمى‏توانند به مقصود خود

برسند.

265 – خوب است ان شأ الله

ممكن است در ابتدا بترسید و نگران شوید، ولى هیچ ترس و نگرانى ندارد و به شما ثمرى دلخواه از جایى كه

توقع ندارید داده مى‏شود.

البته این مطلب به شرط توكل به خداوند و امید به او محقق مى‏شود.

267 – بسیار بد است

مورد سؤال و مؤاخذه قرار مى‏گیرى و دلتنگ مى‏شوى.

صدقه بده و توكل كن و شكر خدا گوى.

269 – خوب است ان شأ الله

شما راهنمایى و پشتیبانى مى‏شوید. بدون دقت در كارى وارد نشوید.

براى شكرگزارى این كار حتماً انفاق كنید.

271 – بد است

با افرادى نااهل مواجه مى‏شوید كه كار شما براى آنها بى نتیجه مى‏ماند. تغییر موقعیت شاید سودمند باشد.

صبر كنید و بر خداوند توكل نمایید.

273 – بد است

قدر زحمات دانسته نمى‏شود. مال و روزى شما در جاى غیر مناسب هزینه مى‏شود.

مورد سؤال و مؤاخذه واقع مى‏شوید.

مطالب نادرستى درباره شما زده مى‏شود. حتماً ترك كنید.

275 – بد است

شما یا آنها قدرت انجام این كار را ندارند.

غیر از اینكه به خداوند توكل كنید راه دیگرى نیست و از كسى كارى بر نمى‏آید.

277 – بسیار بد است

در این كار ضرر دنیایى و آخرتى مى‏باشد. و نتیجه بد خواهد داشت حتماً ترك كنید.

در این كار بى تعهدى صورت مى‏گیرد.

279 – بد است

با افرادى بى منطق مواجه مى‏شوید كه با شما مخالفت مى‏كنند.

از روى دشمنى و لجاجت با شما برخورد مى‏شود و نسبت به آنها به نتیجه‏اى نمى‏رسید.

281 – خوب است

با فكر و دقت و مشورت اقدام نمایید و در هر مرحله متوجه اشتباه خود شدید فوراً در مقام جبران آن برآیید.

در این صورت به نتیجه مى‏رسید.

283 – میانه است

عجله نكنید، شما در این كار دچار ابهام هستید. و ممكن است راه اشتباهى را خوب بدانید.

بنابراین صبر كنید و از خداوند یارى و طلب كمك نمایید تا بلكه به شما عنایتى نماید.

285 –  میانه رو به خوب است ان شأ الله

اگر با گفتار نرم و با لطف و نیكى با آنها برخورد كنید نتیجه خیلى خوبى مى‏دهد و بدانید خدا روزى را براى هر

كس كه بخواهد زیاد یا كم مى‏كند.

و هركس روزیى براى خود دارد.

287 – بسیار بد است

اقدامات شما در این كار نتیجه ندارد با افرادى كه توسط شیطان تسخیر شده‏اند روبرو مى‏شوید.

زحمات شما بى فایده مى‏ماند.

289 – بسیار بد است

در مراحل حساس و پس از اینكه از شما بهره‏مند شوند شما را تنها مى‏گذارند.

آینده خوبى ندارد. و شما از بى‏وفایى به رنج و زحمت مى‏افتید.

291 – بسیار خوب است ان شأ الله

از خداوند بخواهید تا رحمت و لطف او شامل شما شود كه مى‏شود.

در این كار تمام موانع از سر راهتان برداشته مى‏شود.

293 – میانه خوب است ان شأ الله

این سفره‏اى است كه خداوند باز نموده اگر استفاده كنى سود كرده‏اى.

در كارهاى خود راه اعتدال را پیشه كن.

295 – خوب است ان شأ الله

مقدارى صبر كنید و سپس اقدام نمایید.

آینده خوبى دارد كه از آن تعجب مى‏كنید.

از خداوند طلب راهنمایى و كمك نمایید.

297 – میانه رو به خوب  است

  احتمال دارد   : با كسانى باش كه متدین و راضى به رضاى خداوند هستند. و به خاطر زینتهاى دنیا، آنها را از خود دور مساز.

از كسانى كه از خدا غافل و از هواى نفس پیروى مى‏كنند و كارهایشان افراطى است، اطاعت مكن.

299 – خوب است ان شأ الله

این كار را انجام بده ولى از آینده خود غافل نباش.

بنابراین كارهاى نیك كه براى بعداً تو خواهند ماند، نیز انجام بده.

301 – بسیار خوب است ان شأ الله

مقدمات كار را تمام و كمال انجام دهید. و مواظب باشید چیزى را فراموش نكنید.

در كارها صبور باشید و از اهل دانایى مشورت نمایید.

303 – بسیار خوب است ان شأ الله

اگر به خدا توكل كنید اسباب این كار مهیا مى‏شود.

305 – بسیار خوب و عالى است ان شأ الله

با نام خداوند شروع كنید.

دعا و توكل فراموش نشود. در این صورت از جاهایى كه فكرش رانمى كنید به شما خیر و بركت مى‏رسد.

307 – بسیار خوب ان شأ الله

اقدام كنید ولى كسى را از كار خود خبردار ننمایید.

اگر بر شما سخت گرفتند به خدا توكل كنید كه آینده‏اى خوب براى شما مهیا است.

309 – بسیار خوب است ان شأ الله

با خداوند مطلب را درد دل كنید و با توكل به او از نزدیكان خویش یارى بخواهید.

كارهاى خود و خانواده خود را طبق دستورات الهى تنظیم نمایید.

311 – بسیار بد است

هرگز نتیجه دلخواه شما واقع نمى‏شود. و آینده‏اى نامناسب دارد.

شما از دلیل‏ها و نشانه‏هاى واضح كه در اطرافتان است غافل شده‏اید.

313 – میانه  بستگی به برخورد شما دارد

اقدام كنید و همراه آن از مسائل مذهبى غافل نباشید.

با توكل به خداوند كارهایى مى‏كنید كه مورد تبحّر و تحسین دیگران واقع مى‏شوید.

دعا در همه حال فراموش نشود.

315 – میانه است با احتمال تهدید و لجبازی

اگر با درایت و دقت انجام شود نتیجه خواهد داد.

دیگران را نیز از منفعت بهره‏مند نمایید.

ممكن است با افرادى دروغگو و لجوج برخورد كنید.

317 – خوب است ان شأ الله

فعلاً مراحل كار را بدون اطلاع كسانى كه نباید بدانند، انجام بده.

عده‏اى در صدد مقابله با شما هستند با توكل به خداوند از آنها گریزان باش.

319 – خوب است ان شأ الله

از اطلاعات و تجربیات گذشته دیگران استفاده كن.

حرف حق را بپذیر و به آن عمل كن، در صورتى كه مرتكب گناه شوى نتیجه‏اى نمى‏دهد.

321 – بد است

مركتب گناه مى‏شوید و عاقبت خیرى در انتظار نیست.

از تاریخ گذشته عبرت بگیر. صبر كن و توسل و دعا كن تا شرایط مهیا شود.

323 – بد است

مورد سؤال و مؤاخذه واقع مى‏شود. هیچ خیر و بركتى در آن نیست، موجب ضرر و خسران دنیایى و آخرتى

مى‏شود.

شكر خداوند كن و اراده خود را استوار نگه دار براى احقاق حق.

325 – بد است

مورد استهزأ دیگران قرار مى‏گیرید.

با افرادى كه از یاد خداوند غافل هستند برخورد مى‏كنید.

327 – میانه  است مواظب فتنه باش

در یك فرصت مناسب بدون اطلاع دیگران اقدام كنید.

البته دلیل و شاهدى نیز براى كار خود بگیرید. مشكلاتى نیز پیش مى‏آید كه به بهترین نحو با توكل به خداوند،

حل مى‏شود.

329 – بسیار خوب است ان شأ الله

توسط عده‏اى ناپیدا كمك مى‏شوید. و با توجه به خداوند، او نیز شما را حفظ و حمایت مى‏كند.

دعاى شما برآورده مى‏شود. به شرط آنكه نیكى كنید و از گناه دورى ورزید.

331 – خوب است ان شأ الله

شاید دیگران مورد اذیت و ضرر قرار بگیرند و ناراحت و اندوهگین شوند. ولى شما به خاطر نیكى كه مى‏كنید

در امان هستید.

شاید آزمایشى نیز براى شما باشد.

333 – خوب است ان شأ الله

اگر توكل به خدا كنید و حق را رعایت كنید نتیجه مى‏دهد.

بدون آگاهى و مشورت اقدام نكنید.

335 – خوب است ان شأ الله

بدون اینكه مرتكب گناه و حرام شوید اقدام كنید.

آینده خوب و پاكیزه‏اى دارد. اگر نذرى هم بنمایید خیلى مناسب است.

337 – خوب است ان شأ الله

اگر به شما فشار آوردند شما نیز با توجه به مسائل شرعى مقابله نمایید.

از خداوند یارى بطلبید. اگر منكر شما شدند ناراحت نباشید، زمان همه چیز را مشخص مى‏كند.

339 – خوب است ان شأ الله

اگر درست عمل كنید و ضمن آن كارهاى شایسته انجام دهید. نتیجه مى‏دهد.

اگر نیاز شد تغییر مكان دهید.

341 – بد است

در این كار ذره‏اى موفق نمى‏شوید. هرچه تلاش و كوشش نمایید و از دیگران نیز كمك بگیرید، نتیجه‏اى

ندارد.

343 – میانه خوب

اگر قدر دان همین مقدار هم نباشید از شما گرفته مى‏شود.

345 – بد است زمان مناسب نیست 

هر چیزى كه روزى تو باشد حتماً به تو مى‏رسد. بنابراین توكل بر خدا كن و عجله نكن.

347 – بسیار بد است

دچار افرادى لجوج مى‏شوید. آینده خوبى ندارد. هم ترك كنید و هم صدقه بدهید و شكرگزار نیكى باشید.

349 – بد است

اگر در مسائل خوب دقت كنید حقایقى بر شما آشكار مى‏شود. شما از مسائل مهم و ضرورى غافل شده‏اید. از

خداوند طلب رحمت كنید و منتظر زمانى مناسب باشید.

351 – میانه  احتیاط كن  ا

به حرف دیگران كه اشتباه و باطل است توجه نكنید. خیر شما در ترك این كار است. همواره قرارهاى خود را

مكتوب كنید.

353 –  خوب است ان شأالله  واقیت را بپذیر

با هماهنگى وارد عمل شوید. و اگر در مرحله‏اى دیدید كار شما باعث اذیت و آزار دیگران مى‏شود از خیر كار

بگذرید.

355 – خوب است ان شأ الله

ولى مواظب باشید كه امور دنیا شا را از امور آخرت غافل نكند. و همیشه بدانید روزى هركس دست خداوند

متعال است.

357 – میانه خوب است ان شأ الله

اگر با افراد صالح و آگاه بیشتر مشورت كنید و درست عمل كنید آینده خوبى دارد. براى بهبود كار نماز را با

حضور قلب بخوان و صدقه نیز فراموشت نشود.

359 – خوب است ان شأالله

از اولیأ امور اجازه بگیرید و با توكل بر خداوند متعال با فكر و اندیشه عمل كنید.

361 –  بد است

از جایى كه انتظار ندارید ضربه مى‏خورید در تنگنا و سختى واقع مى‏شوید. خوب باشید و صبر كنید تا فرصت

مناسب فرا رسد.

363 – خوب است ان شأ الله

مشكلات روبروى شما حل مى‏شود.

از خداوند یارى بخواهید و از راه او خارج نشوید.

365 – خوب است ان شأ الله

این كار را به خاطر رضاى خداوند انجام بده. و در مشكلات كار از او یارى بخواه و شكرگزار این عنایت باش.

367 – بسیار خوب است ان شأالله

با علاقه كار را شروع كن اگر هم به نتیجه‏اى نرسید ناراحت نباش. امّا كوشش خود را انجام بده.

369 – بد است

با افرادى كلاّش و غیرطبیعى مواجه مى‏شوید. اگر صبر كنید و به خداوند توكل كنید آینده‏اى مناسب‏تر برایتان

به وجود خواهد آمد.

371 – خوب است ان شأالله

با دعا و توكل آینده‏اى خوب دارد.

فرصت‏هاى مناسب را از دست نده و هیچگاه از تقواى الهى دور نشو.

373 – بد است

با كسانى مواجه مى‏شوید كه برخورد مناسبى با شما ندارند، و با شما مخالفت مى‏ورزند.

رنج و زحمت فراوان دارد و به نتیجه نمى‏رسید.

375 – میانه  است

احتمال دارد : با شما همكارى نمى‏شود و مورد تهمت و دروغ واقع مى‏شوید. حتماً ترك كنید به نتیجه‏اى نمى‏رسید عجله

نكنید.

377 – بسیار خوب است ان شأالله

به كارتان اطمینان داشته باشید و اگر این كار مانع اعمال دینى شما نمى‏شود محكم و استوار و با توكل به

خداوند انجام دهید.

ان شأ الله از جایى كه انتظار ندارید خیر و بركت براى شما مهیا مى‏شود.

379 – میانه 

در كار بیشتر تحقیق نمایید. خبرى زندگى شما را متحول مى‏كند.

اگر مورد شما ازدواج است اخلاق خوب و هدیه خیلى كارساز مى‏باشد.

381 – میانه  

در این كار دو دستگى ایجاد مى‏شود عاقبت خوبى ندارد. عجله نكنید در كار فریب و دورنگى به چشم

مى‏خورد. حتماً از خداوند بخواهید تا فرصت بهترى در آینده براى شما مهیا كند.

383 – بد است

از كارى كه اطلاع ندارید اظهار نظر كنید. روزى شما در این كار نمى‏باشد. بیشتر در روى زمین سیر كنید تا

نكات جالبى براى شما مشخص شود.

385 – میانه خوب است ان شأ الله

اگر به خیرش قانع شوى بهتر است. آینده مطالب خوبى براى شما آشكار مى‏شود. در موقع شروع كار صدقه

حتماً فراموش نشود.

387 – خوب است ان شأالله

با علم و دقت و بدون اطلاع دیگران شروع كن. خود را درگیر كارهایى كه به تو ربطى ندارد )در حین كار( نكن.

در تمام مراحل كار از خداوند كمك و یارى بخواه.

389 –  خوب است ان شأ الله

در ابتدا مشكلاتى دارد ولى به مرور خداوند كمك مى‏كند. اگر اشتباهى مرتكب شوى دلهره به خود راه نده

ولى آن را جبران كن. و از نزدیكان خود نیز با توكل به خداوند كمك بگیر.

391 – خوب است ان شأالله

زمان و مكان در این كار خیلى مهم است اگر به آن توجه نشود ثمره‏اى ندارد.
 
393 – میانه  است  فریب ظاهر را نخور

اگر چه خوشایند شما مى‏باشد ولى آنچه رضاى خداوند بر آن باشد بهتر است. آینده خوبى ندارد حتماً

پشیمان مى‏شوید.

395 – بد است

به خودت مغرور نشو. از گذشتگان عبرت بگیر. به آنچه دارى قانع باش

397 – خوب است ان شأ ا…

آینده خوبى دارد به دو شرط یكى نیكى به پدر و مادر را فراموش نكنى و دیگرى اینكه حتماً صدقه دادن را

تكرار كنى.

399 – میانه است

سختى و مشكلات فراوانى دارد ولى اگر قدرت استقامت و صبر دارید ان شأ ا… خداوند فرج مى‏رساند.

401 – بد است

خسارت و بد بختى و شاید هم ضرر جانى دارد. با افرادى زیاده خواه مواجه مى‏شوید، حتماً ترك كنید.

403 – بد است

آینده خیلى بدى دارد. وقت تنگ است، حتماً جبران كارهاى گذشته را بنمایید. ضعیف‏ترین موجودات نیز از

خدا روزى مى‏گیرند پس به خداوند توكل كنید.

405 – خوب  است

  احتمال دارد : ظاهر كار شما را فریب ندهد هر كارى زمان خاصّى دارد. اگر به خداوند ببخشید حتماً بر


قدرت نماز در جنگ نرم

افكار
عمومی از یك مشكل عمومی سرچشمه می‌گیرد، زیرا تا هنگامی كه امور، خودكار و
عادی جریان دارد و با مسائل عمومی بر پایه عادات و قوانین برخورد می‌شود،
هیچ كس خود را به فكر كردن مشغول نمی‌كند، زیرا به ندرت فردی تنها به سبب
نقد مطلبی، تفكر می‌كند
1391-4-22

1ـ منشأ موضوع: .
2ـ بحث درباره موضوع و راهكارهای پیشنهادی: این
مرحله با كوشش برای شناخت موضوع و امید به پیدا كردن راهكار عملی آغاز
می‌شود و سپس بحثی همه جانبه‌تر به دنبال می‌آید، ولی این بحث در مرحله‌
تفسیری و اولیه باقی می‌ماند و در آن بررسی درباره ویژگی های گوناگون مشكل،
مانند میزان اهمیت آن و بازتاب احتمالی آن بر سایر ویژگی های زندگی
اجتماعی صورت می‌گیرد.
زمانی كه بحث ها، جدل ها و مشاوره‌های مربوطه
انجام گرفت، راهكارهای گوناگون بروز می‌كند كه بیشتر متناقضند. در مورد
راهكارهای موضوع تازه، غالبا اختلافات شدیدی رخ می دهد و در این مرحله،
عوامل اختلاف و اتفاق روشن تر می‌شود و در زمانی كه آرای گوناگون بیان شد،
گروه های كوچكی تشكیل می‌شود كه هر یك، از دیدگاه ویژه‌ای هواداری می‌كند.
سپس آرا متبلور می‌شوند، راهكارهای خیالی كنار گذاشته می‌شوند و راهكاری
میانه به دست می آید و یا ممكن است اختلافات به ناسازشی منجر شود.

دستیابی به توافق عمومی: زمانی كه موضوعات مربوطه از فوریت برخوردار باشند،
نمی‌توان برای همیشه به بحث ادامه داد و دستیابی به یك راهكار، حیاتی است.
رسیدن به اتفاق در برخی عرصه های خاص، ساده و در برخی عرصه های دیگر دشوار
است (نصر، 1380، صص413-414).
همان گونه كه در بالا اشاره شد، تا هنگامی
كه در جامعه چالشی پدید نیاید، توجه به افكار عمومی اولویتی ندارد. وقتی
كه چالشی ایجاد شد، با توجه به درجه آزادی جامعه راهكارهی برای مقابله با
آن ارایه می شود.
در جامعه های باز، رسانه ها مسأله را به صورت گسترده و
كارشناسی مطرح می كنند و در این زمینه، دو قطب به وجود می آید؛ راهكار
«الف» و «ب». محاسن و معایب و نتایج اقدام هر یك بررسی می شود و سرانجام،
حاكمیت یك نظر را برمی گزیند. در این هنگام طرفداران نظر دیگر با آوردن
تحلیل و نقد به تعدیل نظر انتخاب شده، كمك می كنند.
در بسیاری مواقع،
حاكمیت تلفیقی از دو نظر را اجرا می كند تا هزینه كمتری در رسیدن به نتیجه
بپردازد و از سوی دیگر، در روند اقدام بخش گسترده ای از مردم جامعه را با
خود همراه می كند.
در خلال طرح موضوع چالشی در جامعه باز، جامعه درباره
كلیت برخورد با چالش به نتیجه واحد می رسند، ولی درباره روش و یا تكتیك
اختلاف پیدا می كنند كه امری طبیعی است. اگر بخواهیم صریح بگوییم، در جامعه
باز، افكار عمومی درباره یك موضوع شكل می گیرد. دلیل آن این است كه اتفاق
نظر جامعه درباره آن موضوع، مقطعی نیست، بلكه دارای استمرار است و به گروه
خاص و یا مقام خاصی مربوط نمی شود و حاكمیت نمی تواند هر نظر را بدون اجماع
جامعه به اجرا گذارد، چون جامعه واكنش نشان می دهد.
اما در جامعه های
بسته: در جامعه های بسته هم دو قطب درباره هر موضوع به چالش كشیده شده، شكل
می گیرد كه عبارتند از: نظر رسمی یا حكومتی و نظر مخالف آن. متأسفانه، هیچ
كدام از این نظرها به نقد علمی نمی رسند و به علت مخالف با نظر رسمی آن
نظر، هیچ گاه كامل اجرا نمی شود تا نتیجه واقعی آن مشخص و قابل قضاوت باشد.
چه
بسا پس از گذشت زمان چالش، مشخص می شود نظر رسمی از پشتبانی علمی بیشتر و
در صورت اجرا از نتیجه بهتری از نظرها و راهكارهای مخالف دیگر برخوردار
بوده است، ولی به علت مخالفت بدنه اجتماع و تضعیف حاكمیت و رها شدن اجرای
آن، خسارت زیادی به حامعه تحمیل شده است.
متأسفانه در جامعه های بسته،
افكار عمومی شكل نمی گیرد و تنها نظر حاكمیت مطرح می شود و به بدنه اجتماع
تأثیر چندانی ندارد و با تغییر حاكمیت آن نظر هم تغییر پیدا می كند؛ آن هم
بدون هیچ مقاومتی در جامعه.
بنابراین، باید اذان داشت كه صرف داشتن
وسایل اطلاع رسانی و ارایه نظر، شگردهای ویژه كاربرد ندارد، چون امروزه در
جامعه باز و بسته به شكل واحد از ابزارهای اطلاع رسانی استفاده می شود، ولی
تأثیرگذاری در یكی بیشتر و در دیگر كمتر و گاهی حتی معكوس است.
در اینجاست كه قدرت نرم مطرح می شود.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top