مقاله درمورد برق ماشين

سيستم برق خودرو

سيستم برق خودرو

برق خودرو سامانه (سیستم) برقرسانی خودرو
دستگاه برق رسانی که در زمان انتهای تراکم و ابتدای انفجار باعث جرقه زدن
شمع می گردد. اطلاعات مختصری در زمینه باتری ، مدارهای الکتریکی ،دینام،
استارت،کویل،دلکو الف )باتری يكي از اجزاء اصلي سيستم برق خودرو دستگاهیاست
که انرژی شیمیائی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. به عبارت

برق خودرو

سامانه (سیستم) برقرسانی خودرو

دستگاه برق رسانی که در زمان انتهای تراکم و ابتدای انفجار باعث جرقه زدن شمع می گردد.
اطلاعات مختصری در زمینه باتری ، مدارهای الکتریکی ،دینام، استارت،کویل،دلکو

الف )باتری

يكي از اجزاء اصلي سيستم برق خودرو
دستگاهیاست که انرژی شیمیائی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. به عبارت
دیگرانرژی الکتریکی را به صورت انرژی شیمیائی در خود ذخیره کرده سپس به
صورتانرژی الکتریکی پس می دهد. هر باتری دارای دو قطب می باشد که صفحات
مثبتدر داخل باتری بهم متصل شده تشکیل قطب مثبت و صفحات منفی نیز به هم
وصلشده قطب منفی را تشکیل می دهند.
تشخیص قطبین از یکدیگر
معمولاً قطبمثبت را قطورتر ار قطب منفی می سازند و با قطب مثبت را با
علامت(+)یا (P) ویابا حلقه پلاستیکی قرمز رنگ و قطب منفی را با علامت
(-)یا(N)و یا باحلقه پلاستیکی سیاه یا آبی رنگ مشخص می کنند.
اگریک سیم به یک قطب و یکسیم دیگر را به قطب دیگر وصل ‎کنیم سپس دو سر دیگر
سیمها را داخل محلول آبنمک قرار ‎دهیم از اطراف هر کدام از سیمها که حباب
بیشتری متصاعد شود آنسیم مربوط به قطب منفی است.
نگهداری باتری:
برای دوام افزایش طولعمر باتری در سيستم برق خودرو
باید باتری همیشه در حال شارژ باشد و اگر باتری مدت زیادی شارژنشود،صفحه
های آن سولفاته شده وغیر قابل استفاده خواهد شد و در زمستان یخمی زند.غلظت
آب باتری باید اندازه باشد و سطح آب باتری مقداری از دربباتری پائین تر
بوده بطوریکه روی پلیت های باتری (یک سانتی متر بالایصفحات)مایع باتری قرار
گرفته باشد وهفته ای یک بار کنترل شود. بستهایباتری با استفاده از جوش
شیرین و آب گرم تمیز و محکم شود و روی بستهاگریسمالیده شود و هیچگاه برای
بستن یا باز کردن بستهای باتری فشار یا ضربه بهآنها وارد نیاورید، برای
اندازه کردن آب اسید داخل باتری در تابستان آبمقطر ودر زمستان آب اسید
اضافه شود. و سوراخهای هواکش درب خانه های باتریباز باشد و از قرار دادن
ابزار کار و اشیائ فلزی بر روی باتری در سيستم برق خودرو خودداری شود.

نکته مهم:

اگر هنوز ثبت نام نکرده اید برای درخواست مشاوره تلفنی رایگان این فرم
را تکمیل کنید و یا عدد 2 را به 30006016 پیامک نمایید. مشاورین مرکز در
اسرع وقت با شما تماس گرفته و اطلاعات کاملی پیرامون دوره آموزش مجازی برق خودرو و مدرک معتبر پایان دوره آن در اختیارتان خواهند گذاشت.

الکترولیت یا اسید باتری:

مایع داخل باتریهای سربی محلول اسید سولفوریک H2SO4 می‎باشد که به نسبت 75% آب مقطر و 25% اسید تهیه می‎شود.
درصد مخلوط اسید و آب مقطرو غلظت آنرا توسط هیدرومتر یا اسید سنج تعیین می‎کنند.
توصیه 1- موقعی که برای مدت طولانی نخواهید از خودرو تان استفاده کنید به
مرورزمان برق باتری خودرو تخلیه می شود در اینصورت برای جلو گیری از خالی
شدن برقباتری ابتدا باید آن را خشک نموده و سپس باتری را دور از رطوبت
نگهدارینمائید.
توصیه 2- موقعی که استارت می زنید و برق به صفحه نمایشگر خودرو سرعتنمی رسد
ابتدا باتری را بررسی کنید و سر باتری یا بست ها و یا کابل ها رابررسی
نمائید.
توصیه 3- از اتصال کوتاه نمودن قطبهای باتری خودرو بپرهیزید زیرا باعث ترکیدن باتری و ایجاد ضایعه میگردد.
توصیه 4- دقت شود که سوراخهای هواکش درب خانه های باتری باز باشند.

ب) مدارهای الکتریکی

ازجمله اجزاي مهم سيستم برق خودرو
مدارهای اصلی الکتریکی خودروها عبارتند از:
1- مدار جرقه 2- مدار شارژ 3-مدار روشنائی
علاوهبر مدارهای اصلی فوق ،در اکثر خودروها مدارهای فرعی نیز وجود دارد که
ازجمله مدار استارت ،مداربوق،مداربرف پاک کن،وغیره می باشد.
مدار جرقه:
بر دونوع است:
1- مدار اولیه یا مدار فشار ضعیف
2- مدار ثانویه یا مدارفشار قوی.
اگریک موتور در سيستم برق خودرو احتراق داخلی که به کمک جرقه شمع کار می
کند بخواهد بطور صحیح ومناسب به کار خود ادامه دهد. لازم است که جرقه درست
در لحظه معین و موردنیاز به الکترودهای شمع آن تحویل داده شود. اکثر عیوب
جزئی و اشکالات کهباعث روشن نشدن و یا درست کار نکردن موتور يا ايجاد مشك
در سيستم برق خودرو می شود را می توان به درستکارنکردن سیستم جرقه نسبت
داد.
اصول کار مدار جرقه در سيستم برق خودرو بصورت زیر است:
ولتاژخیلی کم باتری خودرو (12ولت)به کمک کویل و پلاتینهای دلکو در لحظه
معینی به ولتاژنسبتاً زیادی تبدیل شده و به وسیله چکش برق و درب دلکو به
شمع سیلندری کهدر اواخر مرحله تراکم قرار دارد منتقل می شود. بدین صورت که
هنگامی کهدهانه پلاتینهای دلکو بسته است هسته مرکزی کویل در سيستم برق
خودرو در اثر عبور جریان باتریاز سیم پیچی اولیه کویل آهنربا شده و درست در
لحظه ای که دهانه پلاتینهایدلکو بوسیله چهار ضلعی میل دلکو از یکدیگر جدا
می شوند، به کمک خازن (فیوزدلکو)ولتاژ فوق العاده زیادی در سیم پیچی ثانویه
کویل پدید می آید ،اینولتاژ زیاد به برج مرکزی درب دلکو منتقل شده و از
آنجا توسط چکش برق و بنابه ترتیب احتراق صحیح به شمع سیلندری از موتور در
سيستم برق خودرو که در حوالی انتهای مرحلهتراکم قراردارد می رسد(هر یک از
برجهای فرعی درب دلکو توسط سیم ولتاژ زیادکه به وایر موسوم است به یکی از
شمع ها متصل هستند.ضمناً برج اصلی دربدلکو در سيستم برق خودرو نیز توسط
وایر به برج مرکزی کویل مرتبط است.

ج) کویل و ساختمان آن:

کویلترانسفورماتور فشار قوی است که وظیفه دارد ولتاژ ضعیف باتری در طي
مراحا كار برق خودرو را بین 5000تا 25000 ولت افزایش دهد.علت اختلاف دو عدد
فوق شرایط مختلف کار موتور خودرو میباشد که در حالت عادی احتیاج به ولتاژ
بین 5 تا 10 کیلو ولت ولی در شرایطیکه هوا سرد است یا مقاومت در دهانه
پلاتینهای شمع زیاد است مانند رسوبگرفتگی، زیاد بودن سوخت کاربراتور، روغن
سوزی داشتن موتور و غیره ولتاژجرقه باید بیشتر باشد.
کویل از قطعات:
1- سیم پیچهای اولیه
2-سیم پیچهای ثانویه
3-هسته کویل
4- غلاف یا جلد کویل
5-مقاومت کویل تشکیل یافته است.

د) دلکو:

جزئي ديگر از سيستم و فرآيند برق خودرو
دستگاهی است که با انرژی گرفتن از موتور وظیفه قطع و وصل جریان مدار اولیه کویل را به عهده دارد.
وظیفه دلکو در مدار جرقه زنی به شرح زیر است:
1- قطع و وصل مدار اولیه توسط پلاتین
2- تقسیم ولتاژ قوی خروجی کویل بین شمعهای موتور خودرو برحسب ترتیب احتراق هر موتور
3- تنظیم پیش جرقه متناسب (آوانس) برحسب دور و نیاز موتور بطور خودکار
پلاتین: در دلکوهای معمولی اتومبیلها برای قطع و وصل مدار اولیه کویل برای
ایجادجریان متغیر از پلاتین استفاده می‎شود. چون برق باتری خودرو از نوع
جریانمستقیم است و برای بالا بردن ولتاژ در مدار ثانویه کویل نیاز به
جریانمتغیر است .
درب دلکو: ولتاژ قوی کویل را دریافت داشته در فرآيند شكل گيري برق خودرو توسط چکش برق بین شمعها تقسیم می‎نماید.
خازن دلکو: جهت بالا بردن ولتاژ در ثانویه در دل شكل گيري برق خودرو به کار می‎رود.
چکشبرق: وظیفه دارد برق ولتاژ قوی در دلکو را بطور منظم به وایرها جهت
جرقهشمع برساند. جنس چکش برق هم مانند در دلکو عایق بوده و در مقابل حرارت
نیزمقاوم است.
تنظیم دهانه پلاتین:پس از هر تعویض یا سرویس باید دهانهپلاتین توسط فیلر
اندازه گیری شود که این اندازه در خودروهاي مختلفمتفاوت است. در مورد پیکان
این مقدار 4ر0 میلیمتر می باشد.

نگهداری دلکو در مدار برق خودرو:

هر8000کیلومتردردلکورابازکنیدوهنگامی که چکش برق راازروی میل دلکو برمی
دارید،دوسه قطرهروغن موتورداخل سوراخ میل دلکوبریزید.این کارباعث می شود در
فرآيند شكل گيري برق خودرو وزنه های مربوطبه آوانس وزنه ای دلکو روغنکاری
شوندوگیرنکنند.درضمن این روغن شفتدلکورانیز روغنکاری می کند .همچنین مقداری
گریس یاوالوالین به قسمتچهارضلعی میل دلکو که زایده فیبری پلاتین متحرک
روی آن حرکت میکندبمالید.میل دلکورابیش ازاندازه روغنکاری نکنید،زیرا ممکن
است مقدارزیادآن باعث شودکه دهانه پلاتین ها نیز چرب شودودرمدار جرقه
اشکالایجادکند.
بعدازهر 8000کیلومتر سطوح تماس پلاتین هابایکدیگررابررسیکنید.اگر روی سطح
تماس یکی ازپلاتین ها برجستگی وروی سطح تماس پلاتین دیگرفرورفتگی به
وجودآمده باشدبایدپلاتین هارا جهت بهينه كردن كاركرد برق خودرو عوض کنید.

ه) شمع:

جزء مهمي از سيستم برق خودرو
آخرین قطعه مدار ثانویه است که ولتاژ قوی کویل را بصورت پرتاب جرقه در آورده و باعث انفجار در اتاق احتراق می شود.
عیب‎یابی موتور خودرو از طریق شمع: جهت بهينه سازي سيستم برق خودرو
از رنگ الکترود شمع می‎توان به عیب آن پی برد:
اگرپایه شمع به رنگ قهوه‎ای و الکترود آن به رنگ خاکستری باشد نوع شمع
برایموتور خودرو مناسب است. موتور در شرایط خوبی کار می‎کند. سوخت و هوای
آن مناسباست. روغن سوزی ندارد. زمان جرقه زنی مناسب است و سيستم برق خودرو
فهال و بهينه است.
اگر پایه شمع قهو‎ه‎ایروشن و الکترودهای آن به رنگ سفید باشد. نوع شمع برای
موتور مناسب نیست. سوخت مناسب نیست یعنی هوا نسبت به سوخت بیشتر است به
همین دلیل شمع حرارتزیادی دریافت می‎کند.
اگر پایه و الکترودهای شمع دوده گرفته باشد. شمعمناسب نیست. یعنی شمع سرد
است. سوخت مناسب نیست یعنی بنزین نسبت به هوابیشتر می‎باشد. موتور خودرو
سرد کار می‎کند.
اگر پایه و الکترودهای شمع دود زده و چرب باشد. موتور روغن سوزی دارد. شمع مناسب نیست یعنی سرد است. سوخت مناسب نیست.
توصیه می شود هر 8000 کیلومتر شمع خودرو را تمیز و هر 16000 کیلومتر آنرا
تعویض نمائید، تا اينكه فرآيند شكل گيري برق خودرو بهينه شود.

و) استارت

راه انداز سيستم برق خودرو
دستگاهیاست که انرژی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل نموده و مکانیزم آن

راه اندازیموتوربوده و انرژی اولیه خود را از باتری تأمین می کند.

ز) دینام
دستگاهیاست که محرک آن موتور بوده و انرژی مکانیکی را به الکتریکی تبدیل می
نمایدکاربردآن جهت تأمین انرژی الکتریکی دستگاههای مصرفی خودرو و شارژ
باتری میباشد.، يكي ديگر از اجزاء مهم برق خودرو مي باشد.

ح ) آفتامات

در سيستم برق خودرو
دستگاهی است که به منظورتنظیم ولتاژ و جریان خروجی دینام بکار رفته است.
توجه:بهیاد داشته باشید که معمولاً شمع های موتور خودرو بازائ هر
5000کیلومتر مسافتنیاز به سرویس دارند و عمر شمع ها نیز بین 25000تا
35000کیلومتر می باشند.

 

31مقاله ای در مورد سيستم برق خودرو پژو 206

مقدمه:
فن آوريهاي جديد چه كاربردي در صنعت خودرو دارند آيا دومين صنعت بزرگ دنيا و
سومين بازار سود ده و درآمدزاي جهان چه ارتباطي با ع لم و تكنولوژي در
زمينه هاي مختلف برقرار نموده است . بايد اذهان نمودكه دانش نقش عظيم و غير
قابل انكاري در توسعه صنعت خودرو و حفظ و بروزآوري آن داشته است.
استفاده از امكانات متنوع رفاهي و ايمني ، بالابردن راندمان موتور، كاهش
مصرف سوخت، كنترل آلايندها وبسياري ديگر از اين موارد گوياي استفاده از
جديدترين تكنولوژيهاي مي باشد.
شايد از خود بسيار پرسيده باشيد كه تفاوت يك خودرو قديمي با يك خودرو جديد
از نظر سيستم برق و سيم كشي آن چگونه است ؟. آيا با افزايش امكا نات متنوع
رفاهي و ايمني در خودرو باز هم مي توان از روشهايسنتي براي ارتباط الكتريكي
قطعات استفاده نمود؟.
پاسخ اين سئوال و سئوالات مشابه را مي توان در مقاله زير يافت.
– آشنائي با سيستم مالتي پلكس:
با توجه به اهميت سيستم برق در عيب يابي و خدمات امدادي و شباهت هاي آن با
سيستم برق پژو 206 درابتدا مقدمه ايي كوتاه در خصوص سيستم برق پژو 206
ارائه مي گردد .*
سيستم مالتي پلكس:
براي انتقال اطلاعات دو روش وجود دارد:
-1 روش موازي: در اين روش براي تك تك اطلاعات يك رشته سيم لازم است-2 روش
سري: در اين روش مي توان همه اطلاعات را از يك رشته سيم عبور داد.
مزاياي روش سري: كاهش تعداد، طول و وزن دسته سيمكه در يك شبكه واحد با
يكديگر تبادل اطلاعات مي نمايند به شبكه مالتي پلكس معروف ECU تعدادي
است.روش اتصال سيم هاي شبكه:
اين شبكه از دو سيم به هم تابيده تشكيل شده است. انتقال اطلاعات در اين
شبكه بصورت ديجيتال مي باشد1 ارسال مي گردد. – يعني اطلاعات بصورت 0گويند.
BUS مجموعه اين دو سيم به هم پيچيده را اصطلاحااز ايجاد نويز در سيستم
جلوگيري مي نمايد. BUS در واقع استفاده ازشبكه مالتي پلكس پژو 206 به دو
شبكه اصلي تقسيم مي گردد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top