مطالب ناب قرانی

آیات پندآموز قرآن،پیامک قرآنی

*گلچینی از آیه های زیبای قرآن برای زندگی

پیامک قرآنی

آیه 135 سوره آل عمران

نیکان
آنها هستند که هرگاه کار ناشایست از آنها سرزند یا ظلمی به نفس خویش
کنند(گناه)خدا را به یاد می آورند و از گناه خود به درگاه خود گناه و
استغفار می کنند زیرا که می دانند جز خدا هیچکس نمی تواند گناه خلق را
بیامرزد و آنها هستند که اصرار در کار  زشت نکنند چون به زشتی معصیت آگاهند

 

آیه 216 سوره بقره

اما
چه بسیار شود که شما چیزی را ناگوار و بد می دانید ولی در حقیقت به خیر و
صلاح شماست(و گاهی چیزی را خوب می دانید و آن بر شما بد است) و خداوند به
مصالح امور داناست و شما نادانید

 

آیه 108 سوره انعام

شما  مومنان دشنام به آنانکه غیر خدا را می خوانند ندهید تا مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند

 

آیه 16سوره  آل عمران

اگر خدا را دوست دارید،پس مرا پیروی کنید تا خداوند شما را دوست بدارد

 

آیه 31  سوره آل عمران

  ای پروردگار ما، ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را بیامرز وما را از عذاب آتش حفظ کن 

 

آیه 3 سوره طلاق

هر کس بر خدا توکل کند،خداوند او را کافی است  

 

آیه 144 سوره آل عمران

محمد
(ص) فرستاده ی خداست؛ پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند، آیا اگر او
بمیرد و یا کشته شود شما به عقب بر می گردید!؟ و هرکس به عقب باز گردد،هرگز
به خدا ضرری نمی زند و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهد داد

 

آیه 114 سوره هود

ونماز
را در دو طرف روز(صبح و شب) بپا دارید و نیز در ساعات تاریکی شب که البته
با خوبی ها و نیکوکاری های شما بد کاریهایتان را نابود می سازید(نماز با
سخن که حسنات شما،بدی ها را محو می کند)که یادآوری است برای اهل ذکر

 

آیه 20 سوره حدید(و مَا الحَیواةُ الدّنیا اِلّا متاعُ الغُرور)

بدانید که زندگی در دنیا چیزی جز متاع فریب و غرور نیست!

 

آیه 23 سوره حدید

(تقدیر
حق را بدانید)تا هرگز از آنچه از دست داده اید دلتنگ نشوید و به آنچه به
شما می دهدمغرور و دلشاد نگردید و خدا دوست دار هیچ متکبر خود ستایی نیست

 

آیه 7 سوره مجادله

هیچ
رازی سه کس با هم نگویند جز آنکه خدا چهارمین آنهاست،اگر پنج کس باشند
خداوند ششمین آنهاست وهمچنین بیشتر از اینها،جز آنکه هر کجا باشند او با
آنهاست،سپس روز قیامت همه را به(نیک و بد)اعمالشان آگاه خواهد ساخت که خدا
به کلیه امورعالم داناست

 

آیه 8 سوره جمعه

بگو:عاقبت
مرگی که از آنها فرار می کنید شما را البته ملاقات خواهد کرد و پس از مرگ
به سوی خدایی که دانای پیدا و پنهان است بازگردانیده می شوید و او شما را
به آنچه می کرده اید آگاه می سازد

 

آیه 8 سوره آل عمران

پروردگارا دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و ما را از لطف خود رحمتی عطا فرما،که تویی بسیار بخشنده

 

آیه 4 سوره تغابن

او آنچه را که در آسمانها و زمین است و آنچه را که شما پنهان و آشکار کنید همه را می داند و خدا به اسرار دلها نیز داناست

 

آیه 1 سوره تغابن

هرچه در آسمانها و زمین است همه به تسبیح خدا مشغولند که سلطنت ملک هستی و ستایش اهل عالم برای اوست و او بر هر چیز تواناست

 

آیات 11 و 12 سوره حجرات

ای
مردمان با ایمان هیچ گروهی از شما گروه دیگر را مسخره نکند،شاید آنها از
خود اشان بهتر باشند و زنان زنان دیگر را مسخره ننمایند،شاید که مسخره
شوندگان بهتر از آنان باشند و از یکدیگر عیب جویی نکنید و با لقبهای ناپسند
سرزنش ننمایید و هر که توبه ننماید پس اینان ستمگرانند،، شما که ایمان
دارید از بسیاری گمانها(بدبینی) بپرهیزید که بعضی گمان ها گناه است،
کنجکاوی در احوال دیگران مکنید و غیبت همدیگر را نکنید،آیا دوت دارید فری
از شما که گوشت مردار برادرش را بخورد؟!طوری که شما آن را بد می شمارید،از
خدا بترسید که خدا توبه پذیر و مهربان است

 

 


سوره يونس آيه 44:
خدا هرگز به هيچ کس ستم نخواهد کرد ولي مردم خود در حق خويش ستم مي کنند

 

سوره آل عمران آيه 40 :
چنين است كار خدا (هرگز نيازمند به اسباب نيست)هر چه بخواهد مي كند

 

سوره نساء آيه 19:
بسيار چيزها ناپسند شماست و حال آنکه خدا در آن، خير بسياربراي شما مقدر فرموده است

 


سوره نساء آيه 79:
هر چه از انواع نيکويي به تو رسد ازجانب خداست وهر بدي رسد از نفس توست

 

سوره نساء آيه 111:

هر که گناهي کند به خود زيان رسانيد

 

 

سوره نساء آيه 108:


مردم خيانت كار در كار خيانت از خلق شرم مي كنند و از خدا شرم نمي كنند

 

سوره نساء آيه 147:
اگر شما از لطف خدا شكر گزار باشيد و به او ايمان آريد،خدا چه غرضي دارد كه شما را عذاب كند؟

 

 


سوره بقره آيه 44:

آيا مردم را به نيکي دعوت مي کنيد، اما خودتان را فراموش مي نماييد

 

سوره بقره آيه 276 :
خدا سود ربا را نابود گرداند

 

 

سوره نساء آيه 94:
خدا به هر چه کنيد از باطن شما کاملاً آگاه است.

 


سوره اعراف آيه 205:
خداي خود را با تضرع و پنهاني و بي آن که آواز بر کشي در دل خود در صبح و شام ياد کن و از غافلان مباش.

 

سوره بقره آيه 249 :
چه بسيار شده که به ياري خدا گروهي اندک بر سپاهي بسيار غالب آمده اند

 

سوره آل عمران آيه 159:
آنچه خود تصميم گرفتي با توکل به خدا انجام ده که خدا آنان که بر او اعتماد کنند را دوست دارد وهمه را ياري کند.

 

سوره نساء آيه 146:
اگر(درباره ي خلق) به پنهان يا آشکار نيکي کنيد، يا از بدي ديگران درگذريد (بسيارمحبوب خداست) كه خدا هميشه از بدي ها درمي گذرد.

 

سوره نساء آيه 76:
مکر و سياست شيطان بسيار سست و ضعيف است.

 

سوره بقره آيه 200 :
بعضي مردم (كوتاه نظر) از خدا تنها تمناي متاع دنبوي كنند و آنان را از نعمت آخرت نصيبي نيست.

 

سوره نساء آيه 86:
هر گاه کسي شما را ستايش کند، شما نيزبايد به ستايشي مثل آن يا بهتر پاسخ دهيد.

 

سوره بقره آيه 216 :
چه بسيار شود كه چيزي را دوست داريد و در واقع شر و فساد شما در آن است.

 

سوره انعام آيه 17:
اگر
از خدا به تو ضرري رسد، هيچ کس جز خدا نتواند تو را از آن ضرر برهاند و
اگر از او چيزي به تو خيري رسد( هيچ کس تو را از آن چيز منع نتواند کرد).

 

سوره نساء آيه 19:
بسيار چيزها ناپسند شماست و حال آنکه خدا در آن، خير بسياربراي شما مقدر فرموده است.

 

 


سوره اعراف آيه 201:
چون اهل تقوي را از شيطان وسوسه و خيالي به دل فرا رسد همان دم خدا را به ياد آرند و همان لحظه بصيرت و بينايي پيدا کنند.

 

سوره آل عمران آيه 193:
پروردگارا! از گناهان ما درگذرو زشتي كردار ما را بپوشان و محو ساز و هنگام جان سپردن ما را با نيكان و صالحان محشور گردان.

 

سوره انعام آيه 59:
هيچ برگي از درخت نمي افتد مگر آن که او آگاه است.قرآنی

نگاه قرآن مجیددر رابطه ساده زیستی:

در
قرآن كریم نیز بردوری از دنیا و فریفته نشدن از آن تأكید شده است((وَ مَا
الْحَیاهُ الدُّنْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ)زندگی دنیا جز كالایی فریب
دهنده چیزی نیست.((و لا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَیاهُ الدُّنْیا)) زندگی دنیا
شما را فریب ندهد. لیكن این بدان معنی نیست كه مؤمنین از نعمتهای دنیا بهره
مند نشوند و رهبانیت در پیش گیرند؛ زیرا درجای دیگر به سختی با این باور
غلط مبارزه كرده، می فرماید: ((قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَ اللَّهِ الَّتِی
أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ)) بگو ای پیامبر، چه
كسی زینت های خدا را كه برای بندگان آفریده حرام كرده و از صرف روزی حلال
منع كرده است. پس آنچه از نظر قرآن مذموم است دل بستن به دنیا و بهره مند
نساختن دیگران از نعمتهای الهی است!!!دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top