مديريت دولتي

معرفی دوره کارشناسی مدیریت دولتی

دوره کارشناسی مدیریت دولتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی
است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها،
اداره ها، موسسه های و شرکتهای دولتی و خصوصی دولتی و خصوصی و نیز آشنایی
دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت است. شرکت کنندگان در این دوره
افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می
شوند. ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی مدیران رده های گوناگون با نقش
رشته مدیریت در سازمانها و موارد استفاده این دانش، و همچنین تربیت نیروی
متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولاً مسوولیت
اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار خواهند شد، می باشد.

واحدهای درسی در دانشگاه:

 • کامپیوتر و کاربرد آن‌ در مدیریت‌
 • حقوق اساسی
 • اصول‌ حسابداری
 • روانشناسی کار
 • اقتصاد خرد
 • مبانی مدیریت اسلامی الگوهای آن
 • اقتصاد کلان
 • مبانی سازمان‌ و مدیریت‌
 • حسابداری دولتی
 • زبان تخصصی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • روش تحقیق در مدیریت
 • مدیریت‌ رفتار سازمانی
 • مبانی مدیریت دولتی
 • حقوق اداری
 • مالیه عمومی وخط مشی مالی دولت
 • مدیریت‌ منابع‌ انسانی
 • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
 • مدیریت تحول سازمانی
 • فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
 • مدیریت توسعه
 • تحقیق‌ در عملیات‌
 • مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها
 • مدیریت تعاونیها
 • روابط کار در سازمان
 • مدیریت تطبیقی
 • سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 • تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها
 • مباحث ویژه مدیریت دولتی
 • سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری
 • سازماندهی و اصلاح تشکیلات وروشها
 • ریاضیات و کاربردان در مدیریت
 • آمار و کاربرد آن‌ در مدیریت

آینده شغلی:

این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص برای سازمان ها، ادارات، مؤسسات و
شرکت های دولتی و خصوصی را بر عهده دارد و فارغ التحصیلان می توانند در
بخشهای گوناگونی از ادارات جذب شوند. اما این مهم منوط به کسب مهارتهای ضمن
تحصیل و کسب تجربه می باشد و تنها با اخذ مدرک دست یافتنی نیست.

برای تحصیل در این رشته چه چیزهایی مورد نیاز است؟

 • علاقه مندی به مفاهیم و مباحث مدیریتی و اداری (بسیار مهم)
 • قدرت و توان ادراک، تجزیه و تحلیل و نهایتا حل مشکلات مدیریتی
 • کسب مهارتهای عمومی و تخصصی (زبان، ICDL و … )معرفی رشته مدیریت دولتی و دروس مرتبط

هدف‌ رشته‌ مدیریت‌ دولتی‌، تربیت‌ مدیران‌ شایسته‌ای‌ است‌ که‌
بتوانند وظایف‌ پنجگانه‌ محوله‌ را به‌

نحو احسن‌ در سازمان‌ها و تشکیلات‌ دولتی‌
کشور انجام‌ دهند. این‌ وظایف‌ عبارتند از:
1ـ برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ آن‌. 2ـ سازمان‌دهی‌ یا تقسیم‌ وظایف‌ بین‌ کارکنان‌ یک‌
سازمان‌ به‌ نحوی‌ که‌ با تقسیم‌ کار بتواند مهارت‌ پرسنل‌ خود را در پرداختن‌ به‌
کارهای‌ جزئی‌ افزایش‌ دهد. 3ـ عملیات‌ امور استخدامی‌ یا کارگزینی‌ کارکنان‌
جدید. 4ـ هدایت‌ و راهبری‌. 5 ـ نظارت‌ و کنترل‌.

برای مثال چون در یک بخش دولتی،
رقابت وجود ندارد؛ کارکنان تمایل به افزایش ارتقای خدمات ندارند و این وظیفه
مدیریت است که بتواند در چارچوب قوانین و مقررات دولتی، با خلاقیت و نوآوری خویش،
کارآیی و بهره‌وری کارکنان را افزایش دهد.

آینده شغلی

این رشته به دلیل
برخورداری از گرایش‌ها و زیرمجموعه‌های گوناگون دارای بازار کار وسیع در بخش‌های
دولتی و خصوصی می‌باشد. فارغ التحصیلان این رشته در زمینه‌های تشکیلات سازمانی،
منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی و دیگر مباحث مطرح در مدیریت در سطوح کارشناسی و
مدیریتی در بخش خصوصی و دولتی قادر به فعالیت می‌باشند، همچنین این فارغ التحصیلان
بعنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی می‌توانند فعالیت کنند.

دروس‌ اصلی‌ و تخصصی‌ گرایش‌ مدیریت‌ دولتی‌:
روانشناسی‌ کار ، جامعه‌شناسی‌سازمان‌ها، توسعه‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ریزی،‌
زبان تخصصی ، مدیریت‌ تحول‌ سازمانی‌، حسابداری‌ دولتی‌، مالیه‌
عمومی‌ و تنظیم‌ خط‌مشی‌ مالی‌، فراگرد تنظیم‌ و کنترل‌ بودجه‌، مدیریت‌ سازمان‌های‌
محلی‌ و شهرداری‌ها، مبانی‌ مدیریت‌ دولتی‌، مدیریت‌ تطبیقی‌ ، مدیریت‌ توسعه‌،
مدیریت‌ تعاونی‌ها، تصمیم‌گیری‌ و تعیین‌ خط‌مشی‌، سیر اندیشه‌های‌ سیاسی‌ و تحول‌
نهادهای‌ اداری‌، مباحث‌ ویژه‌ مدیریت‌ دولتی‌، حقوق‌ اداری‌، سازماندهی‌ و اصلاح‌
تشکیلات‌ و روش‌ها، روابط‌ کار در سازمان‌.

 

در این بخش راجع به هر درس توضیح مختصری میدم:

 

روانشناسی‌
کار:
در آن رفتار آدمی در رابطه با کار مورد مطالعه
قرار میگیرد
.هدف:
مطالعه رفتار انسان در ابعاد زندگی کاری و کاربرد دانش مربوط به رفتار انسانی در
حل مسائل انسانی در این زمینه

 

جامعه‌شناسی‌سازمان‌ها:هدف : آشنائی
با فراگرد شکل گیری سازمانهای اجتماعی ، و ساختار و کارکردهای متنوع این سازمانها
در جامعه

 

توسعه اقتصادی‌ و برنامه‌ریزی:هدف
آشنایی دانشجویان با مفاهیم رشد،توسعه و برنامه ریزی اقتصادی در ارتباط با شرایط
خاص کشورهای در حال توسعه و همچنین برنامه ریزی و برنامه های توسعه اقتصادی در
ایران.

 زبان تخصصی: هدف:
آموزش لغات، اصطلاحات، و متونی ازمنابع متداول رشته های مختلف مدیریت و حسابداری
به منظور توسعه معلومات دانشجویان جهت استفاده از منابع علمی و فنی رشته تحصیلی
مربوط به زبان انگلیسی به ترتیبی که دانشجویان بتوانند با سرعتی متناسب متون
انگلیسی مربوط به رشته تحصیلی خود را بخوانند و در حد مطلوب مفاهیم آن را درک کنند
.

زبان تخصصی در مدیریت دولتی شامل زبان تخصصی1و2 و زبان
تخصصی3و4 می باشد.

 

مدیریت‌ تحول‌ سازمانی‌:
هدف:

ـ احاطه دانشجویان به فنون و بهبود و بازسازی سازمان
ـ آشنایی دانشجویان با شیوه
های تغییر و تحول و توسعه سازمانی با تأکید بر جنبه های ساختاری، رفتاری و فن آوری

 

حسابداری‌ دولتی‌:هدف:  آشنایی با سیستم حسابداری سازمانهای دولتی و قوانین
و مقررات ناظر بر آن و وقوف به نحوه برنامه ریزی و خط مشی مالی دولتی، بحث در
سیستم کنترل مالی سازمانهای دولتی بر مبنای پیش بینی درآمدها و خزینه ها ، بررسی
عملیات حسابداری در سازمانهای دولتی ، آشنائی با اسناد و مدارک و دفاتر حسابداری
دولتی ـ نحوه و طرز تنظیم حسابها و تهیه گزارشهای نهائی

 

مالیه‌ عمومی‌ و تنظیم‌ خط‌مشی‌
مالی‌:
هدف:در اقتصاد کنونی کشورها مالیه
عمومی نقش بسیار حساسی را به عهده گرفته است . به طوری که هدف از برقراری مالیات
تنها تأمین مالی دولتها نیست بلکه تأمین مالی با توجه به اثرات اقتصادی آن و با
توجه به تأمین هزینه هائی است که خود وسیله اجرای سیاستهای اقتصادی است. به علاوه
برای تأمین مالی از وسایل دیگری مانند قرضه نیز استفاده می شود که در شرایط مختلف
اقتصادی به عنوان ابزار سیاست مالی نیز بکار می رود. بنابراین هدف اساسی این درس
آشنایی دانشجویان با امور مالی دولتها توام با وسایل تأمین مالی و اثرات هر یک از
این مسائل در شرایط مختلف اقتصادی است.

 

فراگرد تنظیم‌ و کنترل‌
بودجه:
هدف:آشنا ساختن دانشجویان با چگونکی بودجه بندی سازمان های دولتی


سیستم های اطلاعاتی مدیریت: هدف: آشنا ساختن دانشجویان با تحولات بنگاهها، کامپیوتر و
اینترنت ـ انواع گوناگون سیستم های اطلاعات ـ  سیستم پردازش داده و ستد (
سیستم های اطلاعات حسابداری، بازاریابی، برنامه ریزی مواد، نیروی انسانی ) ـ سیستم
اطلاعات مدیریت ـ سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ـ سسیستم اتوماسیون اداری ـ سیستم های
هوشمند و خبره و طریقه حل مشکلات و تصمیم گیری در سازمان و فن آوری اطلاعات

 

مدیریت‌ سازمان‌های‌ محلی‌
و شهرداری‌ها:
در این درس دانشجو با ساختار سازمانهای
محلی از جمله شهرداریها و معایب و محاسن تفکیک ساختاری وظایف دولت در قالب نهادهای
محلی آشنا می شود.

 

مبانی‌ مدیریت‌ دولتی: هدف آشنا ساختن دانشجویان با مدیریت
دولتی و مبانی سیاسی قابل تأمل در تصمیم گیری دولتها است.

 

مدیریت‌ تطبیقی‌:در این درس دانشجو با آشنا
شدن سیستم اداری ،حکومتی و آموزشی برخی کشور ها از جمله:ژاپن،انگلستان،هند،فرانسه
و … قادر به مقایسه و تیبیق آن ها خواهد بود.

 

مدیریت‌ توسعه‌:هدف: آشنا
ساختن دانشجویان با مسائل و مشکلات توسعه ، و فراگرد مدیریت و هدایت نیروها ،
منابع و نهادهای سازمانی موجود به منظور افزایش کار آئی و استفاده مطلوبتر از
فابلیتهای آنها با تأکید بر توسعه و تحول جوامع روستائی به منزله   عقب
مانده ترین بخشهای کشورهای توسعه نیافته

 

مدیریت‌ تعاونی‌ها:هدف: 
آشنا ساختن دانشجو با انواع تعاونیها، ویژگیهای هر یک و نحوه مدیریت آنها

 

تصمیم‌گیری‌ و تعیین‌ خط‌مشی‌:هدف:

الف ـ آشنایی شرکت کنندگان با الگوهای
تجویزی و حدود کاربرد آنها در دستگاههای دولتی

 ب ـ آشنائی با فرآیندهای عینی
تصمیم گیری و سیاست گزاری دولتی و راههای بهبود تصمیمات مذکور در جهت تأمین مصالح
عمومی

 

سیر اندیشه‌های‌ سیاسی‌ و
تحول‌ نهادهای‌ اداری‌:
در این درس دانشجو با سرشت اندیشه های
سیاسی متفکران برجسته ، متناسب با رششه مدیریت دولتی آشنا می شود. از این رو
محتوای نظریه های سیاسی منتخب با توجه به مفاهیم مدیریت مطرح می شود.

 

مباحث‌ ویژه‌ مدیریت‌
دولتی‌:
هدف:افزایش مهارت دانشجویان در تحلیل مسائل سازمانی

 

حقوق‌ اداری‌:
هدف:آشنائی دانشجو با نظریات ، اصول و قواعد حقوق اداری ( به ویژه قوانین اداری )
به صورتی که به عنوان مدیر دولتی یا کارشناس امور اداری قوانین اداری را به طور
کلی شناخته و مراجعه به آنها را فرا گرفته باشد.

 

سازماندهی‌ و اصلاح‌
تشکیلات‌ و روش‌ها:
در این درس مقوله‌های مربوط
به سازمان, سازماندهی و گونه‌های متعدد سازمانی شرح و بررسی شود .در این درس به
الگو و روش خاصی از سازماندهی تاکید نمی‌گردد و تنها به بیان اصول کلی و مبانی یک
گروه از الگوها و فرآیندهای سازماندهی اشاره می‌شود .گفتنی است’ :یکی از عمده‌ترین
مباحث مدیریت امروز را می‌توان سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش‌ها دانست که به
عنوان وظیفه اصلی مدیر شناخته شده و در جهت به کار بستن شیوه‌ای مناسب برای
اندیشیدن در مورد سازمان‌ها به کار می‌رود.

 

روابط‌ کار در سازمان‌: :
هدف:آشنائی دانشجویان با نحوه رابطه کارگر و کارفرما

 

 

دروس چهارساله رشته مدیریت دولتی

دروس پایه

واحد

 

دروس تخصصی

واحد

 

 

روانشناسی کار یا روانشناسی سیاسی

3

Labour
Psychology / Political Psychology

مدیریت تحو ل سازمانی

3

Organization
Change         Management

 

جامعه شناسی سازمانها

3

Organizational
Sociology

حسابداری دولتی

3

‍Public
Accounting

 

اقتصاد خرد

3

Micro
Economic

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی
دولت 

3

Public
Finance  and Financial Policy

 

اقتصاد کلان

3

Macro
Economic

تنظیم و کنترل بودجه

3

Budgeting
Control

 

اصول حسابداری 1

3

Principles
of Accounting 1

مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها

3

Managment
of Local Organizations & City Halls

 

اصول حسابداری 2

3

Principles
of Accounting 1I

 مبانی مدیریت دولتی 1

2

Principles
of Public Administration 1

 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

3

Mathematics
& its Application in Management
1          

مبانی مدیریت دولتی 2

2

Principles
of Public Administration 2

 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

3

Mathematics
& its Application in Management
2          

مدیریت تطبیقی

3

Comparative
Management

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

3

Statistics&
its Application in Management 1

مدیریت توسعه

3

Management
Development

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

3

Statistics&
its Application  in Management 2

مدیریت تعاونیها

2

Cooperative
Management

 

توسعه اقتصادی

3

  
Economy   Development 

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

3

‍Public
Policy and Decision Making

 

مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت

3

Principles
and  Application Computer  in Management

سیر اندیشه های سیاسی و تحول
نهادهای اداری

3

History
of Political Thoughts and Public Organizational Change

 

روش تحقیق و مأخذشناسی

3

Reserch
Methodology in Management

مباحث ویژه مدیریت دولتی

3

Special
Topics in Public Administration

 

حقوق اساسی

2

Constitutional
Law   

زبان تخصصی  2 دولتی

2

English
Text  in Public Administration 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top