مدارک لازم جهت کارت ایثار گری

نحوه صدور كارت ايثار جهت رزمندگان پايور و وظيفه ۸ سال دفاع مقدس چگونه است؟

منظور
از طراحي سامانه رزمندگان اسلام و صدور كارت ايثار جمع آوري و ثبت اطلاعات
مربوط به جانبازان،‌آزادگان و رزمندگان پايور و وظيفه ۸ سال دفاع مقدس آجا
در جهت احياي ارزش هاي دفاع مقدس و سهولت دسترسي به اين اطلاعات مي باشد
كه در اين راستا جهت رزمندگان، جانبازان و آزادگان پايور و وظيفه آجا كارت
ايثار صادر و در اختيار نامبردگان قرار مي گيرد.

روش اجراي صدور كارت ايثار جهت كاركنان پايور:

كاركنان
پايور آجا كه در طول هشت سال دفاع مقدس از تاريخ 31/6/59 الي 27/5/67 در
مناطق عملياتي و از تاريخ 1/1/58 الي 1/1/73 در مناطق عملياتي شمالغرب حضور
داشته اند مي توانند ضمن مراجعه به يگان مربوطه مدارك مورد نياز را ارايه و
در خصوص دريافت كارت ايثار خود اقدام نمايند.

مدارك لازم:

1-     رو گرفت ماده دستور حضور در مناطق عملياتي

2-     روگرفت شناسنامه و كارت ملي

3-     ۲ قطعه عكس ۳*۴

 

روش اجراي صدور كارت ايثار جهت كاركنان وظيفه:

1-     كاركنان
وظيفه منقضي خدمت آجا كه از تاريخ 31/6/59 الي 27/5/67 مدت خدمت مقدس
سربازي يا بخشي از آن را در مناطق عملياتي سپري نموده اند مي توانند راسا
با مراجعه به آخرين يگان خدمتي كه كارت پايان خدمت وظيفه عمومي را دريافت
داشته اند و اراپه مورد نياز از طريق يگان مربوطه نسبت به صدور كارت ايثار
خود اقدام نمايند.

مدارك لازم:

1-     رو گرفت كارت پايان خدمت

2-     رو گرفت كارت ملي و شناسنامه

3-     ۲ قطعه عكس ۳*۴

 

2-     ضمنا
به آگاهي مي رساند در پي توافق به عمل آمده نيروي زميني ارتش ج.ا.ا /
معاونت احتياط با شركت پست جمهوري اسلامي ايران، عزيزان منقضي خدمت دوران
هشت سال دفاع مقدس نزاجا مي توانند با مراجعه به اداره پست محل سكونت و
تكميل فرم هاي مربوط و تحويل مدارك،‌در مورد دريافت كارت ايثار اقدام و
شركت پست ج.ا.ا راسا كارت موصوف را به آدرس متقاضي تحويل خواهد داد.مدارك مورد نياز براي انواع معافيت ايثارگران

مدارک مورد نیاز برای فرزندان شهدا و جاوید الاثران به شرح زیر است :

الف) برگه شماره1 ايثارگران صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان محل سکونت .

ب) تصویر شناسنامه مشمول و ایثارگر .

پ) تصویر کارت ملی مشمول و ایثارگر .

ت) پاسخ ثبت احوال محل صدور شناسنامه فرد ایثارگر در خصوص تحولات شناسنامه و اثبات نسبت فرزندان .

ث) گواهی آخرین مدرک تحصیلی مشمول .

ج) گواهی اشتغال به خدمت از یگان محل خدمت در صورتی که مشمول در حال خدمت باشد .

چ) یک قطعه عکس 4×3 رنگي زمينه سفيد مشمول .

ح) برگ وضعیت مشمول (برگه شماره 1 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی ) .

خ) برگ تعهد اعزام به آموزش یا گواهی طی آموزش یا کفایت آن .

پ-معافیت یکی از برادران شهدا، جاویدالاثران،آزادگانو جانبازان فاقد  فرزند ذکور

مدارك مورد نياز براي معافيت يكي از برادران ايثارگران به شرح زير است :

الف) برگه ايثارگران صادره از بنياد شهيد و امور ايثارگران استان متناسب با نوع معافيت .

ب) تصوير شناسنامه هاي مشمول و فرد ايثارگر .

پ) تصوير كارت ملي مشمول و ايثارگر .

ت) تصوير شناسنامه يا كارت ملي و همچنين كارت پايان خدمت يا معافيت ساير برادران بالاي 18 سال ايثارگر .

ث) پاسخ ثبت احوال محل صدور شناسنامه پدر يا مادر ايثارگر به منظور اثبات نسب ايثارگر با برادر .

ج) گواهي آخرين مدرك تحصيلي مشمول.

چ) ارایه
مدرکی که مشخص نماید درخواست کننده نیازی به دوره آموزشی ندارد. مانند:
(برگه تعهد اعزام به آموزش يا گواهي طي آموزش يا كفايت آموزش) .

ح) گواهي اشتغال به خدمت از يگان محل خدمتي درصورتي كه مشمول درحال خدمت باشد.

خ) يك قطعه عكس 4×3 رنگي زمينه سفيد تمام رخ مشمول .

د) برگ وضعيت مشمول ( برگ شماره 1 دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي )

معافيت فرزندان ايثارگران و نحوه تلفيق امتيازات براي معافيت

مدارك مورد نياز براي معافيت فرزندان جانبازان و رزمندگان به شرح زير است :

الف) تهیه برگه ايثارگران متناسب با نوع معافیت كه توسط بنياد شهيد وامور ايثارگران يا نيروهاي مسلح صادر شده است .

ب) تصوير شناسنامه مشمول و فرد ايثارگر .

پ) تصوير كارت ملي مشمول و ايثارگر .

ت) تصوير شناسنامه و يا كارت ملي و همچنين كارت هاي معافيت يا پايان خدمت فرزندان ذكور(پسر) بالاي 18 سال ايثار گر .

ث) پاسخ ثبت احوال محل صدور شناسنامه در خصوص تحولات شناسنامه فرد ايثارگر .

ج) گواهي آخرين مدرك  تحصيلي  مشمول .

چ)ارایه
مدرکی که مشخص نماید درخواست کننده نیازی به دوره آموزشی ندارد. مانند:
(برگه تعهد اعزام به آموزش يا گواهي طي آموزش يا كفايت آموزش) .

ح)گواهي اشتغال به خدمت از يگان محل خدمتي درصورتي كه مشمول درحال خدمت باشد.

خ) يك قطعه عكس 4×3 رنگي زمينه  سفيد تمام رخ مشمول .

د) برگ وضعيت مشمول (برگه شماره 1 دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي )

معافيت جانباز 10 درصد و بالاتر

مدارك مورد نياز براي معافيت جانبازان 10 درصد و بالاتر به شرح زير است :

الف) تهیه برگه ایثارگران صادره از بنياد شهيد و امور ايثارگران .

ب) تصوير شناسنامه و كارت ملي مشمول .

 پ) گواهي آخرين مدرك تحصيلي مشمول .

 ت) يك قطعه  عكس 4×3 رنگي زمينه  سفيد تمام رخ مشمول .

ث)گواهي اشتغال به خدمت از يگان محل خدمتي درصورتي كه مشمول درحال خدمت باشد.

ج) تكميل برگ وضعيت مشمول ( برگه شماره 1 دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي )

معافيت فرزند خوانده قانوني جانبازان

مدارك مورد نياز براي معافيت  فرزند خوانده جانبازان به شرح زير است :

الف) تهیهبرگه ايثارگران صادره از بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه مدارك مربوط به فرزند خواندگي مشمول .

ب)تصوير شناسنامه جانباز ، همسر وي و مشمول .

پ)پاسخ ثبت احوال در خصوص تحولات شناسنامه جانباز .

ت) تصوير كارت ملي جانباز ، همسر وي و مشمول .

ث) گواهي آخرين مدرك تحصيلي مشمول .

ج) يك قطعه عكس 4 ×3 رنگي زمينه سفيد تمام رخ مشمول .

چ)ارایه
مدرکی که مشخص نماید درخواست کننده نیازی به دوره آموزشی ندارد. مانند:
(برگه تعهد اعزام به آموزش يا گواهي طي آموزش يا كفايت آموزش) .

ح) تكميل برگ  مشخصات ( برگه شماره 1 دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي )

معافيت مشمولاني كه با بانوان جانباز 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند

مدارک مورد نیاز برای معافیت به سبب ازدواج با جانباز 25 درصد و بالاتر به شرح زیر است:

الف) برگ ایثارگران  صادره از سوی بنیاد شهید .

ب) تصویر شناسنامه جانباز و همسر مشمول وی .

پ) پاسخ ثبت احوال در خصوص تحولات سند سجلی فرد جانباز .

ت) تصویر شناسنامه و کارت ملی جانباز و همسر مشمول وی .

ث) گواهی آخرین مدرک تحصیلی مشمول .

ج) یک قطعه عکس 4×3  رنگي زمينه  سفید تمام رخ مشمول .

چ) ارایه
مدرکی که مشخص نماید درخواست کننده نیازی به دوره آموزشی ندارد. مانند:
(برگه تعهد اعزام به آموزش يا گواهي طي آموزش يا كفايت آموزش) .

ح) برگ وضعیت مشمول (برگه شماره 1 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی ) .

خ) تصویر عقد نامه جانباز .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top