قرار داد برای عکاسی

نمونه قرارداد عکاسی

این موافقتنامه در تاریخ (بحروف) …………………………………………………………… فیمابین
…………………………………………………………………. به نشانی
…………………………………………………………………….
و شماره تماس ……………………………….. كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از
یك سو استدیو خانه عکس كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در
اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.
تبصره – نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

نام کارفرما: …………………………………………………. نام نماينده: ………………………….
سمت : ………………………………….. شماره همراه نماینده:
……………………………………. آدرس ایمیل:
…………………………………….

ماده 1) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری
عکاسی صنعتی با مشخصات :
…………………………………………………………………………………………………….

توضیحات موضوع قرارداد:
…………………………………………………………………………………………………….

ماده 2) جدول زمانبدی پرداخت
40% از کل مبلغ در زمان عقد قرارداد بعنوان پیش پرداخت دریافت می‌گردد.
30% از مبلغ کل قرارداد پس از عکاسی و تهیه آرشیو به شرکت پرداخت میگردد.
30% باقی مانده از مبلغ کل قرارداد پس از ادیت آرشیو (رتوش) به شرکت پرداخت می گردد.

ماده 3) جدول مبلغ قرارداد

ردیف شرح خدمات عکاسی تعداد | ویزیت جمع هزینه‌ها
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
جمع کل (ریال)  

مبلغ قرارداد: …………………………………… ریال بدون
مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و درصورت نیاز کارفرما به فاکتور رسمی 6% به
مبلغ فوق اضافه خواهد شد.

ماده 4) مدت قرارداد
مدت این قرارداد از تاریخ دریافت اطلاعات کامل و شروع عکاسی به مدت ….
روز کاری می باشد.
مدت زمان تحويل نهايى آرشیو قرارداد پس از تایید توسط کارفرما حداكثر ….
روز کاری می باشد.
شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به
طراح گرافيك و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع
قرارداد میباشد.
در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما از زمان قید شده در
قرارداد کارفرما موظف به تسویه کامل موضوع قرارداد میباشد.

ماده 5) مراحل اجرای موضوع قرارداد
مرحله اول پس از عقد قرارداد : پرداخت مبلغ پیش پرداخت بر اساس شرایط ذکر شده در تعرفه هزینه عکاسی و تعداد فریم مشخص می گردد .
مرحله دوم : دریافت اطلاعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص عکاسی و چگونگی ادیت موضوع قرارداد.
مرحله سوم : تایید یکی از طرح های اولیه ارائه شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکی از فریم های ارائه شده .
مرحله چهارم : اعمال تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح های اولیه ارائه شده توسط عکاس و تایید نهایی آرشیو اولیه.
مرحله پنجم : پرداخت مرحله دوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط فوق الذکر .
مرحله ششم : تکمیل و ارائه نهایی موضوع قرارداد توسط عکاس.
مرحله هفتم : تحویل نهایی موضوع قرارداد بر روی DVD به نماینده کارفرما و دریافت رسید، پایان قرارداد.
مرحله هشتم : دریافت نسخه قرارداد کارفرما و ابطال آن.

ماده 6) تعهدات مجری
عکاس متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در عکاسی
، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به
کارفرما تحویل نماید.
كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار عکاس
شرکت قرار میگیرد از سوی عکاس محرمانه تلقی میگردد و عکاس شرکت موظف به حفظ
و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد.
عکاس متعهد می شود تا در استفاده از کلیه لوازم مورد نیاز لوکیشن عکاسی از
امکانات شرکت استفاده نموده و از کارفرما درخواستی نسبت به تهیه لوازم و
شرایط مورد نیاز نداشته باشد.

ماده 7) تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز عکاس را در اختیار طراح
قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات صحیح مورد نیاز در عکاسی به
عکاس ، عکاس هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت
زمان ذکر شده نخواهد داشت.
کارفرما متعهد میگردد در صورت تشخیص عکاس نسبت به عدم شرایط مناسب عکاسی در
محل کارفرما ، کلیه همکاری لازم را با عکاس در جهت نصب سیستم نورپردازی و
شرایط عکاسی همکاری کامل را داشته باشد.
چنانچه کارفرما پس از عقد قرار داد ، به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله
ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج در بند 3 (مبلغ حق
الزحمه قرارداد) به شرکت خواهد بود.
کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند 5 (شرایط پرداخت) را به عکاس تحویل نماید.
پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ
قرارداد به صورت خالص به طراح پرداخت میگردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه
اسناد پرداختی به طراح می باشد.
کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه لوازم و تجهیزات عکاسی که در محل
کارفرما قرار دارد کوشا باشد و در صورت هرگونه خسارت وارده به لوازم و
تجهیزات عکاسی متحمل پرداهت خسارت خواهد شد و شرکت هیچگونه مسئولیتی در این
خصوص بر عهده نخواهد داشت.

ماده 8) فورس ماژور
درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده،
اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر
عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و
حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر
ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.
هر گاه بروز شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل میشود.

ماده 9) فسخ قرارداد
قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.
1- قصور مجری در تحویل به هنگام کار. که در این صورت قرارداد می تواند از
سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما
با کسر خسارات احتمالی به مجری پرداخت شود و در مقابل مجری نیز موظف به
تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.
2- توافق طرفین قرارداد.
تبصره – فسخ قرار با اخطار کتبی یک هفته ای از سوی طرفین ممکن خواهد بود.

ماده 10) تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده 11) حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در
مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر
گردیده است.
تبصره 1- در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی
به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی
پیگیری می‌گردد.

این قرار داد در تاریخ (بحروف)
……………………………………………………………………………
در 11
ماده در دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای
…………………………………….. به سمت مجری و
……………………………………………….. به سمت كار
فرما رسید.

مهر و امضای کارفرما
………………………………………………..

مهر و امضای استدیو خانه عکس
………………………………………………..نمونه قرارداد عکاسی صنعتی

تاریخ ………………………………….

شماره ………………………………..

 

 

ماده 1. طرفين قرارداد

 • اين قرارداد بين
  ………………………………………………….. به نمايندگي
  آقای/خانم ………………………………………………….. كه
  بعد از اين کارفرما خوانده مي‌شود از يك ‌طرف و استودیو عکس صنعتی ناین به
  نمايندگي آقای/خانم
  ………………………………………………….. كه بعد از
  اين پیمانکار ناميده مي‌شود از طرف ديگر، جهت انجام فعاليت‌هاي موضوع
  قرارداد، براساس شرايط و مقررات مشروح زير منعقد مي‌گردد.

ماده 2. مـوضوع قرارداد

 • عکاسی صنعتی از
  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 • این قرارداد به منظور سهولت در
  روال انجام سفارشات کارفرما ، به علت تعدد و پراکندگی زمانی آنها تنظیم
  گردیده و نقش یک قرارداد مادر را دارد از این پس کلیه سفارشاتی که از طرف
  کارفرما به پیمانکار داده می شود و پیمانکار آنها را در قالب یک فاکتور به
  کارفرما ارائه می دهد ، شامل این قرارداد میگردد ، مگر در موارد خاصی که
  نیاز به یک قرارداد مجزا باشد که در قالب مفاد این قرارداد نگنجد .

ماده 3. محل انجام پروژه

 • محل استودیو ناین ( توضیحات :
  …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  )

 

 • برپایی استودیو سیار ( توضیحات :

  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  )

ماده 4. مدت زمان قرارداد عکسبرداری

 • انجام سفارش یک هفته پس از
  اعلام آمادگی کارفرما بصورت کتبی آغاز و با توجه به حجم پروژه بین
  ……….. تا  ……….. روز انجام می پذیرد.
 • درصورت تعجیل کارفرما مبنی بر انجام پروژه قبل از یک هفته 30 % به مبالغ ریز قرارداد اضافه می گردد .
 • مدت زمان عکسبرداری روزانه از ساعت 9 صبح تا 1 ظهر و 2 تا 6 بعد از ظهر می باشد .
 • مدت اجراي اين قرارداد از تاریخ
  : ………………………………… به مدت ……….. سال
  مي‌باشد و از آن تاريخ از سوي طرفين لازم‌الاجراء است.

ماده 5. مدت زمان رتوش و آماده سازی برای تحویل

 • انجام سفارش یک روز پس از اتمام
  کامل عکسبرداری و بازگشت گروه از پروژه ، آغاز شده و با توجه به حجم
  عکسبرداری های انجام شده رتوشهای نهایی و آماده سازی چاپ بصورت متوالی
  انجام گردیده و تا پایان عکسهای پروژه ادامه خواهد داشت . ( حداکثر زمان
  تحویل پروژه پس از اتمام عکسبرداری به مدت 20 روز کاری می باشد ).

ماده 6. مبالغ ریز قرارداد

 • کلیه سفارشات بصورت ریز و مجزا در فاکتور درج میگردد ، و کارفرما موظف به پرداخت آنها می باشد .
 • در صورتی که کارفرما اقدام به
  تغییرات بنیادین در کل سفارش داشته باشد ، پس از صدور فاکتور ، کلیه
  اقدامات اضافی و یا تغییری ، بصورت جداگانه محاسبه و فاکتور میگردد.
 • طبق توافق طرفین در پیش فاکتور
  ذکر شده ، بابت هر قطعه عکس نهایی ( پس از رتوش ) نسبت به انتخاب کارفرما
  ،با توجه به نوع انتخاب تجهیزات و امکانات محاسبه گردیده است .
 • در صورت درخواست کارفرما نسبت
  به عکسبرداری با تکنولوژی پاناراما و تصویر برداری سلسله ای و مونتاژ
  یکپارچه و نیز عکسهای اچ دی آر ، قیمت پایه به نسبت تعداد عکسهای استفاده
  شده محاسبه و جمع آن فاکتور می گردد .

ماده 7. نحوه محاسبه مبلغ کل قرارداد

 • جمع کل قرارداد مذکور با اقلام
  ذکر شده ، در پایان پروژه عکسبرداری و با توجه به تعداد عکسهای گرفته شده
  شمارش و با توجه به موارد ذکر شده محاسبه می گردد .
 • این مبلغ بدون احتساب کسورات قانونی ( بیمه و مالیات ) محاسبه گردیده است .

ماده 8. مبالغ قرارداد

 • جمع کل فاکتورها که در آخر کلیه آنها ذکر میگردد ، مبلغ نهایی قرارداد تلقی میگردد و عینا میبایست پرداخت گردد .

ماده 9. تخفیفات

 • پیمانکار با توجه به فعالیت
  مستمر بین خود و کارفرما ، در کلیه فاکتورها درصورت صلاحدید تخفیفاتی را در
  نظر میگیرد که بصورت مجزا درج میگردد .
 • تخفیفاتی که در فاکتورها اعمال
  می شود مربوط  به  همان برهه زمانی  میباشد و لزوما نباید  همان  تخفیفات
  در فاکتور های آتی درج  گردد . کسر  یا اضافه شدن مبالغ تخفیفات در
  فاکتورهای مختلف کاملا طبیعی می باشد و کارفرما ادعایی نسبت به آن نباید
  داشته باشد .

ماده 10. نحـوه پرداخت

 • کارفرما موظف به پرداخت هزينه
  ثابت قرارداد که چگونگی آن در موارد بالا آمده است ، پس از امضاء و مبادله
  قرارداد مي‌باشد . بديهي است قرارداد پس از پرداخت مبالغ فوق الذكر در
  فاکتور ها ، نافذ خواهد بود.
 • 50% مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت در زمان عقد قرارداد و الباقی قرارداد پس از تائید و در زمان تحویل سفارش دریافت می گردد.
 • به ازاء کلیه پرداختها کارفرما موظف به دریافت رسید رسمی همراه با مهر و امضاء مدیر عامل میباشد .
 • کارفرما موظف است مانده بدهی خود را که در پیش فاکتور درج میگردد را بصورت کامل و با فاکتور جدید تسویه حساب نماید .

ماده 11. تعهدات کارفرما

 • مسؤليت کلیه موارد مورد عکاسی و
  تزئینات آن و همچنین متن و محتواي کلیه سفارشاتی که از این پس انجام می
  پزیرد ، به عهده کارفرما مي‌باشد و پیمانکار را از هرگونه ادعا، خسارت و يا
  شكايتي در اين ارتباط مصون و مبري مي‌دارد.
 • کارفرما موظف است کلیه خدمات از
  قبیل چیدمان تزئینات ، حمل و نقل گروه ، نظافت کامل محیط پروژه و … را
  شخصا و یا توسط نمایندگان قانونی خود چک نموده و پس از بررسی کامل آنها را
  تایید نماید و پس از امضاء عینا کلیه مندرجات برای خدمات ارسال میگردد و
  گروه عکاسی هیچگونه مسئولیتی در قبال موارد ذکر شده نخواهند داشت .
 • همراهی یک راهنما با اختیارات کامل با گروه تصویربرداری جهت راهنمایی از محیط ها و موارد مورد نیاز عکاسی بصورت تمام وقت الزامیست .
 • کارفرما موظف است نسبت به تامین
  وعدهای غذایی گروه عکاسی و نیز آسایش گروه برای تمرکز لازم برای اجرای هر
  چه بهتر اجرا شدن پروژه ، تمهیدات لازم را مبذول دارد .
 • هزینه های ایاب ذهاب ، اسکان گروه و نیز حمل تجهیزات عکسبرداری از آتلیه تا محل پروژه و داخل پروژه و برگشت آن با کارفرما خواهد بود.
 • کارفرما موظف است با توجه به
  گران قیمت بودن تجهیزات عکاسی تمهیدات امنیتی در حین اجرای پروژه و نیز
  زمانی که پروژه متوقف میباشد ( شبها و اوقات استراحت ) را برعهده داشته
  باشد و در صورت سهل انگاری و بروز خسارت موظف به جبران آن می باشد .

ماده 12. تعهدات پیمانکار

 • پیمانکار موظف است با امکانات
  کامل حرفه ای و نیز با دقت فراوان نسبت به تصویر برداری پروژه اقدام نماید و
  تصاویر مورد نظر را در زمان مقرر تحویل کارفرما نماید .
 • پیمانکار موظف است در زمان
  تخلیه تجهیزات عکاسی خود طبق لیست کلیه اقلام را تحویل کارفرما نماید و در
  آخر طبق همان لیست میتواند تجهیزات خود را خارج نماید ، که در این بین رسید
  تحویلی میبایست با مهر و امضاء کارفرما باشد .

ماده 13. مالكيت اسناد و اطلاعات محرمانه

 • طرفين مجاز نيستند بدون كسب
  مجوز كتبي از يكديگر، اطلاعات مربوط به انجام موضوع قرارداد را در اختيار
  ساير اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرار دهند.
 • اين تعهد به‌مدت 2 سال معتبر مي
  ‌باشد و با اتمام كار و اختتام اين قرارداد به پايان نمي‌رسد. در غير اين
  صورت متخلف موظف به جبران خسارت وارده به طرف ديگر مي‌ باشد.

ماده 14. حل اخـتلاف

 • كليه اختلافات مربوط به تفسير و
  يا اجراي موضوع قرارداد ، در ابتدا از طريق مذاكره و در صورت عدم توافق
  توسط هيأتي مركب از نمايندگان کارفرما/پیمانکار و كارشناس مرضيالطرفين بررسي و رأي هيأت براي طرفين لازم الاجراء مي‌ باشد. در صورت  عدم توافق  جهت  انتخاب كارشناس مرضي الطرفين و حل و فصل موضوع ظرف مدت يك ماه ،هر يك از طرفين ميتوانند موضوع را به مراجع ذيصلاح قانوني ارجاع نمايند .

ماده 15 . تعليق قـرارداد

 • کارفرما مي توانند با اعلام كتبي  در مراحل انجام سفارش تمام و يا بخشي از فعاليت‌هاي مورد درخواست خود را به حالت تعليق درآورد .
 • طرف ديگر با دريافت اعلاميه رسمي تعليق، فورا” انجام تعهدات را بحالت تعليق در مي آورد .
 • با تعليق انجام تعهدات،
  پیمانکار اين حق را دارد كه درخواست جبران هزينه‌هايي را بنمايد كه تا قبل
  از زمان تعليق انجام داده است و کارفرما نيز موظف است ظرف مدت دو روز نسبت
  به پرداخت هزينه‌هاي مربوطه طبق مفاد قرارداد تا آن مرحله و بصورت نقدی ،
  اقدام نمايد.
 • طرفين با يك اعلام كتبي مي‌توانند انجام تعهدات خود را از سر بگيرند.
 • چنانچه تعليق انجام تعهدات بيش
  از 2 ماه به ‌طول بكشد پیمانکار اين حق را خواهد داشت كه مورد درخواست را
  کنسل شده تلقی نماید ، و مبالغ پیش پرداخت قابل عودت به هیچ عنوان نخواهد
  بود .
 • چنانچه بدليل تعليق قرارداد از سوي کارفرما، هزينه يا خسارتي به پیمانکار تحميل گردد، کارفرما موظف به پرداخت آن مي‌باشد .
 • پیمانکار خود را موظف میداند که
  کاملا در چهارچوب تعرفه رسمی خانه عکاسان ایران حرکت نماید و هیچ یک از
  قیمت های ارائه شده از تعرفه رسمی خانه عکاسان ایران تجاوز ننماید و در
  مقابل این انتظار از کارفرما میرود که به این تعرفه احترام گذاشته و کلیه
  قیمتهای آن را پزیرا باشد .
 • کارفرما با آگاهی کامل و
  استعلامات کافی از مراکز دیگر این صنف ، نسبت به سفارشات خود اقدام نموده
  است و در صورت بروز اختلافات مالی احتمالی پیمانکار هر نوع ادعایی را از
  خود صلب می نماید .

ماده 16 .  مالكيت اسناد و اطلاعات محرمانه

 • طرفين مجاز نيستند بدون كسب
  مجوز كتبي از يكديگر، اطلاعات مربوط به انجام موضوع قرارداد را در اختيار
  ساير اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرار دهند.
 • اين تعهد به‌مدت 10 سال معتبر
  مي‌باشد و با اتمام كار و اختتام اين قرارداد به پايان نمي‌رسد. در غير اين
  صورت متخلف موظف به جبران خسارت وارده به طرف ديگر مي‌باشد.

ماده 17 . موارد فسخ قـرارداد و خاتمه دادن آن

 • در ‌صورت  فسخ  قرارداد از سوي
  کارفرما ،  وي  موظف است  به  ازاء سرويس‌ هاي ارائه شده تا تاريخ فسخ
  قرارداد ، براساس اعلاميه  پیمانکار ،با وي تسويه ‌ حساب به  عمل بياورد .
  در صورتي‌ كه فسخ قرارداد، منجربه وارد آوردن خسارت به پیمانکار گردد،
  کارفرما موظف به جبران آن خواهد بود.
 • پس  از  عقد قرارداد ،  درصورتی
  که کارفرما بخواهد کل سفارشات  را  کنسل  و  قرارداد  را فسخ نماید موظف
  است 30 % مبلغ  کل  قرارداد  را  بعنوان ضرر  و  زیان به  پیمانکار پرداخت
  نماید و اگر زمان مشاوره رایگان قبل از قرارداد  توسط  پیمانکار صورت گرفته
  باشد  ،  کارفرما موظف به پرداخت صورتحساب مشاوره طبق تعرفه رسمی خانه
  عکاسان ایران نیز می باشد .
 • هر يك از طرفين با اعلام قبلي مجاز به فسخ قرارداد مي‌باشند ، به شرطي كه نحوه فسخ قرارداد مورد توافق قرار گيرد.

ماده 18. فورس ماژور

 • حوادث غير مترقبه به وقوع
  حوادثي مانند سيل، زلزله، آتش‌سوزي و امثالهم كه ايجاد و دفع آن خارج از
  حيطه و اقتدار و اراده انسان باشد اطلاق مي‌شود. در صورت حدوث آن براي هر
  يك از طرفين، مي‌بايست ضمن اعلام كتبي مراتب مزبور ظرف مدت 15 روز از تاريخ
  وقوع حوادث غير مترقبه نسبت به تمديد يا فسخ قرارداد با طرف ديگر توافق
  نمايد.
 • در حالت  فورس ماژور هيچ ‌يك از
  طرفين حق  هيچ‌گونه ادعايي نسبت به يكديگر نخواهد داشت . در صورت  عدم
  اعلام و توافق  فوق ‌الذكر  ظرف مهلت تعيين شده كليه مسؤليت‌ها و جبران
  هزينه‌ها و خسارات وارده به طرف ديگر بر عهده متخلف از مفاد اين ماده مي‌
  باشد .

ماده 19. حل اخـتلاف

 • كليه اختلافات مربوط به تفسير و
  يا اجراي موضوع قرارداد ، در ابتدا از طريق مذاكره و در صورت عدم توافق
  توسط هيأتي مركب از نمايندگان کارفرما/پیمانکار و كارشناس مرضيالطرفين بررسي و رأي هيأت براي طرفين لازم الاجراء مي‌باشد.
 • در صورت عدم توافق جهت انتخاب كارشناس مرضيالطرفين و حل و فصل موضوع ظرف مدت يكماه، هر يك از طرفين ميتوانند موضوع را به مراجع ذيصلاح قانوني ارجاع نمايند .

ماده 20. نشاني طرفين قرارداد

نشاني
کارفرما    : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نشاني
پیمانکار   : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • هرگاه يكي از طرفين نشاني خود
  را در مدت قرارداد تغيير دهد موضوع را كتباً به طرف مقابل ابلاغ كند، در
  غير اين صورت كليه نامه‌ها و اوراق و اظهار نامه‌ها به نشاني قبلي ارسال و
  ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 21. قوانين حاكم بر قرارداد

 • اين قرارداد از هر حيث تابع
  قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. اين قرارداد در دونسخه ، 21 ماده
  تنظيم شده و به امضاء طرفين قرارداد رسيده و كليه نسخ آن اعتبار واحد
  دارند.

 

 

امضاء کارفرما    :

 

 

امضاء پیمانکار   :

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top