قرارداد سرمایه گذاری

قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری

مقدمه : نظر به اینکه
امضاء کنندگان این قرارداد با حسن اعتماد به یکدیگر تمایل به همکاری و
مشارکت در سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تجارت داخلی و خارجی داشته و با
آگاهی از ضوابط ، شرایط و مفهوم مشارکت ، آثار حقوقی و مالی و اعتباری آنرا
تقبل نموده اند و از طرف دیگر اذعان دارند که هر نوع تجارتی همراه با ریسک
و خطر پذیری بوده و ممکن است آستانه خطر پذیری در مواردی بیش از حد متعارف
بوده و در نتیجه زیانهای مالی و اعتباری غیر قابل پیش بینی بر شرکاء تحمیل
گردد و لذا با این آگاهی به مدیران منتخب خود اذن و اجازه اعطا می نمایند
تا به نمایندگی از طرف همه امضاء کنندگان این قرارداد بسترهای مناسب  
سرمایه گذاری را شناسایی و با رعایت مفاد این قرارداد و به تشخیص جمعی خود
نسبت به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تجاری با سرمایه شرکاء اقدام
نمایند بدیهی است که تشخصیص اکثریت مدیران در همه حال برای شرکاء و قائم
مقام های قانونی آنها محترم و غیر قابل اعتراض بوده و کلیه مدیران در حدود
این قرارداد تام الاختیار خواهند بود.با این توافق کلی ، قرارداد ذیل پیرو
تفاهم نامه شماره 101/ س/ ع/ الف مورخه 01/10/1381 و به استناد ماده 10
قانون مدنی و با در نظر داشتن مقررات قانون تجارت بین امضاء کنندگان منعقد و
از تاریخ امضاء برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا می باشد.

ماده 1 ) موضوع قرارداد :

مشارکت
اطراف قرارداد برای هر نوع سرمایه گذاری و هر گونه فعالیت تجاری در حوزه
های مختلف تجارت داخلی و خارجی اعم از واردات و صادرات ، خرید و فروش اوراق
سهام ، هر گونه خرید و فروش ( املاک ، اراضی ، صنایع ، معادن و … ) هر
نوع ساخت و ساز ، اخذ و اعطای هر نوع وام ارزی و ریالی ، مشارکت با اشخاص
حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی در هر نوع سرمایه گذاری و به طور کلی هر
نوع فعالیتی که احتمال سود آوری داشته باشد بدون استثناء شیئی از آن . ( یا
) به استثناء فعالیت هایی که در ایران مواجه با منع قانونی باشند.

ماده 2 ) مشخصات و آورده شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها

نام و نام خانوادگی کد ملی آورده به ریال تعداد سهم الشرکه میزان سهم الشرکه

نشانی

ماده 3 ) مدت قرارداد :

از
تاریخ امضاء این قرارداد تا زمانی که سه چهارم شرکاء که مجموعاً بیش از
پنجاه درصد سرمایه را در اختیار دارند به طور کتبی از هیئت مدیره مشارکت
تقاضای انحلال داشته باشند.

تبصره یک :
مدیران مشارکت مکلف هستند ظرف دو ماه از تاریخ وصول تقاضا نامه با تشکیل
جلسه ای با حضور سه چهارم شرکاء نسبت به انحلال مشارکت تصمیم گیری نمایند.

تبصره دو : عدم حضور غیر موجه هر یک از تقاضا کنندگان یا وکیل رسمی آنان به منزله انصراف از انحلال مشارکت خواهد بود.

تبصره سه :
در صورتی که برخی از شرکاء با انحلال مشارکت مخالفت نمایند می توانند در
مدت دو ماهه موضوع تبصره یک این ماده نسبت به خرید سهم الشرکه متقاضیان
انحلال اقدام نمایند. در صورت خرید توافقی سهم الشرکه یک یا چند نفر از
متقاضیان توسط یک یا چند نفر از شرکاء ، موضوع عدم انحلال مشارکت طی
صورتجلسه ای به امضاء شرکاء خواهد رسید .

تبصره چهار :
در صورت اتخاذ تصمیم مبنی بر انحلال مشارکت ، مدیران باید صورتی از اموال و
دارائیها و سود و زیان حسابرسی نشده مشارکت را تهیه و پس از تائید تمام
شرکاء نسبت به تعیین تکلیف اموال و دارائیهای مذکور جهت تسویه نهایی اقدام
نمایند.

ماده 4 ) سرمایه اولیه و ارزش هر سهم الشرکه و نحوه پرداخت آن :

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ………………. ریال معادل ………………. تومان و ارزش هر سهم الشرکه ………….. ريال
می باشد که هر یک از شرکاء ارزش ریالی تمام سهم الشرکه خود را نقداً به
حساب شماره ………… نزد بانک ……. شعبه …………. که مخصوص
مشارکت افتتاح گردیده واریز و وجوه حساب مذکور با امضاء مشترک دو نفر از
مدیران منتخب اکثریت شرکاء { یا } دو نفر از مدیران منتخب دارندگان …….
درصد کل سرمایه شرکت قابل برداشت خواهد بود.

تبصره :
کلیه دریافتها و پرداختهای ناشی از مشارکت حدالامکان از طریق حساب مذکور
انجام خواهد شد. در خصوص موارد استثنایی با مجوز کتبی سه نفر از مدیران
اقدام خواهد شد.

ماده 5 ) نحوه تقسیم سود :

سود
احتمالی ناشی از سرمایه گذاری ها در پایان بهمن ماه هر سال و به نسبت سهم
الشرکه هر یک از شرکاء تقسیم و به حساب شخصی معرفی شده از سوی هر یک از
شرکاء واریز خواهد شد.

تبصره یک :
شناسایی سود موجبی برای تقسیم نبوده و ممکن است بنا به تشخیص اکثریت شرکاء
{ یا } دارندگان بیش از پنجاه درصد سرمایه ، سود شناسایی شده چندین سال
انباشته شده و یکجا یا در فواصل زمانی مختلف به نحوی که اکثریت شرکاء { یا }
دارندگان بیش از پنجاه درصد سرمایه تصمیم خواهند گرفت تقسیم خواهد شد.

تبصره دو : شناسایی سود و میزان قابل تقسیم آن باید به تائید یک نفر حسابرس رسمی برسد.

تبصره سه : پرداخت هر گونه سود در مقابل اخذ رسید کتبی خواهد بود.

ماده 6 ) مدیریت مشارکت :

الف – تعداد و نحوه انتخاب مدیران و مدت مدیریت :

برای
مدیریت سرمایه شرکاء و انجام امورات اجرایی مشارکت و سرمایه گذاری و نظارت
بر آن و هر گونه امور مربوط به نوع و نحوه استفاده از سرمایه مشارکت در
داخل و خارج از کشور ، اکثریت شرکاء { یا } دارندگان بیش از پنجاه درصد
سرمایه ، 5 نفر از اعضاء مشارکت را به عنوان مدیران مشارکت و یک نفر از 5
نفر منتخب را با عنوان مدیر اجرایی انتخاب خواهند نمود .

تبصره یک :
مدت مدیریت مدیران منتخب تا زمان بقاء مشارکت خواهد بود مگر اینگه در هر
زمانی دارندگان بیش از پنجاه درصد سرمایه ، عزل یک یا تمام مدیران را تقاضا
نمایند که در اینصورت مدیران جدید به نحوی که ذکر گردید انتخاب خواهند شد.

تبصره دو :
در صورتی که تمام مدیران عزل شوند مکلف هستند ظرف یک ماه از تاریخ عزل
،گزارش کاملی از اقدامات انجام شده و وضعیت سرمایه گذاریهای انجام شده را
به صورت کتبی به مدیران جدید ارائه نمایند در غیر اینصورت جبران هر گونه
خسارت ناشی از عدم ارائه گزارش بر عهده هر یک از مدیران معزول بوده و
مدیران جدید یا شرکاء می توانند خسارت وارده را از محل سرمایه مدیران معزول
و سود احتمالی متعلق به سهم الشرکه آنان جبران نمایند.

تبصره سه :
هر یک از مدیران در هر زمانی می توانند از مدیریت مشارکت کناره گیری
نمایند ولی متعهد هستند تا زمان انتخاب مدیر جدید وظایف خود را به نحو احسن
انجام دهند . شرکاء نیز مکلف هستند ظرف حداکثر دو ماه از اعلام کتبی مدیر
مذکور نسبت به انتخاب مدیر جدید اقدام نمایند در غیر اینصورت مدیر مذکور
مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

ب – حق الزحمه و پاداش مدیران :

به
غیر از مدیر اجرایی ، مدیریت سایر مدیران تبرعی بوده و در مقابل خدمات
آنها حق الزحمه ای پرداخت نخواهد شد . حق الزحمه مدیر اجرایی نیز هر سال
توسط اکثریت شرکاء تعیین و از حساب شرکت پرداخت خواهد شد.

تبصره چهار : در پایان هر سال ……….. درصد از سود حاصل از سرمایه گذاریها به عنوان پاداش به مدیران پرداخت خواهد شد.

ج- وظایف و اختیارات مدیران :

 1. مدیران
  متعهد هستند نسبت به شناسایی بستر های مناسب سرمایه گذاری اقدام و پس از
  بررسی و تحلیل کارشناسی موضوعات مورد سرمایه گذاری اقدام به سرمایه گذاری
  نمایند.
 2. مدیران متعهد هستند در همه سرمایه گذاریها ریسک متعارف را
  رعایت نمایند. در مواردی که بنا به ضرورت و مصلحت ، اقدام در خصوص موضوعی
  مستلزم ریسک بیشتر می باشد موضوع مذکور به طی صورتجلسه ای به تائید همه
  مدیران خواهد رسید.
 3. مدیران متعهد هستند حداقل هر دو ماه یکبار
  جلسه ای جهت بررسی موضوعات مختلف مشارکت تشکیل و صورتجلسه مربوطه را در
  سوابق بایگانی نمایند.
 4. مدیران متعهد هستند شخصاً یا از طریق متخصصان ذیربط نسبت به تمام سرمایه گذاری های انجام شده و روند پیشرفت امور نظارت نمایند.
 5. مدیران
  متعهد هستند کلیه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایه گذاری ها و
  استخدام کارکنان و مشاورین و سایر موارد مرتبط با موضوع مشارکت را رعایت
  نمایند.
 6. مدیران متعهد هستند در کلیه سرمایه گذاریها و امور مرتبط با آن در حد متعارف صرفه و صلاح شرکاء را رعایت نمایند
 7. مدیران
  متعهد هستند به عنوان امین شرکاء همواره جانب امانتداری را نسبت به سرمایه
  و اموال شرکاء حفظ نموده و در تمام موارد موضوع مشارکت منافع جمع شرکاء را
  بر منافع شخص ترجیح دهند.
 8. مدیران متعهد هستند در همه حال و نسبت
  به همه امور مربوط به مشارکت صادقانه عمل نموده و از مخفی نمودن هر موضوع
  مرتبط با موضوع مشارکت ولو بصورت مصلحتی خودداری نمایند.
 9. مدیران در انجام کلیه امور مرتبط با موضوع مشارکت دارای اختیار تام بوده و نماینده تمام شرکاء محسوب می شوند.
 10. کلیه
  امور اجرایی مشارکت به استثناء مواردی که در این قرارداد تصمیم گیری در
  مورد آنها در صلاحیت تمام مدیران یا شرکاء می باشد بر عهده مدیر اجرایی
  خواهد بود. و در این راستا مدیریت و نظارت بر کارکنان و مشاورین ، پرداخت
  حقوق و پاداش کارکنان ، اجاره محل کار ، پاسخگویی به ارباب رجوع و مشتریان و
  اطراف قراردادها ، مراجعه به نهادها و موسسات دولتی و خصوصی و سایر موارد
  مربوط به حسن اجرای موضوع مشارکت بر عهده مدیر اجرایی می باشد.
 11. مدیر
  اجرایی در استخدام کارکنان دفتری و اجرایی متناسب با حجم کاری و با حقوق
  متناسب با قانون کار و مقررات مربوطه و مشاورین متخصص با حقوق توافقی مورد
  تائید 2 نفر از مدیران دارای اختیار کامل می باشد.
 12. مدیر اجرایی در
  انجام مسئولیتهای خود دارای تمام اختیارات لازم برای اعمال مدیریت از جمله
  تشویق و تنبیه کارکنان ، اعطای مرخصی، انتخاب وکیل جهت طرح دعاوی و دفاع
  از آنها ، و سایر موارد می باشد.

ماده 7 ) توافقات شرکاء :

 1. در
  همه سرمایه گذاریها و خرید و فروشها کلیه اسناد تنظیمی که توسط یک یا چند
  نفر از شرکاء امضاء می شود به نمایندگی از تمام شرکاء بوده و در متن اسناد
  به این نمایندگی تصریح خواهد شد.
 2. کلیه شرکاء در خصوص سرمایه
  گذاریهای انجام شده مسئولیت داشته و هر گونه پاسخگویی در مراجع دولتی و
  قضایی و در مقابل اشخاص ثالث بر عهده تمام شرکاء خواهد بود
 3. پرداخت
  هر نوع مالیات و حق بیمه و هر گونه حقوق دولتی مربوط به موضوع مشارکت بر
  عهده تمام شرکاء بوده و در مواردی که سندی به نام یک یا چند نفر از شرکاء
  باشد و در خصوص آن سند در هر زمان ولو پس از انحلال مشارکت به هر نحو و
  دلیلی مالیات یا حقوق دولتی تعلق گیرد یا دولت به هر عنوانی ادعایی داشته
  باشد تمام شرکاء مسئول می باشند.

ماده 8 ) نحوه ورود و خروج از مشارکت :

الف ) نحوه ورود شخص جدید :

به
غیر از موارد قهری که احد از وراث هر یک از شرکاء به نمایندگی از سایر
ورثه جانشین مورث خود می شود ورود هر شخص جدید به جمع شرکاء منوط به تائید و
تصویب دارندگان بیش از پنجاه درصد سرمایه خواهد بود.

ب ) نحوه خروج از مشارکت :

در
هر زمانی که یکی از شرکاء به هر دلیلی قصد خروج از مشارکت را داشته باشد
لازم است درخواست کتبی خود را حداقل سه ماه زودتر به مدیر اجرایی تحویل دهد
. مدیر اجرایی ظرف یک هفته از وصول درخواست ، موضوع را به اطلاع تمام
شرکاء خواهد رساند. در صورتی که سهم الشرکه مذکور توسط برخی از شرکاء
خریداری نشود یا موجودی حساب برای تسویه کفایت نکند نحوه تسویه با شریک
مذکور در جلسه ای که اکثریت شرکاء حضور دارند تعیین تکلیف خواهد شد.

تبصره :
در صورتی که هر یک از شرکاء قصد خروج از شرکت را داشته باشند در زمان
تسویه اصل سرمایه آنها عیناً مسترد و سود احتمالی متعلق به دوران مشارکت که
هنوز تسویه نشده است در زمان خروج از شرکت محاسبه و با کسر x  درصد از سود
قابل تقسیم ظرف یکسال پرداخت خواهد شد.

ماده 9 ) تاریخ و محل انعقاد قرارداد :

این
قرارداد در تاریخ …………. در شهرستان تهران خیابان
……………………………………………………… مطابق
مواد قانون مدنی منعقد و نشانی مذکور تا زمانی که تغییر نیافته است به
عنوان اقامتگاه مشارکت محسوب خواهد شد.

ماده 10 ) اعتبار توافق نامه

از
تاریخ انعقاد این قرارداد تفاهم نامه شماره 101/ س/ ع/ الف مورخه
01/10/1381 که تا زمان انعقاد این قرارداد مبنای مشارکت بوده است به غیر از
قراردادهایی که در آنها به این تفاهم نامه اشاره شده است باطل و کان لم
یکن تلقی و روابط شرکاء بر اساس این قرارداد خواهد بود.

ماده 11 ) تعداد نسخ قرارداد :

این
قرارداد در 11 ماده و 13 تبصره و در 3 نسخه متحد المتن که همه نسخ آن
دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و در حکم واحد می باشند تنظیم و در اختیار
همه شرکاء قرار گرفت و از تاریخ امضاء برای تمام شرکاء و قائم مقام قانونی
آنها لازم الاجرا می باشد.

امضاء شرکاءقرارداد مشارکت

به نام خدا

« قرارداد مشارکت »

مقدمه:

این قرارداد براساس ماده 10 قانون مدنی و
مصوب مورخ …………………………. (مرجع تصویب کننده) فی ما بین
شهرداری کلان شهر اهواز به نمایندگی آقای
……………………………… به نشانی اهواز –امانیه،بلوار سپاه
ساختمان مرکزی شهرداری اهواز که در این قرارداد به اختصار شهرداری نامیده
می شود از یک طرف و آقا/ خانم/ شرکت ……………………………….
به شماره ملی/ ش ث …………………………. صادره از/ به نمایندگی
از …………………………………. به نشانی
…………………………………………………………. که
در این قرارداد به اختصار شریک نامیده می شود از طرف دیگر، با رعایت شرایط
ذیل منعقد می گردد.

 

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت و
سرمایه گذاری جهت ساخت و اجرای پروژه مجموعه تجاری و پارکینگ بازارمرو به
صورت سه طبقه تجاری و پنج طبقه پارکینگ بر روی پلاک ثبتی
………………………. بخش ………………… (که در این
قرارداد به اختصار پروژه نامیده می شود) .

 

ماده 2 : مدارک و اسناد ناظر به قرارداد و ضمائم آن

1-2-مدارک و اسناد شناسایی رسمی شریک .

2-2-آگهی فراخوان مشارکت مندرج در روزنامه …………………………………..

3-2-معرفی نامه کتبی نمایندگان تام الاختیار شریک جهت عقد قرارداد با قید حدود اختیارات.

4-2-توافقنامه چگونگی تقسیم واحد های پروژه با توجه به قدرالسهم طرفین.

5-2-تصویر اسناد مالکیت و نقشه موقعیت ملک موضوع قرارداد.

6-2-کلیه نقشه های معماری ،سازه،تاسیسات،برق و غیره.

7-2-دستور نقشه شماره …………………….. مورخ …………………………

8-2-فرم مربوط به تابلوی مشخصات پروژه.

9-2-برنامه زمان بندی طراحی اخذ مجوز های لازم و اجرای پروژه (براساس حداکثر ………. ماه).

10-2-صورتجلسه مورخ …………………… کمیسیون معاملات و مصوبه کمیسیون ماده پنج (بر حسب مورد قرارداد).

11-2-پیوست اسناد مناقصه مورخ …………………… و لیست جزئیات اجرایی و کیفیتی ساختمان که به تأیید امضاء طرفین رسیده باشد.

12-2-موافقت نامه های تامین مالی و مدل مالی.

13-2-فرم ضمانتنامه ها.

13-2-هر گونه صورتجلسه که به امضاء طرفین برسد.

 

ماده 3 : آورده طرفین

3-1-الف)آورده شهرداری عبارت است از در
اختیار قراردادن زمین محل اجرای پروژه برابر اسناد منضم با توجه به حدود
اربعه به متراژ …………………. به شماره پلاک
…………………وبه قیمت ……………………ریال که در مالکیت
شهرداری اهواز بوده و کلیه عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم طبق ضوابط
شهرداری اهوازبه قیمت …………….ریال وجمع آورده شهرداری
……………………….ریال می باشد.

3-1-الف)آورده شریک عبارت است از: طراحی
وتامین کلیه هزینه های مربوط به احداث و تکمیل پروژه (اعم از معماری، سازه،
تأسیسات) به طور کامل وتامین مصالح ساختمانی مورد نیاز (برابر لیست پیوست )
، حق بیمه(کارگران و ساختمان)، دارائی و سایر هزینه هایی که مستلزم
نامبردن می باشدو بطور کلی مسولیت مدنی پروژه به هر میزان که باشد به عهده
شریک و به عنوان آورده وی محسوب می گردد.

            ب) کل آورده سرمایه گذار………………………….ریال می باشد.

 

ماده 4 : مدت قرارداد

مدت اجرای پروژه موضوع مشارکت از تاریخ
انعقاد به مدت ………ماه  می باشد و شریک متعهد است عملیات ساختمانی را
طی مدت مذکور و مطابق با برنامه زمان بندی پیوست قرارداد که به امضاء طرفین
رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد ، به اتمام رساند.

4-1-مدت صدور مجوز به طرف مشارکت از تاریخ
ابلاغ این قرارداد جهت تهیه و به تأیید رساندن نقشه های ساختمانی به مدت
…………… ماه خواهد بود.

4-2-مدت طراحی داخلی و بنای بیرونی موضوع پروژه از تاریخ ابلاغ این قرارداد  و پس از تأیید شهرداری به مدت ………..ماه خواهد بود.

4-3-مدت صدور مجوز ساخت از سوی شهرداری به
طرف مشارکت از تاریخ ابلاغ این قرارداد حد اکثر …..ماه  پس از وصول نقشه
های اجرایی خواهد بود.

تبصره 1 : شروع کار پس از تأیید نقشه های
مربوطه (ساختمانی) ضروری است . لذا تهیه نقشه های ساختمانی (اعم از معماری،
سازه، تأسیسات) و پیگیری تأیید نقشه های موصوف و همچنین پیگیری اخذ پروانه
ساختمانی در مواعد مذکور بعهده و هزینه شریک می باشد .

تبصره 2 : شریک مکلف است اجرای به موقع بند
های 3-2 و 3-1 را کتباً به اطلاع شهرداری (دستگاه نظارت عالیه) برساند و
تأییدیه آن را از شهرداری اخذ نماید.

4-4-در صورت بروز حوادث غیر مترقبه که باعث
تاخیر در عملیات اجرایی پروژه می گردد ،با تاکید کتبی مرجع نظارت مدت زمان
تاخیر ایجاد شده به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

ماده 5 : تعهدات شهرداری

5-1-در طول دوران مشارکت تا زمان انقضاء
مدت مندرج در بند 3- 5 هیچگونه عوارضی تحت عنوان عوارض شهرداری از شریک در
خصوص پروژه مزبور دریافت نخواهد شد.

5-2-تحویل زمین به محض اتمام عملیات مصالحه هر یک از سر قفلی هابر عهده شهرداری خواهد بود

تبصره1 : پرداخت سایر عوارض دولتی از جمله
مالیات بردرآمد، مالیات بر ارزش افزوده و یا سهم آموزش و پرورش و ….. بر
اساس قوانین بعهده شریک خواهد بود.

5-3-پاسخ گویی به هرگونه مدعی مالکیت و یا معارض احتمالی نسبت به محل پروژه به عهده شهرداری خواهد بود.

تبصره : رفع متجاوزین و معارضین محلی بدون ادعای مالکیت بعهده شریک خواهد بود.

5-4-شهرداری
محل موضوع ، حداکثر ظرف مدت …….. پس از ابلاغ قرارداد با تنظیم
صورتجلسه نسبت به صدور پروانه ساختمانی پروژه اقدام کرده ویک نسخه از تصویر
آن را به شریک تحویل می دهددرصورتی که تاخیری در صدور پروانه ایجاد گردد
بر عهده شهرداری بوده و به ازاء هر ماه تاخیر مدت ……..ماه به زمان بهره
برداری شریک اضافه خواهد شد .

5-5-بررسی و تصویب کلیه نقشه ها و دستور کارهای ارائه شده از سوی شهرداری بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه و ابلاغ آن به طرف مشارکت.

5-6-چنانچه صدور پروانه ساختمانی بنا به
دلایلی در موعد مقرر از سوی شهرداری با مشکل و تاخیر مواجه گردد شهرداری
متعهد می گردد مجوزهای لازمه را جهت شروع پروژه (مقدمات اولیه )صادر نماید.

5-7-شهرداری مکلف است جهت تسریع در اجرای
پروژه، شریک یا نماینده وی را به کلیه ادارات و سازمان های مربوطه جهت
انجام امور اداری معرفی نماید.

5-8-شهرداری مکلف است پس از اعلام اتمام
عملیات اجرایی قرارداد از سوی شریک نسبت به صدور پایان کار اقدام نماید.
بدیهی است در صورت وجود تخلف ساختمانی رفع یا پرداخت هرگونه جریمه یا خسارت
بعهده شریک خواهد بود.

5-9-نظارت عالیه پروژه بعهده معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی شهرداری اهوازاست لیکن هزینه های نظارت بعهده شریک خواهد بود.

 

 ماده 6 : تعهدات سرمایه گذار (شریک):

1-6-طراحی و تهیه نقشه های مربوطه (معماری،
سازه ای، تأسیساتی اعم از برق، آب، فاضلاب و گاز) و تأیید آن در مراجع
ذیربط و ذیصلاح، اخذ پروانه ساختمانی، ظرف مدت مقرر در این قراردادلازم به
ذکر است طرح معماری می بایست به تأیید شهرداری برسد.

2-6-اخذ مجوزهای لازم از سازمان ها و شرکت
های خدمات شهری از قبیل انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب، تلفن،   آتش نشانی و
پرداخت کامل هزینه های مربوطه (تمام انشعابات می بایست به نام شهرداری
باشد.)

تبصره : در صورتی که انجام فعالیت اقتصادی
خاص در محل پروژه نیاز به اخذ مجوز لازم از مرجع یا مراجع ذیصلاح باشد اخذ
آن به عهده شریک خواهد بود.

3-6-شریک بدون موافقت  کتبی شهرداری حق
واگذاری موضوع مشارکت را جزاً و  یا کلاًو تحت هیچ یک از عقود اسلامی به
اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی را نخواهد داشت.

4-4-کلیه تأسیسات برقی، مکانیکی، آب،
فاضلاب و گاز، تلفن و انجام و به کار بردن تجهیزات سرمایش و گرمایش و
روشنایی و همچنین کلیه تأسیسات جانبی متناسب با نوع کاربری بنا در مراحل
مختلف اجرایی توسط شریک و به هزینه او تأمین می گردد. شریک موظف است همزمان
با ارائه طرح و نقشه های پروژه در زمان مندرج در بند 3-1  لیست مشخصات فنی
را تحویل شهرداری نماید. بدیهی است تجهیزات منصوبه که عرفاً و یا قانوناً
در حکم اموال غیرمنقول محسوب می گردد جزء لاینفک پروژه بوده و شریک پس از
انقضاء مدت و هنگام تخلیه و یا خلع ید از محل مورد پروژه، حق جداسازی و
برداشتن آن را نخواهد داشت.

5-6-شریک موظف است در طراحی و اجرای پروژه
تمامی ضوابط و نظامات فنی مربوط به ساخت و ساز را برابر نقشه ها و قوانین
جاری رعایت نماید و هرگونه تغییر درنقشه ها بدون مجوز کتبی از مرجع نظارت
امکان پذیر نمی باشد..

6-6-رعایت کلیه قوانین کار و مقررات
کارگاهی و مسئولیت حوادث ناشی از آن، پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل و ناظرین
تحت هر عنوان، بیمه تأمین اجتماعی و اشخاص و بیمه مسئولیت مدنی اعم از آتش
سوزی، زلزله و غیره، مالیات کارکنان و مالیات بر ارزش افزوده بعهده شریک
بوده و در صورت عدم انجام این تعهدات و رعایت موازین قانونی از جمله آئین
نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب 17/2/81 شورای عالی حفاظت فنی و اصول
ایمنی مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از حوادث، صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر
شریک، مسئولیت آن بعهده وی می باشد و هیچگونه مسئولیتی متوجه شهرداری
نخواهد بود.

7-6-شریک
موظف است کل سرمایه مورد نیاز را به ترتیبی تدارک یا پیش بینی کند که به
تناسب اجرای طرح ها و  نقشه ها و برنامه زمان بندی، مستمراً و کاملاً قادر
به تأمین بودجه مورد نیاز بوده و هیچگاه هیچ یک از بخش های موضوع قرارداد
به دلیل کمبود سرمایه متوقف نشود.

تبصره :شریک موظف است ظرف مدت
………..ماه پس از ابلاغ قرارداد طرح مالی پیش بینی شده خود را که شامل
کلیه زمانبندی هی تامین مالی و کلیه مستندات آنهارا به شهرداری تسلیم
نماید.

8-6-شریک متعهد است تدابیر لازم را برای
جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک مجاور و تاسیسات زیر بنایی شهری
اتخاذ نموده و اگر در اثر سهل انگاری خسارتی به املاک مجاور و تاسیسات زیر
بنایی شهری وارد آید ،شریک مسو ل جبران آن خواهد بود.

9-6-شریک موظف است زمان ساخت پروژه در
پایان هر ماه گزارش مستند و کامل از کلیه امور اجرایی را به سازمان ارائه
نماید. این گزارش باید در فرمی که سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های
مشارکتی شهرداری در اختیار شریک قرار می دهد، ارائه گردد.

10-6-شریک حق تغییر در حدود و نقشه ها و
طرح ها و نوع کاربری مورد پروژه را بدون هماهنگی و اخذ اجازه کتبی از
شهرداری را نخواهد داشت.

11-6-به کارگیری اتباع خارجی بدون مجوز ممنوع است و مسئولیت قانونی و قضایی ناشی از عدم رعایت این مورد، به عهده شریک می باشد.

12-6-مسئولیت حفظ و حراست از محل پروژه در زمان اجراء و بهره برداری بعهده شریک خواهد بود.

13-6-شریک موظف است قبل ازآغاز عملیات
اجرایی پروژه نسبت به نصب تابلو در محل پروژه با عنوان “پروژه مشارکتی
شهرداری اهواز”به صورت ارائه شده در فرم پیوست که به امضاءطرفین رسیده و
جزءلاینفک قرارداد می باشد،اقدام نماید.

14-6-پرداخت هزینه های مصرفی آب ،برق
،گاز،تلفن و غیره درزمان اجرای پروژه برعهده شریک بوده و این مبلغ جزء
آورده شریک محسوب نمی شود.

15-6-افزایش و کاهش قیمت مصالح ساختمانی و عوارض شهرداری هیچگونه تاثیری در سهم طرفین نخواهد داشت.

ماده 7 : سهم الشرکه طرفین:

سهم الشرکه طرفین مشارکت با در نظر گرفتن میزان آورده ها ی اشاره شده در ماده دو به شرح زیر مورد توافق و تایید طرفین قرار گرفت.

1-7- از کل ………متر مربع فضای تجاری احداثی حدود …………..سهم شهرداری و …………..سهم طرف مشارکت خواهد بود.

2-7 – از کل ………متر مربع فضای پارکینگ احداثی حدود …………..سهم شهرداری و …………..سهم طرف مشارکت خواهد بود.

3-7-  از کل ………متر مربع فضای اداری احداثی حدود …………..%سهم شهرداری و …………..%سهم طرف مشارکت خواهد بود.

4-7-  از کل ………متر مربع فضای مسکونی احداثی حدود …………..%سهم شهرداری و …………..%سهم طرف مشارکت خواهد بود.

ماده 8 : نظارت عالیه

نظارت بر اجرای عملیات از نظر کنترل کار و
مطابقت آن با نقشه و مشخصات بعهده و هزینه شریک می باشد لیکن نظارت عالیه
پروژه فوق توسط شهرداری (معاونت سرمایه گذاری و  مشارکتهای اقتصادی) انجام
پذیرد.

تبصره 1 : با توجه به مفاد قرارداد چنانچه
توقف و یا تاخیری  در پروژه مشاهده شود شریک ملزم و متعهد است در اسرع وقت
نسبت به رفع آنها ظرف مدت متعارف که حداکثر بیش از 20 روز نخواهد بود،
اقدام نماید.

تبصره 2: نظارت فنی و اجرایی بر حسن انجام
عملیات اجرایی پروژه بر عهده نماینده معرفی شده شهرداری اهواز بوده و شریک
موظف به رعایت نظرات اعلام شده از سوی ناظر فنی و اجرایی معرفی شده می
باشد. در همین راستا در صورت عدم توجه شریک به تذکرات ناظر فنی و اجرایی
بگونه ای که طبق ضوابط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
مشمول جریمه شود،در پایان عملیات اجرایی پروژه مجموع جرایم از قدرالسهم
شریک کسر و به قدرالسهم شهرداری اضافه خواهد گردید.

تبصره 3 : معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای
اقتصادی  بعنوان نماینده شهرداری مرجع عالی نظارت بر اجرای کله مفاد
قرارداد می باشد، و شریک موظف به رعایت نظرات ارائه شده ،در چهار چوب مفاد
این قرارداد می باشد.

 

 ماده 9: ضمانت اجرایی تعهدات و فسخ قرارداد:

1-9-شریک مکلف است تضمین مورد درخواست
شهرداری را به میزان …………………… ریال در حق شهرداری تودیع
نماید. (انواع تضمین علاوه بر اختیار فسخ قرارداد توسط شهرداری به علت تخلف
از شرط، جهت جبران خسارت یا خسارت عدم انجام تعهد می تواند به صورت
ضمانتنامه بانکی و یا وثیقه ملکی یا سایر موارد به پیشنهاد طرفین و قبول
شهرداری باشد).

2-9-در صورتیکه ضمانت نامه شریک به صورت
ضمانت نامه بانکی باشد شریک موظف است تا انتهای اجرای کامل پروژه و اخذ
پایان کار و در نهایت تخلیه محل پروژه پس از انقضاء مدت کامل قرارداد و یا
فسخ معامله (حداکثر به مدت 2 ماه پس از انقضاء قرارداد و تخلیه اعتبار
داشته باشد) ضمانت نامه را به نام شهرداری اخذ و هنگام امضاء قرارداد تحویل
شهرداری نماید.

3-9-شهرداری موظف است قبل از انقضاء مدت ضمانتنامه مراتب تمدید آن را از بانک محال علیه درخواست نماید.

4-9-در صورت تخلف شریک از تعهدات مندرج در
این قرارداد شهرداری بدون هرگونه اقدام خاص و اطلاع شریک حق استفاده از
ضمانت نامه های مندرج در این قرارداد را خواهد داشت.

5-9-استفاده از ضمانت نامه، مانع اقدام شهرداری جهت تخلیه و یا خلع ید شریک از عین محل پروژه نخواهد بود.

6-9-در صورتیکه تضمین به صورت وثیقه ملکی،
ملک باشد عین پلاک ثبتی شماره ………………….. بخش
……………… که در حال حاضر بصورت یک باب (منزل مسکونی) در ترهین
شهرداری قرار می گیرد تا در صورت تخلف از شرط و یا عدم تخلیه و یا خلع ید
در انقضاء مدت، شهرداری بتواند از محل فروش آن و یا تملیک آن استیفا طلب و
جبران خسارت نماید.

7-9- چنانچه شرکت موفق به انجام عملیات
موضوع قرارداد مطابق برنامه زمان بندی مورد تایید طرفین نگردد به ازای هر
ماه تاخیر غیر مجاز معادل ………………..از کل مبلغ پروژه و حد اکثر
به مدت …………….ماه محاسبه و به سهم الشرکه شهرداری اضافه خواهد
شد.

8-9-فسخ قرارداد با توافق طرفین انجام می گیرد.

9-9-چنانچه قرارداد از سوی طرف مشارکت به
صورت یک جانبه فسخ گردد کلیه هزینه های انجام گرفته شده توسط طرف مشارکت از
قبیل :تملک و مصالحه سر قفلی ها،احداث بنا ،تهیه نقشه جات و سایر توسط سه
نفر کارشناس رسمی دادگستری (با هزینه طرف مشارکت )ارزیابی خواهد شد و حق و
حقوق طرف مشارکت پس از کسر …………… در صد خسارت و پس از تعیین
مشارکت کننده جدید از ایشان وصول و به طرف مشارکت  پرداخت خواهد شد.و نیز
شهرداری می تواند حقوق متصوره طرف مشارکت را راسا ً پرداخت نماید .این امر
حداکثر ظرف مدت  ……………..ماه خواهد بود.

10-9- چنانچه قرارداد از سوی شهرداری به
صورت یک جانبه فسخ گردد کلیه هزینه های انجام شده توسط طرف مشارکت از قبیل
:تملک و مصالحه سر قفلی ها،احداث بنا ،تهیه نقشه جات و سایر توسط سه نفر
کارشناس رسمی دادگستری (با هزینه طرف شهرداری ) به قیمت روزارزیابی خواهد
شد و حق و حقوق طرف مشارکت بعلاوه سود مشارکت به نسبت پیشرفت پروژه وسهم
طرفین از سوی شهرداری به طرف مشارکت پرداخت خواهد شد و سپس شهرداری می
تواند پرو ژه خود را تحویل گرفته و با نظر خود ادامه دهد.

ماده 10: سایر شرایط

1-10-چنانچه تأخیرات غیر مجاز در عملیات
اجرایی پروژه یا شروع آن بیش از نصف زمان پیش بینی شده باشد قرارداد خود به
خود منفسخ محسوب گردیده و شریک مکلف به خلع ید و تخلیه عین محل مورد پروژه
می باشد و شهرداری ضمن تأمین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری (مربوطه)
هزینه های انجام پذیرفته توسط شریک را در ساخت پروژه محاسبه و ظرف یک سال
از تاریخ تخلیه و یا خلع ید، در وجه شریک کارسازی خواهد نمود.

تبصره : با توجه به اینکه ماده فوق الذکر
در خصوص عملیات اجرایی و ساخت پروژه می باشد. تبصره 2 ماده 4 این قرارداد
تابع شرایط خاص خود می باشد.

2-10-در صورت تأخیر شریک در اتمام کامل
عملیات اجرایی و اخذ پایان کار در زمان مقرر در بند ……… به ازاء هر
ماه تأخیر، به همان نسبت از زمان بهره برداری کاسته خواهد شد.

3-10-چنانچه پس از صدور پروانه ساختمانی در
اجراء تخلفی صورت پذیرد و این تخلف در ماهیت نقشه معماری تغییراتی حادث
نماید که عملاً موجب اضافه متراژ گردد، مسئولیت قانونی آن به عهده شریک
بوده و در هنگام تخلیه و یا خلع ید شریک از محل پروژه به هر علت اعم از فسخ
و یا انقضاء مدت مشارکت، اضافه بنا متعلق به شهرداری است و شریک حق طرح
هرگونه ادعایی را در خصوص اضافه بنا از خود سلب و ساقط می نماید. بدیهی است
بنا اضافی حقی برای شریک در خصوص اضافه نمودن زمان بهره برداری ایجاد نمی
نماید.

4-10-نظر به اینکه قرارداد مزبور براساس
مشارکت بوده، بنابراین ساخت و اخذ مجوزهای تجاری و بهره برداری از منافع آن
در طول مدت مشارکت هیچ گونه حق تجاری و یا سرقفلی و یا حق کسب و پیشه برای
شریک ایجاد ننموده و در زمان تخلیه و یا خلع ید به هر علت شریک حق طرح
هرگونه ادعایی را از خود سلب و ساقط می نماید.

5-10-نظر به اینکه عرصه پروژه و اعیانی
استحداثی توسط شریک در این قرارداد به شهرداری تعلق دارد و شریک صرفاً حق
استفاده از منافع حاصله را در طول مدت بهره برداری خواهد داشت شریک حق
ترهین و توثیق عرصه و اعیانی استحداثی را نخواهد داشت.

ماده 11 : تعارض قرارداد با دیگر اسناد و اختلافات احتمالی

با توجه به اینکه آخرین توافق و ابراز
اراده طرفین، مفاد این قرارداد می باشد در صورت تعارض بین قرارداد با دیگر
اسناد و دلایل (اعم از تفاهم نامه کتبی- مذاکرات شفاهی و مکاتبات بعمل آمده
فی ما بین طرفین) ملاک عمل و سند معتبر این قرارداد بوده و طرفین قرارداد
بدون هیچگونه قید و شرطی مکلف به اجرای مفاد آن می باشند.

 

ماده 12 : مرجع حل اختلاف

در صورت بروز اختلافات ناشی از تغییر و اجرای این قرارداد، طبق بند 10 آیین نامه معاملات شهرداری عمل خواهد شد.

 

ماده 13 : اقامتگاه قانونی

نشانی طرفین به شرح صدر قرارداد است و در
صورت تغییر نشانی طرفین متعهد به اعلام نشانی جدید و اقامتگاه جدید به طرف
مقابل خواهد بود. در غیر اینصورت نشانی قبلی ملاک ارسال و ابلاغ مکاتبات و
اوراق قضایی خواهد بود.

 

ماده 14 :

این قرارداد مشتمل بر ………….. ماده
………… بند و …………… تبصره که در …………… نسخه
تنظیم و مفاد آن دارای اعتبار واحد و به امضاء طرفین رسید.

 

شهرداری                                                                 شریک
 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top