فهم و تحلیل های صورت های مالی

فهم و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی پیشرفته

اختیاری برای دارندگان گواهی‌نامه‌های:

اصول بازار
سرمایه، معامله‌گری اوراق بهادار تأمین مالی، معامله‌گری ابزار مشتقه،
کارشناسی عرضه و پذیرش، تحلیل‌گری بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار،
ارزش‌یابی اوراق بهادار، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، و مدیران ناشران
ثبت‌شده نزد سازمان

 

سرفصل دوره:

1- درک صورت جریان وجه نقد

 • تعریف وجه نقد، شبه نقد و معادل نقد بر طبق استانداردهای حسابداری در ایران(استاندارد حسابداری شماره 2)

 • نحوه ارایه
  هزینه­های بهره و سود تقسیمی شرکت در صورت جریان وجه نقد بر طبق
  استانداردهای حسابداری در ایران(استاندارد حسابداری شماره 2)

 • تعریف انواع
  جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، بازده سرمایه­گذاری وسود حاصل از
  تأمین مالی، مالیات بر درآمد، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و طبقه‌بندی
  اطلاعات ارایه شده در هریک از آنها بر طبق استانداردهای حسابداری در
  ایران(استاندارد حسابداری شماره 2)؛

 • نحوه گزارش­گری فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری غیرنقدی؛

 • تفاوت بین روش‌های مستقیم و غیرمستقیم ارائة جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

 • مراحل تهیة صورت جریان وجه نقد به صورت مستقیم و غیرمستقیم

 • فرآیند تبدیل صورت جریان وجه نقد از روش مستقیم به غیرمستقیم

 • تفاوت صورت جریان وجه نقد با ترازنامه و صورت سود و زیان

 • دانستن ارتباط بین سود و جریان نقد

 • تعریف و تفسیر جریان نقدی آزاد شرکت(FCFF) و جریان نقدی آزاد سهامداران(FCFE)و مقایسه آنها با یکدیگر و تعریف دیگر نسبت‌های مربوط به جریان نقد   

 • محاسبة جریان نقدی آزاد شرکت(FCFF) و جریان نقدی آزاد سهامداران(FCFE)، با استفاده از صورت‌های مالی تهیه شده بر طبق استانداردهای حسابداری در ایران

2-  تکنیک‌های تجزیه تحلیل مالی(نسبت­های مالی)

 • مراحل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

 • موارد استفاده از صورت سود و زیان و ترازنامه پیش­بینی شده  ( ( Proforma؛

 • طبقه‌بندی
  اجزای تشکیل‌دهندة صورت جریان وجه نقد پیش‌بینی شده و تهیه آن با فرض وجود
  درآمدها و هزینه‌های پیش­بینی شده و سایر موارد مورد نیاز؛ 

 • محاسبه و تحلیل نتایج انواع نسبت­های مالی شامل طبقات زیر:  

 • نسبت­های نقدینگی(نسبت جاری و نسبت آنی)

 •  نسبت­های فعالیت(گردش کالا، گردش دارایی، گردش دارایی ثابت، دوره وصول مطالبات)

 •  نسبت­های اهرمی(نسبت بدهی، توانایی پرداخت بهره(پوشش بهره)، نسبت بدهی به ارزش ویژه)

 • نسبت­های
  سودآوری(نسبت سود به فروش، نسبت سود عملیاتی، نسبت سود خالص، نرخ بازده
  دارایی، نرخ بازده دارایی ثابت، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) و دانستن
  تفاوت آنها

 • نسبت­های ارزش بازار (قیمت به سود هر سهم ، قیمت به جریان نقدی و  قیمت به ارزش دفتری هر سهم)

 • ارزیابی و مقایسة شرکت‌ها با استفاده از تجزیه وتحلیل نسبت‌ها

 • مزایا و محدودیت‌های استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی؛

 • چگونگی ارتباط میان نسبت‌های مختلف با یکدیگر  و نحوه ارزیابی شرکت با استفاده از ترکیبی از نسبت‌های مختلف

 • محاسبه و
  تفسیر روش دوپونت و روش دوپونت توسعه یافته برای بازده حقوق صاحبان سهام
  شرکت و تبیین استفاده از این روش در تجزیه و تحلیل شرکت؛

 • تعریف، محاسبه
  و تفسیر نرخ رشد پایدار یک شرکت، توضیح مفروضات زیربنایی آن درتجزیه و
  تحلیل نرخ بازده سرمایه با استفاده از مدل دوپونت

 • کاربردهای تجزیه و تحلیل نسبت دوپونت و ارزیابی ارتباط نسبت­های سود خالص، گردش دارایی­ها و بازده دارایی­ها

 • کاربرد نتایج تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی در مدل‌سازی و پیش‌بینی سود

 • تأثیر تغییر در مفروضات، روش­های حسابداری، تعدیلات ترازنامه و نرمال سازی سود بر نسبت­های مالی

 • نقش تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در ارزیابی شرایط اعتباری انتشار اوراق بهادار شرکت­هافهم و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی مقدماتی

اختیاری برای دارندگان گواهی‌نامه‌های:

اصول بازار
سرمایه، معامله‌گری اوراق بهادار تأمین مالی، معامله‌گری ابزار مشتقه،
معامله‌گری بورس کالا، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، کارشناسی عرضه و پذیرش
و مدیران ناشران ثبت‌شده نزد سازمان

 

سرفصل دوره:

1– تعاریف، مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورت­های مالی

 • تعاریف، مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورت­های مالی شامل:

 •  ترازنامه

 • صورت سود و زیان

 • صورت جریان وجه نقد

 • صورت سود و زیان جامع

 • یادداشت­های همراه صورت­های مالی

 • آشنایی با ویژگی­ها، ساختار و اجزای صورت­های مالی و توانایی تحلیل ارتباط بین اقلام آن

 • آشنایی با تعاریف اساسی انواع دارایی، بدهی، سرمایه، درآمد، هزینه و سود

 • نقش صورت‌های مالی در ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی شرکت

 • اهمیت
  یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی و اطلاعات مکمل(شامل افشای روش‌های
  حسابداری برآوردها و مفروضات) و مباحث و تحلیل‌های ارائه شده توسط مدیریت

 • اهداف حسابرسی صورت‌های مالی، انواع گزارشات حسابرسی و اهمیت کنترل‌های داخلی مؤثر

 • سایر منابع اطلاعاتی بجز صورت‌های مالی سالانه مورد استفاده یک تحلیلگر در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

2 – مکانیسم‌های گزارشگری مالی:

 • روند جریان اطلاعات در یک سیستم حسابداری؛

 • معادلة حسابداری به صورت ساده و به شکل بسط یافتة آن؛

 • فرآیند ثبت معاملات تجاری با استفاده از سیستم حسابداری و برمبنای معادلة حسابداری؛

 • ضرورت استفاده از ثبت‌های تعهدی و دیگر تعدیلات در تهیة صورت‌های مالی و مقایسه مبانی حسابداری تعهدی و نقدی 

 • رابطه بین عناصر صورت‌های مالی و حساب‌های کل و طبقه‌بندی این حساب‌ها متناسب با عناصر

 • تهیة صورت‌های مالی با استفاده از  ماندة حساب‌های کل و دیگر اطلاعات لازم مربوط به معادلة حسابداری

 • ارتباط میان صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجه نقد

 • شناسایی و طبقه‌بندی فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی یک واحد تجاری برای مقاصد گزارشگری مالی

 • صورت­های مالی میان دوره­ای و گزارش­های حسابرسی اجمالی

 • کاربرد نتایج فرآیند حسابداری در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار.

 • نقش گزارشگری مالی در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

 • مشکلات گزارش‌گری مالی مرتبط با شناسایی درآمد، تحقق هزینه‌ها و گزارش­گری مالی دارایی‌ها و بدهی‌ها و صورت جریان وجه نقد؛

 • تمایز بین واحد پول محلی، واحد پول رسمی و واحد پول گزارشگری

 • آشنایی با تجدید ارزیابی و تأثیر آن بر صورت­های مالی

3- استانداردهای گزارشگری مالی

 • نقش هیأت‌های تدوین استانداردهای حسابداری در طراحی و به اجرا درآوردن استانداردهای گزارشگری مالی؛

 • لزوم افشای سیاست‌های حسابداری با اهمیت توسط شرکت‌ها.

 • اهداف صورت‌های مالی و اهمیت استانداردهای گزارشگری در ارزش‌گذاری و تجزیه وتحلیل اوراق بهادار؛

4- درک صورت سود و زیان

 • تعریف اقلام
  صورت سود و زیان و تفکیک آن به اقلام عملیاتی و غیرعملیاتی و تهیة یک صورت
  سود و زیان نمونه با استفاده از اطلاعات ارائه شده

 • نحوه ارایه هر طبقه از هزینه­ها و درآمدها در صورت سود و زیان بر طبق استانداردهای حسابداری در ایران(استاندارد حسابداری شماره 1)

 • تعریف و تمایز میان انواع مختلف سود(سود قبل از کسر مالیات و استهلاکات مشهود و نامشهود(EBITDA)، سود عملیاتی(EBIT) و سود خالص(EAT)

 • اصول کلی
  شناسایی درآمد برمبنای حسابداری تعهدی و تشریح کاربردهای خاص آن (شامل
  حسابداری قراردادهای بلندمدت، فروش‌های اقساطی، معاملات پایاپای و
  گزارش­گری خالص و ناخالص درآمدها) و کارکردهای آن در تجزیه وتحلیل مالی؛

 • اصول کلی شناسایی هزینه‌ها شامل:

 •  اصل تطابق درآمدها و هزینه‌ها

 •  کاربردهای خاص شناسایی هزینه‌ها(شامل استهلاک دارایی‌های بلندمدت و روش‌های ثبت موجودی کالا)

 •  تأثیر نحوه شناسایی هزینه‌ها در تحلیل‌های مالی؛

 • تجزیه و تحلیل اقلام غیرمستمرصورت سود و زیان (شامل فعالیت‌های تنزیل شده، اقلام غیرمترقبه و اقلام غیرعادی یا غیرمکرر)

 • توصیف اجزای تشکیل‌دهندة سود هر سهم (EPS) و محاسبة سود هر سهم یک شرکت( هم به صورت ساده و هم به صورت رقیق شده)

 • مفروضات زیربنایی سود با توجه به سود هر سهم واقلام غیرمترقبه در صورت سود و زیان و همچنین روش‌های هموارسازی سود هر سهم(EPS) و محاسبة EPS نرمال شده به وسیلة هر کدام از روش‌ها

 • موارد محاسبه سود جامع و گزارش­گری صورت سود و زیان جامع و مقایسه آن با صورت سود و زیان عادی

 • تعریف مفهوم کیفیت سود و روش­های تعیین آن

 • تأثیر
  سرمایه‌ای‌کردن هزینه‌ها یا به حساب دوره منظور نمودن آنها بر سود خالص،
  حقوق صاحبان سرمایه، جریانات نقدی حاصل از عملیات و نسبت‌های مالی؛

 • تأثیر تغییرات نرخ بهره بر ارزش بازار بدهی، صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی؛

5- درک ترازنامه

 • تعریف عناصر دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه و کاربردهای هریک از آنها در تجزیه و تحلیل‌های مالی؛

 • نحوه ارایه هر طبقه از دارایی­ها و بدهی­ها در ترازنامه بر طبق استانداردهای حسابداری در ایران(استاندارد حسابداری شماره 1)

 • اشکال مختلف ارائه ترازنامه؛

 • تأثیر استفاده از حسابداری تعهدی بر دارایی‌ها و بدهی‌ها

 • ‌تشابهات و تمایزات دارایی‌ها و بدهی‌های جاری و غیرجاری؛

 • انواع مبانی اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌ها شامل روش­های بهای تمام شده تاریخی وارزش منصفانه

 • انواع روش­های طبقه‌بندی‌ و افشای اوراق بهادار قابل داد و ستد (سریع المعامله) و غیرقابل داد و ستد در بازار

 • تفسیر ترازنامه و صورت تغییرات درحقوق صاحبان سهام

 • تجزیه وتحلیل و ارزیابی ترازنامه به ارزش­های جاری دارایی‌ها و بدهی‌ها؛

 • تعیین انواع روش‌های استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود وتأثیرانتخاب هریک ازآنها بر تصمیم­گیری­های مالی

 • چگونی تأثیر تعدیلات انجام شده در روش استهلاک، عمر مفید برآوردی و ارزش اسقاط دارایی‌های بلندمدت بر صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی

 • تمایز بین بدهی‌های تجاری و بدهی‌های ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

 • تأثیر انتشار اوراق بدهی و استهلاک کسر و صرف آن بر صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی؛

 • نحوه
  گزارش­گری اوراق بدهی با ویژگی‌های مالکیتی (اوراق بدهی قابل تبدیل) در
  صورت‌های مالی و تأثیر انتشار این اوراق بر نسبت‌های مالی؛دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top