فرم خام اظهارنامه مالیاتی 94

شرایط  ارسال اظهارنامه الکترونیکی برای مودیان  حقیقی، حقوقی و تشکل های قانونی درسال ۱۳۹۳ به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- مودیان حقیقی ضروری است آن دسته از اشخاص حقیقی(صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم)  اطلاعات مرحله پیش ثبت نام الکترونیکی را  در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی http://tax.gov.ir  تکمیل نموده  و از تائید اطلاعات ارائه شده در مرحله پیش ثبت نام اطمینان حاصل نموده  و درصورت وجود  ایراد در اطلاعات ارائه شده نسبت به رفع ایرادات اقدام نمایند. شایان ذکر است، در خصوص واحد های شغلی که به صورت مشارکت اشخاص حقیقی می باشند،  ارائه کد رهگیری پیش ثبت نام یک نفر از شرکاء به شرط ثبت اطلاعات سایر شرکاء در مرحله دوم ثبت نام،  در اظهارنامه کافی می باشد.

۲- مودیان حقوقی:  اشخاص حقوقی(شرکتها  و موسسات) با  دارا بودن نام کاربری وکلمه عبور مرحله ثبت نام و به شرط تکمیل اطلاعات مرحله دوم ثبت نام خود می توانند اظهارنامه الکترونیکی ارسال نمایند.  بنابراین ضروری است مودیان حقوقی نسبت به تکمیل پیش ثبت نام، رفع ایرادات احتمالی مرحله پبیش ثبت نام و تکمیل ثبت نام مرحله دوم از طریق سامانه اینترنتی عملیات مالیاتی مودیان به نشانیhttp://tax.gov.ir  اقدام نمایند.

لذا با عنایت به این که سیاست  و  برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری اخذ الکترونیکی اظهارنامه ها،  بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان  به  واحد های مالیاتی می باشد و ارائه الکترونیکی اظهارنامه مودیان،  مشروط  به تکمیل مراحل ثبت نام  الکترونیکی  به شرح فوق الذکرمی باشد،  مودیان گرامی هرچه سریعتر و قبل از فرا رسیدن روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه،  نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام خود اقدام نمایند.

***********************************************************************

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل )انفرادی(
)موضوع بند ب ماده ۵۹ ق.م.م(
خارجی: کشور ……………………………….
❍ ایرانی ❍ : نوع تابعیت
نام و نام خانوادگی:
………………………………………………………………..
شماره ملی/ کد فراگیر اتباع خارجی: ………………………………………………………………..
عملکرد منتهی به: ………/………/……………………………………………..
کد رهگیری:
………………………………………………………………..
تاریخ ارسال:
………………………………………………………………..
مشخصات اداره کل امور مالیاتی دریافت و ثبت کننده اظهارنامه )این بخش توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود(
محل تسلیم اظهارنامه
اداره کل امور مالیاتی: اداره امور مالیاتی:
غیر حضوری: پستی شماره مرسوله پستی: تاریخ مرسوله پستی:
❍ حضوری ❍ : نحوه تسلیم
مشخصات ثبت رسید تسلیم اظهارنامه
شماره رسید تسلیم اظهارنامه: شماره دسته:
نام و نام خانوادگی ثبت کننده: مهر و امضاء

*****************************************************

۵ IF B- -FAR-
اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل )انفرادی(
)بند ب موضوع ماده ۵۹ ق.م.م.(
F – –
ویرایش ۱
از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از ۵
این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل می شود:
محل بارکد
شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه: نوع نسخه اظهارنامه:
شماره ملی برای اتباع ایرانی/کد فراگیر برای اتباع خارجی اداره کل امور مالیاتی* اداره امور مالیاتی
)واحد مالیاتی(
شماره کلاسه پرونده
کد
نام اداره کل امور مالیاتی
کد
نام اداره کل امور مالیاتی
کد
نام اداره کل امور مالیاتی
کد
نام اداره کل امور مالیاتی
کد
نام اداره کل امور مالیاتی
کد
نام اداره کل امور مالیاتی
۶۳ مرکز تهران ۶۳ جنوب استان تهران )شهر ری( ۱۱ اصفهان ۰۳ خوزستان ۱۱ کردستان ۰۱ مازندران
۶۶
غرب تهران
۵۰
شمال استان تهران )شمیرانات(
۱۲
ایلام
۱۲
زنجان
۰۱
کرمان
۶۶
مرکزی
۶۱ شمال تهران ۵۱ غرب استان تهران )شهریار( ۱۱ بوشهر ۲۲ سمنان ۰۵ کرمانشاه ۱۶ هرمزگان
۶۵
شرق تهران
۵۶
شرق استان تهران )بومهن(
۱۵
چهار محال بختیاری
۳۳
سیستان و بلوچستان
۱۱
کهکیلویه و بویراحمد
۱۶
همدان
۶۱ جنوب تهران ۰۶ آذربایجان شرقی ۶۰ خراسان جنوبی ۰۲ فارس ۳۶ گلستان ۲۲ یزد
۶۲
مؤدیان بزرگ تهران
۰۶
آذربایجان غربی
۰۲
خراسان رضوی
۳۶
قزوین
۵۵
گیلان
۶۲ * اداره کل امور مالیاتی البرز ۳۰ اردبیل ۱۰ خراسان شمالی ۳۱ قم ۱۳ لرستان
حساب های بانکی جهت استرداد اضافه پرداخت مالیات
*نوع محل: ) ۱( دفتر مرکزی؛ ) ۲( شعبه؛ ) ۳(مؤسسات تک مالکی؛ ) ۴(انبار؛ ) ۵(کارخانه؛ ) ۶( نمایندگی؛ ) ۷(مورد اجاره؛ ) ۸(دفتر کار؛ ) ۹(فروشگاه؛ ) ۱۱ (مرکز درمانی؛
۱۱ (دفتر کار مجازی (
مشخصات شخص حقیقی
مرد نام:
❍ زن ❍ : جنسیت
نام خانوادگی:
نام پدر: تاریخ تولد: محل تولد: شماره شناسنامه:
خارجی
❍ ایرانی ❍ : سریال شناسنامه: نوع تابعیت
کشور محل اقامت: نوع شغل/ فعالیت:
سری: کشور:
تلفن:
نمابر:
تلفن همراه:
شماره حساب نام صاحب حساب نام بانک نام شعبه بانکی
اقامتگاه قانونی )واحد کسبی(
کد فعالیت اصلی: کد فعالیت فرعی:
شهرت کسبی:
تاریخ
آغاز فعالیت
دفتر قانونی مستقل
ندارد ❍ دارد ❍
استان:
شهرستان: کد پستی:
نشانی:
مشخصات سایر محل)های( فعالیت
نوع محل*
شهرت کسبی:
تاریخ
آغاز فعالیت
دفتر قانونی مستقل
ندارد ❍ دارد ❍
استان:
شهرستان:
کد پستی:
نشانی:
نوع محل* شهرت کسبی: تاریخ
آغاز فعالیت
دفتر قانونی مستقل
ندارد ❍ دارد ❍
استان:
شهرستان:
کد پستی:

***************************************************************

بخش الف اطلاعات اختصاصی – ……………………………………………………………………………………………. ۲
جدول شماره ۱: اطلاعات مجوزهای فعالیت ………………………………………………………………………………… ۲
جدول شماره ۲: اطلاعات دفاتر قانونی مؤدی ………………………………………………………………………………. ۳
جدول شماره ۳: اطلاعات مالک/ مالکین …………………………………………………………………………………. ۳
جدول شماره ۴:خلاصه فهرست درآمدهای حاصل از شراکت …………………………………………………………………. ۳
جدول ۱ ۴ : مشخصات شرکاء )شامل کلیه شرکاء از جمله شخص مؤدی( – ………………………………………………………………. ۳
جدول ۲ ۴ :سهم مؤدی از شراکت – …………………………………………………………………………………………………… ۳
بخش ب محاسبه مالیات – ………………………………………………………………………………………………… ۴
جدول شماره ۵: پرداخت های مربوط به این اظهارنامه ……………………………………………………………………… ۴
جدول شماره ۶: درآمدها و هزینه های معاف ……………………………………………………………………………….. ۴
جدول شماره ۱ ۶ : هزینه های معاف – ………………………………………………………………………………………………… ۴
جدول شماره ۲ ۶ : درآمدهای معاف – ………………………………………………………………………………………………… ۴
جدول شماره ۷: کمک های پرداختی ………………………………………………………………………………………. ۴
جدول شماره ۸: معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی ……………………………………………………………………….. ۵
جدول شماره ۱ ۸ : معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی – ………………………………………………………………………………. ۵
جدول شماره ۲ ۸ : معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی بابت فعالیت در خارج از کشور )کسر از مالیات متعلّقه( – ………………………….. ۵
جدول شماره ۹: درآمدهایی که مالیات آن به طور مقطوع قبلاً پرداخت شده است …………………………………………….. ۵
جدول شماره ۱۱ : صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه و محاسبه سود و زیان ویژه …………………………………………… ۵
بخش الف اطلاعات اختصاصی –
ردیف شرح و وضعیت توضیحات
۱ آیا در سال مورد نظر فعالیت درآمدی هزینه ای داشته اید؟ –
❍ بلی در هر صورت تکمیل جدول شماره ۱۱ اجباری است
❍ خیر
۲ وضعیت تمام/ برخی از مکان)های( فعالیت مورد استفاده اجاری در صورت اجاری بودن محل فعالیت تکمیل جدول شماره ۳ اجباری است ❏ شخصی ❏
۳ آیا درآمدی برای کسب و کار خارج از کشور ابراز شده است؟ )در اجرای ماده ۱۸۱ ق.م.م.(
❍ تکمیل جدول شماره ۲ ۸ اجباری است –
» بلی « بلی در صورت انتخاب ❍ خیر
۴ آیا شریک دارید؟ ❍ بلی: تعداد سایر شرکاء ……… سهم از شراکت …….. )درصد( ❍ خیر
در صورت وجود شراکت، تکمیل جدول شماره ۴ اجباری است
۵ نام شراکت ………………………………… تاریخ شروع شراکت …../…../…………
۶ نام اتحادیه ای که در آن عضو هستید …………………………………………… در صورت عضویت، تکمیل جدول شماره ۱ اجباری است
۷ نام مجمع صنفی که در آن عضو هستید …………………………………………… در صورت عضویت، تکمیل جدول شماره ۱ اجباری است
جدول شماره ۱: اطلاعات مجوزهای فعالیت
ردیف نوع مجوز* شماره مجوز تاریخ صدور مرجع صدور تاریخ شروع بهره برداری تاریخ انقضاء مجوز
۱
۲
۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top